Porozumienie w sprawie współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz Republiką Południowej AfrykiPobieranie 67.82 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar67.82 Kb.
Porozumienie w sprawie współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz Republiką Południowej Afryki

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA (zwana w dalszej części „Wspólnotą”) z jednej strony, oraz


RZĄD REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, działający w imieniu Republiki Południowej Afryki (zwanej w dalszej części „Afryką Południową”), z drugiej strony,
zwane w dalszej części „Stronami”,
UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie wiedzy i techniki dla swojego rozwoju gospodarczego i społecznego;
ZWAŻYWSZY, że Wspólnota i Afryka Południowa prowadzą badania i dążą do rozwoju technicznego, włączając w to prezentacje w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, oraz zważywszy na wzajemne korzyści, które Strony mogą osiągnąć, jeżeli podejmą one współpracę;
ZWAŻYWSZY, że taka współpraca powinna przynieść korzyści Wspólnocie Rozwoju Afryki Południowej (SADC), jeżeli okaże się to możliwe i uzasadnione;
ZWAŻYWSZY, że w tym celu pożądane jest ustalenie ram współpracy;
ZWAŻYWSZY, że niniejsze Porozumienie w sprawie współpracy w dziedzinie nauki i techniki stanowi część globalnej współpracy pomiędzy Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Afryką Południową z drugiej strony;
ZWAŻYWSZY, że decyzją nr 1110/94/WE Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły program ramowy działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technicznego i prezentacji (na lata 1994-98), zwany w dalszej części „Czwartym Programem Ramowym;”
ZWAŻYWSZY, że bez uszczerbku dla odpowiednich postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, niniejsze Porozumienie ani żadne działania realizowane na jego mocy w żaden sposób nie mają wpływu na przyznane Państwom Członkowskim prawo realizacji dwustronnych przedsięwzięć wspólnie z Afryką Południową w dziedzinie nauki, techniki, badań i rozwoju oraz zawierania stosownych porozumień,
UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1
Cele


Strony wspierają i ułatwiają współpracę pomiędzy Wspólnotą oraz Afryką Południową w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w których wspierają one obecnie badania, rozwój techniczny i prezentacje w celu przyśpieszenia rozwoju nauki i/lub techniki.

Artykuł 2

Definicje


Dla potrzeb niniejszego Porozumienia:
(a) „współpraca” oznacza każde działanie przeprowadzone w ramach niniejszego Porozumienia, w tym także wspólne prace badawcze;

(b) „informacje” oznaczają dane naukowe lub techniczne, wyniki lub metody badań i rozwoju, uzyskane ze wspólnych badań, oraz wszelkie inne informacje uznawane za niezbędne przez uczestników współpracy, w tym przez Strony;

(c) „własność intelektualna” ma znaczenie określone w art. 2 Konwencji ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej, która została przyjęta w Sztokholmie 14 lipca 1967 r.;

(d) „wspólne badania” oznaczają badania, rozwój techniczny i prezentacje realizowane przy wsparciu finansowym jednej lub dwóch Stron lub bez tego wsparcia, obejmujące współpracę uczestników zarówno ze Wspólnoty, jak i Afryki Południowej;


(e) „uczestnik” lub „jednostka badawcza” oznacza dowolną osobę, podmiot prawny, uniwersytet, instytut badawczy, inną instytucję lub przedsiębiorstwo uczestniczące we współpracy, w tym także Strony Porozumienia.

Artykuł 3
Zasady


Współpraca opiera się na następujących zasadach:

(a) wzajemnych korzyści;

(b) terminowej wymiany informacji, które mogą mieć wpływ na działania Stron w ramach współpracy; oraz

(c) skutecznej ochrony i równego podziału praw własności intelektualnej na mocy obowiązujących przepisów, w sposób określony w Aneksie stanowiącym integralną część niniejszego Porozumienia.


Artykuł 4

Zakres współpracy


Zgodnie z niniejszym Porozumieniem, współpraca może obejmować wszelkie działania w zakresie badań, rozwoju technicznego i prezentacji (określane w dalszej części niniejszego Porozumienia jako RTD), związane z Czwartym Programem Ramowym i wszystkie podobnne działania RTD prowadzone w Afryce Południowej.

Artykuł 5
Formy współpracy

Współpraca może obejmować:


(a) (i) uczestnictwo południowoafrykańskich jednostek badawczych w projektach RTD związanych z Czwartym Programem Ramowym oraz vice versa - uczestnictwo jednostek badawczych Wspólnoty Europejskiej w południowoafrykańskich projektach w podobnych dziedzinach badań. Uczestnictwo Afryki Południowej w projektach RTD będzie podlegać zasadom stosowanym w odniesieniu do udziału przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uniwersytetów w konkretnych programach RTD Wspólnoty1;

(ii) dla celów związanych z uczestnictwem południowoafrykańskich jednostek badawczych w konkretnym programie RTD w dziedzinie współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi (w latach 1994-98) Afrykę Południową uznaje się za kraj rozwijający się;

(b) wspólne korzystanie z obiektów badawczych;

(c) wizyty i wymiany naukowców, inżynierów i techników;

(d) uczestnictwo specjalistów w seminariach, sympozjach i warsztatach;

(e) sieci naukowe i szkolenie badaczy;

(f) wymianę informacji o praktykach, aktach prawnych i programach odnoszących się do współpracy w ramach niniejszego Porozumienia;

(g) inne formy, zalecane przez Wspólny Komitet Współpracy Naukowo-Technicznej, zgodnie z obowiązującą polityką i programami Stron.

Do realizacji wspólnych projektów RTD, z wyjątkiem przedsięwzięć określonych w lit. a) punkt (ii) powyżej, Strony mogą przystąpić po opracowaniu wspólnego planu kierowania rozwojem technicznym (JTMP), o którym mowa w Aneksie do niniejszego Porozumienia.

Artykuł 6

Wspólny Komitet Współpracy Naukowo-Technicznej (JSTCC)


(a) W celu sprawowania nadzoru nad realizacją niniejszego Porozumienia, utworzony zostanie Wspólny Komitet Współpracy Naukowo-technicznej,, złożony z przedstawicieli Komisji i Afryki Południowej. Komitet uchwali swój regulamin wewnętrzny;

(b) Do zadań JSTCC będą należały:

1. wspieranie i kontrola różnorodnych działań w zakresie współpracy przewidzianych w niniejszym Porozumieniu;

2. wydawanie zaleceń, o których mowa w art. 5, lit. g);

3. doradzanie Stronom odnośnie sposobów rozszerzania współpracy zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Porozumieniu;

4. kontrola sprawności i skuteczności funkcjonowania niniejszego Porozumienia;

5. przedstawianie Stronom corocznego Raportu o poziomie, przebiegu i skuteczności współpracy podjętej w ramach mniejszego Porozumienia.

(c) Posiedzenia JSTCC będą odbywały się w terminach określonych za obopólnym porozumieniem Stron, na przemian we Wspólnocie i Afryce Południowej.

(d) Koszty poniesione przez Komitet lub w jego imieniu pokryje ta Strona, którą reprezentują członkowie Komitetu odpowiedzialni za ich poniesienie. Koszty bezpośrednio związane z posiedzeniami Komitetu, oprócz kosztów podróży i zakwaterowania, będzie ponosić Strona będąca gospodarzem posiedzenia.

Artykuł 7
Finansowanie

(a) Współpraca uzależniona jest od dostępności środków finansowych oraz obowiązujących aktów prawnych, przepisów, polityki i programów Stron.
  1. Koszty poniesione przez uczestników w ramach współpracy nie wymagają przekazywania funduszy przez żadną ze Stron drugiej Stronie, z wyjątkiem kosztów uczestnictwa, o którym mowa w art. 5 lit. a) pkt ii)


Artykuł 8
Wjazd pracowników i wwóz urządzeń

Każda strona podejmuje wszystkie uzasadnione działania i dokłada wszelkich starań, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i przepisami, by ułatwić wjazd na jej terytorium i jego opuszczenie pracownikom, materiałom i wyposażeniu uczestnika(ów) biorących udział lub wykorzystywanych we współpracy prowadzonej w ramach niniejszego Porozumienia.Artykuł 9

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie informacji

W zakresie dotyczącym własności, rozpowszechniania i wykorzystania informacji i własności intelektualnej wynikającej z uczestnictwa w przedsięwzięciach RTD, jednostki badawcze utworzone w Afryce Południowej i biorące udział w tych przedsięwzięciach przestrzegają zasad rozpowszechniania wyników badań, określonych w konkretnych programach RTD oraz w Aneksie do niniejszego Porozumienia.


Jednostki badawcze działające na terenie Wspólnoty, uczestniczące w południowoafrykańskich przedsięwzięciach RTD, w zakresie dotyczącym własności, rozpowszechniania i wykorzystania informacji i własności intelektualnej wynikającej z takiej współpracy, mają takie same prawa i zobowiązania, jak prawa i zobowiązania południowoafrykańskich jednostek badawczych i przestrzegają postanowień Aneksu do niniejszego Porozumienia.

Artykuł 10

Terytorialny zakres stosowania


Niniejsze Porozumienie ma zastosowanie w odniesieniu do terytoriów, na których obowiązuje Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, na warunkach określonych w tym Traktacie, z jednej strony, oraz do terytorium Południowej Afryki z drugiej strony.


Artykuł 11

Wejście Porozumienia w życie, ustanie Porozumienia, rozwiązywanie sporów

(a) Porozumienie niniejsze wchodzi w życie z dniem wzajemnego powiadomienia się przez Strony, w formie pisemnej, że zostały spełnione wymogi prawne;


(b) Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na okres obowiązywania Czwartego Programu Ramowego i może zostać odnowione za zgodą obydwu Stron (nieme odnowienie) dla określonych programów wdrażających kolejne programy ramowe Wspólnoty;

(c) Niniejsze Porozumienie może zostać zmienione za zgodą Stron. Zmiany wchodzą w życie z dniem wzajemnego powiadomienia się przez Strony, w formie pisemnej, że zostały spełnione wymogi prawne;


(d) Niniejsze Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze Stron w drodze pisemnej notyfikacji , z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Ustanie ani wypowiedzenie niniejszego Porozumienia nie mają wpływu na ważność ani czas trwania żadnych uzgodnień dokonanych na jego mocy, ani też na jakiekolwiek szczególne prawa lub zobowiązania nabyte zgodnie z Aneksem;

(e) Jakiekolwiek pytania lub spory związane z interpretacją lub realizacją postanowień niniejszego Porozumienia rozwiązywane są za obopólnym porozumieniem Stron.Artykuł 12

Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach: duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim. Wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.


Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
Udfćrdiget i Bruxelles den femte december nitten hundrede og seksoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις πέντε Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Sporządzono w Brukseli, dnia piątego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego roku.

Fait a Bruxelles, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Fatto a Bruxelles, addi cinque dicembre millenovecentonovantasei.
Gedaan te Brussel, de vijfde december negentienhonderd zesennegentig.
Feito em Bruxelas, em cinco de Dezembro de mil novecentos e noventa

e seis.


Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Som skedde i Bryssel den femte december nittonhundranittiosex.
Por la Comunidad Europea
For Det Europćiske Fćllesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pour la Communauté européenne
Per la Comunitŕ europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta

Pĺ Europeiska gemenskapens vägnar
ANEKS
ANEKS NA TEMAT ROZPOWSZECHNIANIA I WYKORZYSTANIA INFORMACJI ORAZ ROZDZIAŁU I EGZEKWOWANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, JAK RÓWNIEŻ ZARZĄDZANIA NIMI
I. WŁASNOŚĆ, ROZDZIAŁ I EGZEKWOWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszystkie badania prowadzone zgodnie z niniejszym Porozumieniem są „wspólnymi badaniami”. Uczestnicy prowadzący wspólne badania opracowują wspólne plany kierowania rozwojem technicznym (JTMP), obejmujące zasady dotyczące wykorzystywania informacji i własności intelektualnej (IP) wytworzonej w trakcie wspólnych badań2, w tym publikacji, oraz dysponowania nimi.

Plany JTMP zatwierdzane są przez odpowiednią agencję finansującą lub departament Strony uczestniczącej w finansowaniu badań, przed zawarciem konkretnych umów współpracy w zakresie rozwoju i badań, do których plany te się odnoszą. Plany JTMP opracowywane są przy uwzględnieniu celów wspólnych badań, względnych wysokości udziałów poszczególnych uczestników, zalet i wad udzielania licencji na danym terytorium lub do wykorzystania w określonych dziedzinach, wymagań narzuconych obowiązującymi przepisami prawnymi, koniecznych procedur rozstrzygania sporów i innych czynników uznanych przez uczestników za odpowiednie. Prawa i zobowiązania dotyczące badań prowadzonych gościnnie przez badaczy z innych placówek oraz uzyskanych przez nich informacji stanowiących własność intelektualną również ujmowane są w planach JTMP.

2. Informacje lub własność intelektualna wytworzona w czasie wspólnych badań, które nie zostały ujęte w planie JTMP, rozdzielane są zgodnie z procedurami określonymi w części I ust. 1, według zasad określonych w tym planie. W przypadku różnicy zdań, której nie można rozstrzygnąć stosując uzgodnioną procedurę rozwiązywania sporów, takie nie rozdzielone informacje lub własność intelektualna pozostają wspólną własnością wszystkich uczestników wspólnych badań, w wyniku których uzyskana została ta informacja lub własność intelektualna. Każdy z uczestników badań, do którego stosuje się niniejsze postanowienie, posiada prawo wykorzystywania takich informacji lub własności intelektualnej, bez żadnych ograniczeń geograficznych, dla własnych celów komercyjnych..

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, każda ze Stron zapewnia drugiej Stronie oraz reprezentującym ją uczestnikom badań prawo własności intelektualnej przyznane im zgodnie z zasadami określonymi w części I niniejszego Aneksu.

4. Zachowując warunki konkurencji w dziedzinach, których dotyczy niniejsze Porozumienie, każda ze Stron dokłada starań by zapewnić, że prawa nabyte zgodnie z niniejszym Porozumieniem oraz dokonane na jego mocy uzgodnienia są wykorzystywane w sposób sprzyjający, w szczególności:

i) rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu informacji uzyskanych, ujawnionych lub w inny sposób udostępnionych na mocy niniejszego Porozumienia;

(ii) przyjęciu i wdrożeniu międzynarodowych standardów.

II. PRACE CHRONIONE PAWEM AUTORSKIM


Prawa autorskie należące do Stron lub reprezentujących je uczestników badań traktowane są w sposób określony w konwencji berneńskiej (Akt Paryski z 1971r.).

III. PUBLIKACJE NAUKOWE


Bez uszczerbku dla części IV, jeśli w planie JTMP nie zostaną ujęte odmienne uzgodnienia, wszelkie wyniki wspólnych badań są publikowane wspólnie przez uczestników. Oprócz powyższej ogólnej zasady, zastosowanie ma następująca procedura:

1. W przypadku publikowania przez Stronę lub jej instytucje publiczne czasopism, artykułów, raportów i książek, włączając w to filmy wideo i oprogramowanie o tematyce naukowo-technicznej, stanowiących wynik wspólnych badań przeprowadzonych na mocy niniejszego Porozumienia, druga Strona upoważniona jest, po otrzymaniu pisemnej zgody wydawcy, do niewyłącznego, nieodwołalnego i wolnego od honorariów autorskich tłumaczenia, powielania, dostosowywania, przekazywania i publicznej dystrybucji takich prac na całym świecie;

2. Strony dokładają starań w celu możliwie najszerszego rozpowszechnienia literatury o charakterze naukowym, stanowiącej wynik wspólnych badań przeprowadzonych zgodnie z niniejszym Porozumieniem i publikowanej przez niezależnych wydawców.

3. Wszystkie kopie prac objętych prawem autorskim, publicznie dystrybuowane i opracowane zgodnie z niniejszym Postanowieniem, zawierają nazwiska autora(ów) prac, chyba że autor lub autorzy nie wyrazili zgodny na publikację swoich nazwisk. Prace te zawierają także wyrazy uznania dla Stron, które współpracowały nad ich realizacją.

IV. INFORMACJE NIEJAWNE

A.Zawarte w dokumentach informacje nie podlegające ujawnieniu
1. Każda ze Stron lub reprezentujący ją uczestnicy możliwie najwcześniej, a optymalnie – w JTMP, określą informacje związane z niniejszym Porozumieniem, które nie powinny zostać ujawnione, uwzględniając między innymi takie kryteria jak:

  • tajność informacji, rozumiana jako cechę informacji, które nie są powszechnie znane ani legalnie dostępne, w całości, w określonym zestawieniu lub jako grupa informacji, specjalistom z danej dziedziny,

  • rzeczywista lub potencjalna wartość handlowa tych informacji ze względu na ich poufny charakter,

  • fakt, iż informacje te podlegały wcześniej ochronie, czyli działaniami podejmowanymi odpowiednio przez kontrolującą je osobę w celu zachowania poufności.

2. W zwykłych warunkach, uczestników nie obowiązuje wymóg udostępniania Stronom informacji niejawnych. Jeżeli Strony zostaną powiadomione o istnieniu takich informacji, uszanują one ich uprzywilejowany charakter i nie będą dalej rozpowszechniały tych informacji w swoich strukturach, ani pomiędzy sobą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody uczestnika(ów), do którego(ych) należą te informacje. Ograniczenia te automatycznie wygasają z chwilą ujawnienia wszystkich tych informacji przez ich posiadacza specjalistom w danej dziedzinie.

3. Każda ze Stron zapewnia, że informacje niejawne przekazane drugiej Stronie na mocy niniejszego Porozumienia i wynikający stąd ich uprzywilejowany charakter są łatwo rozpoznawalne dla Stron dzięki odpowiedniemu oznaczeniu lub opisowi, z wyszczególnieniem stosownych ograniczeń. Odnosi się to także do wszelkich przypadków powielania wymienionych wyżej informacji, w całości lub w części.


4. Niejawne informacje przekazane na mocy niniejszego Porozumienia i uzyskane od drugiej Strony mogą być rozpowszechniane przez otrzymującą je Stronę osobom zatrudnionym przez nią oraz innym departamentom lub agencjom upoważnionym do realizacji określonych celów związanych z prowadzonymi wspólnie pracami badawczymi pod warunkiem, że wszelkie niejawne informacje rozpowszechniane w ten sposób stanowią przedmiot pisemnej umowy o zachowaniu poufności i mogą zostać natychmiast rozpoznane, w sposób określony powyżej.

5. Za uprzednią pisemną zgodą Strony dostarczającej informacji niejawnych na mocy niniejszego Porozumienia, Strona otrzymująca informacje może je rozpowszechniać w szerszym zakresie niż dozwolony w ust. 3 powyżej. Strony współpracują przy opracowywaniu trybu składania wniosków i uzyskiwania wcześniejszej pisemnej zgody na szersze rozpowszechnianie informacji, a każda ze Stron udziela takiej zgody w zakresie, w jakim zezwala jej na to krajowa polityka, przepisy i akty prawne.B. Niejawne informacje nie zawarte w dokumentach


Niejawne lub inne poufne lub uprzywilejowane informacje, przedstawiane podczas seminariów i innych posiedzeń organizowanych na mocy Porozumienia, lub też informacje uzyskane w wyniku zaangażowania określonych pracowników, korzystania z obiektów lub realizacji wspólnych przedsięwzięć, traktowane są przez Strony lub reprezentujących je uczestników według zasad określonych w części IV (A) powyżej pod warunkiem, że odbiorca takich informacji niejawnych, poufnych lub uprzywilejowanych został wcześniej pouczony w formie pisemnej o poufnym charakterze tych informacji.
C. Kontrola
Każda ze Stron dokłada wszelkich starań, by zapewnić należytą kontrolę informacji niejawnych uzyskanych przez nią na mocy niniejszego Porozumienia. Jeżeli jedna ze Stron stwierdzi istnienie racjonalnych przesłanek wskazujących na to, iż nie będzie ona mogła spełnić wymogów określonych w postanowieniach ust. A i B, dotyczących zakazu rozpowszechniania informacji, poinformuje ona natychmiast o tym fakcie Stronę, na którą ujawnienie takich informacji może mieć wpływ. Strony następnie konsultują się w kwestii podjęcia odpowiednich działań.

Załącznik

Charakterystyka wspólnego planu kierowania rozwojem technicznym (JTMP)


Plan JTMP stanowi część umowy zawartej pomiędzy uczestnikami wspólnych badań i określającej ich odpowiednie prawa i zobowiązania. W odniesieniu do praw własności intelektualnej, JTMP obejmuje, między innymi, kwestię dysponowania tymi prawami, ich ochrony oraz wykorzystywania do celów związanych z badaniami i rozwojem, wykorzystaniem i rozpowszechnianiem informacji, włączając w to wszystkie uzgodnienia dotyczące wspólnej publikacji, prawa i zobowiązania pracujących gościnnie naukowców oraz procedury rozstrzygania sporów. Plan JTMP może koncentrować się także na informacjach o pierwszorzędnym i drugorzędnym znaczeniu, zasadach rządzących ujawnianiem informacji niejawnych, udzielaniu licencji i dostawach.

AKT KOŃCOWY


Pełnomocnicy:
RADY UNII EUROPEJSKIEJ,
z jednej strony, oraz
REPUBLIKI AFRYKI POŁUDNIOWEJ,
z drugiej strony,
którzy spotkali się w Brukseli, w dniu piątym grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego roku w celu podpisania Porozumienia w sprawie współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz Republiką Południowej Afryki,
po podpisaniu tego Porozumienia,
przyjęli następującą Wspólną Deklarację Umawiających się Stron:
Wspólna Deklaracja o Współpracy Naukowo-Technicznej pomiędzy Wspólnotą Europejską i Afryką Południową.
Wyżej wymieniona Deklaracja stanowi załącznik do niniejszego Aktu Końcowego.

WSPÓLNA DEKLARACJA NA TEMAT POROZUMIENIA W SPRAWIE WSPÓŁPRACY NAUKOWO-TECHNICZNEJ POMIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ ORAZ AFRYKĄ POŁUDNIOWĄ


Wspólnota Europejska i Afryka Południowa ponownie wyrażają stanowczą wolę wzmocnienia współpracy naukowej i technicznej. Strony pragną zawrzeć niniejsze Porozumienie, gdyż pozwoli ono na zacieśnienie współpracy pomiędzy nimi na rzecz badań, rozwoju technicznego i prezentacji w różnych dziedzinach będących przedmiotem ich wspólnego zainteresowania.
Wspólnota Europejska i Afryka Południowa deklarują chęć dołożenia wszelkich starań, by zapewnić pozytywny wpływ działań prowadzonych w ramach niniejszego Porozumienia na większym obszarze Afryki Południowej, przyczyniając się w ten sposób do harmonijnego i trwałego rozwoju ekonomicznego i społecznego, przewidzianego w deklaracji Unii Europejskiej SADC przyjętej podczas Konferencji Ministerialnej w Berlinie we wrześniu 1994 r. i potwierdzonej w czasie Konferencji Ministerialnej w Windhoek w październiku 1996 r.
Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de mil novecientos noventa

y seis.
Udfćrdiget i Bruxelles den femte december nitten hundrede og seksoghalvfems.


Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις πέντε Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.
Sporządzono w Brukseli, piątego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego roku.
Fait a Bruxelles, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Fatto a Bruxelles, addi cinque dicembre millenovecentonovantasei.
Gedaan te Brussel, de vijfde december negentienhonderd zesennegentig.
Feito em Bruxelas, em cinco de Dezembro de mil novecentos e noventa

e seis.


Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Som skedde i Bryssel den femte december nittonhundranittiosex.
Por la Comunidad Europea
For Det Europćiske Fćllesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pour la Communauté européenne
Per la Comunitŕ europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolestaPĺ Europeiska gemenskapens vägnarW
imieniu Rządu Republiki Południowej Afryki


1 Decyzja Rady 94/763/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zasad uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uniwersytetów w działaniach Wspólnoty Europejskiej związanych z badaniami, rozwojem technicznym i demonstracjami (Dz.U. WE L 306 z 30. 11. 1994, str. 8).

2 Cechy charakterystyczne takich planów są określone w Załączniku.
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 67.82 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna