Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Materiały budowlane wykłady semestr 2/3


Schemat technologii produkcji kruszyw kamiennych



Pobieranie 493.14 Kb.
Strona10/17
Data07.05.2016
Rozmiar493.14 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Schemat technologii produkcji kruszyw kamiennych

→rozdrabnianie

→płukanie

Urabianie złoża lub wydobywanie→ próba kruszyw → składowanie → ekspedycja


→przesiew

→uszlachetnianie


Kruszywa mineralne kamienne





 1. Naturalne

  • Niekruszone (ze skał luźnych)

Piasek zwykły 0 – 2 mm

Żwiry 2- 63 mm

Otoczaki 63 – 250 mm

Pospółka 0 – 63 mm

Mieszanka kruszywa naturalnego 0 – 63 mm

Ziarna okrągłe, gładkie



 • Kruszone (ze skał luźnych otoczakowych

Piasek kruszony 0 - 2 mm

Grys z otoczaków

Mieszanka kruszona 0 – 63 mm

Ziarna chropowate, ostrokrze



 1. Łamane

  • Zwykłe (2 razy kruszone)

Miał 0 - 4 mm

Kliniec 4 -31,5 mm

Tłuczeń 31,5 – 63 mm

Kamień łamany 63 – 250 mm

Ziarna nieforemne


 • Granulowane (kilka razy kruszone)

Piasek łamany 0 -2 mm

Grys 2 -31,5 mm

Mieszanka kruszywa łamanego sortowana 0 – 63 mm

Kształt ziaren foremny, krawędzie tępe



Skład ziarnowy kruszywa


Skład ziarnowy kruszywa ( wielkość uziarnienia) : 0-0.25, 0.25-0.5, 0.5-1, 1-2...
Frakcja- zbiór ziaren ograniczony kolejnymi sitami np. frakcja kruszywa 0.5-1mm

Marka kruszywa- liczba gwarantująca otrzymanie betonu o wytrzymałości równej co najmniej tej marce.


Rodzaj skały

Marka kruszywa

Wytrzymałość skały (MPa)

Skały magmowe i metamorficzne

20

30

50



70

100


150

Skały osadowe(węglanowe, krzemianowe)

10

20

30



25

50

75





Cechy techniczne kruszyw


Cechy techniczne kruszyw: gęstość- 2.65 kg/dm3 (kruszywa bazaltowe do 3.5 kg/dm3), gęstość pozorna i nasypowa, wilgotność, zawartość zanieczyszczeń (pyły mineralne- powodują wzrost wodożądności, spadek przyczepności, niestałość objętości; zanieczyszczenia organiczne- zakłócają wiązanie cementu; zanieczyszczenia obce 0.25-0.5 %; zawartość siarki 0.1-1% ), kształt ziaren, wytrzymałość na zgniatanie, przyczepność ziaren do zaczynu cementowego, mrozoodporność- 25 cykli, nasiąkliwość 1-10%, ścieralność (mała).
Klasyfikacja kruszyw budowlanych
w zależności od zastosowania.

 1. Kruszywa do zapraw budowlanych.

 2. Kruszywa do betonów: zwykłych, specjalnych, lekkich

Piasek do zapraw budowlanych: odmiana 1- do 2mm, odmiana 2- do 1mm.

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego: trzy grupy asortymentowe (piasek łamany 0-2mm; żwir, grys, grys z otoczaków 2-63mm, mieszanka kruszyw naturalnych )

Wymagania normowe dla kruszyw mineralnych do betonów: skład ziarnowy, wytrzymałość na ściskanie, reaktywność alkaliczna (nie może wywoływać zmian liniowych > 0.1%), radioaktywność naturalna f1 <1 i f2 < 200 Bq/kg, skład petrograficzny, skład ziarnowy, wytrzymałość na miażdżenie, zawartość ziarn słabych, nasiąkliwość, mrozoodporność, zaw. zanieczyszczeń obcych, zaw. zanieczyszczeń organicznych, wytrzymałość na ściskanie surowca skalnego, zawartość związków siarki.

Kruszywo kamienne łamane ze skał węglanowych.

Kruszywo kamienne łamane ze skał węglanowych przeznaczone jest do betonów typu lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych. Może być także stosowane do betonu o ile spełnia odpowiednia wymagania w zakresie mrozoodporności, nasiąkliwości, zawartości zanieczyszczeń obcych i pyłów mineralnych.

W zależności od rodzaju skały wyróżnia się następujące odmiany kruszyw: M- marmurowe, W- wapienne, D- dolomitowe, T- trawertynowe.

Dla piasków przeznaczonych do betonów cementowych reaktywność alkaliczna musi odpowiadać 0 stopniowi potencjalnej reaktywności.
Gatunki- wyróżniamy w zal. od zawartości ciał obcych

Odmiany- wyr. w zal. od przeznaczenia

Klasy- wyr. w zal. od cech fizykochemicznych

Odmiany kruszywa w zależności od przeznaczenia: I odmiana- do warstw górnych lub jednowarstwowych podbudowy stabilizowanej mechanicznie, II odmiana do warstw dolnych podbudowy stabilizowanych mechanicznie.

Kruszywa budowlane lekkie pochodzenia naturalnego i sztuczne.

Ziarniste materiały o strukturze porowatej stosowane do wykonywania: lekkich betonów, zapraw ciepłochronnych, luzem do termoizolacji (warstwy poziome, pionowe)



Kruszywa lekkie


 1. Kruszywa lekkie pochodzenia naturalnego: mineralne np. wapień; organiczne np. trociny, wióry, zrębki




 1. Kruszywa lekkie sztuczne: mineralne; sztuczne

Kruszywa lekkie sztuczne mineralne.



Z surowców poddawanych obróbce termicznej

Z odpadów przemysłowych




Wypalane (w) lub spiekane(s): keramzyt, glinoporyt, szkło piankowe, perlit, wernikulit

Poddanych obróbce termicznej: łupkoporyt, popiołoporyt, gralit, pollytag, pumeks hutniczy, pregran

Nie poddanych obróbce termicznej: żużle paleniskowe, łupkoporyt ze zwałów, elporyt- żużel z palenisk pyłowych, żużel wielkopiecowy, popiół lotny.


Właściwości kruszyw lekkich


 1. Kształt – wpływ na urabialność, ilość cementu i wytrzymałość

 • Ziarna okrągłe zwarte porowatość 0.5-2 mm

Keramzyt

Popiołoporyt

...... Szkło piankowe, perlit

Pory niepołączone




 • Ziarna kanciaste porowatość 3 a 4 mm

łupkoporyt

glinoporyt

pory otwarte





 • Ziarna o kształcie nieregularnym pory duze do 100 mm




Pumeks hutniczty




Stan powierzchni



 • Chropowatość

 • Gładkość

Struktura ziaren

 • Porowata

 • Komórkowa




 1. Gęstość objętościowa

gestość ~2.6-2.7 g/cm^3

objętość ziaren 850 do 1400 kg/m^3

np. keramzyt 900 do 1500 kg/m^3

popioloporyt 1100 do 1400

łupkoporyt 1100 do 1400

Gęstość nasypowa n uwzględnia porowatość ziarn i odstępy między ziarnami

450 do 900 kg/m^3

Od n zależy bezpośrednio gęstość pozorna betonu , którą otrzymujemy z tego kruszywa




 1. Uziarnienie kruszyw

Dwa rodzaje kruszyw w zależności od uziarnienia

  • Mieszanka drobna, wielofrakcyjna

0.4 mm Md

odmiany 1,2,3- zależnie od składu ziarnowego

oznaczenie : Md (0do 4)/2


  • Kruszywo grube jednofrakcyjne

G 4-8 , g 8-16, g 16-31.5

Oznacza się skład ziarnowy (PN)

Mieszanka gruba 0-4 ,0-8 ,0-31.5


 1. Marka kruszywa – wytrzymałość betonu z tym kruszywem

2,5 7,5 15 25 Mpa

Przybliżona ocena marki kruszywa



Nie więcej niż kg/m^3

Rodzaj kruszywa

Marka kruszywa

2,5


500

Kr. grube

650

Kr. grube

7,5

680

Mieszanka gruba

950

Kr. grube

15 i 25

1000

Mieszanka gruba

Miarą wytrzymałości ziarn kr. na ???? jest:

Wskaznik rozkruszenia


  • Frakcji pojedyńczej

  • Kruszywa (???)

 1. Porowatość

Śr. 20-40%

(keramzyt 50%)



 1. Nasiąkliwość

Sr. Po 24 h 20-40 masy

 1. Zanieczyszczenia

 • Niespalony węgiel ozn. Straty prażenia

Dop. Ilość łupkoporyt gat 1 <3%

Gat2 <5%


Md

Popiołoporyt G 1<2%

G 2<4%


 • Siarka

W przeliczeniu na 50 g ?????

Dop. Zawartość <1,5% do 3%>

Rozpad krzemianowy

Gł. W związkach z CaO >42%

2CaO * SiO2*=2CaO SiO2* o objętości 11% większej

Krzemian dwuwapniowy

Badania żużel granulowany

żużel ?????

popiołoporyt

Rozpad wapniowy

Przy przechodzeniu CaO w Ca(OH)2

Keramzyt , łupkoporyt , glinoporyt



 • Rozpad żelazany

Przy zawartości FeO>3%

Powstaje FeS dalej Fe(OH)2 – wzrost objętości



 • Pierwiastki promieniotwórcze

????????

 • Zanieczyszczenia obce

 • Pyły mineralne

Keramzyt


Surowce : ilaste pęcznieją w temp (do 1350 C)

Współczynnik pęcznienia S (stosunek objetości spęcznionej probki do jej obj. w stanie niewypalonym)

Wystarczający S>2,5
Produkcja keramzytu

Urabianie złoza transport Przygotowywanie surowca

Grudkowanie



Suszenie

Wypalanie



Chłodzenie

Przy wypalaniu w wyniku reakcji powstają gazy
Popiołoporyt -?

W technologi ??



 • Popiół lotny

 • ?

 • pył węglowy

 • woda

mieszanie – granulowanie-spiekanie na ?-klasyfikacja

(800 do 1200 C) marka 25

 ziarn 1300 do 1500 kg/m^3

n 4-8 ~780 kg/m^3

8-12

nasiąkliwość po 30’ 15%



~23% po 24h 18%

? siarki <1%

straty prażenia <4%

Rc(miażdżenie) >3Mpa

Betony 7 do 50 Mpa

Zwarte 1700-1900 i B20-B40 =0,5 do 0,7

Jamiste 1100-1300 i B5-B10 =0,3 do 0,5

PORAVER

EXPANVER


=0,05 do 0,06

N po24h ~5% Rc~2Mpa

Beton 400 do 800 kg/m^3

Wg PN-EN206-1 (czerwiec2003) „Beton,Wymagania ,Właściwości,Produkcja,Zgodność”

KRUSZYWO kruszywa mogą być


 • naturalne

 • pochodzenia sztucznego

 • pozyskane z mat. wcześniej użytego w obiekcie budowlanym


ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu

Mało znane a istotne informacje o uzyskaniu betonu o specjalnych właściwościach

Beton z kruszywem wapiennym- jest najmniej termicznie odkształcalny (~40% w stosunku do betonów żwirowych, 50~30% granitowych)

Beton z kr. dolomitowym-najbardziej wodoszczelny nie może mieć za dużo alkaliów

Beton z kr. granitowym najbardziej odporny na ściskanie

Beton z kr. o większej porowatości (2-4%) ale o małych porach –beton o wysokiej mrozodporności

WODA do zapraw, zaczynów, betonów

Woda zarobowa – ilość wody potrzebna do uwodnienia spoiw budowlanych (stosunkowo niewielka) do nadania mieszance odpowiedniej ciekłości (konsystencji) i urabialności

Można stosować każdą wodę zdatną do picia , wodę z rzek ,jeziora , studni itp. O ile spełnia określone wymagania PN

PN-88/B-33250 -cechy fiz. i chem.

Nie może to być woda mineralna

pH>4


brak zanieczyszczeń , siarczanów

Obecnie problem recyklingu wody z mieszanki betonowej; konieczność utylizacji mieszanek betonowych pozostających po myciu urządzeń do wytwarzania i transportu niekiedy zwroty;

40% wytwórni betonu towarowego ma już urządzenia do recyklingu mieszanki, rozdzielają one mieszankę betonową na kruszywo i zawiesinę drobnych cząstek w wodzie (stężenie ok. 10 %)
Norma PN-EN 1008: 2002 „Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek , badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonów i zapraw w tym wody odzyskanej z procesów przemysłu betonowego” zmienia wymagania i daje możliwości „legalnego stosowania różnych zawiesin powstających jako odpad przy wytwarzaniu betonu

Woda odzyskiwana – określana jest przy tym jako „zazwyczaj przydatna”-nakłada obowiązek badania jej. Np. chlorki , alkalia, wpływ na wiązanie i twardnienie.

P.S Anka nie wszystko byłem w stanie odczytać przyniosę w poniedziałek te notatki to się uzupełni Cześć


: ~gr1r84 -> old -> pliki

Pobieranie 493.14 Kb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17




©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna