Porządek obrad: Powitanie. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwałPobieranie 54.01 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar54.01 Kb.
Zebranie Zarządu PZSzach

Warszawa, biuro PZSzach, Al. Jerozolimskie 49

10 grudnia 2011 r. godz. 10.00-18.00

Porządek obrad:

1. Powitanie.

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 17.09.2011

5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną - T. Delega

6. Walne Zgromadzenie Delegatów, Statut – T. Sielicki, T. Delega

7. Komunikat Organizacyjno-Finansowy 2012 – B. Jeżak, T. Sielicki

8. Budżet PZSzach na 2012 rok - B. Jeżak, T. Sielicki

9. Sprawozdanie z realizacji postanowień poprzedniego zebrania Zarządu:


 1. Współpraca z regionami – spotkania z PZSzach - T.Delega

10. Ocena imprez i startów.

 1. Ekstraliga, III zjazd – W. Schmidt

 2. Kongres FIDE Kraków 2011 – T. Sielicki

 3. Drużynowe Mistrzostwa Europy - W. Schmidt, P. Murdzia

 4. Mistrzostwa Świata Juniorów Brazylia – P. Zieliński, P. Murdzia, M. Bartel

 5. Szachiśći grają dla Polonii – A. Dzwonkowski

 6. Starty zawodników kadry – W. Schmidt, P. Murdzia, A. Dzwonkowski (WCT)

11. Imprezy i starty planowane.

 1. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Kobiet 2012 – T. Sielicki

 2. Mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych – A. Fornal-Urban

 3. II Arcymistrzowski Turniej Kobiet im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej – P. Murdzia

 4. Akademickie Mistrzostwa Świata 2012 i Uniwersjada 2013, współpraca z AZS – P. Murdzia

 5. Comarch Cup – A. Dzwonkowski

12. Sprawy bieżące.

 1. Odznaczenia dla trenerów – P. Murdzia

 2. Regulaminy Młodzieżowe (Wytyczne, KNJ, OSU, MPJ 10, 16-18) – P. Zieliński

 3. Strategia w zakresie promocji – A. Dzwonkowski, A. Fornal-Urban

 4. Wydawnictwa PZSzach, Mat – co dalej – T. Sielicki, A. Dzwonkowski

 5. Ranking FIDE w szachach szybkich i błyskawicznych – Z. Chojnicki, T. Delega

 6. Przygotowania do DME 2013 – A. Fornal-Urban, T. Sielicki

 7. Rok Rubinsteina – A. Dzwonkowski, D. Rzepecka,

 8. Nowe kluby, wykreślenia – D. Rzepecka

13. Wolne wnioski.

14. Ustalenie terminów następnych posiedzeń Zarządu.

15. Zakończenie.

1. Powitanie.


Prezes przywitał zgromadzonych.

Obecni na zebraniu.

Członkowie Zarządu:


 1. Tomasz Sielicki

 2. Tomasz Delega

 3. Agnieszka Fornal-Urban

 4. Włodzimierz Schmidt

 5. Piotr Zieliński

 6. Bogdan Jeżak

 7. Zenon Chojnicki

 8. Waldemar Taboła

 9. Adam Dzwonkowski

Komisja Rewizyjna:

 1. Marian Kanarek

 2. Bogdan Obrochta

Pracownicy biura:

 1. Piotr Murdzia

 2. Barbara Szenborn-Dańczak

 3. Michał Bartel

 4. Dorota Rzepecka

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.


Prezes stwierdził zdolność zebrania do podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.


Na wniosek Agnieszka Fornal-Urban dodano punkt 12. i) – zatwierdzenie Regulaminu Powołań Młodzieżowej Akademii Szachowej.

Porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie.


4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 17.09.2011


Zarząd wniósł poprawkę do punktu 7n. protokołu z posiedzenia w dn. 17.09.2011

Po powyższej zmianie protokół zatwierdzono jednogłośnie.


5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną - T. Delega


Tomasz Delega przedstawił uchwały podjęte drogą elektroniczną od dnia 17.09.2011.

UCHWAŁA NR 77/2011
z dnia 25.09.2011

Zarząd przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Związku Szachowego następujące kluby:

1. Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego; miasto: Pokój; województwo opolskie
2. Towarzystwo Szachowe „Skoczek” ; miasto: Sędziszów Małopolski; województwo podkarpackie
3. Uczniowski Klub Sportowy „Korona”; miasto: Gdańsk; województwo pomorskie

7 członków zarządu głosowało za. W głosowaniu nie brali udziału: Adam Dzwonkowski, Tomasz Delega i Tomasz Stefaniak.UCHWAŁA NR 80/2011
z dnia 29.09.2011

W związku z rezygnacją Iwety Rajlich i Joanny Dworakowskiej z udziału w Drużynowych Mistrzostwach Europy Kobiet 2011, Zarząd PZSzach powołał Katarzynę Tomę do Kadry Narodowej i reprezentacji na Drużynowe Mistrzostwa Europy Kobiet 2011.

9 członków zarządu głosowało za. W głosowaniu nie brał udziału Piotr Zieliński.UCHWAŁA NR 81/2011
z dnia 10.10.2011

Zarząd powołał do reprezentacji na Mistrzostwa Świata Juniorów Alicję Śliwicką i Aleksandra Gryckiewicza (lekarza-fizjoterapeutę).

10 członków zarządu głosowało za.UCHWAŁA NR 82/2011
z dnia 10.10.2011

Zarząd powołał do reprezentacji na Drużynowe Mistrzostwa Europy Agnieszkę Fornal-Urban jako kierownika ekipy i Grzegorza Gajewskiego jako drugiego trenera dla mężczyzn.

10 członków zarządu głosowało za.UCHWAŁA NR 78/2011
z dnia 25.11.2011

Zarząd jednogłośnie przyznał Złote i Srebrne Odznaki Honorowe następującym osobom:


Złota Odznaka Honorowa:


1. Stanisław Sukta

2. Janusz Kata

3. Józef Surowaniec

Srebrna odznaka Honorowa:


1. Maciej Ostrowski

2. Tadeusz Zając

3. Marcin Suder

4. Marcin Wątorek

5. Marek Nowak

10 członków zarządu głosowało za.UCHWAŁA NR 79/2011
z dnia 26.11.2011

Zarząd przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Związku Szachowego następujące kluby:

1.       Klub Sportowy „ROSZADA” Żory; miasto: Żory; województwo : Śląskie,


2.       Stowarzyszenie „NASZ RYMANÓW” ; miasto: Rymanów; województwo: Podkarpackie,
3.       Uczniowski Klub Sportowy „GCK SZACH”; miasto: Sękowo; województwo:  Wielkopolskie

10 członków zarządu głosowało za.UCHWAŁA NR 83/2011
z dnia 26.11.2011

Zarząd zatwierdził Regulamin Kadry Narodowej.

8 członków zarządu głosowało za, 1 członek zarządu wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie brał udziału Bogdan Jeżak.

UCHWAŁA NR 84/2011
z dnia 26.11.2011

 

Zarząd zatwierdził obniżenie minimum rankingowego, uprawniającego zawodników do 20 lat do gry w Indywidualnych Mistrzostwach Polski, z 2450 na 2400 (punkt 4.2.2. Regulaminu Indywidualnych Mistrzostw Polski z dn. 11.01.2011 r.).9 członków zarządu głosowało za. W głosowaniu nie brał udziału Bogdan Jeżak.

6. Walne Zgromadzenie Delegatów, Statut – T. Sielicki, T. Delega


Tomasz Delega przedstawił stan przygotowań do jutrzejszego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Poinformował zebranych, że PZSzach wystąpił do departamentu prawnego MSiT z prośbą o opinię prawną dotyczącą projektu nowego statutu PZSzach. Początkowo mieliśmy zapewnienia, że prawnicy MSiT przygotują ją dla nas, ale 28 listopada br. okazało się, że opinia nie jest gotowa i że jej nie będzie. Prezes 1 grudnia br. był na spotkaniu z Sekretarzem Stanu MSiT, który przekazał jedynie informacje, że departament prawny jest mocno zajęty po wyborach i opinii nie przygotuje. W związku z powyższym 2 grudnia br. zdecydowaliśmy się zlecić wykonanie takiej opinii prywatnej kancelarii prawnej, która świadczy usługi prawnicze m.in. dla związków sportowych i posiada rekomendację MSiT. Opinię z kancelarii otrzymaliśmy 7 grudnia i na jej podstawie została przygotowana wersja statutu na WZD.

Zarząd zapoznał się z opinią prawną i zarekomendował przyjęcie zdecydowanej większości uwag kancelarii.

Tomasz Sielicki podziękował członkom Zarządu za udział w pracach nad sprawozdaniem za okres 2009-2011. Następnie przedstawił stan finansów PZSzach. Fundusz rezerwowy, przekazany przez poprzedni Zarząd, jest nienaruszony i ma zostać wraz z odsetkami przekazany następnemu zarządowi (suma ok. 100.000).

UCHWAŁA NR 85/2011
z dnia 10.12.2011

Zarząd PZSzach jednogłośnie zatwierdził Sprawozdanie Zarządu PZSzach 2009-2011.

Głosowało 9 członków zarządu. W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Stefaniak (nieobecny na zebraniu).

UCHWAŁA NR 86/2011
z dnia 10.12.2011

Zarząd PZSzach zatwierdził Projekt Statutu Polskiego Związku Szachowego .

Głosowało 9 członków zarządu. W głosowaniu nie wziął udziału Tomasz Stefaniak.

7. Komunikat Organizacyjno-Finansowy 2012 – B. Jeżak, T. Sielicki


Bogdan Jeżak przedstawił Komunikat Organizacyjno-Finansowy na rok 2012.

UCHWAŁA NR 87/2011
z dnia 10.12.2011

Zarząd jednogłośnie przyjął Komunikat Organizacyjno-Fiinansowy na 2012 rok.

Głosowało 9 członków zarządu. W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Stefaniak (nieobecny na zebraniu).

8. Budżet PZSzach na 2012 rok - B. Jeżak, T. Sielicki


Minister Sportu przesłał pismo, w którym zapowiedział, że zamierza kłaść największy nacisk na sport powszechny. Należy więc spodziewać się, że na tego typu imprezy sportowe zostaną przyznane wyższe dotacje.

Trzeba będzie także wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie szachów w szkołach w ramach funduszy unijnych.


Budżet będzie zatwierdzany na zebraniu zarządu w lutym 2012 podczas Mistrzostw Polski. Prośba o uprzednie przesyłanie pomysłów i życzeń do Głównej Księgowej.

9. Sprawozdanie z realizacji postanowień poprzedniego zebrania Zarządu:


 1. Współpraca z regionami – spotkania z PZSzach - T. Delega

Tomasz Delega przedstawił plan spotkań PZSzach z szachistami w województwach. Co 2-3 miesiące odbędzie się spotkanie w terenie z działaczami i szachistami z danego regionu. W spotkaniu będzie uczestniczył przedstawiciel Zarządu, który odpowie na pytania lub przygotuje omówienie tematu interesującego miejscowych działaczy, np. dofinansowania ze środków publicznych, pozyskiwanie sponsorów itd. Spotkaniu towarzyszyć będzie symultana z arcymistrzem z Kadry Narodowej. Koordynatorem projektu z ramienia zarządu jest Tomasz Stefaniak. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się w woj. świętokrzyskim w weekend 21-22 stycznia 2012. Planowane jest 4-5 spotkań rocznie.

Prezes poprosił członków Zarządu o przesyłanie propozycji spotkań w następnych województwach.


10. Ocena imprez i startów.


 1. Ekstraliga, III zjazd – W. Schmidt

Włodzimierz Schmidt ocenił, że Ekstraliga w systemie dojazdowym spełniła oczekiwania i zostanie rozegrana w tym samym systemie w następnym roku, co pozwoli na dokładniejszą ocenę zmodernizowanego systemu.

III sesja Ekstraligi w Katowicach odbyła się w bardzo dobrych warunkach. Zakończenie Ekstraligi pokrywało się terminem z wyborami do Parlamentu, co niestety wpłynęło na niskie zainteresowanie mediów.

Tomasz Sielicki wyraził nadzieję, że w przyszłym roku uda się pozyskać sponsora na Ekstraligę.


 1. Kongres FIDE Kraków 2011 – T. Sielicki

Kongres był bardzo dobrze zorganizowany. Niestety, ponieważ FIDE nie przedstawiła przed Kongresem wszystkich projektów zmian, dlatego też uczestnicy często stawali przed faktem dokonanym i nie mieli możliwości przedyskutowania wielu spraw.

Kongres postanowił m.in.o wprowadzeniu rankingu FIDE dla szachów szybkich i błyskawicznych oraz o opłatach dla sędziów na rzecz FIDE. 1. Drużynowe Mistrzostwa Europy - W. Schmidt, P. Murdzia

Piotr Murdzia podkreślił wagę sukcesu drużyny kobiecej, która pojechała w teoretycznie słabszym składzie, bez Iwety Rajlich i Joanny Dworakowskiej. Rezerwowa zawodniczka Katarzyna Toma stanęła na wysokości zadania, trzeba też podkreślić, że swoim zaangażowaniem przyczyniła się do bardzo dobrego nastroju w drużynie, który sprzyjał walce o najwyższe miejsca. Podkreślić należy, że drużyna kobieca miała dwóch trenerów: Marka Matlaka i Aleksandra Miśtę, co zaowocowało w trakcie rozgrywek świetnym przygotowaniem zawodniczek, które pozwoliło na zdobycie cennych zwycięstw.

Niestety, nie należy zapominać, że w tym momencie kadra kobiet nie ma silnej juniorskiej rezerwy – dwie najbardziej obiecujące młode zawodniczki w wieku juniorskim jeszcze nie osiągnęły poziomu pozwalającego na stanowienie silnego zaplecza kadry seniorek. 1. Mistrzostwa Świata Juniorów Brazylia – P. Zieliński, P. Murdzia, M. Bartel

Tegoroczne Mistrzostwa Świata Juniorów to dla Polski pierwsze od wielu lat Mistrzostwa Świata bez medalu. Do ostatniej chwili liczyliśmy na medal Jana-Krzysztofa Dudy, niestety przegrana w ostatniej rundzie zepchnęła go poniżej podium. Trzeba przeanalizować sytuację i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Z pewnością trzeba wprowadzić większą dyscyplinę dla osób towarzyszących, które często traktują wyjazdy na zawody jak wczasy i np. zezwalają dzieciom na przesiadywanie całego dnia w upale na słońcu, co nie sprzyja sportowym wynikom.

Zarząd zobowiązał Piotra Murdzię do przygotowania dokumentu określającego wymagania dla osób towarzyszących: rodziców, opiekunów i trenerów, celów dla zawodników, a zawierajacy także uwagi na temat zdrowego trybu życia podczas zawodów sportowych. 1. Szachiści grają dla Polonii – A. Dzwonkowski

Pierwsze turnieje z serii odbyły się już w listopadzie. Większość została rozegrana w weekend 3-4 grudnia, tak więc 3/4 imprez już się odbyło. Łącznie turnieje objęły 28 miast na terenie całej Polski (tylko jedno województwo nie włączyło się do akcji).

Finałowy turniej  jest planowany na luty lub marzec.

Prezes podziękował Adamowi Dzwonkowskiemu za stworzenie świetnej imprezy i zasugerował, aby od przyszłego roku PZSzach zatrudnił osobę do koordynacji imprezy na 3 miesiące, gdyż akcja rozrasta się i wymaga coraz więcej pracy.


 1. Starty zawodników kadry – W. Schmidt, P. Murdzia, A. Dzwonkowski (WCT)

Piotr Murdzia przedstawił starty kadrowiczów. W Bad Wiessee zagrało trzech Polaków: Robert Kempiński zajął 3, a Tomasz Markowski 6 miejsce, a Dariusz Świercz zajął dopiero 42 miejsce.

Monika Soćko zaraz po DME zagrała dwukołowy turniej z silną obsadą. Zajęła w nim 2 miejsce, zarobiła ok. 12 oczek rankingowych i pokonała m.in. arcymistrza 2500 oraz bardzo silna zawodniczkę Arakhamię-Grant.

Włodzimierz Schmidt omówił wyniki Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet. W zawodach wystartowały zespoły o różnej sile gry, co dowodzi, że impreza się rozrasta i coraz więcej szachistek, także słabszych, chce wziąć w niej udział. W Mistrzostwach zwyciężyła Polonia Wrocław. O wadze tego turnieju dla zawodniczek świadczy fakt, że Jolanta Zawadzka w wywiadzie dla „Panoramy Szachowej” zapowiedziała, że jej najważniejszym celem w najbliższym czasie jest zdobycie DMPK.Organizacja imprezy stała jak zwykle na bardzo wysokim poziomie.

Adam Dzwonkowski omówił starty zawodników Wojtaszek Comarch Team w okresie wrzesień-listopad. Dodatkowo we wrześniu odbyła się wizyta członków zespołu we Wrocławiu, celem podkreślenia wkładu klubu Polonia Votum Wrocław w zdobycie Mistrzostwa Świata do lat 20 przez Darka Świercza. W grudniu w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie z władzami miasta, podczas których Darek Świercz rozegrał symultanę z reprezentantami lokalnych klubów oraz otrzymał nagrodę od Burmistrza miasta.


11. Imprezy i starty planowane.


 1. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Kobiet 2012 – T. Sielicki

Tomasz Sielicki poinformował, że już po ustaleniu terminu IMP oraz IMPK 2012 został ogłoszony termin Indywidualnych Mistrzostw Europy Kobiet., które odbędą się w marcu w Turcji. Okazało się, że miedzy zakończeniem MP a ME Kobiet jest tylko kilka dni, co będzie niedogodnością dla zawodniczek.

Prezes omówił pomysły na zwiększenie frekwencji w turnieju open. Zostanie wprowadzona dodatkowa nagroda w przedziale rankingowym do 2550.

Dyrektorem Mistrzostw Polski 2012 została Dorota Rzepecka, która będzie sprawować tę funkcję po raz trzeci.

Patronat honorowy nad imprezą potwierdził Prezydent RP Bronisław Komorowski. 1. Mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych – A. Fornal-Urban

Agnieszka Fornal-Urban zapowiedziała, że w tym roku padnie kolejny rekord frekwencji. Do rozgrywek w szachach szybkich zgłosiło się 797 zawodników, w tym 63 z tytułami arcymistrzowskimi. Udział w turnieju blitza weźmie około 400 szachistów z 25 krajów. W tym roku zawody odbędą się w Pałacu Kultury i Nauki w Sali Marmurowej. Patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Parlament Europejski. W mistrzostwach zagrają m.in. J. Polgar, E.Bacrot, A.Shirov, S.Movsesian, I.Nepomniachtchi, A.Naiditsch, A. Dreev, B.Jobava i cała polska czołówka.

 1. II Arcymistrzowski Turniej Kobiet im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej – P. Murdzia

Piotr Murdzia zaproponował termin turnieju na 29.06-8.07.2012. Zapowiedział, że z powodu wysokich kosztów turniej będzie chciał przeprowadzić w składzie 10-osobowym. Zmianie mają ulec także kryteria powoływania juniorek: do turnieju zostaną zaproszone mistrzyni i wicemistrzyni Polski juniorek do lat 18 oraz mistrzyni do 16 lat. Dla mistrzyni Polski do lat 16 zostanie też wprowadzony wymóg rankingowy (ranking powyżej 2000). Jest to spowodowane przejściem najsilniejszych zawodniczek do lat 16 do grupy osiemnastolatek i znacznym obniżeniem poziomu grupy do lat 16 w 2012 roku.

Tomasz Sielicki i Włodzimierz Schmidt zgodzili się, że turniej jest ważnym wydarzeniem w polskich szachach kobiecych. Annie Iwanow pozwolił na zdobycie ostatniej normy na tytuł mistrzyni międzynarodowej. Z kolei zwycięstwo Kariny Szczepkowskiej-Horowskiej było dla niej uskrzydlającym sukcesem, który wspomógł ją w dalszym rozwoju kariery i pozytywnie wpłynął na świetną formę podczas Drużynowych Mistrzostw Europy. 1. Akademickie Mistrzostwa Świata 2012 i Uniwersjada 2013, współpraca z AZS – P. Murdzia

Współpraca między PZSzach a Głównym Zarządem Akademickiego Związku Sportowego układa się bardzo dobrze. PZSzach był pierwszym związkiem, który dostarczył dokumenty do AZS przed tegoroczną Uniwersjadą w Shenzhen. Polacy mogli wystawić pięcioosobową reprezentację.

Istnieje nadzieja, że w przyszłym roku szachiści otrzymają równie wysokie środki na wyjazd na Akademickie Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Portugalii. 1. Comarch Cup – A. Dzwonkowski

Turniej kołowy „Comarch Cup” odbędzie się podczas festiwalu szachowego „Cracovia”. Turniej jest organizowany wspólnie z Małopolskim Związkiem Szachowym, a jego celem jest danie najzdolniejszym juniorom szansy na zdobycie norm arcymistrzowskich oraz docenienie wspólpracy ze sponsorem „Wojtaszek Comarch Team”. Wezmą w nim udział m.in: Jan Krzysztof-Duda, Kamil Dragun, Marcel Kanarek i Kacper Piorun oraz wracająca do szachów Iweta Rajlich. Jedna z rund (30.12) odbędzie się w restauracji „Wierzynek”. Turniej ten także zapoczątkuje „Miedzynarodowy Rok Rubinsteina”.

12. Sprawy bieżące.


 1. Odznaczenia dla trenerów – P. Murdzia

Po ustaleniach z Agnieszką Fornal-Urban Piotr Murdzia przygotował wnioski do odznaczeń Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za zasługi dla sportu” dla trenerów.

Zarząd postanowił także zobowiązać Tomasza Stefaniaka do przygotowania raz do roku propozycji wniosków o wyróżnienia państwowe dla zasłużonych szachistów.UCHWAŁA NR 88/2011
z dnia 10.12.2011

Zarząd jednogłośnie zatwierdził wnioski o odznaczenia Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za zasługi dla sportu” dla wybitnych trenerów:


- wniosek o złotą odznakę dla Ryszarda Bernarda;

- wniosek o srebrne odznaki dla Marka Matlaka i Waldemara Świcia;

- wniosek o brązowe odznaki dla Jacka Bielczyka, Leszka Ostrowskiego, Artura Jakubca i Piotra Mickiewicza.

Głosowało 9 członków zarządu. W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Stefaniak (nieobecny na zebraniu). 1. Regulaminy Młodzieżowe (Wytyczne, KNJ, OSU, MPJ 10, 16-18) – P. Zieliński

Do regulaminu została wprowadzona poprawka w numeracji punktów. Do regulaminu dodano zapis, że w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnej, związanej z Kadrą Narodową Juniorów, decyzje podejmuje Wiceprezes ds. Młodzieżowych.

Włodzimierz Schmidt zaproponował skrócenie nazwy Regulaminu Powoływania Kadry Narodowej Juniorów do Regulaminu Kadry Narodowej Juniorów, analogicznie do Regulaminu Kadry Narodowej. Propozcyja została przyjęta.UCHWAŁA NR 89/2011
z dnia 10.12.2011

Zarząd zatwierdził Regulamin Kadry Narodowej Juniorów oraz Reprezentacji Narodowej na Mistrzostwa Świata i Europy Juniorów, z zastrzeżeniem, że progi rankingowe Wiceprezes ds. Młodzieżowych zatwierdzi po konsultacji z Akademią Młodzieżową.

Głosowało 9 członków zarządu. W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Stefaniak (nieobecny na zebraniu).

UCHWAŁA NR 90/2011
z dnia 10.12.2011

Zarząd jednogłośnie przyjął Wytyczne w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2012 zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim.

Głosowało 9 członków zarządu. W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Stefaniak (nieobecny na zebraniu).

UCHWAŁA NR 91/2011
z dnia 10.12.2011

Zarząd jednogłośnie przyjął Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych do 12 i 14 lat w ramach Olimpiady Sportów Umysłowych.

Głosowało 9 członków zarządu. W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Stefaniak (nieobecny na zebraniu).

UCHWAŁA NR 92/2011
z dnia 10.12.2011

Jednogłosnie przyjął Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów do 16 i 18 lat.

Głosowało 9 członków zarządu. W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Stefaniak (nieobecny na zebraniu).

UCHWAŁA NR 93/2011
z dnia 10.12.2011

Zarząd jednogłośnie przyjął Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików do 10 lat.

Głosowało 9 członków zarządu. W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Stefaniak (nieobecny na zebraniu).

UCHWAŁA NR 94/2011
z dnia 10.12.2011

Zarząd zatwierdził zasadę poprawkę wprowadzającą zasadę „zero tolerancji” do Regulaminów Mistrzostw Polski Juniorów w grupach 12, 14, 16 i 18 lat.

Głosowało 9 członków zarządu, 6 za, 3 przeciw. W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Stefaniak (nieobecny na zebraniu).

UCHWAŁA NR 95/2011
z dnia 10.12.2011

Zarząd jednogłośnie zdecydował, że w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Młodzików dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut.

Głosowało 9 członków zarządu. W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Stefaniak (nieobecny na zebraniu).


 1. Strategia w zakresie promocji – A. Dzwonkowski, A. Fornal-Urban

Zarząd upoważnił Tomasza Stefaniaka, Adama Dzwonkowskiego, Agnieszkę Fornal-Urban i Dorotę Rzepecką do opracowania wytycznych w zakresie strategii promocji do końca marca.

 1. Wydawnictwa PZSzach, Mat – co dalej – T. Sielicki, TA. Dzwonkowski

Tomasz Delega przedstawił akcję promocyjną wydawnictw PZSzach, która potrwa do końca grudnia. Każdy klub zarejestrowany w PZSzach, mający opłaconą składkę członkowską za 2011 rok, może zamówić po zniżkowej cenie książki szachowe.

Tomasz Sielicki przedstawił sytuację czasopisma „Mat”. Po 6 numerach z tego roku, „Mat” ma deficyt w wysokości 17.000. Po dwóch ostatnich tegorocznych numerach deficyt jeszcze wzrośnie i wyniesie ok. 25.000. Obecnie „Mat” ma zaledwie ok. 400 prenumeratorów.

Adam Dzwonkowski podkreślił, że „Mat” jest bardzo ważnym narzędziem promocyjnym i odgrywa dużą rolę w relacjach ze sponsorami.

Zarząd zobowiązał Michała Bartla do rozesłania do Wojewódzkich Zwiazków Szachowych instrukcji, jak korzystać z regionalnych stron w „Macie”. 1. Ranking FIDE w szachach szybkich i błyskawicznych – Z. Chojnicki, T. Delega

Według nowego zarządzenia FIDE, od stycznia 2012 będzie prowadzony ranking w szachach szybkich i błyskawicznych. Do końca 2011 roku, w ramach wdrażania systemu, rankingi będą bezpłatne. Nieznana jest wysokość stawek od 2013 r.

Należy się obawiać, że jest to pomysł FIDE na obciążenie szachistów dodatkowymi opłatami.

Zarząd PZSzach zdecydował, że do 30 czerwca 2012 PZSzach nie będzie przyjmował zgłoszeń turniejów w szachach szybkich i błyskawicznych do rankingu FIDE.


 1. Przygotowania do DME 2013 – A. Fornal-Urban, T. Sielicki

Piotr Murdzia przedstawił plan przygotowania dwóch reprezentacji na 2013, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn.  Do zawodników zostały wysłane maile dotyczące gotowości do startu w DME 2013 i planu przygotowań.

Zarząd postanowił, że w lutym w trakcie Mistrzostw Polski odbędzie się spotkanie dotyczące podziału  kompetencji i działań w zakresie organizacji DME 2013.

Prezes PZSzach Tomasz Sielicki z ważnych powodów pożegnał zgromadzonych, gdyż musiał opuscić zebranie. Obowiązki przewodniczącego zebrania przekazał Sekretarzowi Generalnemu Tomaszowi Deledze.


 1. Rok Rubinsteina – A. Dzwonkowski, D. Rzepecka

Adam Dzwonkowski zapowiedział, że chciałby w imieniu PZSzach w roku 2012 zorganizować w ramach obchodów Międzynarodowego Roku A. Rubinsteina minimum 3 kołowe turnieje arcymistrzowskie o średnim rankingu min. 2450 oraz jeden 2650+.

Dorota Rzepecka zapowiedziała interdyscyplinarna konferencję naukową poświęconą szachom, która odbędzie się w maju w Sandomierzu z okazji 50-lecia odkrycia szachów sandomierskich. Przed Mistrzostwami Polski zostanie przygotowana wystawa poświęcona Akibie Rubinsteinowi. Tomasz Stefaniak przygotowuje nową książkę o Akibie Rubinsteinie z komentarzami czołowych polskich arcymistrzów.

Zarząd zdecydował, że należy znaleźć osobę na stanowisko koordynatora Roku Rubinsteina. Postanowiono zaproponować tę rolę Kamili Klimaszewskiej.


 1. Nowe kluby, wykreślenia – D. Rzepecka

UCHWAŁA NR 96/2011
z dnia 10.12.2011

Zarząd przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Związku Szachowego następujące kluby:


- Klub Sportowy „HUBERTUS”; miasto: Zalesie Górne; województwo: Mazowieckie (MA),


- Parafialno Uczniowski Klub Sportowy „MIKOŁAJ”; miasto: Gąbin; województwo: Mazowieckie (MA)

 

8 członków Zarządu głosowało za. W głosowaniu nie brali udziału Tomasz Stefaniak i Tomasz Sielicki.UCHWAŁA NR 97/2011
z dnia 10.12.2011

Zarząd postanowił o skreśleniu z listy członków PZSzach następującego klubu SIL PROGRES; miasto: Żory; województwo: Śląskie (SL), z powodu likwidacji klubu.

8 członków Zarządu głosowało za. W głosowaniu nie brali udziału Tomasz Stefaniak i Tomasz Sielicki.


 1. Młodzieżowa Akademia Szachowa – Agnieszka Fornal-Urban

UCHWAŁA NR 98/2011
z dnia 10.12.2011

Zarząd PZSzach jednogłośnie zatwierdził Regulamin Powołań do Młodzieżowej Akademii Szachowej w 2012 roku.

8 członków Zarządu głosowało za. W głosowaniu nie brali udziału Tomasz Stefaniak i Tomasz Sielicki (nieobecni na zebraniu).

13. Wolne wnioski.


Organizatorzy Turnieju Pierwszej Szansy poprosili o przesunięcie o jeden dzień rozgrywek.

UCHWAŁA NR 99/2011
z dnia 10.12.2011

Zarząd zaakceptował wniosek organizatorów Pierwszej Szansy o zmianę terminu rozgrywania Turnieju Pierwszej Szansy na 30.05-6.06.2011 zamiast 29.05-5.06.2011.8 członków Zarządu głosowało za. W głosowaniu nie brali udziału Tomasz Stefaniak i Tomasz Sielicki (nieobecni na zebraniu).

14. Ustalenie terminów następnych posiedzeń Zarządu.


Zarząd ustalił termin następnego zebrania na 19 lutego 2012.

15. Zakończenie.


Sekretarz Generalny PZSzach Tomasz Delega podziękował zebranym za wytrwałość i zakończył zebranie.


: pub
pub -> Kendrick Lamar
pub -> Lista Przebojów Radia Pik
pub -> Piotr Wojewnik
pub -> Negotiating an Investment Strategy with Fuzzy Redescriptions
pub -> Konsultacje pracowników Katedry Eksploatacji Statku – semestr letni rok akademicki 2015/2016
pub -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
pub -> załącznik nr 2 do umowy nr z dnia (pieczątka jednostki) harmonogram wypłat I spłat pożyczki dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.:„ ”
pub -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
pub -> Konkurs matematyczny „czar par”
pub -> OŚwiadczenie oświadczam, że pit roczny składam/składamy* : Urząd Skarbowy

Pobieranie 54.01 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna