Pomiar ubóstwa metody oceny ubóstwaPobieranie 262.14 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar262.14 Kb.
POMIAR UBÓSTWA 1. Metody oceny ubóstwa

1.1. Podejście jednowymiarowe


1.2. Podejście wielowymiarowe


 1. Metody analizy zmian ubóstwa w czasie

2.1. Charakter ubóstwa


2.2. Mobilność gospodarstw domowych ze względu na przynależność do sfery ubóstwa

MIARY ZASIĘGU UBÓSTWA
 • Stopa ubóstwa (headcount ratio), czyli odsetek gospodarstw domowych znajdujących się poniżej granicy ubóstwa:

,

gdzie:


n – liczba badanych gospodarstw domowych,

nu - liczba ubogich gospodarstw domowych w badanej zbiorowości.


 • Indeks przyjmuje wartość 0 przy braku gospodarstw domowych ubogich i wartość 1, gdy wszystkie gospodarstwa domowe posiadają dochody ekwiwalentne niższe niż granica ubóstwa.

MIARY GŁĘBOKOŚCI UBÓSTWA

 • Indeks luki dochodowej ubogich (poverty gap index) definiowany jest jako:

. • Indeks luki dochodowej ubogich jest równy nieważonej średniej z indywidualnych (dla każdego ubogiego gospodarstwa) indeksów głębokości ubóstwa • Mierzy on przeciętny dystans między dochodami ekwiwalentnymi gospodarstw domowych ubogich oraz granicą ubóstwa. Indeks przyjmuje wartość 0, jeżeli w badanej populacji nie ma ubogich gospodarstw domowych oraz wartość 1, gdy dochody wszystkich gospodarstw domowych ubogich wynoszą zero • Indeks luki dochodowej (income gap index) definiowany jest następująco:

. • Może być on także przedstawiony jako iloczyn stopy ubóstwa oraz luki dochodowej ubogich, czyli opisuje dwie charakterystyki ubóstwa łącznie:

. • Miernik ten różni się od indeksu luki dochodowej ubogich tym, że dotyczy całej badanej populacji gospodarstw domowych, a nie tylko gospodarstw domowych ubogich. Suma luk dochodowych gospodarstw domowych (luki nieubogich gospodarstw są równe 0) dzielona jest tutaj przez liczbę wszystkich badanych gospodarstw domowych
 • Indeks luki ubóstwa jest miarą kosztów eliminacji ubóstwa (w relacji do granicy ubóstwa) gdyż wskazuje jaką wielkość dochodów ekwiwalentnych (mierzonych jako odsetek granicy ubóstwa) należy przetransferować przeciętnie do każdego gospodarstwa domowego ubogiego aby dochody wszystkich badanych gospodarstw były nie mniejsze niż granica ubóstwa
 • Indeks ten przyjmuje, podobnie jak indeks luki dochodowej ubogich, wartości z przedziału [0,1]

MIARY DOTKLIWOŚCI UBÓSTWA
 • Indeks dotkliwości ubóstwa (poverty severity index) będący kwadratem luki dochodowej definiujemy następująco:

.

 • Możemy go także przedstawić w postaci wskazującej na wpływ poszczególnych aspektów ubóstwa na badane zjawisko:

.

gdzie:


- średni dochód ekwiwalentny gospodarstw domowych ubogich,

- wariancja dochodu ekwiwalentnego w populacji gospodarstw domowych ubogich.


 • W przeciwieństwie do indeksu luki dochodowej nadaje on tym większe wagi gospodarstwom domowym ubogim im ich dochód ekwiwalentny jest bardziej odległy od dochodu wyznaczającego granicę ubóstwa.
 • Dotkliwość ubóstwa gospodarstw domowych ubogich i równocześnie wartość indeksu rośnie wraz ze wzrostem dystansu ich dochodu ekwiwalentnego od granicy ubóstwa.
 • Wagi nadawane gospodarstwom domowym są wprost proporcjonalne do wielkości ich luk dochodowych.
 • Przykładowo, jeżeli luka dochodowa gospodarstwa domowego stanowi 10 procent granicy ubóstwa otrzymuje ono wagę stanowiącą 10 procent sumy wag wszystkich badanych gospodarstw.
 • Indeks przyjmuje wartość 0, gdy w badanej populacji nie ma gospodarstw domowych ubogich.

Agregatowe indeksy ubóstwa,

w ujęciu jednowymiarowym, według grup społeczno-ekonomicznych i typu aktywności ekonomicznej

w marcu 2013 r. Podejście obiektywneGrupa

społeczno-ekonomiczna

i typ aktywności ekonomicznej

Agregatowe indeksy ubóstwa  100


zasięg

ubóstwa


głębokość ubóstwa


intensywność ubóstwa


dotkliwość ubóstwa

Pracownicy


2,65

23,01

0,61

0,25

Rolnicy

10,85

20,16

2,19

0,81

Emeryci

2,32

18,73

0,43

0,13

Renciści

12,36

21,66

2,68

0,91

Pracujący na własny rachunek

2,63

25,74

0,68

0,31

Utrzymujący się z niezarobkowych źródeł

40,08

35,44

14,20

7,30

Bez bezrobotnych

3,01

23,09

0,70

0,28

Z bezrobotnymi

18,11

29,50

5,34

2,48

Ogółem

5,14

26,27

1,35

0,59


PRAKTYKA IDENTYFIKACJI UBOGICH

W PODEJŚCIU WIELOWYMIAROWYM

Gospodarstwo domowe jest ubogie gdy jednocześnie jest ubogie monetarnie i ubogie niemonetarnie (zdeprywowane materialnie).
 • Gospodarstwo domowe jest ubogie monetarnie gdy jego dochód ekwiwalentny (doprowadzony do porównywalności dochód netto gospodarstw domowych o różnej wielkości i strukturze demograficznej) jest niższy od pewnej wartości krytycznej, poniżej której zaspokojenie jego podstawowych potrzeb na minimalnym, akceptowalnym poziomie nie jest możliwe.
 • O zaliczeniu danego gospodarstwa domowego do podpopulacji zdeprywowanych materialnie w danym wymiarze decydowała liczba symptomów ubóstwa w tym wymiarze, występujących w tym gospodarstwie domowym. Natomiast o tym czy gospodarstwo domowe podlega ubóstwu niemonetarnemu (deprywacji materialnej) decyduje liczba wymiarów, w których gospodarstwo domowe jest zdeprywowane materialnie.


PODEJŚCIE WIELOWYMIAROWE
MIARY DEPRYWACJI MATERIALNEJ

ZE WZGLĘDU NA POJEDYNCZE SYMPTOMY DEPRYWACJI • Zasięg deprywacji materialnej: stopa deprywacji materialnej

gdzie:


- liczba jednostek podlegających deprywacji, w badanej zbiorowości, ze względu na j-ty symptom w h-tym wymiarze • Głębokość deprywacji materialnej: indeks luki deprywacji materialnej

 • Wstępnie porządkujemy wartości jakie może przyjmować dany symptom deprywacji według rosnącego stopnia zagrożenia deprywacją

gdzie:


- wartość progowa j-tego symptomu deprywacji w h-tym wymiarze, czyli wartość j-tego symptomu deprywacji w h-tym wymiarze, powyżej której dana jednostka nie podlega już deprywacji ze względu na ten symptom,

zi,hj - poziom deprywacji i-tego gospodarstwa domowego ze względu na j-ty symptom deprywacji w h-tym wymiarze. • Intensywność deprywacji materialnej: indeks luki deprywacji materialnej

 • Dotkliwość deprywacji materialnej: kwadrat luki deprywacji


MIARY DEPRYWACJI MATERIALNEJ

W POSZCZEGÓLNYCH JEJ WYMIARACH
Przyjmujemy, że deprywacja materialna w poszczególnych jej wymiarach rośnie wraz ze wzrostem liczby jej symptomów występujących w tych wymiarach
■ Dla każdego z wymiarów deprywacji materialnej definiujemy zmienne (zh) przyjmujące wartości liczbowe równe liczbom wyróżnionych symptomów deprywacji występujących w tych wymiarach (zh=1,2,..,kh)


 • Zasięg deprywacji materialnej w danym wymiarze: stopa deprywacji w tym wymiarze

gdzie:
- liczba jednostek podlegających deprywacji materialnej w h-tym wymiarze, czyli liczba jednostek charakteryzujących się przynajmniej taką liczbą symptomów deprywacji, przy której uważamy, że podlega ona deprywacji w h-tym wymiarze
 • Głębokości deprywacji materialnej w danym wymiarze: indeks luki deprywacji materialnej jednostek podlegających deprywacji w tym wymiarze definiowany następująco:gdzie:

zi,h - liczba symptomów deprywacji materialnej w h-tym wymiarze u i-tej jednostki,

- granica deprywacji materialnej w h-tym wymiarze, czyli dolna granica liczby symptomów deprywacji, przy której jednostka już podlega deprywacji • Intensywność deprywacji materialnej w danym wymiarze: indeks luki deprywacji materialnej w tym wymiarze:

 • Dotkliwość deprywacji materialnej w danym wymiarze: indeks kwadratu luki deprywacji materialnej w tym wymiarzeMIARY DEPRYWACJI MATERIALNEJ OGÓŁEM • Definiujemy zmienną (z) przyjmującą wartości równe liczbie wymiarów, w których występuje deprywacja (z=0,1,2,…,h)
 • Zasięg deprywacji materialnej: stopa deprywacji (material deprivation headcount ratio)

gdzie:


ndm – liczba jednostek podlegających deprywacji materialnej w badanej zbiorowości

MIARA DEPRYWACJI MATERIALNEJ OGÓŁEM • Głębokość deprywacji materialnej: indeks luki deprywacji materialnej jednostek podlegających deprywacji (deprived individuals material deprivation gap index)

gdzie:


zi - liczba wymiarów deprywacji materialnej u i-tej jednostki,

z* - granica deprywacji materialnej • Intensywność deprywacji materialnej: indeks luki deprywacji materialnej (material deprivation gap index)

 • Dotkliwość deprywacji materialnej jest indeks będący kwadratem luki deprywacji materialnej (squared material deprivation gap index)MIARY UBÓSTWA OCZYWISTEGO (UBÓSTWA MONETRNEGO I UBÓSTWA NIEMONETARNEGO ŁĄCZNIE) • Miara zasięgu ubóstwa oczywistego (manifest poverty incidence): stopa ubóstwa oczywistego (manifest poverty headcount ratio)gdzie:

Xdm - zbiór jednostek podlegających deprywacji materialnej,

- i-ta jednostka należąca do zbioru jednostek podlegających deprywacji materialnej • Miarą głębokości ubóstwa oczywistego: indeks luki ubóstwa oczywistego jednostek podlegających ubóstwu oczywistemu (manifestly poor individuals manifest poverty gap index)gdzie:

Xum - zbiór jednostek ubogich monetarnie,

- i-ta jednostka należąca do zbioru ubogich monetarnie


 • Intensywność ubóstwa oczywistego: indeks luki ubóstwa oczywistego (manifest poverty gap index)


 • Dotkliwość ubóstwa oczywistego: kwadrat luki dochodowej i deprywacji materialnej łącznie (squared manifest poverty gap index)
Agregatowe indeksy ubóstwa, w ujęciu wielowymiarowym, według grup społeczno-ekonomicznych

i typu aktywności ekonomicznej w marcu 2013 r.

Grupa

społeczno-ekonomiczna

i typ aktywności ekonomicznej

Agregatowe indeksy ubóstwa  100

zasięg ubóstwa

głębokość ubóstwa

intensywność ubóstwa

dotkliwość ubóstwa

monetar-nego

niemone-tarnego

oczywiste-go

monetar-nego

niemone-tarnego

oczywiste-go

monetar-nego

niemone-tarnego

oczywist-ego

monetar-nego

niemone-tarnego

oczywist-ego

Pracownicy

2,65

16,93

1,35

23,01

21,02

26,75

0,61

3,56

0,51

0,25

2,08

0,31

Rolnicy

10,85

16,72

4,12

20,16

24,40

24,88

2,19

4,08

1,28

0,81

2,69

0,74

Emeryci

2,32

19,43

0,90

18,73

17,93

24,30

0,43

3,48

0,33

0,13

1,71

0,17

Renciści

12,36

36,15

6,98

21,66

29,85

25,82

2,68

10,79

2,03

0,91

6,37

0,95

Pracujący na własny rachunek

2,63

8,28

1,11

25,74

25,25

46,25

0,68

2,09

0,93

0,31

1,63

0,74

Utrzymujący się z niezarobkowych źródeł

40,08

49,12

27,32

35,44

33,71

37,66

14,20

16,56

11,82

7,30

11,31

7,45

Bez bezrobotnych

3,01

16,91

1,32

23,09

20,15

26,00

0,70

3,41

0,47

0,28

1,86

0,24

Z bezrobotnymi

18,11

36,40

11,05

29,50

31,42

36,60

5,34

11,44

4,75

2,48

7,80

3,11

Ogółem

5,14

19,74

2,72

26,27

23,45

15,27

1,35

4,63

1,08

0,59

2,80

0,65


OCENA REALIZACJI STRATEGII EUROPA 2020 W ZAKRESIE REDUKCJI UBÓSTWA – PROPOZYCJA UE
KOMBINACJA DWÓCH NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW:

 • Stopa ubóstwa monetarnego: odsetek osób żyjących w gospodarstwach domowych, których dochody ekwiwalentne do dyspozycji są niższe niż 60% mediany rozkładu dochodów w kraju zamieszkania

 • Deprywacja materialna (występowanie przynajmniej 4 symptomów deprywacji spośród dziewięciu wyróżnionych symptomów)

 • brak możliwości pokrycia z własnych środków nieoczekiwanych wydatków,

 • brak możliwości opłacenia wyjazdu wszystkich członków gospodarstwa domowego na wypoczynek raz w roku,

 • nieuiszczanie w terminie w ciągu ostatnich 12 miesięcy opłat za mieszkanie i spłat kredytów,

 • brak możliwości jedzenia mięsa, drobiu, ryb (lub wegetariańskich odpowiedników) co drugi dzień,

 • brak możliwości ogrzewania mieszkania odpowiednio do potrzeb,

 • brak pralki,

 • brak odbiornika telewizyjnego do odbioru w kolorze,

 • brak telefonu,

 • brak samochodu.OSOBA UBOGA • Osoba należąca do gospodarstwa domowego, które charakteryzuje się przynajmniej jednym z 2 symptomów ubóstwa: jest uboga monetarnie, podlega deprywacji materialnej


WADY PODEJŚCIA • Relatywny sposób wyznaczania granicy ubóstwa monetarnego powoduje, że rekomendowany przez UE wskaźnik zasięgu ubóstwa staje się miarą nierówności dochodowych a nie miarą ubóstwa
 • Przyjęcie jako granicy ubóstwa monetarnego wartości 60% mediany rozkładu dochodów liczonych niezależnie dla każdego z krajów UE nie powoduje wskazania regionów o faktycznie największym zasięgu ubóstwa w ramach UE traktowanej jako całość lecz niezależnie w poszczególnych krajach UE • Wskaźniki ubóstwa monetarnego i ubóstwa niemonetarnego obliczane są przy różnych sposobach pojmowania ubóstwa: pierwszy według ujęcia relatywnego, a drugi według ujęcia absolutnego


Zasięg ubóstwa monetarnego, ubóstwa niemonetarnego

i ubóstwa oczywistego w UE w 2010 r.

Źródło: opracowanie własne.OCENA REALIZACJI STRATEGII EUROPA 2020 W ZAKRESIE REDUKCJI UBÓSTWA – PROPOZYCJA AUTORSKA

Założenia obliczeń:
 • Zmniejszenie liczby ubogich w UE o 20 mln

 • Ubodzy to osoby jednocześnie ubodzy monetarnie i ubodzy niemonetarnie (podlegający deprywacji materialnej)

 • Osoby podlegające deprywacji materialnej to osoby mieszkające w gospodarstwach domowych podlegających deprywacji, czyli charakteryzujących się przynajmniej 4 z 9 symptomów deprywacji

 • Ubodzy monetarnie to osoby, które przy przyjętej granicy deprywacji materialnej należą do 20 mln mieszkańców UE najuboższych monetarnie, tj. należących do gospodarstw domowych o dochodach ekwiwalentnych poniżej 6354 euro rocznie (54,5% mediany rozkładu łącznych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych krajów UE (wyrażanych w PPS))


Porównanie zasięgu ubóstwa w krajach UE w 2010 r. w ramach przyjętej strategii Europa 2020, przy przyjęciu zmodyfikowanego podejścia rekomendowanego przez ESPCO

oraz propozycji autorskiej.


Żródło: opracowanie własne


Zasięg ubóstwa w krajach UE w 2010 roku.
Liczba ubogich oczywiście w krajach UE w 2010 r.

Akronimy

Kraje

Liczba ubogich oczywiście

relatywne granice ubóstwa monetarnego

krajowe(RGU-K)

EU-27 (RGU-UE)

absolutna granica deprywacji AGD-9

UE-27

AT

BE

BG

CY

CZ

DK

EE

FI

FR

GR

IE

ES

NL

LT

LU

LV

MT

DE

PL

PT

RO

SE

SI

SK

HU

UK

IT

Unia Europejska

Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Irlandia

Hiszpania

Holandia

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niemcy

Polska

Portugalia

Rumunia

Szwecja

Słowenia

Słowacja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

17 784 799

197 254


358 484

1 123 289

27 901

281 728


66 016

63 280


76 925

1 810 242

783 862

53 938


1 063 247

141 022


256 993

1 755


273 900

10 612


1 802 743

2 302 448

430 676

2 766 63736 012

51 973


250 588

652 549


696 773

2 203 95226 246 057

93 927


201 048

2 545 792

9 700


500 210

27 428


108 212

44 363


1 071 910

876 031

39 661


1 115 285

27 416


594 802

104


558 898

12 040

1 196 1234 752 420

748 468

6 635 551

11 331


56 974

532 475

1 989 392

511 959


1 984 535


Ubóstwo w krajach i regionach UE w świetle strategii Europa2020 w 2010 r.Akronimy

Kraje i regiony

Liczba ubogich

Zasięg ubóstwa Huo

Koszty wyjścia z ubóstwa

koszt PPS

koszt EUR

EU-27

Unia Europejska

20 003 880

4,05

57 130 933 203

38 003 236 050

AT

Austria

32 632

0,39

66 148 442

71 464 792

BE

Belgia

82 763

0,77

147 461 002

165 625 248

BG

Bułgaria

2 200 740

29,10

6 269 486 750

3 216 582 120

CY

Cypr

4 264

0,53

6 471 476

5 831 000

CZ

Czechy

334 435

3,21

694 410 197

507 627 325

DK

Dania

10 258

0,19

20 429 223

29 368 336

EE

Estonia

95 259

7,17

252 606 236

193 314 753

FI

Finlandia

14 153

0,27

22 218 275

27 696 858

FR

Francja

386 296

0,63

607 577 141

682 667 600

GR

Grecja

557 511

5,09

1 087 279 334

1 032 431 528

IE

Irlandia

20 143

0,45

73 759 381

90 645 853

ES

Hiszpania

750 430

1,64

2 161 275 153

2 113 584 456

NL

Holandia

7 388

0,04

42 069 904

45 355 563

LT

Litwa

509 779

15,35

1 492 184 492

1 005 227 840

LU

Luksemburg

104

0,02

349 780

422 835

LV

Łotwa

495 157

22,27

1 483 395 454

1 128 097 470

MT

Malta

5 865

1,43

13 785 726

10 803 777

DE

Niemcy

352 814

0,44

579 870 258

614 969 805

PL

Polska

3 820 269

10,20

8 618 495 306

5 018 109 412

PT

Portugalia

506 980

4,77

1 141 138 031

1 017 745 634

RO

Rumunia

6 413 294

29,88

24 411 949 458

14 062 132 424

SE

Szwecja

4 664

0,05

22 738 080

19 460 681

SI

Słowenia

29 157

1,46

36 217 208

26 671 294

SK

Słowacja

385 552

7,11

920 329 998

998 729 229

HU

Węgry

1 594 817

16,17

3 283 948 653

2 083 005 018

UK

Wielka Brytania

194 755

0,32

394 927 134

395 799 923

IT

Włochy

1 194 401

1,98

3 280 404 798

3 439 865 275

METODY ANALIZY ZMIAN UBÓSTWA W CZASIE
CHARAKTER UBÓSTWA • Charakter ubóstwa zależy od okresu pozostawania gospodarstwa domowego w sferze ubóstwa w badanych latach. • Badamy czy gospodarstwo domowe znajduje się w sferze ubóstwa niezależnie w każdym roku badania.


AGREGATOWE INDEKSY CHARAKTERU UBÓSTWA


 • Charakter ubóstwa określamy na podstawie liczby lat przebywania gospodarstwa domowego w ubóstwie.

 • Jeżeli gospodarstwo domowe przebywa w badanym okresie (T) przynajmniej rok w sferze ubóstwa (t1,) odpowiedni indeks charakteru ubóstwa (any-time poverty) dla badanej populacji gospodarstw domowych przyjmuje postać:

,

gdzie:


- liczba ubogich gospodarstw domowych w badanej zbiorowości przez przynajmniej jeden rok badania.


 • Gdy gospodarstwo domowe przebywa w sferze ubóstwa przez większość lat z badanego okresu (tint(T/2)+1) jego ubóstwo ma charakter uporczywy (persistent poverty). Odpowiedni indeks ubóstwa dla badanej populacji szacowany jest w oparciu o wzór:

,

gdzie:


- liczba ubogich gospodarstw domowych w badanej zbiorowości przebywających w sferze ubóstwa przez większość lat badanego okresu.


 • Gdy gospodarstwo domowe we wszystkich badanych latach (t=T) znajduje się w sferze ubóstwa jego ubóstwo ma charakter stały (continuous poverty). Odpowiedni indeks ubóstwa dla badanej populacji gospodarstw domowych ma postać:

,

gdzie:


- liczba trwale ubogich gospodarstw domowych w badanym okresie (t=T).

MOBILNOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCHZE WZGLĘDU NA PRZYNALEŻNOŚĆ DO SFERY UBÓSTWA


 • Ocena mobilności gospodarstw domowych ze względu na przynależność do sfery ubóstwa opiera się na analizie przepływów gospodarstw domowych pomiędzy statusami przynależności do sfery ubóstwa (należenia lub nienależenia do sfery ubóstwa).Schemat przepływów gospodarstw domowych pomiędzy statusami przynależności do sfery ubóstwa


Status przynależności

do sfery ubóstwa

w okresie t-1

Status przynależności do sfery ubóstwa

w okresie t
gospodarstwo nieubogie (j=0)

gospodarstwo ubogie (j=1)

gospodarstwo nieubogie (j=0)gospodarstwo ubogie (j=1)

n
 • wielkości na przekątnej macierzy przepływów wskazują liczebności gospodarstw domowych, które nie zmieniły w porównywanych parach okresów swojego statusu przynależności do sfery ubóstwa (tzn., że w obu porównywanych okresach (latach) należały lub nie należały do sfery ubóstwa). Poniżej przekątnej znajduje się liczebność gospodarstw domowych, które „opuściły” sferę ubóstwa a powyżej przekątnej, które „weszły” do sfery ubóstwa.

INDEKSY MOBILNOŚCI

 • Indeksy mobilności obliczane na podstawie macierzy przepływów, stanowią syntetyczne oceny skali mobilności gospodarstw domowych ze względu na przynależność do sfery ubóstwa
 • Indeks mobilności Skorrocks’a

,

gdzie:


tr(N) – ślad macierzy przepływów,
przy czym:

njj’,t-1,t liczba gospodarstw domowych, która w okresie t-1,t napłynęła z j-tego stanu przynależności do sfery ubóstwa


 • Indeks przyjmuje wartości z przedziału . Im wyższa wartość indeksu tym większa mobilność gospodarstw domowych. • Pierwszy ze składników prawej strony równania wskazuje na odsetek gospodarstw domowych, które opuściły sferę ubóstwa w porównywanych okresach. Drugi ze składników sumy stanowi odsetek gospodarstw domowych, które „weszły do sfery ubóstwa” w badanym okresie.
 • Indeks charakteru mobilności


 • Przyjmuje wartości z przedziału [-1; 1]. Jego wartości dodatnie oznaczają przewagę przepływów gospodarstw domowych ze sfery ubóstwa poza sferę ubóstwa • Wartości ujemne indeksu wskazują na przewagę przepływów spoza sfery ubóstwa do sfery ubóstwa • Im wyższa wartość bezwzględna indeksu tym większa przewaga jednego typu przepływów nad drugim z typów przepływów


Tabela 6.2. Schemat przepływów gospodarstw domowych pomiędzy klasami funkcji przynależności do sfery ubóstwa.Klasy funkcji przynależności

do sfery ubóstwa

w okresie t-1

Klasy funkcji przynależności

do sfery ubóstwa

w okresie t
j=1

j=2

..........

j=k

j=1
j=2

.

..
j=k.

..

.

..


............

............
.

.

..

..

.

..


n
 • Wielkości na przekątnej macierzy przepływów wskazują liczebności gospodarstw domowych, których wartości stopnia przynależności do sfery ubóstwa pozostały w tych samych przedziałach klasowych stopnia zagrożenia ubóstwem w porównywanych latach, a tym samym ich poziom zagrożenia ubóstwem nie uległ istotnym zmianom.
 • Poniżej przekątnej znajdują się liczebności gospodarstw domowych, które przeszły do klas o niższym stopniu zagrożenia ubóstwem. • Wartości liczbowe powyżej przekątnej wskazują na liczebności gospodarstw domowych, które przeszły do klas o wyższym stopniu zagrożenia ubóstwem. Im wielkości w macierzy są bardziej oddalone od przekątnej, tym dotyczą większych zmian zagrożeń ubóstwem w porównywanym okresie.

INDEKSY MOBILNOŚCI


 • Indeksy mobilności obliczane na podstawie macierzy przepływów, stanowią syntetyczne oceny skali mobilności gospodarstw domowych ze względu na przynależność do sfery ubóstwa w ujęciu klasycznym lub ze względu na ich zagrożenie ubóstwem w ujęciu wielowymiarowym.
 • Indeks mobilności Skorrocks’a

,

gdzie:


tr(N) – ślad macierzy przepływów,

przy czym:njj’,t-1,t – liczba gospodarstw domowych, która w okresie t-1,t napłynęła z j-tego stanu przynależności do sfery ubóstwa (j-tej klasy stopnia zagrożenia ubóstwem w podejściu wielowymiarowym) do j'-tego stanu (j'-tej klasy stopnia zagrożenia ubóstwem).


 • Indeks przyjmuje wartości z przedziału . Im wyższa wartość indeksu tym większa mobilność gospodarstw domowych.
 • Dekompozycja indeksu mobilności Shorrocks’a (6.23), rozszerzającej jego możliwości analityczne, otrzymujemy ostatecznie:
 • Pierwszy ze składników prawej strony równania wskazuje na odsetek gospodarstw domowych, które opuściły sferę ubóstwa (charakteryzujących się spadkiem stopnia zagrożenia ubóstwem w ujęciu wielowymiarowym) w porównywanych okresach. Drugi ze składników sumy stanowi odsetek gospodarstw domowych, które „weszły do sfery ubóstwa” (u których nastąpił wzrost zagrożenia ubóstwem) w badanym okresie.

 • Indeks charakteru mobilności


 • Przyjmuje wartości z przedziału [-1; 1]. Jego wartości dodatnie oznaczają przewagę przepływów gospodarstw domowych ze sfery ubóstwa poza sferę ubóstwa (z klas o wyższym stopniu zagrożeniu ubóstwem do klas o niższym stopniu zagrożeniu ubóstwem). • Wartości ujemne indeksu wskazują na przewagę przepływów spoza sfery ubóstwa do sfery ubóstwa (przewagę przepływów zwiększających zagrożenie ubóstwem nad przepływami zmniejszającymi zagrożenie ubóstwem). • Im wyższa wartość bezwzględna indeksu tym większa przewaga jednego typu przepływów nad drugim z typów przepływów.


Przepływy gospodarstw domowych w Polsce pomiędzy statusami przynależności do sfery skrajnego ubóstwa (ujęcie jednowymiarowe) w okresie marzec 2011 - marzec 2013.Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe nie ubogie w marcu 2013

(w proc.)

Gospodarstwa domowe ubogie w marcu 2013

(w proc.)

Ogółem

Gospodarstwa domowe nie ubogie

w marcu 2011

(w proc.)

92,77

3,13

95,90

Gospodarstwa domowe ubogie w marcu 2011

(w proc.)

2,09

2,01

4,10

Ogółem

94,86

5,14

100,00


Przepływy gospodarstw domowych w Polsce pomiędzy statusami przynależności do sfery niedostatku (ujęcie jednowymiarowe)

w okresie marzec 2011 - marzec 2013.Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe nie ubogie

w marcu 2013

(w proc.)

Gospodarstwa domowe ubogie

w marcu 2013

(w proc.)

Ogółem

Gospodarstwa domowe nie ubogie w marcu 2011

(w proc.)

49,86

16,11

65,97

Gospodarstwa domowe ubogie w marcu 2011

(w proc.)

5,41

28,62

34,03

Ogółem

55,87

44,73

100,00


Mobilność gospodarstw domowych ze względu na przynależność do sfery ubóstwa (ujęcie jednowymiarowe)

w okresie marzec 2011 - marzec 2013.

Indeksy mobilności

Wartości indeksów mobilności  100

skrajne ubóstwo

niedostatek

S

5,22

21,52

SU+

2,09

5,41

SU-

3,13

16,11

CM

-1,05

-10,71

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna