Porozumienie zawarte w dniu r w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów I przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z OstrowemPobieranie 83.51 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar83.51 Kb.
Załącznik

do uchwały Nr LIII/526/2014

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

z dnia 25 września 2014 roku


POROZUMIENIE
zawarte w dniu ………………2014 r.
w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów
i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.

Strony porozumienia: 1. Miasto Kalisz, reprezentowane przez Prezydenta Janusza Pęcherza;

 2. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, reprezentowana przez Prezydenta Jarosława Urbaniaka;

 3. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, reprezentowane przez Burmistrza Bożenę Budzik;

 4. Gmina i Miasto Odolanów, reprezentowane przez Burmistrza Ewę Dziubka;

 5. Gmina i Miasto Raszków, reprezentowane przez Burmistrza Jacka Bartczaka;

 6. Gmina i Miasto Stawiszyn, reprezentowane przez Burmistrza Roberta Jarzębskiego;

 7. Gmina Blizanów, reprezentowana przez Wójta Sławomira Musioła;

 8. Gmina Brzeziny, reprezentowana przez Wójta Krzysztofa Niedźwiedzkiego;

 9. Gmina Ceków-Kolonia, reprezentowana przez Wójta Hieronima Kasprzaka;

 10. Gmina Godziesze Wielkie, reprezentowana przez Wójta Józefa Podłużnego;

 11. Gmina Gołuchów, reprezentowana przez Wójta Marka Zdunka;

 12. Gmina Koźminek, reprezentowana przez Wójta Andrzeja Miklasa;

 13. Gmina Lisków, reprezentowana przez Wójta Marię Krawiec;

 14. Gmina Mycielin, reprezentowana przez Wójta Jerzego Matuszewskiego;

 15. Gmina Opatówek, reprezentowana przez Wójta Sebastiana Wardęckiego;

 16. Gmina Ostrów Wielkopolski, reprezentowana przez Wójta Piotra Kuroszczyka;

 17. Gmina Przygodzice, reprezentowana przez Wójta Krzysztofa Rasiaka;

 18. Gmina Sieroszewice, reprezentowana przez Wójta Czesława Berkowskiego;

 19. Gmina Sośnie, reprezentowana przez Wójta Krzysztofa Bochena;

 20. Gmina Szczytniki, reprezentowana przez Wójta Marka Albrechta;

 21. Gmina Żelazków, reprezentowana przez Wójta Andrzeja Nowaka.

 22. Powiat Kaliski, reprezentowany przez Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala oraz przez Wicestarostę Kaliskiego Andrzeja Dolnego;

 23. Powiat Ostrowski, reprezentowany przez Starostę Ostrowskiego Pawła Rajskiego oraz przez Wicestarostę Ostrowskiego Tomasza Ławniczaka;

 24. Powiat Pleszewski, reprezentowany przez Starostę Pleszewskiego Michała Karalusa oraz przez Wicestarostę Pleszewskiego Dorotę Czaplicką;


postanawiają, co następuje:

Preambuła
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i art. 12 pkt 8 lit. „h” ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), kierując się możliwościami jakie stworzyła Komisja Europejska w ramach perspektywy finansowej 2014-2020
w celu wspomagania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz zwiększenia zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie środkami strukturalnymi UE, a także mając na uwadze efektywne wykorzystanie środków unijnych przez miejskie obszary funkcjonalne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Strony postanawiają zawrzeć niniejsze porozumienie.
§ 1.

Słowniczek
Użyte w porozumieniu pojęcia oznaczają:


 1. ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim rozumie się jako instrument przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa reprezentujące miasta i ich obszary funkcjonalne mogą realizować wspólne przedsięwzięcia,
  tj. zintegrowane projekty, w oparciu o dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. „Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce” oraz na podstawie art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.; 2. AKO - Aglomeracja Kalisko-Ostrowska - obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego Kalisza
  z Ostrowem Wielkopolskim, utworzonego z 24 jednostek samorządu terytorialnego będących Stronami porozumienia na podstawie uchwały Nr 4014/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2013 r., w sprawie wyznaczenia zasięgu terytorialnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim, tj. Miasto Kalisz, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Blizanów, Gmina Brzeziny, Gmina Ceków-Kolonia, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Gołuchów, Gmina Koźminek, Gmina Lisków, Gmina Mycielin, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina
  i Miasto Odolanów, Gmina Opatówek, Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Przygodzice, Gmina
  i Miasto Raszków, Gmina Sieroszewice, Gmina Sośnie, Gmina i Miasto Stawiszyn, Gmina Szczytniki, Gmina Żelazków, Powiat Kaliski, Powiat Ostrowski, Powiat Pleszewski;
 1. ZIT AKO - zinstytucjonalizowana forma partnerstwa 24 jednostek samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej;
 1. Strategia ZIT - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej;
 1. IZ WRPO 2014+ - Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Operacyjnym na lata
  2014-2020;
 1. Komitet Monitorujący WRPO 2014+ - niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Wielkopolskiego
  na lata 2014-2020, które udziela rekomendacji w zakresie wszelkich dostosowań i zmian
  w kierunkach i sposobach wdrażania funduszy strukturalnych, zarówno odnoszących się do postępu merytorycznego i finansowego programu, jak i zarządzania środkami strukturalnymi;
 1. WRPO 2014+ - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020;
 1. Miejski Obszar Funkcjonalny - zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oznacza układ osadniczy ciągły przestrzennie, złożony z odrębnych jednostek administracyjnych. Obejmuje zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną;
 1. PT WRPO 2014+ - Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


§ 2.

Wstęp


 1. Niniejsze porozumienie ma na celu określenie praw i obowiązków oraz zasad współpracy Stron porozumienia służących realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 1. Porozumienie swoim działaniem obejmuje obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego Kalisza
  z Ostrowem Wielkopolskim, w skład którego wchodzą Sygnatariusze porozumienia,
  z zastrzeżeniem ust. 3.
 1. Porozumienie swoim zasięgiem obejmuje Powiat Pleszewski, jednakże w zakresie kompetencyjnym wskazanym w uchwale Nr 4014/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
  z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia zasięgu terytorialnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.
 1. Przedmiotowy obszar działania może ulec zmianie, jeżeli wszystkie Strony porozumienia wyrażą na to zgodę i nie będzie to stało w sprzeczności z innymi dokumentami związanymi
  z WRPO 2014+ i AKO.
 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas programowania i wdrażania ZIT AKO, zgodnie
  z dokumentami programowymi perspektywy finansowej 2014-2020, w szczególności WRPO 2014+.
 1. W ramach realizacji przedmiotu porozumienia oraz mając na uwadze dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. „Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
  w Polsce” zakłada się, że zadaniem ZIT AKO będzie w szczególności:

 1. przygotowanie Strategii ZIT w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne i planistyczne,

 2. przedkładanie Strategii ZIT do pozytywnego zaopiniowania IZ WRPO 2014+ oraz Ministrowi właściwemu ds. rozwoju,

 3. udział w programowaniu WRPO 2014+ w zakresie ZIT,

 4. przygotowanie, zgodnie z zasadami wyboru projektów zawartych w Strategii ZIT, propozycji

szczegółowych kryteriów wyboru projektów wraz z uzgodnieniem ich z IZ WRPO 2014+,

 1. udział w wyborze projektów oraz przygotowaniu listy rankingowej projektów w uzgodnieniu
  z IZ WRPO 2014+,

 2. przygotowanie rocznego raportu monitoringowego na temat wdrażania Strategii ZIT
  i przekazanie go do oceny i zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu WRPO 2014+,

 3. udział w pracach Komitetu Monitorującego WRPO 2014+,

 4. wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb ZIT AKO oraz ustaleń z IZ WRPO 2014+.
 1. Koordynację zadań wynikających z ust. 6 oraz bieżącej działalności ZIT AKO powierza się Miastu Kalisz.
 1. Miasto Kalisz i Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zapewniają organizację prac ZIT AKO poprzez prowadzenie i obsługę administracyjną Biur ZIT.
 1. Strony porozumienia udzielają łącznie Miastu Kalisz i Gminie Miastu Ostrów Wielkopolski pełnomocnictwa do składania w ich imieniu oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji niniejszego porozumienia oraz do reprezentacji Stron porozumienia
  w innych sprawach dotyczących realizacji porozumienia.


 1. Strony porozumienia zobowiązane są do:

 1. udostępnienia dokumentacji i materiałów oraz udzielenia stosownych wyjaśnień niezbędnych do realizacji przedsięwzięć w ramach ZIT AKO,

 2. aktywnej współpracy w działaniach ZIT AKO w celu zapewnienia realizacji zadań ZIT AKO.
 1. W ramach wdrażania ZIT przyjmuje się wariant minimalnej delegacji zadań do ZIT AKO,
  tj. Komitet Sterujący ZIT odpowiedzialny będzie za preselekcję propozycji projektów, których lista będzie przekazywana do IZ WRPO 2014+. IZ WRPO 2014+ odpowiada za ocenę formalną
  i merytoryczną pełnej dokumentacji projektowej, dokonując ostatecznego zatwierdzenia. Wariant minimalny obejmuje zadania określone w dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
  pn. „Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce”.§ 3.

Komitet Sterujący ZIT


 1. Komitet Sterujący ZIT (zwany dalej „KS”) jest władny do podejmowania decyzji związanych
  z programowaniem, wdrażaniem, finansowaniem, ewaluacją, uzgadnianiem wspólnych inwestycji, bieżącą obsługą i rozliczeniami ZIT AKO niezbędnych do realizacji przedmiotu porozumienia.
 1. W skład KS wchodzą po jednym przedstawicielu z wszystkich 24 jednostek samorządu terytorialnego będących Stronami porozumienia.
 1. Członkowie KS uczestniczą w jego pracach, w tym w podejmowaniu decyzji osobiście lub za pośrednictwem innej upoważnionej przez siebie osoby.
 1. Członkowie KS zobowiązani są do terminowego i rzetelnego wywiązywania się z obowiązków wynikających z zadań Komitetu Sterującego.
 1. Przewodniczącym KS i stałym członkiem jest Prezydent Miasta Kalisza, który kieruje pracami KS lub inna upoważniona przez niego osoba, Wiceprzewodniczącym KS i stałym członkiem jest Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego lub inna upoważniona przez niego osoba.
 1. KS podejmuje decyzje związane z wykonywaniem następujących zadań:

 1. zatwierdzanie Strategii ZIT oraz jej aktualizacji,

 2. przedkładanie Strategii ZIT do pozytywnego zaopiniowania IZ WRPO 2014+ oraz Ministrowi właściwemu ds. rozwoju,

 3. udział w programowaniu WRPO 2014+ w zakresie ZIT,

 4. przygotowanie na podstawie zasad wyboru projektów wskazanych w Strategii ZIT, propozycji szczegółowych kryteriów wyboru projektów (realizowanych w formule ZIT) i uzgodnienie ich z IZ WRPO 2014+,

 5. udział w wyborze projektów w ramach Strategii ZIT, w tym w opracowaniu listy rankingowej projektów konkursowych i/lub listy projektów pozakonkursowych, uzgadnianie jej z IZ WRPO 2014+,

 6. przygotowanie rocznego raportu monitoringowego nt. wdrażania Strategii ZIT, a następnie przekazanie tego dokumentu do oceny i zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu
  WRPO 2014+ oraz IZ WRPO 2014+,

 7. delegowanie przedstawicieli KS lub upoważnionych przez nich osób do udziału w pracach Komitetu Monitorującego WRPO 2014+,

 8. zatwierdzanie rocznego planu wydatków ZIT AKO,

 9. zatwierdzanie sprawozdań z realizacji projektów w ramach Strategii ZIT,

 10. zatwierdzanie innych dokumentów wymaganych przez IZ WRPO 2014+,

 11. realizowanie funkcji monitorujących niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Biur ZIT pomiędzy kolejnymi posiedzeniami KS,

 12. nadzór nad prawidłową realizacją porozumienia.
 1. Posiedzenia KS odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie KS z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek przynajmniej 5 członków KS.
 1. W posiedzeniach Komitetu Sterującego przewiduje się uczestnictwo nie więcej niż
  3 przedstawicieli IZ WRPO 2014+ w charakterze obserwatorów/doradców, bez prawa głosu.
 1. Decyzje KS podejmowane są w drodze uchwał. Uchwały KS przyjmowane są zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy Sygnatariuszy porozumienia, przy czym do ważności głosowania wymagana jest obecność przedstawicieli Miasta Kalisza i Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 1. W głosowaniu nad uchwałami Miastu Kalisz i Gminie Miastu Ostrów Wielkopolski przysługują łącznie 22 głosy, a każdemu z pozostałych członków KS przysługuje 1 głos.
 1. Członkowie KS nie otrzymują żadnych honorariów ani wynagrodzenia za udział w posiedzeniach

KS.

§ 4.

Rada ZIT


 1. KS może powołać Radę ZIT (zwaną dalej „Radą") jako ciało opiniodawcze i doradcze.
  Rada powinna liczyć nie mniej niż 7 członków, tj. 6 członków i Przewodniczący. Rada wspiera prace KS i Stron porozumienia w obszarach problemowych oraz ułatwia komunikację i konsultacje społeczne.
 1. Kandydatów na członków Rady wskazuje i powołuje KS. W skład Rady wchodzą przedstawiciele środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, gospodarczych i biznesowych.
 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady wybrany przez KS.
 1. Do zadań Rady należy opiniowanie projektów dokumentów stanowiących podstawę do podejmowania merytorycznych decyzji przez KS.
 1. KS przyjmuje stanowisko Rady zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej ⅔ Sygnatariuszy porozumienia.
 1. Członkowie Rady nie otrzymują żadnych honorariów ani wynagrodzenia za udział
  w posiedzeniach Rady.§ 5.

Biura ZIT


 1. Biura ZIT (zwane dalej „Biurami”) usytuowane będą w strukturach Urzędu Miejskiego
  w Kaliszu i Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie stosowane będą regulaminy wewnętrzne tych Urzędów (tj. regulamin wynagrodzeń, regulamin organizacyjny, instrukcja kancelaryjna, polityka bezpieczeństwa, bhp, regulacje dot. finansów oraz zamówień publicznych itp.).
 1. W Biurach ZIT przewiduje się łącznie nie więcej niż 7 etatów. Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Biurze w Kaliszu będzie Urząd Miejski w Kaliszu, a dla pracowników zatrudnionych w Biurze w Ostrowie Wielkopolskim będzie Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.
 1. Do zadań Biur ZIT należą w szczególności:

 1. obsługa administracyjna KS i Rady ZIT,

 2. przygotowanie projektu i ostatecznej wersji Strategii ZIT oraz jej aktualizacji,

 3. udział w przygotowaniu i ogłaszaniu naborów prowadzących do wyboru projektów oraz współuczestnictwo w opracowaniu dokumentacji dla naborów ogłaszanych przez IZ WRPO 2014+,

 4. sprawozdawczość z wdrażania Strategii ZIT,

 5. informacja i promocja,

 6. przygotowanie projektu rocznego planu wydatków ZIT AKO oraz jego realizacja
  i zarządzanie,

 7. przygotowywanie porządków obrad i projektów uchwał na posiedzenie KS oraz innych dokumentów będących wynikiem prac KS ,

 8. wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb ZIT AKO oraz ustaleń z IZ WRPO 2014+.
 1. Miasto Kalisz i Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski prefinansują koszty związane
  z funkcjonowaniem Biur, o których mowa w ust.1 a następnie zrefundują je z należnych środków PT WRPO 2014+ oraz ze środków finansowych wnoszonych przez Strony porozumienia
  w formie dotacji, o której mowa w § 6 porozumienia.
 1. Koszty przekraczające przyznaną dotację z PT WRPO 2014+ oraz koszty nie podlegające refundacji z PT WRPO 2014+ ponoszą Strony porozumienia, zgodnie z zasadami określonymi
  w § 6 porozumienia.
 1. Zadania i zasady funkcjonowania Biur, o których mowa w ust.1 zatwierdza KS.§ 6.

Rozliczenia finansowe


 1. Projekt rocznego planu wydatków ZIT AKO jest przesyłany Stronom porozumienia do dnia
  20 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, z zastrzeżeniem ust. 12. Uwagi do projektu rocznego planu wydatków Strony porozumienia składają do dnia 15 września Przewodniczącemu
  i Wiceprzewodniczącemu Komitetu Sterującego.
 1. Środki finansowe, o których mowa w § 5 ust. 4 Strony porozumienia przekazują w formie dotacji do dnia 30 marca każdego roku na wydzielone dla potrzeb ZIT AKO subkonto Miasta Kalisza
  w wysokości wynikającej z zasad określonych w ust. 3 i 4, po czym część tych środków
  w wysokości wynikającej z rocznego planu wydatków zostanie przekazana na wydzielone dla potrzeb ZIT AKO subkonto Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski.
 1. Strony porozumienia będące gminami, środki finansowe z tytułu jak w ust. 2 wnoszą zgodnie
  z kryterium ludnościowym rozumianym jako liczba mieszkańców gminy wg danych GUS
  na dzień 31 grudnia 2013 r., w wysokości 0,50 zł od mieszkańca rocznie.

Kryterium ludnościowe w przypadku gmin przedstawia się następująco:1)     Gmina Blizanów

9734

2,26%

2)     Gmina Brzeziny

5822

1,35%

3)     Gmina Ceków-Kolonia

4792

1,11%

4)     Gmina Godziesze Wielkie

9150

2,13%

5)     Gmina Gołuchów

10418

2,42%

6)     Gmina Koźminek

7550

1,76%

7)     Gmina Lisków

5330

1,24%

8)   Gmina Mycielin

4929

1,15%

9)   Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

15140

3,52%

10)  Gmina i Miasto Odolanów

14393

3,35%

11)  Gmina Opatówek

10762

2,50%

12)  Gmina Ostrów Wielkopolski

18782

4,37%

13)  Gmina Przygodzice

11950

2,78%

14)  Gmina i Miasto Raszków

11833

2,75%

15)  Gmina Sieroszewice

9650

2,25%

16)  Gmina Sośnie

6578

1,53%

17)  Gmina i Miasto Stawiszyn

7215

1,68%

18)  Gmina Szczytniki

7953

1,85%

19) Gmina Żelazków

9348

2,18%

20) Miasto Kalisz

103997

24,19%

21) Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

72890

16,96%.
 1. Strony porozumienia będące powiatami, środki finansowe z tytułu jak w ust. 2 wnoszą zgodnie
  z kryterium ludnościowym rozumianym jako 20% liczby mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia 2013 r., w wysokości 0,50 zł od mieszkańca rocznie.

Kryterium ludnościowe w przypadku powiatów przedstawia się następująco:1) Powiat m. Kalisz

20799

4,84%

2)     Powiat Kaliski

16517

3,84%

3)     Powiat Ostrowski

32243

7,50%

4)     Powiat Pleszewski

2084

0,49%.
 1. Miasto Kalisz przekaże Stronom porozumienia sprawozdanie zawierające rozliczenie wykorzystania środków otrzymanych w formie dotacji na dany rok budżetowy, o których mowa
  w ust. 3 i 4 w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
 1. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski przekaże Miastu Kalisz sprawozdanie zawierające rozliczenie wykorzystania środków przekazanych na dany rok budżetowy przez Miasto Kalisz, zgodnie z ust. 2 w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego.
 1. Niewykorzystana dotacja, o której mowa w ust. 2 podlega zwrotowi Stronom porozumienia proporcjonalnie do zasad określonych w ust. 3 i 4 zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
 1. W przypadku wystąpienia którejkolwiek ze Stron porozumienia z uczestnictwa w ZIT AKO, wysokość dotacji o której mowa w ust. 2 może ulec zmianie. W takim przypadku brakujące środki finansowe wniosą pozostałe Strony porozumienia wg zasad określonych w ust. 3 i 4.
 1. Powyższe zasady nie dotyczą wkładów własnych Stron porozumienia w projekty realizowane
  w ramach Strategii ZIT lub z innych bezzwrotnych publicznych źródeł dofinansowania projektów.
 1. Ustalenie wysokości wkładów własnych Stron porozumienia przy realizacji projektów
  w ramach Strategii ZIT lub z innych bezzwrotnych publicznych źródeł dofinansowania projektów będzie każdorazowo negocjowane przez partnerów zaangażowanych we wdrażanie i/lub korzystanie z produktów konkretnego projektu.
 1. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości finansowych lub konieczności zwrotu środków wynikających z programowania, wdrażania, finansowania, ewaluacji, uzgadniania wspólnych inwestycji, bieżącej obsługi i rozliczeń ZIT AKO, każda ze Stron porozumienia zobowiązuje się do ponoszenia kosztów zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 i 4, chyba że nieprawidłowości powstały w wyniku działania lub zaniechania konkretnych Stron porozumienia.
 1. Projekt rocznego planu wydatków ZIT AKO na rok 2015 zostanie przesłany Stronom porozumienia:

  1. w zakresie środków wnoszonych przez Strony porozumienia, o których mowa w ust. 3 i 4
   po publikacji niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uwagi do projektu rocznego planu wydatków na rok 2015 Strony porozumienia składają Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Komitetu Sterującego
   w terminie 14 dni od jego otrzymania;

  2. w zaktualizowanej wersji po określeniu wysokości dotacji dla ZIT AKO z PT WRPO 2014+. Uwagi do aktualizacji projektu rocznego planu wydatków na rok 2015 Strony porozumienia składają Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Komitetu Sterującego w terminie 14 dni od jej otrzymania.§ 7.

Uzgodnienia końcowe


 1. Strony porozumienia stwierdzają, że niniejsze porozumienie może być uzupełniane i zmieniane
  w drodze aneksów z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 1. Zmiany w treści porozumienia wymagają zgody wszystkich Stron porozumienia.
 1. Rezygnacja Stron porozumienia z uczestnictwa w ZIT AKO odbywa się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie, bez możliwości zwrotu wniesionych środków finansowych.
 1. Strony porozumienia zobowiązują się, iż w przypadku powstania sporów w związku z realizacją niniejszego porozumienia będą dążyły do polubownego ich rozstrzygnięcia.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594
  z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
 1. Stosownie do postanowienia art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 1172 z późn. zm.) porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 1. Niniejsze porozumienie sporządzono w 26 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron porozumienia oraz 1 egzemplarz dla IZ WRPO 2014+ i 1 egzemplarz dla Ministerstwa właściwego ds. rozwoju.


Podpisy Sygnatariuszy porozumienia:
Prezydent Miasta Kalisza:

Janusz Pęcherz ……………………………………….

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:

Jarosław Urbaniak .………………………………………


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce:

Bożena Budzik .………………………………………

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów:

Ewa Dziubka .………………………………………

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków:

Jacek Bartczak .………………………………………

Burmistrz Stawiszyna:

Robert Jarzębski .………………………………………

Wójt Gminy Blizanów:

Sławomir Musioł .………………………………………

Wójt Gminy Brzeziny:

Krzysztof Niedźwiedzki ……………………………………….

Wójt Gminy Ceków-Kolonia:

Hieronim Kasprzak ……………………………………….

Wójt Gminy Godziesze Wielkie:

Józef Podłużny ……………………………………….

Wójt Gminy Gołuchów:

Marek Zdunek ……………………………………….

Wójt Gminy Koźminek:

Andrzej Miklas ……………………………………….

Wójt Gminy Lisków:

Maria Krawiec ……………………………………….

Wójt Gminy Mycielin:

Jerzy Matuszewski ……………………………………….

Wójt Gminy Opatówek:

Sebastian Wardęcki ……………………………………….

Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski:

Piotr Kuroszczyk ……………………………………….

Wójt Gminy Przygodzice:

Krzysztof Rasiak ……………………………………….

Wójt Gminy Sieroszewice:

Czesław Berkowski ……………………………………….

Wójt Gminy Sośnie:

Krzysztof Bochen ……………………………………….

Wójt Gminy Szczytniki:

Marek Albrecht ……………………………………….

Wójt Gminy Żelazków:

Andrzej Nowak ……………………………………….

Starosta Kaliski:

Krzysztof Nosal ……………………………………….

Wicestarosta Kaliski:

Andrzej Dolny ……………………………………….

Starosta Ostrowski:

Paweł Rajski ……………………………………….

Wicestarosta Ostrowski:

Tomasz Ławniczak ……………………………………….

Starosta Pleszewski:

Michał Karalus ……………………………………….

Wicestarosta Pleszewski:Dorota Czaplicka ……………………………………….


z

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna