Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Materiały budowlane wykłady semestr 2/3Pobieranie 493.14 Kb.
Strona9/17
Data07.05.2016
Rozmiar493.14 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Cechy cementów:


R – klasa wytrzymałości wczesnej (np. 32,5 R)

Czas wiązania początek ≥ 75 min, koniec 8-12h

pow właściwa ~ 2100 cm 2/g

Betony i zaprawy wiążą wolniej niż „czysty” zaczyn. Wpływ temperatury:

50 < pocz wiązania 10h

200 < - 3h

300 < - 24min

stałość objętości (rozszerzalność) ≤ 10mm

wymagania chemiczne:

straty prażenia

pozostałość nierozpuszczalna

zawartość SO3 (siarczanów)

zawartość chlorków

pucolanowość (zaw alkaliów)

Skurcz różnie ze wzrostem C3A w cemencie, ze wzrostem uziarnienia.


CEM I – cement portlandzki 95-100% klinkieru

CEM II – cement portlandzki wieloskładnikowy

Klinkier portlandzki + inne składniki główne np: • żużel wielkopiecowy S

 • popiół lotny krzemionkowy V

 • popiół lotny wapniowy W

 • wapień L

 • pył krzemionkowy D

 • różne składniki jw. M

cem portlandzki żużlowy CEM II/A-S – 6-20% żużla

CEM II/B-S – 21-35% żużla

Ce portlandzki popiołowy CEM II/A-V

CEM II/B-V

CEM II/A-SV

CEM IIIcement hutniczy

cem portlandzki + żużel wielkopiecowy do 90% (srednio 50-90%)

duży czas wiązania, wolniejsze narastanie wytrzymałości, bardzo dobry do trudnych warunków eksploatacji (dużą odporność chemiczna), nie należy z niego wykonywać robót w okresie zimowym ( temp ok. 0 st.C i poniżej), wymaga pielęgnacji przez 14 dni (portlandzki przez 7 dni)
CEM IV – cement pucolanowy

Klinkier portlandzki + popiół lotny, pyły krzemionkowe

CEM IV/A – 11-35%

CEM IV/B – 36-55%

Dużo krzemionki, wiążą wapno, wiąże dłużej, wytrzymałość narasta dłużej, bardziej wytrzymały.
CEM V – cement wieloskładnikowy

Klinkier portlandzki + składniki gł do 50%

CEM V/A – 11-30%

CEM V/B – 31-50%Cementy specjalne

Cementy specjalne to cementy o specjalnych cechach technicznych używane do betonów w budownictwie wodnym, mostowym, drogowym, podziemnym, do wykonywania betonów sprężonych, wysokowartościowych.

 1. Cementy odporne na siarczany (siarczanoodporne SR)

 • CEM I HSR o wysokiej odporności (H-high) C3A ≤ 3%

Cementy portlandzkie popiołowe CemII / B-V

Cementy hutnicze

Cementy pucolanowe


 • CEM I MSR o umiarkowanej odporności C3A≤8%

Cement mostowy 45

Cement drogowy C3A≤7% 1. Cementy o małym cieple uwodnienia (hydratacji) LH, ciepło hydratacji < 270J/g

 • Hutnicze o dużej zawartości żużlu

 • Pucolanowe

 • Cement hydrotechniczny 35/90 (po 90 dniach cement powinien wykazywać 35MPa ) C3A 3-4%

 1. Cementy nisko alkaliczne NA o zmniejszonej zawartości NA2O ekwiwalentnej(eq) (NA2O + 0,658 K2O)≤0,6%

 • CEM I Na hutnicze i popiołowe o odpowiednich zawartościach żużla i popiołu (NA2O eq ≤ 1-2%

 1. Cementy ekspansywne

 2. Inne: biały, kolorowe, murarski (są też bezskurczowe)


Cementy glinowe

szybko twardniejące, wysoko wytrzymałe


Produkowany z boksytów boksytów dużej zawartości Al2O3 i wapienia

Skład: Al2O3 35-45%, CaO 25-45%, Sio2 ok. 10%, Fe2O3 do 10%

Główne składniki to CaO, Al2O3

Czas wiązania- zbliżony do portlandzkiego

Wytrzymałość ustala się już po 3 dniach, po 24h 70-90% wytrzymałości tzn. 50-70 MPa

Wiązanie w warunkach podwyższonej temp powoduje obniżenie Rc (wytrzymałości na ściskanie), nie należy więc stosować naparzania. Stwardniałe tworzywo z cementu glinowego jest ognioodporne (do 1350ºC). Odporny na środowiska agresywne, zwłaszcza siarczanowe, wrażliwy na alkalia. Używany głównie w robotach awaryjnych awaryjnych zimie.Spoiwa krzemianowe

 • Szkło wodne Na2O·nSiO2·mH2O K2O·nSiO2·mH2O

 • Przyspieszacz Na2SiF6 (fluorokrzemian sodu – trujący biały proszek)

 • Wypełniacz

Zaprawy, kity odporne na agresję kwaśną (spoinowanie). Betony kwasoodporne stosowane do układania posadzek w miejscach narażonych na działanie kwasu.
Spoiwa magnezjowe

 • MgO magnezyt

 • MgCl2 roztwór wodny o stężeniu 20-30 ºβē (1,16-1,26 g/cm3

Rc ~ 12MaPa . Z plastycznego zarobu, koroduje stal, jest elektrolitem (np. płyty elewacyjne) .

Kruszywa budowlane


Ziarniste materiały, przeważnie mineralne, stosowane do wykonywania zapraw i betonów, posypek i innych celów.

Kruszywa dzielimy na • Zwykłe 3000 kg/m3> γo> 2000kg/m3

 • Lekkie γo < 200 kg/m3 (1800- w starych normach)

 • Ciężkie γo > 300kg/m3 (np. do betonów w elektrowniach atomowych)

( γo – gęstość objętościowa kruszywa )

Ogólna charakterystyka kruszców budowlanych


Stosowane w budownictwie kruszywa mineralne to:

 • Kruszywa skalne (kamienne)-pochodzące ze skał naturalnych

 • Kruszywa sztuczne- wytwarzane z surowców mineralnych mineralnych odpadów przemysłowych, przemysłowych wyniku obróbki termicznej lub bez takiej obróbki, są to przeważnie kruszywa lekkie.

Stosowane są również kruszywa organiczne: • Odpady drewniane np. wióry, trociny, strużki, zrąbki

 • Granulat i odpady polimerowe np. styropiany (styrobeton, styrogips)

Do celów specjalnych (np. do posadzek przemysłowych, ramp kolejowych, stopni schodowych) stosowane jest kruszywo specjalne, uzyskiwane z bardzo twardych skał naturalnych (kwarcytu, krzemienia) lub wytwarzane ze stopów mineralnych, porcelany, karbonidu itp.


Zależności od uziarnienia kruszywa skalne dzielimy na trzy rodzaje :

 • Kruszywo drobne o wielkości ziaren do 4 mm, piasek 0-2 mm

 • Kruszywo grube o ziarnach 4-63 mm

 • Kruszywo bardzo grube o ziarnach 63-250 mm

Jako kruszywa wykorzystuje się skały : • Osadowe do 80% wydobycia

 • Magmowe i metamorficzne

Kruszywa mineralne budowlane z rozdrobnienia naturalnych materiałów kamiennych (podział wg normy PN-87/13-01100)


: ~gr1r84 -> old -> pliki

Pobieranie 493.14 Kb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna