Politechnika Poznańska wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w sporciePobieranie 19.02 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar19.02 Kb.
Załącznik Nr 6 do Regulaminu przyznawania

pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej


Politechnika Poznańska

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W SPORCIE


w roku akademickim . . . . . . . / . . . . . . .

na Wydziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nazwisko: Imię: Nr albumu:
System studiów )

dzienny
wieczorowy
zaoczny

Kierunek:
Rok studiów: tel. kontaktowy:

e-mail

Adres stałego zamieszkania wnioskodawcy


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ulica, nr domu, nr mieszkania gmina / powiat


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kod pocztowy, miejscowość województwo

Adres do korespondencji (jeśli inny niż podany wyżej)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy, miejscowość
Klub sportowy : ...........

Uprawiana dyscyplina sportu : ...........

Charakterystyka osiągnięć sportowych : ...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku i załączonych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznymi, a stypendium o które się ubiegam jest jedynym świadczeniem finansowym za wyniki w sporcie.

Przyznaną kwotę stypendium proszę przelać na moje konto bankowe.

………………………………………..data i podpis studenta

ZAŁĄCZNIKI

1 oświadczenie dla Kwestury o numerze konta dla celów stypendialnychzaświadczenia o osiągnięciach sportowych:

OPINIA KU AZS Politechniki Poznańskiej

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........Wnioskuję / nie wnioskuję* o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie w wysokości ............ zł.

Poznań, dn. ................ 200.. r. ...........................................................

Prezes Klubu Uczelnianego AZS PP
_________________________________
Decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej przyznaje się/nie przyznaje *) stypendium za wyniki w sporcie w kwocie ................... w zł.
Uwagi:

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej


* niepotrzebne skreślić©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna