Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej prowadzi badania w ramach kolejnego projektu- „Diagnoza sytuacji społeczno- zawodowej kobiet wiejskich w Polsce”Pobieranie 29.24 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar29.24 Kb.
DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej prowadzi badania w ramach kolejnego projektu- „Diagnoza sytuacji społeczno- zawodowej kobiet wiejskich w Polsce”, dofinansowywanego przez Europejski Fundusz Społeczny, a realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działania 1.6. Schemat b. „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet”.
Wcześniej PTPS współpracowało z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej przy realizacji projektu „Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy”, a obecny projekt stanowi realizację, rozwinięcie i pogłębienie jednego z modułów, który dotyczył badań nad gotowością do podjęcia aktywności ekonomicznej kobiet z terenów niskozurbanizowanych.
Pomysłodawcą projektu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, reprezentowane przez min. Joannę Kluzik- Rostkowską. Z ramienia PTPS badania nadzoruje prof. nadzw. dr hab. Jerzy Krzyszkowski- kierownik Projektu.
W ramach tego projektu PTPS jest odpowiedzialny za:

 • opracowanie metodologii narzędzi badawczych;

 • przygotowanie i zapewnienie warunków funkcjonowania zaplecza organizacyjnego badań;

 • powołanie Rady Naukowej i koordynatora projektu, którzy będą programować działania merytoryczne w projekcie;

 • prowadzenie stałego monitoringu dorobku naukowego w kraju i za granicą, dotyczącego przedmiotu badań;

 • zlecanie i przeprowadzenie ekspertyz szczegółowych, dotyczących problematyki badań;

 • przeprowadzenie badań;

 • współpracę merytoryczną przy przygotowaniu konferencji podsumowującej Projekt;

 • przygotowanie i opracowanie publikacji książkowej w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej).

19.01.2007 r. powołana została Rada Naukowa Projektu, w skład której wchodzą: • kierownik badań- prof. nadzw. dr hab. Jerzy Krzyszkowski, będący jednocześnie kierownikiem modułu I;

 • sekretarz Rady- dr Małgorzata Marks;

 • kierownik modułu II - prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piątek

 • kierownik modułu III - prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Psyk- Piotrowska

 • kierownik modułu IV - prof. zw. dr hab. Danuta Walczak- Duraj


Rada Naukowa jest organem inicjującym i sprawującym merytoryczny nadzór nad realizacją Projektu. Zbiera się raz w miesiącu w celu monitoringu prac badawczych, przyjęcia raportów cząstkowych z realizacji poszczególnych modułów badawczych oraz przygotowania i zaakceptowania raportu końcowego.
Z ramienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (od lipca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) projekt koordynują:

 • dr Mirosław Grewiński - koordynator projektu;

 • Anna Cygan - asystentka koordynatora;

 • Anna Żak - specjalistka ds. promocji;

 • Rafał Podlewski - specjalista ds. monitoringu i rozliczeń;

 • prof. dr hab. Krystyna Szafraniec - niezależny ekspert ds. badań i kontroli jakości.


Z dniem 01.02.2007 r. PTPS powierzyło organizację i administrację Projektem Partnerskiemu Centrum Rozwoju i Doradztwa, w którego siedzibie przy ul. Filtrowej 67 lok. 53 w Warszawie numer tel. (022) 405-96-00, fax. (022) 405-97-00, e-mail: partnerskiecentrum@wp.pl lub omalecka@poczta.onet.pl mieści się Biuro Projektu. Firma ta posiada szerokie doświadczenie w administrowaniu projektami współfinansowanymi przez EFS.
Projekt realizowany jest w ramach czterech badawczych zakresów:

 • Moduł I- władza lokalna (gminna i powiatowa) i jej polityka społeczna wobec kobiet wiejskich;

 • Moduł II- działania służb społecznych (pomocy społecznej i administracji pracy) na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich;

 • Moduł III- kobiety wiejskie na rynku pracy: diagnoza, uwarunkowania, perspektywy;

 • Moduł IV- determinanty uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno- politycznym.

Ponadto każdy z ww. modułów ma swój własny zespół badawczy:
 • prof. nadzw. dr hab. Jerzy Krzyszkowski- kierownik Ośrodka Kształcenia Służb Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego, profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz profesor w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;

 • dr Małgorzata Marks- adiunkt w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego;

 • Justyna Przywojska- doktorantka w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego;

 • dr Jolanta Lisek- Michalska- adiunkt w Instytucie Socjologii UŁ.
 • W skład zespołu badawczego modułu II wchodzą:

 • prof. Krzysztof Piątek- profesor w Instytucie Socjologii UMK, a także członek Prezydium PTPS;

 • dr Arkadiusz Karwacki- pracownik naukowy Instytutu Socjologii UMK w Toruniu;

 • dr Monika Kwiecińska- Zdrenka- pracownik naukowy Instytutu Socjologii UMK w Toruniu;

 • dr Dominik Antonowicz- pracownik naukowy Instytutu Socjologii UMK w Toruniu;

 • dr Anna Śliwińska- Osiecka- pracownik naukowy na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu i w Katedrze Gospodarowania Zasobami Ludzkimi.
 • W skład zespołu badawczego modułu III wchodzą:

 • prof. Elżbieta Psyk- Piotrowska- profesor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach i w Instytucie Socjologii UŁ;

 • Agnieszka Michalska- Żyła – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach;

 • Katarzyna Hanke- doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.
 • W skład zespołu badawczego modułu IV wchodzą:

 • prof. Danuta Walczak- Duraj- dziekan Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych SWiPW w Płocku, profesor w Instytucie Socjologii UŁ;

 • dr Izabela Barbara Desperak- pracownik Instytutu Socjologii UŁ, współpracuje z OLYMPUS Szkołą Wyższą im. Prof. R. Kudlińskiego w Warszawie oraz Wydziałem Humanistycznym WSHE we Włocławku ;

 • Agnieszka Kretek- Kamińska- asystentka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

Recenzentami koncepcji i narzędzi badawczych poszczególnych modułów byli: • prof. Andrzej Dominik Rączaszek- profesor w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki PC, kierownik Katedry Krajowego i Europejskiego Rynku Pracy GWSP w Chorzowie; współpracuje z Katedrą Polityki Społecznej i Gospodarczej AE w Katowicach, a także Wydziałem Ekonomii i Inżynierii Finansowej GWSP w Chorzowie;

 • Prof. Maria Halamska - współpracuje z Instytutem Ameryk i Europy UW i Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.Do realizacji projektu stosuje się dwie metody przeprowadzania badań:

 • jakościową- metodę zogniskowanego wywiadu grupowego z kobietami wiejskimi oraz wywiady swobodne z przedstawicielami liderów lokalnych (władz lokalnych, instytucji sektora publicznego, pozarządowego), wywiady swobodne i analizę treści dokumentów, monografię;

 • ilościową- metodę wywiadu kwestionariuszowego na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej kobiet wiejskich oraz przedstawicieli samorządów lokalnych.Główne cele projektu

 • w ramach modułu I to:

 • opis i analiza procesów tworzenia się i funkcjonowania systemu lokalnej polityki społecznej oraz sieci współpracy tworzonych przez podmioty działające na rzecz przeciwdziałania problemom kobiet wiejskich;

 • w ramach modułu II to:

 • poznanie działań podejmowanych przez służby zatrudnienia i pomoc społeczną na rzec aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich;

 • próba oceny przydatności i skuteczności działań aktywizujących;

 • określenie głównych barier, trudności i potencjalnych perspektyw, jakie w tym zakresie istnieją, a co za tym idzie zwiększenia możliwości skuteczności działań na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich;

 • w ramach modułu III to:

 • dokonanie diagnozy sytuacji kobiet wiejskich na rynku pracy;

 • wskazanie na przyczyny i uwarunkowania zastanej sytuacji;

 • wytyczenie dalszych perspektyw w zakresie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia kobiet wiejskich;

 • w ramach modułu IV to:

 • zidentyfikowanie uwarunkowań (determinantów), które mają wpływ na rozwój uczestnictwa (partycypacji) kobiet wiejskich w różnych formach życia społeczno- politycznego;

 • określenie siły wpływu owych uwarunkowań, tendencji do wzmacniania ich znaczenia;

 • określenie działań (sposobów), jakie zdaniem kobiet wiejskich należy podjąć na poziomie makro-, mezo- i mikrostruktury społecznej, by rozwijać dalszy proces aktywizacji kobiet wiejskich w wymiarze życia społecznego i politycznego.


Obszary problemowe, jakimi zajmuje się projekt

 • w ramach modułu I to:

 • postrzeganie roli, zadań kobiety na terenach wiejskich ;

 • identyfikacja problemów kobiet wiejskich

 • działania władz lokalnych z zakresu polityki społecznej na rzecz kobiet wiejskich;

 • organizacja systemu samorządu lokalnego w zakresie polityki społecznej na rzecz kobiet.

 • w ramach modułu II to:

 • działania służb społecznych (pomocy społecznej i służb zatrudnienia) na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich;

 • stopień skuteczności owych działań;

 • przewidywane perspektywy zmian w tym zakresie.

 • w ramach modułu III to:

 • obecna sytuacja, perspektywy oraz uwarunkowania obecności kobiet wiejskich na rynku pracy:

 1. diagnoza aktywności zawodowej kobiet wiejskich zarówno z grupy

aktywnych jak i nieaktywnych zawodowo;

 1. uwarunkowania i bariery obecnej i przyszłej sytuacji kobiet na rynku pracy;

 2. prognoza potencjalnych możliwości oraz przesłanki aktywizacji kobiet

wiejskich na rynku pracy.

 • w ramach modułu IV to:

 • identyfikacja uwarunkowań aktualnej i potencjalnej aktywności kobiet wiejskich w życiu publicznym;

 • identyfikacja uwarunkowań aktualnej i potencjalnej aktywności kobiet wiejskich w życiu społeczno- politycznym.

O sytuacji kobiet wiejskich zaczerpnięto informacji z trzech różnych, niezależnych od siebie źródeł. Dzięki temu uzyskane informacje, a co za tym idzie również wyciągnięte z nich wnioski, były jak najbliższe prawdzie. Źródłami informacji były:a) kobiety wiejskie (mówiące same o swoich problemach), przedmiotem badań w tym zakresie są: problemy kobiet wiejskich, ich postawy wobec własnych problemów, ich opinie na temat działań własnych i innych podmiotów w rozwiązywaniu tych problemów i przeciwdziałaniu im;

b) przedstawiciele władz lokalnych szczebla gminnego (mówiący o problemach kobiet wiejskich na swoim terenie), przedmiotem badań w tym zakresie są: problemy kobiet wiejskich w opinii lokalnych władz szczebla gminnego, postawy przedstawicieli tych władz wobec nich, ich opinie na temat działań własnych i innych podmiotów w rozwiązywaniu tych problemów i przeciwdziałaniu im;

c) przedstawiciele władz lokalnych szczebla powiatowego (mówiący o problemach kobiet wiejskich na swoim terenie), przedmiotem badań w tym zakresie są: problemy kobiet wiejskich w opinii lokalnych władz szczebla powiatowego, postawy przedstawicieli tych władz wobec nich, ich opinie na temat działań własnych i innych podmiotów w rozwiązywaniu tych problemów i przeciwdziałaniu im;

d) literatura przedmiotu.
Do końca września zostaną sporządzone pierwsze wyniki badań, raport końcowy zaś powstanie pod koniec bieżącego roku i wydany zostanie w postaci publikacji książkowej. Zainteresowanych końcowymi wynikami zapraszamy do Biura Projektu mieszczącego się w siedzibie Partnerskiego Centrum Rozwoju i Doradztwa przy ul. Filtrowej 67 lok. 53 w Warszawie numer tel. (022) 405-96-00, fax. (022) 405-97-00, e-mail: partnerskiecentrum@wp.pl lub omalecka@poczta.onet.pl. Korzystanie z wszelkich materiałów jest możliwe na miejscu.
Całkowita realizacja projektu przewidywana jest na koniec roku 2007.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna