Porozumienie międzygminnePobieranie 12.85 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.85 Kb.


Załącznik nr 1

do Uchwały Nr....................

Rady Miejskiej w Zamościu

z dnia ..................................


POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

zawarte w dniu .......................... w Zamościu pomiędzy:

Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, Rynek Wielki 13, 22 – 400 Zamość, zwanym dalej „Miastem”, reprezentowanym przez:

Pana Marcina Zamoyskiego – Prezydenta Miasta Zamość


a
Gminą Adamów, z siedzibą w Adamowie, Adamów 11 b, 22 – 442 Adamów, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez:

Pana Dariusza Szykułę – Wójta Gminy.


§ 1

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Zamość przez Gminę Adamów wykonywania zadania własnego gminy dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, realizowanej w ramach projektu pn. „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” na podstawie art.74 oraz art. 7 ust.1 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz na podstawie Uchwały Nr................................. Rady Miejskiej w Zamościu z dnia .......................................w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Adamów dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, realizowanej w ramach projektu pn. „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów


w Dębowcu”, Uchwały Nr.................................Rady Gminy Adamów z dnia..........................
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Zamość dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, realizowanej w ramach projektu pn. „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu”, w szczególności:

 • działań mających na celu długoterminowe zabezpieczenie możliwości unieszkodliwiania odpadów przez poddanie ich procesom przekształceń biologicznych, fizycznych
  w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i środowiska,

 • koordynowania działań w celu doprowadzenia do powstania systemu gospodarowania odpadami w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska, w tym ograniczający ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji, zmniejszenie całkowitej ilości składowanych odpadów poprzez wydzielenie poszczególnych frakcji możliwych do zagospodarowania i odzysku, wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

§ 2

Miasto przyjmuje do wykonania zadanie własne Gminy dotyczące gospodarki odpadami


w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, realizowanej
w ramach projektu pn. „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Dębowcu” z chwilą wybudowania i oddania do eksploatacji „Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Opadów w Dębowcu” gm. Skierbieszów, którego operatorem będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, zwane dalej Przedsiębiorstwem.
§ 3

 1. W imieniu Miasta zadanie, o którym mowa w § 1, realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo.

 2. Docelowym miejscem wykonywania zadania, o którym mowa w § 1, będzie Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, gm. Skierbieszów.
 1. Do RZZO w Dębowcu przyjmowane będą następujące strumienie odpadów:

 1. odpady komunalne zmieszane,

 2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 3. odpady wielkogabarytowe zbierane selektywnie,

 4. odpady zielone,

 5. odpady budowlane,

 6. odpady opakowaniowe.

§ 4


Strony zgodnie postanawiają, że realizacja warunków porozumienia będzie oparta na obowiązujących aktach prawnych i wykonawczych, w tym:

 • ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001r.
  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,

 • ustawie z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm./,

 • ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm./,

 • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251 z późn. zm./,

 • Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2011 /Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXV/435/08 z dnia 27 października 2008r./.

§ 5

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami


w zakresie unieszkodliwiania strumieni odpadów określonych w § 3 ust.3, dostarczonych do RZZO w Dębowcu z terytorium Gminy przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia.
§ 6

 1. Gmina zobowiązuje się przekazywać do RZZO w Dębowcu ze swojego terytorium strumienie odpadów określone w § 3 ust.3,

 2. Gmina określa w zezwoleniach na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości miejsce unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego.

§ 7

Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

§ 8

Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 9


Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Miasta.

§ 10


Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

i wchodzi w życie z dniem podpisania.§ 11

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i jeden dla celów publikacji.


Miasto Zamość Gmina Adamów
: dat -> attach
attach -> Formularz ofertowy
attach -> Leksykon pojęć stosowanych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej add
attach -> Niezależna inicjatywa zamojska centrum badań I opinii oraz koło naukowe politologów pwsz w zamościu zapraszają na konferencję „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Samorząd to My – My Wszyscy!”
attach -> Kronika Galla Anonima z Kodeksu zamojskiego na Krajowej Liście unesco "Pamięć Świata"
attach -> Załącznik nr 1 Znak: zk-pn/X-7/12 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowy
attach -> Towarzystwo farmaceutyczno-ekonomiczne
attach -> Załącznik nr 1 Znak: zk-pn/iv-3/14 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowy
attach -> Komunikat komisarza wyborczego w lublinie z dnia 20 listopada 2014 r o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów I prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r
attach -> , trzech tomów poetyckich
attach -> Załącznik Nr 1 Nazwa materiału
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna