Poniżej szczegółowe zasady i wymagania przyjęć na stanowiska adiunktaPobieranie 9.6 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar9.6 Kb.

Proszę o składanie podań o zatrudnienie na stanowisku adiunkta typu A1 w terminie do 6 czerwca 2007 roku. Termin rozmów kwalifikacyjnych kandydatów z Kolegium Dziekańskim będzie podany w terminie późniejszym.


Poniżej szczegółowe zasady i wymagania przyjęć na stanowiska adiunkta.

Zasady przyjęć na stanowiska adiunkta


W Wydziale Chemii UW istnieją dwa typy okresowego zatrudnienia na stanowisku adiunkta: 1. Adiunkt typu "podoktorskiego" (A1)

 2. Adiunkt typu "przedprofesorskiego" (A2)

Obydwa typy są nieodróżnialne z punktu widzenia ustawy, ale wiążą się z inną kwalifikacją kandydatów i innymi oczekiwaniami Wydziału w stosunku do kandydujących osób.
Stanowisko adiunkta typu A1 (podobne do amerykańskiego post-doc'a) jest z założenia kontraktem czasowym, krótkim (zwykle 1-2 lata), nie wiążącym na stałe z Wydziałem. Z punktu widzenia Wydziału jego celem jest:

 • zabezpieczenie ciągłości prac dydaktycznych, naukowych i techniczno-organizacyjnych Wydziału

 • uczestnictwo w konkretnym projekcie badawczym lub dydaktycznym

Z punktu widzenia kandydata, stanowisko to ma na celu:

 • możliwość dokończenia projektów realizowanych w trakcie studiów doktoranckich oraz przygotowania publikacji uzyskanych wyników

 • możliwość załatwienia i przygotowania długoterminowego stażu zagranicznego niezbędnego do starania się o stanowisko adiunkta typu A2

 • możliwość satysfakcjonującej i owocnej pracy naukowo-dydaktycznej w okresie przejściowym, przed rozpoczęciem kolejnych etapów kariery zawodowej

W szczególnych przypadkach, zatrudnienie na tym stanowisku może być jeszcze przedłużone, jednak na odmiennych zasadach finansowych (współudział finansowy konkretnego projektu, grantu lub Pracowni/Zespołu). Natomiast zatrudnienie długoterminowe możliwe jest tylko w ramach ścieżki A2.

Kwalifikacja na stanowisko A1 odbywa się dwa razy w roku: na przełomie listopada i grudnia (początek pracy od 1 lutego) oraz maja i czerwca (początek pracy od 1 października). Kwalifikacji dokonuje Komisję d/s Rozwoju Kadry Naukowej i Dydaktycznej, zgodnie z procedurą opisaną w załączniku.Stanowisko adiunkta typu A2 to zatrudnienie na okres 5 lat. W tym okresie oczekuje się od kandydata zrobienia habilitacji. W przypadku zrobienia habilitacji adiunkt A2 miałby szansę wygrać konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Wydziale Chemii UW lub w innej uczelni, mógłby startować w konkursach na stanowisko starszego wykładowcy w Wydziale Chemii UW (z habilitacją lub bez), a w przypadku negatywnych wyników takich konkursów zatrudnienie w UW kończyłoby się definitywnie po 5 latach.

Wymagania w stosunku do kandydatów na stanowiska A2 są znacznie wyższe niż w przypadku stanowiska typu A1, między innymi obejmują konieczność odbycia długoterminowego zagranicznego stażu podoktorskiego.


Wymagania formalne do zatrudnienia na stanowisku adiunkta typu A1:

 1. podanie + życiorys + kwestionariusz osobowy

 2. 2 opinie naukowe

 3. opinia dydaktyczna

 4. spis publikacji naukowych oraz prezentacji na konferencjach naukowych

 5. informacja o wyniku egzaminu doktorskiego z chemii

 6. informacja o średniej ocen ze studiów

Kwalifikacja: 1. rozmowa ("interview") przeprowadzona przez Dziekana/Kolegium Dziekańskie, na której powinny być zaprezentowane m.in. dotychczasowe osiągnięcia oraz plany naukowe i dydaktyczne kandydata/tki na przyszłość.

 2. ocena kandydatury przez Komisję d/s Rozwoju Kadry Naukowej i Dydaktycznej.

Przy ocenie będą brane pod uwagę między innymi: 1. wyniki naukowe, w tym liczba publikacji (z uwzględnieniem wkładu kandydata/tki do tych prac, udział we współautorstwie, liczby współautorów)

 2. prezentacje na konferencjach (przeprowadzone osobiście)

 3. opinie naukowe i dydaktyczne

 4. wynik egzaminu doktorskiego z chemii

 5. średnia ocen ze studiów

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna