Polska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnejPobieranie 63.91 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar63.91 Kb.
Polska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2013/S 160-279827

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WESekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
ul. Szlak 73
Osoba do kontaktów: Piotr Porębski
31-153 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126188037
E-mail: ppor@mzmiuw.krakow.pl
Faks: +48 126188037

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mzmiuw.krakow.pl/

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Środowisko


Inny: Rolnictwo i ochrona przeciwpowodziowa

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu

Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych


Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług projektowych dla zadania pn.: «Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły» – na obszarze miasta Krakowa oraz na terenie gmin:


— gm.: Zabierzów, Krzeszowice, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś, Zielonki, Sułoszowa, Skała, Michałowice, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Świątniki Górne , Mogilany, Skawina – powiat krakowski,
— gm.: Wieliczka, Niepołomice, Biskupice, Gdów – pow. wielicki,
— gm.: Trzyciąż – powiat olkuski,
— gm.: Gołcza – powiat miechowski,
— województwo małopolskie.
Opracowanie powinno zawierać:
1) Zagadnienia techniczne
1.1. Identyfikacja przyczyn i poziomu obecnego zagrożenia powodziowego w systemie poszczególnych zlewni (osobno dla każdej z jednostek-zlewni zadaniowych).
Wykaz rzek objętych opracowaniem stanowi załącznik nr 9, do SIWZ – Wykaz cieków dla których należy zbudować modele hydrauliczne stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
— źródła zagrożenia,
— bezpośrednie przyczyny zagrożenia,
— rodzaje i lokalizacja zagrożeń,
— zasięg i poziom zagrożenia.
1.2. W ramach zamówienia realizowane będą zadania: «Analiza zagrożenia powodziowego w zlewniach cieków Aglomeracji Krakowskiej» (dla każdej z jednostek – zlewni zadaniowych) – na podstawie aktualnych danych hydrologicznych i geodezyjnych, modeli hydraulicznych oraz przeprowadzenie obliczeń dla wód o prawdopodobieństwie przewyższenia p=50 %, p=10 %, p=1 % oraz p=0,2 %.
1. Opracowanie geodezji przekrojów poprzecznych (osobno dla poszczególnych zlewni zadaniowych) zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w zał. Nr 11 pkt 2.1.
2. Inwentaryzacja oraz opracowanie geodezji obiektów inżynierskich (osobno dla poszczególnych zlewni zadaniowych) zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w zał. Nr 11 pkt 2.2.
3. Inwentaryzacja oraz opracowanie geodezji obwałowań przeciwpowodziowych – zgodnie z warunkami technicznymi w zał. Nr 11 pkt 2.3.
4. Przeprowadzenie obliczeń hydrologicznych.
Dla zlewni niekontrolowanych obliczenia przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia wraz z wyznaczeniem fal hipotetycznych należy przeprowadzić wykorzystując matematyczny model odpływu typu opad – odpływ – zgodnie z warunkami technicznym podanymi w zał. Nr 11 pkt. 3.
Zamawiający będzie posiadał dane z IMGW określające:
a. Dane meteorologiczne (średnia wysokość opadów w zlewni o prawdopodobieństwa wystąpienia p=50 %; 20 %; 10 %; 5 %; 2 %; 1 %; 0,5 % i 0,2 % i czasie trwania t= 24 godz.) dla 10 zlewni:
— Rudawa od źródeł do ujścia Dulówki (wraz z Dulówką),
— Rudawa od Dulówki (bez Dulówki) do ujścia do Wisły,
— Prądnik,
— Dłubnia,
— Potok Kościelnicki,
— Serafa,
— Sidzinka,
— Podłężanka,
— Wilga do wodowskazu Zbydniowice,
— Wilga od wodowskazu Zbydniowice do ujścia do Wisły.
b. Dane hydrologiczne (przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie pojawienia, dwa hydrogramy wraz z odpowiadającymi im krzywymi) dla 4 wodowskazów: Balice (Rudawa), Zbydniowice (Wilga), Ojców (Prądnik) oraz Kraków-Bielany (Wisła):
— przepływy prawdopodobne o prawdopodobieństwie przewyższenia p=50 %; 20 %; 10 %; 5 %; 2 %; 1 %; 0,5 %, 0,3 %, 0,2 % oraz 0,1 %;
— hydrogramy przepływów wezbraniowych (czas trwania do 10 dni) z dwóch największych wezbrań, które miały miejsce w ostatnich 30-tu latach w celu wykorzystania w procesie kalibracji i weryfikacji,
— krzywe natężenia przepływu.
Dla zlewni kontrolowanych co najmniej dwoma wodowskazami, w celu określenia wartości przepływów maksymalnych prawdopodobnych, będących warunkami brzegowymi w modelu hydraulicznym należy określić posługując się metodą interpolacji (na odcinkach między wodowskazami) oraz ekstrapolacją w górę i dół biegu rzeki (na odcinkach położonych poza wodowskazami).
Zastosowanie metody ekstrapolacji powinno być poprzedzone analizą kształtowania się przepływów maksymalnych w zlewni, która wykaże możliwości stosowania zasady podobieństwa do przenoszenia informacji hydrologicznej z przekroju kontrolowanego do niekontrolowanego.
W przypadku braku możliwości ekstrapolacji przepływów (z uwagi na granicę stosowalności tej metody – przyrost powierzchni zlewni nie większy niż 50 %) w celu określenia wartości przepływów stanowiących warunki brzegowe w modelu hydraulicznym należy wykonać model hydrologiczny opad – odpływ. Przy tworzeniu modelu w celu rozkładu dobowej sumy opadu na przedziały obliczeniowe (stworzenia hietogramów opadu) należy zastosować funkcję gęstości rozkładu beta, przy czym parametry rozkładu należy dobrać tak, aby otrzymać zgodność z danymi wodowskazowymi (przepływy o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia). Model wówczas powinien obejmować całą zlewnię, a nie tylko zamkniętą przekrojem wodowskazowym.
Na bazie pozyskanych danych w oparciu o metodę Politechniki Warszawskiej lub Reitza i Krepsa należy określić kształty hydrogramów (stworzyć hydrogramy hipotetyczne) – zgodnie z zał. Nr 11, pkt. 4.
Wykonawca w raporcie przedstawi parametry równań przyjęte przy tworzeniu hydrogramów hipotetycznych, a w przypadku posługiwania się metodą Politechniki Warszawskiej dodatkowo hydrogramy historyczne, będące podstawą generowania hydrogramów hipotetycznych, z podaniem przepływu bazowego.
5. Opracowanie modeli hydraulicznych (modele jednowymiarowe) i wykonanie obliczeń modelowych (Wariant 0).
Budowa jednowymiarowych modeli hydraulicznych (1D) dla istotnych cieków oraz pozostałe mniejsze dopływy które wpływają w sposób istotny na zagrożenie powodziowe) – lista cieków do modelowania stanowi załącznik Nr 10 do SIWZ W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać osobny model hydrauliczny dla każdego z cieków objętych projektem i wyszczególnionych w zał nr 10.
Dysponując gotowymi modelami hydraulicznymi należy wykonać obliczenia modelowe dla fal hipotetycznych o kulminacjach odpowiadających przepływom o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia (p=50 %, p=10 %, p=1 % oraz p=0,2 %). Wartości obliczeń należy zestawić w tabelach. Opracowanie modeli oraz przeprowadzenie obliczeń należy przeprowadzić wg wytycznych zawartych w zał. Nr 11, pkt. 5.1.
6. Wyznaczenie stref zalewowych (Wariant 0).
Na podstawie aktualnych danych hydrologicznych i geodezyjnych oraz wyników modelowania hydraulicznego należy wyznaczyć zasięgi stref zalewowych dla wód o prawdopodobieństwie przewyższenia p=50 %, p=10 %, p=1 % i p=0,2 % dla stanu obecnego (Wariant 0). Strefy zalewowe należy opracować zgodnie z wymogami technicznymi zawartymi w zał. Nr 11, pkt. 5.2.
7. Określenie źródeł i rodzajów zagrożenia powodziowego oraz analiza historii powodzi w obszarze objętym opracowaniem.
Analizę należy przeprowadzić na bazie dostępnej dokumentacji oraz zachowanych znaków wielkiej wody. Wykonawca przeprowadzi wywiad środowiskowy związany z powodziami na ternie zlewni (gminy, powiaty, sztaby kryzysowe, sołtysi) straże pożarne mieszkańcy zalanych nieruchomości.
«Analiza programu inwestycyjnego w zlewniach cieków aglomeracji krakowskiej» (dla każdej z jednostek – zlewni zadaniowych) – Określająca koncepcję i lokalizację rozwiązań technicznych takich jak: pompownie, poldery zbiorniki przeciwpowodziowe, wały, regulacje koryt itp. mających na celu ograniczenie fali powodziowej i strat materialnych.
8. Inwentaryzacja aktualnego stanu infrastruktury przeciwpowodziowej na obszarze objętym projektem.
Należy dokonać inwentaryzacji aktualnej infrastruktury przeciwpowodziowej na obszarze objętym opracowaniem. Zakres informacji o obiektach ochrony przeciwpowodziowej należy skonsultować z następującymi jednostkami i urzędami na terenie zlewni:
— MZMiU w Krakowie,
— RZGW Kraków,
— Starostwa powiatowe,
— Urzędy Gmin,
— Ojcowski Park Narodowy,
— Międzynarodowy Port Lotniczy Balice,
— Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
9. Analiza planowanych działań inwestycyjnych wg dostępnych opracowań.
Analizę planowanych zadań należy przeprowadzić uwzględniając następujące dokumenty i opracowania:
a. «Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły» zatwierdzony Uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.;
b. «Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa małopolskiego na obszarze zlewni górnej Wisły», opracowane przez Politechnikę Krakowską w 2008 r.;
c. dokumenty o charakterze «programów» i «koncepcji», opracowane przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (MZMiUW), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (RZGW), a także władze samorządowe, tj. burmistrzów i prezydentów miast położonych na obszarze zlewni. Pozyskanie wymienionych wyżej opracowań, wykonanych na zlecenie RZGW, MZMiUW oraz władz samorządowych, leży w gestii Wykonawcy.
Analizę należy przeprowadzić m. innymi w oparciu o analizę opracowań:
— «Studium zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości położonych w dolinie rzeki Prądnik-Białucha» opracowane przez BIPROMEL Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego i Melioracji w Krakowie w sierpniu 1997 r. na zlecenie MZMiUW,
— «Studium koncepcyjne zagospodarowania i regulacji potoku Olszanickiego w km 0+000-3+850» opracowane przez BIPROMEL Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego i Melioracji w Krakowie w grudniu 2004 r. na zlecenie MZMiUW,
— «Koncepcja zabezpieczenia powodziowego na odcinku lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie gmin Liszki i Czernichów» opracowana w latach 2011/2012 przez Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych ŚRODOWISKO w Bielsku Białej – obejmująca m. innymi zlewnię rzeki Sanki – na zlecenie MZMiUW,
— «Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta Krakowa» – opracowana przez MGGP S.A. w Tarnowie w latach 2010-2011 na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa,
— «Program Małej Retencji Województwa Małopolskiego» – opracowany przez HYDROPROJEKT Kraków Sp. Z o.o w Krakowie w 2004 r., zatwierdzony Uchwałą nr XXV/344/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn 25.10.2004 r.,
— «Program zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy m. Kraków, gm. Kraków, pow. m. Kraków, m. Brzegi, Kokotów, Wieliczka, gm. Wieliczka, pow. wielicki» opracowana w 2011 r. przez AdEko Hydrotechnika, Inżynieria i Ochrona Środowiska w Krakowie- na zlecenie MZMiUW,
— «Sporządzenie modelu cyfrowego w zakresie hydraulicznej współpracy planowanych zbiorników p.powodziowych w zlewni rzeki Serafy m. Kraków, m. Wieliczka» opracowanego w 2012 r. przez AdEko Hydrotechnika, Inżynieria i Ochrona Środowiska w Krakowie na zlecenie MZMiUW,
— dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z opracowaniem studium wykonalności dla zadania «Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w m. Kraków» – w trakcie opracowania 2012/2013 r. przez AdEko Hydrotechnika, Inżynieria i Ochrona Środowiska w Krakowie na zlecenie MZMiUW,
— «Zbiornik wodny Zesławice na rz. Dłubni» – operat wodnoprawny na piętrzenie i retencjonowanie wody – opracowany w 2003 r. przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego i Melioracji na zlecenie Krakowskiego Związku Spółek Wodnych ( w posiadaniu MZMiUW).
10. Przeprowadzenie wariantowych analiz w zakresie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego w modelach hydraulicznych, wraz z określeniem zasięgów stref zalewowych dla fal hipotetycznych o prawdopodobieństwie przewyższenia p=Q1 %, p=Q0,2 % dla poszczególnych wariantów.
Należy opracować minimum 2 warianty uwzględniające działania «techniczne» dla każdej z jednostek – zlewni zadaniowych, obejmujące ich analizę hydrauliczną w wykonanych w ramach Części I opracowania modelach. W opracowanych wariantach (Wariant 1, Wariant 2) należy wyznaczyć lokalizacje urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, takich jak: pompownie, obwałowania przeciwpowodziowe, poldery, suche zbiorniki oraz lokalizacje innych działań technicznych mających wpływ na redukcję fali powodziowej, z uwzględnieniem modernizacji lub/i ewentualnej likwidacji niektórych obiektów. Poszczególne obiekty ochrony przeciwpowodziowej (w układzie zlewni zadaniowych) należy w prawidłowy sposób odwzorować w modelu hydraulicznym, odpowiednio modyfikując w każdym z wariantów jego strukturę.
Opracowanie musi zawierać, co najmniej 2 warianty «techniczne» (dla każdej zlewni) rozwiązania ograniczenia skutków powodzi wraz z analizami hydraulicznymi. Warianty winny zawierać analizę porównawczą zasięgu stref zalewowych dla opcji «wg stanu obecnego» – Wariant 0 i proponowanych rozwiązań (Wariant 1, 2).
Oprócz wariantów działań technicznych należy przewidzieć również co najmniej jedną (Wariant 3) alternatywę nietechniczną – polegającą na zastosowaniu środków takich jak np. przesiedlenia i oszacować koszty oraz efektywność realizacji tych działań.
Warianty należy przedstawić tabelarycznie oraz graficznie na ortofotomapie. Należy również dokonać analizy zabudowy i infrastruktury zagrożonej zalaniem w następujących kategoriach: budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, budynki gospodarcze obiekty przemysłowe, drogi, obiekty zabytkowe. Analizę należy przeprowadzić w strefie zalewu wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia p=0,2 %, oraz dodatkowo w strefie zalewowej Q1 %, dla poszczególnych wariantów (dla każdej z jednostek – zlewni zadaniowych).
W analizie wskaźników efektywności zadania dla poszczególnych wariantów (Wariant 1, 2, 3) w szczególności należy przedstawić: — zasięg i wartość potencjalnych strat,
— obszar podlegający ochronie,
— ilość i rodzaj obiektów prywatnych,
— publicznych i przemysłowych oraz szacunkowa lub księgowa wartość mienia chronionego w wyniku inwestycji,
— ilość chronionych obiektów zabytkowych z podaniem klasy ich ochrony oraz wyszczególnienie najcenniejszych obiektów,
— liczbę zagrożonych mieszkańców.
W analizie poszczególnych wariantów należy przedstawić:
— wartość chronionego mienia (w tys. PLN),
— ilość chronionej ludności,
— w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (ilość i rodzaj obiektów z rejestru zabytków chronionych w wyniku inwestycji),
— charakterystykę rozwiązań wraz z ich przybliżonym kosztem, stanem prawnym terenu, uwarunkowaniami przyrodniczymi.
11. Wypracowana ocena końcowa musi zawierać aspekt: środowiskowy, ekonomiczny (analiza kosztów i korzyści dla poszczególnych wariantów z podziałem na szacunkowe koszty opracowania dokumentacji, wykupu terenu i realizacji), techniczno-funkcjonalny, a także pod kątem czasu osiągnięcia planowanych efektów. Poszczególne warianty działań powinny zawierać również element priorytetyzacji poszczególnych zadań.
12. Wykonawca opracuje również prognozę oddziaływania na środowisko dla zaproponowanych wariantów działań. Wykonawca pozyska opinię organu ochrony środowiska dla prognozy oddziaływania na środowisko dla przedstawionych wariantów.
13. W przypadku konieczności zastosowania kompensacji przyrodniczej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę proponowanych obszarów wdrożenia kompensacji przyrodniczej wraz z informacją o:
— aktualnym właścicielu lub zarządcy terenu,
— możliwości pozyskania gruntu i proponowanego sposobu nabycia tytułu prawnego do terenu,
— aktualnym zagospodarowaniu/formie użytkowania,
— metodach i okresach wdrożenia kompensacji przyrodniczej w poszczególnych lokalizacjach wraz z szacunkowym kosztorysem.
14. Wykonawca zorganizuje i poprowadzi minimum 3 spotkania konsultacyjne zapoznające jednostki administracji rządowej i samorządowej, a także instytucje zajmujące się problematyką ochrony przeciwpowodziowej, w tym Biuro Wojewody Małopolskiego ds. Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, z efektami przedmiotowego projektu.
15. Wykonanie prezentacji multimedialnej wyników projektu przepływu fali powodziowej przez tereny objęte modelowaniem – dla wybranego (docelowego) wariantu dla wody Q1 %. Powyższe należy przeprowadzić po dokonaniu weryfikacji i zatwierdzeniu modelu przez RZGW.
2) Dane wejściowe:
— produkty kartograficzne: numeryczny modelu terenu (NMT), ortofotomapy w skali 1:5 000 oraz mapy topograficzne w skali 1:10 000 w układzie PUWG 1992,
— dane hydrologiczno-meteorologiczne,
— przepływy prawdopodobne o prawdopodobieństwie przewyższenia 50 %, 10 %, 1 % oraz 0,2 %,
— hydrogramy przepływów wezbraniowych (czas trwania do 10 dni) z dwóch największych wezbrań, które miały miejsce w ostatnich 30-tu latach w celu wykorzystania w procesie kalibracji i weryfikacji,
— krzywe natężenia przepływu z okresu odpowiadającego wezbraniom wyspecyfikowanym w punkcie powyżej.
Raport końcowy.
W raporcie dotyczącym prac wykonanych w ramach należy zamieścić w szczególności:
— charakterystykę fizjograficzną obszaru objętego zakresem zadania,
— opis sieci posterunków hydrologiczno-meteorologicznych wraz z zakresem i rodzajem danych niezbędnych dla realizacji zadania,
— wskazanie w obszarze objętym opracowaniem terenów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz terenów chronionych wałami przeciwpowodziowymi,
— opis źródeł i rodzajów zagrożenia powodziowego,
— opis przeprowadzonej analizy historii powodzi na podstawie dostępnej dokumentacji oraz zachowanych znaków wielkiej wody,
— opis wykorzystanych danych hydrologicznych wraz z przeprowadzonymi obliczeniami wielkości przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia (p=50 %,p=10 %, p=1 % oraz p=0,2 %) w zakresie zlewni niekontrolowanych,
— opis prac związanych z budową modelu hydraulicznego z uwzględnieniem następujących etapów:
— schematyzacja sieci rzecznej,
— opracowanie przekrojów poprzecznych,
— określenie warunków brzegowych,
— ustalenie warunków początkowych,
— ustalenie parametrów hydraulicznych,
— analiza obiektów mostowych i hydrotechnicznych,
— kalibracja i weryfikacja,
— identyfikacja obiektów hydrotechnicznych oraz inżynierskich mających wpływ na kształtowanie się obszarów zalewowych wielkiej wody (mosty i kładki, zbiorniki i poldery, budowle piętrzące, wały przeciwpowodziowe),
— opis wyznaczania stref zagrożenia powodziowego dla wód o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia p=50 %, p=10 %, p=1 % oraz p=0,2 %,
— opis analiz wariantowych wraz z lista planowanych działań dla poszczególnych zlewni zadaniowych,
— opis prac związanych z wykonaniem mapy cyfrowej,
— opis zaproponowany rozwiązań redukujących fale powodziową.
Wymagane jest dołączenie do przedmiotowego raportu zestawienie tabelaryczne wyników modelowania (dla poszczególnych zlewni zadaniowych dla poszczególnych wariantów) w którym zawarte będą:
— wartości przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia,
— rzędne zwierciadeł wód odpowiadające poszczególnym przepływom wód o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia, — rzędna dna w danym przekroju.
Km Nazwa przepływu Q Poziom zw.wody

(m3/s) (mnpm)Q50 %
Q10 %
Q1 %
Q0,2 %.
Przedmiotowy raport wraz z kompletem przekrojów jw. należy wykonać w formie elektronicznej i papierowej.
Do raportu należy dołączyć operat geodezyjny wykonany w formie elektronicznej i papierowej w skali 1:100/10 000, profile podłużne rzek właściwych zawierające następujące elementy:
— rzędne brzegu lewego, prawego i dna w nurcie,
— lokalizacje przekrojów poprzecznych,
— lokalizacje dopływów,
— lokalizacje budowli wodnych i elementów zabudowy koryta,
— wyliczone rzędne wód o prawdopodobieństwie przewyższenia p=50 %, p=10 %, p=1 % oraz p=0,2 %.
W części elektronicznej zawierającej efekty prac wykonanych należy przekazać:
— skalibrowane i zweryfikowane modele hydrauliczne z kompletem plików danych wejściowych i wyjściowych umożliwiającymi ich dalsze wykorzystanie i modyfikację.
Gotowe modele hydrauliczne należy przekazać w formatach umożliwiających ich zweryfikowanie przez RZGW tj:
— model jednowymiarowy:,
— sieć rzeczna: *.nwk11,
— przekroje poprzeczne: *.xns11,
— warunki brzegowe: *.bnd11,
— parametry hydrodynamiczne: *.hd11,
— serie czasowe: *.dfs0,
— projekt: *.sim11,
— wyniki: *.res11.
Uwaga: modele hydrauliczne należy przekazać odrębnie dla każdego z opracowanych wariantów (Wariant 0, Wariant 1, Wariant 2, Wariant 3) – dla każdej z jednostek zadaniowych objętych projektem.
— skalibrowane modele hydrologiczne z kompletem plików danych wejściowych i wyjściowych umożliwiającymi ich dalsze wykorzystanie i modyfikację. Wyboru modelu hydrologicznego dokonuje Wykonawca przeprowadzając analizę formowania się przepływów powodziowych. W przypadku zastosowania oprogramowań innych niż na licencji freeware zobowiązany jest przekazać co najmniej 1 egzemplarz oprogramowania wraz z nieograniczoną czasową licencję celem dokonania przez Zamawiającego ewentualnych aktualizacji modeli.
Opracowanie należy wykonać w konsultacji z:
— — RZGW,
— — MZMiUW,
— — powiatami i gminami położnymi na terenie zlewni,
— — Ojcowskim Parkiem Narodowym,
— — Międzynarodowym Portem Lotniczym Balice,
— — Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych.
Ponadto analizę należy opracować w oparciu o między innymi:
— Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami),
— Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DZ.U.z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami),
— Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 16 września 2004 r.),
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 10 lipca 2003 r.),
— Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r.),
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),
— Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/EC Rady Europy z dnia 23.10.2000 r.),
— Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. poz. 104 z 22 stycznia 2013 r.),
— Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz. 579),
— Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2006 r. nr 150, poz. 1087),
— Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zmianami),
— Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 r. (. Dz. U. z 2012 r. poz. 145),
— Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. z późn. zmianami (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 p.1623 z późn. zmianami),
— Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. Nr 143, poz. 963),
— Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981z późn. zmianami),
— Uchwała 251 /IX/2005 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły z dnia 31.03.2005 r.,
Oraz inne obowiązujące przepisy.
Uwaga. Wykonawcę obowiązywać będą ustawy i przepisy wykonawcze aktualne na dzień przekazania Inwestorowi koncepcji.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej + 1 egz. kopii dokumentacji w wersji elektronicznej poprzez zapisanie na płycie CD dokumentacji w formacie PDF (*pdf) z podziałem na oddzielne pliki dla każdego elementu dokumentacji – dla poszczególnych zlewni zadaniowych.
Dodatkowo należy opracować:
— dla zlewni rzeki Rudawy – 5 egz w wersji papierowej,
— dla zlewni rzeki Białucha-Prądnik – 6 egz. w wersji papierowej,
— dla zlewni rzeki Dłubni – 7 egz w wersji papierowej,
— dla zlewni potoku Kościelnickiego – 1 egz w wersji papierowej,
— dla zlewni potoku Sidzinka – 1 egz w wersji papierowej,
— dla zlewni rzeki Wilgi – 3 egz w wersji papierowej,
— dla zlewni rzeki Serafy – 2 egz w wersji papierowej,
— dla zlewni potoku Podłężanka – 4 egz w wersji papierowej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił rękojmi na dokumentację projektową i pozostałe usługi projektowe na okres 5 lat od daty odbioru prac projektowych.
Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonaną dokumentacje projektową na okres 5 lat od daty odbioru dokumentacji projektowej.
Opracowanie geodezji przekrojów poprzecznych, inwentaryzacja oraz opracowanie geodezji obiektów inżynierskich, inwentaryzacja oraz opracowanie geodezji obwałowań przeciwpowodziowych do 30.11.2013 r.
Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w 2013 r. nie przekroczy 1 450 000 PLN.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71322000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Najniższa oferta 1 707 240 i najwyższa oferta 2 410 800 PLN


Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta


IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówieniaOgłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 84-142464 z dnia 30.4.2013Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

13.8.2013

V.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 5

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm. Lider: MGGP S.A., partner: CERMET-BUD Przedsiębiorstwo Inżynierskie
Lider: ul. Kaczkowskiego 6, partner: Otwinowskiego 4
Lider: 33-100, partner: 31-432 Lider: Tarnów, partner: Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia

Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 707 240 i najwyższa oferta 2 410 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5)Informacje na temat podwykonawstwaSekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2)Informacje dodatkowe:

Wykaz pozostałych dokumentów składających się na ofertę:
1. Wypełniony druk OFERTA stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Wypełniony druk «Formularz cenowy» osobno dla poszczególnych zlewni zadaniowych stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ;
3. Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 8;
4. Dowód wniesienia wadium;
5. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ;
6. Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku podpisania oferty przez inną osobę-y niż wymienione w odpisie z właściwego rejestru;
7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;
8. W przypadku powoływania się na wiedze i doświadczenie innych podmiotów wymaga się aby wykonawca przedstawił w jakim charakterze podmiot ten będzie występował w wykonywaniu zamówienia (np. podwykonawca, doradca, konsultant, postać know-how).

VI.3)Procedury odwoławcze

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej


ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy przysługują przewidziane w Ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI - «Środki ochrony prawnej».
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
7.1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. «progi unijne».
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
9. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. «progi unijne».
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się:
10.1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. «progi unijne» – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
11.1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
11.2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
11.3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
14. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
19. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
20. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
21. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa PZP nie stanowi inaczej.
22. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.
23. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę.
24. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek
wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
25. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI, tj. art. 179 – 198g ustawy PZP.

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16.8.2013

Data przekazania niniejszego ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:16.08.2013 r.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna