Porozumienie o wspóŁpracy pomiędzyPobieranie 16.19 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar16.19 Kb.
POROZUMIENIE

O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY

STOWARZYSZENIEM PROMOCJI KULTURY MORSKIEJ I OŚWIATY

„TERRA MARIQUE”


a
DOWÓDCĄ MARYNARKI WOJENNEJ RP
zawarte w Gdyni w dniu 3.11.2006 r.

Mając na uwadze potrzebę wspólnego wspierania i upowszechniania wiedzy i umiejętności


na rzecz obronności państwa oraz integrowania środowiska wojskowego z cywilnym, Dowódca Marynarki Wojennej RP oraz Stowarzyszenie Promocji Kultury Morskiej i Oświaty „Terra Marique”,

- wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253864,

- reprezentowane przez mgr Andrzeja Nowaka, Prezesa Zarządu,

zawierają Porozumienie o następującej treści:


§ 1.

Komórki organizacyjne Dowództwa Marynarki Wojennej i jednostki organizacyjne podporządkowane Dowództwu Marynarki Wojennej lub przez niego nadzorowane zwane dalej Marynarką Wojenną RP oraz Stowarzyszenie Promocji Kultury Morskiej i Oświaty „Terra Marique”, zwane dalej Stowarzyszeniem, będą ze sobą współpracowały w celu: 1. wspierania i upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
  w środowisku cywilnym;

 2. działania na rzecz ochrony środowiska morskiego;

 3. prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, metodycznej;

 4. rozwijania amatorskiej twórczości scenicznej, plastycznej, fotograficznej, filmowej, muzycznej, literackiej;

 5. prowadzenia działalności turystycznej;

 6. prowadzenie działalności wydawniczej;

 7. promocji działalności Stowarzyszenia w środowisku wojskowym i cywilnym.

§ 2.


Stowarzyszenie zobowiązuje się do:

 1. organizowania imprez masowych, okolicznościowych (państwowych i wojskowych);

 2. organizowania koncertów estradowych, występów muzycznych, spektakli teatralnych, itp.;

 3. współorganizowania konkursów i przeglądów amatorskiej twórczości (m.in. na szczeblu Marynarki Wojennej RP);

 4. organizowania wystaw, plenerów, konferencji oraz innych form rozwoju kulturalnego;

 5. organizowania kursów i szkoleń;

 6. prowadzenia działalności poprzez organizowanie wycieczek oraz opieki i wypoczynku dla dzieci i młodzieży – półkolonie, świetlice, itp.;

 7. pozyskiwania nowych członków zwyczajnych i wspierających dla realizacji społecznie użytecznych przedsięwzięć;

§ 3.

Dowództwo Marynarki Wojennej RP udzieli Stowarzyszeniu, w miarę możliwości, pomocy w realizacji zadań statutowych poprzez udostępnienie nieruchomości, pomieszczeń, sprzętu, środków łączności na podstawie umów cywilnoprawnych według następujących zasad: 1. udostępniane mienie może być wykorzystane wyłącznie do celów statutowych Stowarzyszenia;

 2. wszelkie straty zaistniałe w udostępnionym mieniu pokrywa Stowarzyszenie
  z własnych środków;

 3. Stowarzyszenie ponosi z własnych środków niezbędne wydatki do funkcjonowania udostępnionego mienia.

§ 4.


Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków w budżecie Marynarki Wojennej RP.

§ 5.


Marynarka Wojenna RP nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej
za zdarzenia, które mogą wystąpić podczas lub w związku z realizacją Porozumienia.

§ 6.


Stowarzyszenie zobowiązuje się do informowania Dowódcy Marynarki Wojennej RP
o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację Porozumienia.

§ 7.


Zarząd Stowarzyszenia i Dowództwo MW RP będą uzgadniać plany wspólnych przedsięwzięć organizacyjno-programowych, zapewniając koordynację i nadzór nad realizacja wspólnych działań.

§ 8.


W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie przepisy decyzji Nr 257/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2003r., w sprawie określenia zasad i trybu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi ( Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 166).

§ 9.


Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia, w razie naruszenia przez Stowarzyszenie postanowień Porozumienia.
§ 10.

Wszelkie zmiany i uzupełniania niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 11.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 12.
Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podpisania.


PREZES DOWÓDCA

STOWARZYSZENIA PROMOCJI MARYNARKI WOJENNEJ

KULTURY MORSKIEJ I OŚWIATY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ„TERRA MARIQUE”
mgr Andrzej Nowak Admirał floty Roman Krzyżelewski

: zasoby -> archiwum -> upload
upload -> Wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej gdynia fax 264979 sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne nr XX /xxxx
upload -> Ndb sa 100 oraz ndb sa 200. Producent: Southern Avionics Company, instalatorzy urządzeń
upload -> Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 107/kpw/infr/2012
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> 39/cwtiD/2012, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu informatycznego Zamawiający
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia mw
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> PEŁnomocnik dowódcy ds. Zamówień publicznych kmdr ppor. Zdzisław wroński dnia
upload -> Tabela wyników indywidualnych 1500 metrów kobiet

Pobieranie 16.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna