Pop. 521. 33. 2015 Protokół z VI posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 6 sierpnia 2015 r w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w SuwałkachPobieranie 26.15 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar26.15 Kb.
POP.521.33.2015
Protokół z VI posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w dniu 6 sierpnia 2015 r.


w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach
VI posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) drugiej kadencji odbyło się w czwartek 6 sierpnia 2015 r. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach. Rozpoczęło się o godzinie 16.00, zakończyło o godzinie 16.40.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków SRDPP. Swoją nieobecność usprawiedliwił Wojciech Pająk. Lista obecności w załączeniu.

Posiedzenie otworzył Jarosław Ruszewski, Przewodniczący SRDPP, który powitał zebranych. Na początku przedstawił porządek obrad, jak poniżej:
1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z V posiedzenia SRDPP.

3. Podjęcie uchwały nr 3 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie wskazania pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Zespole ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku.

4. Informacja z konsultacji „Propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji


we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”.

5. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,


o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na rok 2016.

6. Przypomnienie o internetowych wizytówkach członków SRDPP.

7. Wyznaczenie terminu kolejnego posiedzenia SRDPP.

8. Inne sprawy.Ad 1.

Przewodniczący Jarosław Ruszewski przedstawił porządek obrad. Ponieważ nikt


z obecnych nie wniósł do niego żadnych uwag, porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad 2.

Jarosław Ruszewski spytał, czy ktoś z członków SRDPP wniósł lub chciałby jeszcze wnieść uwagi do protokołu z V posiedzenia SRDPP, który sekretarz SRDPP rozesłała członkom Rady mailem 12 czerwca 2015 r. Sekretarz potwierdziła, że nie wpłynęły do niej żadne uwagi. Ponieważ nikt też nie chciał wnieść uwag na posiedzeniu, Przewodniczący SRDPP zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Za przyjęciem protokołu głosowało 11 osób, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.


Ad 3.

Przewodniczący Jarosław Ruszewski poinformował, że zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok, Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego ma obowiązek wytypować i zgłosić pięciu przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych do pracy w Zespole ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Poinformował, że informacja o naborze ukazała się 18 lipca 2014 roku na stronie internetowej Miasta Suwałki, sekretarz SRDPP wysłała ją także mailem do ponad 200 przedstawicieli organizacji. Na zaproszenie odpowiedziało 5 osób: Beata Andruczyk z Fundacji EGO; Adam Grabowski ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku; Ryszard Jurkiewicz z Ligi Obrony Kraju; Iwona Krzesicka ze Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna "Karmelki"; Adam Sobolewski z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk”.

W związku z tym, że zgłosiło się pięciu kandydatów, nie było potrzeby dokonywania wyboru piątki reprezentantów trzeciego sektora. Przewodniczący SRDPP odczytał treść uchwały nr 3 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie wskazania pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Zespole ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku i zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 osób, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Agnieszka Szyszko poinformowała też członków SRDPP o uchyleniu przez Wojewodę Podlaskiego części uchwały dotyczącej Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego


w 2016 roku. Chodziło o kartę do głosowania, która, według Wojewody, nie powinna zawierać numeru PESEL oraz o uchylenie zapisu, że głosować mogą mieszkańcy w wieku powyżej 16 lat. W opinii Wojewody głosować mogą wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek.
W związku z tymi zmianami zmieni się też termin głosowania na Suwalski Budżet Obywatelski, bo zmiany muszą być najpierw przyjęte uchwałą Rady Miejskiej. Nie ulega natomiast zmianie termin składania projektów, tj. 17-31 sierpnia.
Ad 4.

Agnieszka Szyszko poinformowała o wynikach konsultacji „Propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk


z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”. Konsultacje wśród organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałki trwały od 22 maja do 8 czerwca 2015 r. Ponadto 2 czerwca 2015 roku odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne z udziałem organizacji pozarządowych. Konsultacje
z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego odbyły się 27 maja 2015 roku na posiedzeniu Rady. W wyznaczonym terminie złożono ogółem 64 propozycje zmian, z czego przyjęto 30 uwag. Wśród najważniejszych zmian zaproponowanych przez organizacje pojawiły się dodatkowe zapisy w zadaniu priorytetowym w zakresie działalności na rzecz osób starszych:

- wspieranie kampanii społecznych w zakresie promocji zdrowego starzenia się i profilaktyki chorób wieku starczego,

- organizacja i prowadzenie centrum inicjatyw senioralnych,

- wspieranie systemu upowszechniania informacji oraz publikacji dotyczących realizacji kampanii społecznej „Bezpieczny senior”,

- wspieranie kampanii społecznych budujących pozytywny wizerunek osób starszych.

W zadaniach priorytetowych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci


i młodzieży organizacje zaproponowały nowe zadanie, zapisane jako „wspieranie nowoczesnych narzędzi promocyjnych Miasta Suwałki, także o zasięgu międzynarodowym”. Natomiast w zadaniach priorytetowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego z inicjatywy organizacji pojawiło się zadanie: „wspieranie projektów kulturalnych i artystycznych o społecznym, animacyjnym lub integracyjnym charakterze; działań: osiedlowych, plenerowych, „imienin ulic”, mogących wpisać się
w obchody Dni Suwałk”.


Ad 5.

Następnie Jarosław Ruszewski zaproponował wspólną analizę projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk


z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016. Członkowie Rady mogli wypowiadać się i zgłaszać uwagi do każdego z zapisów projektu uchwały.

Danuta Złotnik zwróciła uwagę, że zadania priorytetowe w zakresie działalności na rzecz osób starszych przypominają założenia programowe Suwalskiej Rady Seniorów. Wyraziła też opinię, że według niej organizacje senioralne nie będą w stanie wykonać zadań


z tej grupy.

Agnieszka Szyszko wyjaśniła, że powyższe zadania priorytetowe zgłosili sami seniorzy na spotkaniu konsultacyjnym w sprawie projektu uchwały i że, w ich opinii, wpisanie tych priorytetów do Programu ma na celu przede wszystkim umożliwienie organizacjom skorzystania z możliwości dofinansowania różnych działań, które mają ułatwić życie wszystkich seniorów w Suwałkach.

Jarosław Ruszewski uzupełnił, że fundusze przeznaczone w Programie na ten cel nie zostały przesunięte z innych zadań, ale są to dodatkowe środki budżetowe, przeznaczone dla seniorów.

Przewodniczący zwrócił się więc do Danuty Złotnik o zaproponowanie takiego zapisu, który by ją satysfakcjonował. Danuta Złotnik ostatecznie zrezygnowała jednak z propozycji zmiany.

Bogdan Bezdziecki zaproponował, aby do priorytetowych zadań publicznych
w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dopisać działania na rzecz popularyzacji gospodarki niskoemisyjnej.

Agnieszka Szyszko wyjaśniła, że zapis ten może mieścić się w zadaniu priorytetowym 1, zawierającym „edukację ekologiczną”.

Bogdan Bezdziecki zrezygnował z wnoszenia uwagi.

Jarosław Ruszewski zgłosił uwagę redakcyjną na stronie 10, § 21 ust. 3. Zaproponował wykreślenie przyimka „o”, w związku z czym punkt otrzymałby brzmienie: „3) otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.”. Poprawkę przyjęto jednogłośnie.

Jarosław Ruszewski zgłosił też poprawkę na stronie 13, § 25 ust. 2. Zaproponował zamianę słowa „projektu” na „realizacji zadania publicznego”, w związku z czym punkt otrzymałby brzmienie: „2. Organizacja, w zakresie otrzymywania środków publicznych
z budżetu Miasta, jest zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach, dotyczących realizacji zadania publicznego informacji o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Miasto Suwałki.” Poprawkę przyjęto jednogłośnie.

W załączniku uwagi zgłoszone przez SRDPP do projektu uchwały Rady Miejskiej


w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.
Ad 6.

Jarosław Ruszewski przypomniał o przygotowaniu internetowych wizytówek członków SRDPP. Członkowie SRDPP, którzy jeszcze nie przygotowali wizytówek, zobowiązali się, że zrobią to w najbliższym czasie i wyślą wizytówki Sekretarzowi SRDPP, która umieści je na stronie internetowej SRDPP.
Ad 7.

Przewodniczący zaproponował, aby nie planować terminu kolejnego posiedzenia Rady, uzależniając go od daty ukończenia projektu dokumentu przygotowywanego do najbliższych konsultacji, czyli Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2016 rok. Zaproponował natomiast, żeby kolejne posiedzenie, we wrześniu, poświęcić na przygotowanie spotkania z innymi radami społecznymi funkcjonującymi w Suwałkach. Zobowiązał Sekretarz do poinformowania o terminie tego spotkania wszystkich członków Rady.Ad 8.

Innych spraw nie zgłoszono. Przewodniczący zakończył posiedzenie. Na tym zakończono też protokół.


Protokół sporządziła Przewodniczący

Agnieszka Szyszko Jarosław Ruszewski

Suwałki, dnia 7 sierpnia 2015 r.

Załączniki do Protokołu:

1) lista obecności,

2) uwagi zgłoszone przez SRDPP do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach


w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2016,

3) Uchwała nr 3/2015 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie wskazania pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Zespole ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

Pobieranie 26.15 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna