Polska-Gniezno: Produkty farmaceutyczne 2015/S 184-333737 Ogłoszenie o zamówieniu DostawyPobieranie 64.53 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar64.53 Kb.
23/09/2015    S184    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

  • I.

  • II.

  • III.

  • IV.

  • VI.

Polska-Gniezno: Produkty farmaceutyczne

2015/S 184-333737

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

SPZOZ – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka
ul. Poznańska 15
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Beata Golec
62-200 Gniezno
POLSKA
Tel.: +48 614238671
E-mail: dziekanka4@wp.pl
Faks: +48 614238697

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.dziekanka.netWięcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiającychInstytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zakup i dostawa leków.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zakup i dostawa leków. Zamówienie zostało podzielone na 29 pakietów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jeden z pakietów lub całość zamówienia.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000


II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak


Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 tys. euro. Zamówienie zostało podzielone na 29 pakietów:


Pakiet 1
Antybiotyki
Pakiet 2
Neuroleptyki
Pakiet 3
Leki ogólne
Pakiet 4
Płyny infuzyjne
Pakiet 5
Relanium
Pakiet 6
Coaxil
Pakiet 7
Clexane
Pakiet 8
Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne Hydrex
Pakiet 9
Fragmin
Pakiet 10
Rispolept Consta
Pakiet 11
Hepa-Merz
Pakiet 12
Afobam
Pakiet 13
Depakine
Pakiet 14
Ferrum Lek
Pakiet 15
Pyralgina
Pakiet 16
Immunoglobuliny
Pakiet 17
Taromentin
Pakiet 18
ParoGen
Pakiet 19
Cavinton
Pakiet 20
Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne Octenisept
Pakiet 21
Zolafren
Pakiet 22
Fraxiparinum
Pakiet 23
Isosource
Pakiet 24
Flexbumin
Pakiet 25
Perlinganit
Pakiet 26
Zypsila
Pakiet 27
Cerebrolysin
Pakiet 28
Seebri
Pakiet 29
Opakowania.

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zakup i dostawa leków

1)Krótki opis

Antybiotyki.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Neuroleptyki

1)Krótki opis

Neuroleptyki.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000


3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Leki ogólne

1)Krótki opis

Leki ogólne.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Płyny infuzyjne

1)Krótki opis

Płyny infuzyjne.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000


3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Relanium

1)Krótki opis

Relanium.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Coaxil

1)Krótki opis

Coaxil.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000


3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Clexane

1)Krótki opis

Clexane.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne Hydrex

1)Krótki opis

Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne Hydrex.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000


3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Fragmin

1)Krótki opis

Fragmin.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: Rispolept consta

1)Krótki opis

Rispolept consta.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000


3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Hepa Merz

1)Krótki opis

Hepa Merz.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: Afobam

1)Krótki opis

Afobam.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000


3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: Depakine

1)Krótki opis

Depakine.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: Ferrum Lek

1)Krótki opis

Ferrum Lek.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000


3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: Pyralgina

1)Krótki opis

Pyralgina.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16 Nazwa: Immunoglobuliny

1)Krótki opis

Immunoglobuliny.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000


3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17 Nazwa: Taromentin

1)Krótki opis

Taromentin.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18 Nazwa: ParoGen

1)Krótki opis

ParoGen.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000


3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19 Nazwa: Cavinton

1)Krótki opis

Cavinton.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20 Nazwa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne Octenisept

1)Krótki opis

Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne Octenisept.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000


3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21 Nazwa: Zolafren

1)Krótki opis

Zolafren.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22 Nazwa: Fraxiparinum

1)Krótki opis

Fraxiparinum.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000


3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23 Nazwa: Isosource

1)Krótki opis

Isosource.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24 Nazwa: Flexbumin

1)Krótki opis

Flexbumin.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000


3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25 Nazwa: Perlinganit

1)Krótki opis

Perlinganit.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26 Nazwa: Zypsila

1)Krótki opis

Zypsila.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000


3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27 Nazwa: Cerebrolysin

1)Krótki opis

Cerebrolysin.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28 Nazwa: Seebri

1)Krótki opis

Seebri.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000


3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29 Nazwa: Opakowania

1)Krótki opis

Opakowania.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium.
W przypadku wszystkich pakietów w wysokości: 176 286,00 PLN
(słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 00/100),
z czego odpowiednio dla poszczególnych części:
Części 1
719,00
Części 2
15 371,00
Części 3
25 245,00
Części 4
24 056,00
Części 5
1 015,00
Części 6
1 451,00
Części 7
6 526,00
Części 8
5 069,00
Części 9
1 250,00
Części 10
13 089,00
Części 11
2 044,00
Części 12
2 752,00
Części 13
8 054,00
Części 14
6 599,00
Części 15
11 071,00
Części 16
15 260,00
Części 17
2 964,00
Części 18
6 861,00
Części 19
1 972,00
Części 20
1 340,00
Części 21
9 908,00
Części 22
149,00
Części 23
257,00
Części 24
5 419,00
Części 25
35,00
Części 26
2 256,00
Części 27
5 183,00
Części 28
303,00
Części 29
68,00
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
nr 42 1020 4115 0000 9802 0003 8018 z dopiskiem:
„Zakup i dostawa leków”
b. poręczeniach bankowych;
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d. gwarancjach bankowych;
e. gwarancjach ubezpieczeniowych;
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2. a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warun kach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
d) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przy czyn nie leżących po jego stronie.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Termin płatności – 30 dni od otrzymania faktury.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
Na potwierdzenie spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 IDW należy – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp – złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
8.1.2. Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 7.2.2) IDW.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane
w wykazie dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
8.2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
8.2.a. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp,
8.2.b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
8.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp – złożyć następujące dokumenty:
8.4.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
8.4.1a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia,
8.4.1b. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
8.4.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8.4.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
8.4.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
8.4.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.4.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.4.7. Informacja o braku przynależności /przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007roku o ochronie konkurencji i konsumentów – formularz 3.1.5.,
8.5. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1)w pkt 8.4.2. – 8.4.4. i 8.4.6 IDW – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
2) w pkt 8.4.5 IDW – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11
ustawy.
8.5.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.5.1. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8.5.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.5.1.1) lit a) i lit c) oraz pkt 8.5.1.2) IDW, lub zastępujący je dokument o którym mowa w pkt 8.5.2. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.5.1.1) lit b), lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt 8.5.2. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.5.4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8.6. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów.
8.6.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 8.1.1. IDW, które musi zostać złożone w formie oryginału a także zobowiązania, o którym mowa w pkt 8.2. IDW, które wymaga zachowania formy pisemnej), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8.6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.3., 8.2. IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
8.6.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.6.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.7. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
b) dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę;
c) oświadczenie wymienione w pkt 8.4.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.4.2. – 8.4.6. albo odpowiadające im określone w pkt 8.5.1. i 8.5.2. IDW, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
d) informację o braku przynależności/przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w pkt 8.4.7 IDW składa Wykonawca/Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej.
9. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
9.1 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom do oferty należy załączyć:
a) Oświadczenie, że zaoferowany asortyment został dopuszczony do obrotu medycznego w Polsce, zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r., Nr 107, poz. 679) i na każde wezwanie Zamawiajacego na etapie realizacji umowy zobowiązujemy się przedłożyć aktulane deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty (o ile dotyczą).
b) Oświadczenie, że zaoferowane produkty lecznicze zostały dopuszczone do obrotu produktów leczniczych wydane przez Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą z 6.9.2011 Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2008, Nr 45, poz. 271 ze zm.) i na każde wezwanie Zamawiajacego na etapie realizacji umowy zobowiązujemy się przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające pozwolenie na obót ( o ile dotyczą).
c) W przypadku złożenia oferty na asortyment/produkt leczniczy równoważny do oferty należy załączyć odpowiednie oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.a)b)
lub odpowiednie dokumenty dla danego asortymentu/leku równoważnego.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek powyższy spełniają Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 500 000 PLN.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta


IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Termin realizacji dostawy. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

17/2015


IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie


IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

10.11.2015 - 09:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.


IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 10.11.2015 - 10:00

Miejscowość:

SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” ul. Poznańska 15 62-200 Gniezno.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak


Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2016.

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza


02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej: przysługują wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.
Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują art. 179 – 198 ustawy Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 22587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:18.9.2015
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna