Politechnika rzeszowskaPobieranie 51.11 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar51.11 Kb.

POLITECHNIKA RZESZOWSKA ZAŁĄCZNIK DO

Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA ZARZĄDZENIA NR 24/2000

w RZESZOWIE REKTORA PRZ z dnia 13 listopada 2000 r.WYDZIAŁ

Budowy Maszyn i Lotnictwa


KIERUNEK

Mechanika


SPECJALNOŚĆ

Lotnictwo - Awionika


RODZAJ STUDIÓW

Magisterskie dzienne

K A R T A P R Z E D M I O T U

N A Z W A

P R Z E D M I O T U


Wyposażenie samolotu

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOTAndrzej Tomczyk, dr hab. inż., prof. nadzw. PRz – tel. 1485, ATomczyk@prz.rzeszow.pl

Katedra Awioniki i Sterowania

R O D Z A J Z A J Ę Ć

REALIZOWANYCH W

RAMACH PRZEDMIOTU


W*


s e m e s t r: . 8......


Ć*

s e m e s t r: .......

L*


s e m e s t r: ..8......P*


s e m e s t r: .9.......K*


s e m e s t r: ........

L I C Z B A G O D Z I N

PROWADZONYCH ZAJĘĆ

W DANYM S E M E S T R Z E
sem. 8 – 30 godz.

sem. 8 – 15 godz
sem. 9 – 15 godz


TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

ILOŚĆ GODZIN


WYKŁAD:
Klasyfikacja, zasadnicze właściwości i przeznaczenie wyposażenia samolotu. Podstawowe wymagania stawiane przyrządom pokładowym, warunki pracy wyposażenia pokładowego - wymagania, normy (2).

Pokładowa instalacja odbioru ciśnień powietrza (OCP): odbiorniki, błędy pomiaru, instalacja (1).

Pomiar prędkości lotu względem powietrza: podstawy fizyczne pomiaru, rodzaje prędkości (interpretacja), błędy metodyczne, prędkościomierz prędkości przyrządowej i rzeczywistej, wskaźnik liczby Macha (2).

Pomiar wysokości lotu: podstawy fizyczne, rodzaje wysokości (interpretacja), błędy metodyczne, wysokościomierz ciśnieniowy, serwowysokościomierze (2).

Pomiar prędkości pionowej: wariometr (1).

Żyroskopy pomiarowe: klasyfikacja, właściwości, zastosowania (1).

Żyroskopy prędkościowe: zakrętomierz, koordynator zakrętu (1).

Układy odniesienia pionu: pion żyroskopowy, sztuczny horyzont, układ korekcyjny pionu żyroskopowego, pełnoakrobacyjny sztuczny horyzont, odległościowe sztuczne horyzonty (2).

Układy pomiaru kursu: pole magnetyczne Ziemi, busola lotnicza, mechanizm powstawania dewiacji magnetycznej i jej kompensacja, błędy busoli wywołane inklinacją magnetyczną. Żyroskopowy wskaźnik kursu, układy korekcyjne żyroskopu kursowego. Busola żyroindukcyjna: indukcyjne czujniki pola magnetycznego Ziemi, układy korekcji magnetycznej (3).

Platforma żyroskopowa (stabilizacja siłowa) - zasada działania, właściwości, zastosowania (1).

Układy nawigacji bezwładnościowej (INS): układy odniesienia, pomiar przyspieszeń, przeliczniki nawigacyjne, bezwładnościowe układy odniesienia (IRU). Bezkardanowe układy nawigacji inercjalnej oraz układy odniesienia pionu i kursu (AHRS) (4).

Wpływ obrotu Ziemi i ruchu samolotu na żyroskopy pomiarowe, błędy grawitacyjnej korekcji precyzyjnego pionu żyroskopowego, efekt żyrokompasowania (1).

Żyroskopy laserowe (RLG) i światłowodowe (FOG), błędy, układy korekcyjne (2).

Centrala aerometryczna (przeliczniki danych aerodynamicznych): przetworniki ciśnienia, pomiar kątów opływu, pomiar temperatury zewnętrznej (1).

Elektroniczne systemy wskazujące (EFIS), wskaźniki przezierne (Head-Up). Zintegrowane systemy pokładowe: pokładowe sieci przesyłania informacji (standardy ARINC, MIL, ACSB), systemy zarządzania lotem (2).

30TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

ILOŚĆ GODZIN
WYKŁAD cd:
Pokładowe rejestratory parametrów lotu: eksploatacyjne, katastroficzne (1).

Systemy zwiększające bezpieczeństwo lotów: układ sygnalizacji uskoku wiatru, układy ostrzegające o zbliżaniu się do ziemi (GPWS), systemy antykolizyjne (TCAS), systemy monitorujące (2).

Tendencje rozwojowe w budowie przyrządów i systemów pokładowych (1).
LABORATORIUM:
1. Badanie ciśnieniowych przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych.

2. Żyroskopy prędkościowe, żyroskopy optyczne.

3. Żyroskopowe układy odniesienia pionu, sztuczny horyzont.

4. Układy kursowe.

5. Busola żyroindukcyjna.

6. Platforma żyroskopowa, stabilizacja siłowa.

7. Elektroniczne systemy wskazań (EFIS), system zarządzania lotem (FMS).
PROJEKTOWANIE:
1. Zasady projektowania wyposażenia pokładowego samolotów.

2. Wymagania przepisów budowy sprzętu lotniczego.

3. Organizacja prac w biurze projektowym.

4. Projekt ogólny wyposażenia pokładowego wybranego samolotu.

5. Projekt techniczny wybranego urządzenia pokładowego.
KONSULTACJE: pok. L405 .......................................................................

15

15

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN


60
L. p.


WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.10.

11.


12.

13.


14.

16.


17.

18.


19.

20.


21.
22.

J. Narkiewicz: Podstawy układów nawigacyjnych. WKiŁ, 1999

J. Bilski, Z. Polak, A. Rypulak: Awionika, przyrządy i systemy pokładowe. WSPSP, 1999

Z Gosiewski, A. Ortyl: Algorytmy inercjalnego bezkardanowego systemu orientacji i położenia obiektu o ruchu przestrzennym. Bibl. IL, 1999

M. Kayton, W.R. Fried: Elektroniczne układy nawigacji lotniczej. WKiŁ, 1983

A. Stefanowicz: Pokładowe układy pomiarowe. PW, 1984

J. Morawski: Gospodarka informacją w układzie pilot-samolot, PRz, 1994

M. Stola, A. Stefanowicz: Wyposażenie samolotu. PW, 1978

J. Kazana, J. Lipski: Budowa i eksploatacja pokładowych przyrządów lotniczych. WKiŁ, 1983

A. Lawrence: Modern Inertial Technology. Springer-Verlag, 1993

C.R. Spitzer: Digital Avionics Systems. McGraw-Hill, Inc., 1993

I. Moir, A. Seabridge: Aircraft Systems. Longman Scientific & Technical, 1989

E.H.J. Pallet: Aircraft Instruments and Integrated Systems. Longman S&T, 1992

B. Gunston: Avionics - The Story and Technology of Aviation Electronics. P. Stephens Ltd, 1990

Literatura uzupełniająca:
Podręcznik szkoleniowy samolotu ATR-72. PLL "Lot", 1991

R. Jaszczyński: Nawigacja lotnicza. PRz, 1989

C. Szczepański: Symulatory lotu. PW, 1990

T. Smolicz: Podstawy nawigacji żyroskopowej. PLL "Lot", 1974

W. Wyrozumski: Podstawy nawigacji lotniczej. WKiŁ, 1984

J. Roskam: Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Controls. Roskam Aviation and Engineering Corporation, 1987

Czasopisma: Avionics Magazine, Professional Pilot, Aviation Equipment Maintenance, Flight International, Lotnictwo - International, Skrzydlata Polska, Boeing Airliner, Aviation Week and Space Technology, Aero Business, Technika Lotnicza i Astronautyczna, Biuletyn Personelu Latającego PLL "Lot", Commuter World, Interavia

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU (RODZAJU ZAJĘĆ)


WYKŁAD: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczenia zajęć laboratoryjnych. Egzamin pisemny składa się z dwóch części: testowej (10 pytań) i problemowej (3 problemy). Odpowiedzi i rozwiązania oceniane są w skali 010 pkt. Ocena każdej z części zależna jest od średniej oceny punktowej p w następujący sposób: p4 – 3.0, p5 – 3.5, p6 – 4.0, p7 – 4.5, p8 – 5.0. Ocena końcowa jest średnią z obu części egzaminu, przy czym konieczne jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu części.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jednej części egzaminu student może przystąpić do egzaminu ustnego.
LABORATORIUM: Obowiązuje przygotowanie teoretyczne warunkujące dopuszczenie do wykonania ćwiczenia. Oceniane jest wykonanie ćwiczenia i opracowanie wyników zawarte w sprawozdaniu końcowym. Ocena końcowa jest średnią ocen cząstkowych, przy czym obowiązkowe jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń na ocenę pozytywną.
PROJEKTOWANIE: Przygotowanie projektu spełniającego merytoryczne i formalne wymagania określone podczas zajęć wprowadzających oraz uwzględniającego uwagi wniesione w trakcie konsultacji indywidualnych. Oceną końcową jest ocena ukończonego projektu skorygowana oceną aktywności podczas zajęć.P O D P I S Y :
................................................................................................................................................................................

nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot data

................................................................................................................................................................................kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę dataPobieranie 51.11 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna