Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegoPobieranie 229.25 Kb.
Strona1/2
Data06.05.2016
Rozmiar229.25 Kb.
  1   2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

pn.
Organizacja i prowadzenie kąpielisk strzeżonych na terenieGminy Miasta Władysławowo

w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2013.

numer postępowania:


ZP/01/2013
PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)


Władysławowo 2013r.

Spis treści: 1. Instrukcja dla Wykonawców
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 1. Wzory formularzy i oświadczeń


Część I
Instrukcja dla wykonawców

Nazwa i adres zamawiającego:
ABRUKO Sp. z o.o.

ul. Gdańska 78

84-120 Władysławowo
tel. 058 674-11-41

fax. 058 674-00-64

www.abruko.pl
NIP 587-020-16-47

REGON 190560349

KRS 0000092245

kapitał zakładowy 1.300.000,00 zł

 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm., dalej: „PZP”).

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa polegająca na organizacji i prowadzeniu kąpielisk strzeżonych na terenie Gminy Miasta Władysławowo w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2013 (w terminie od 25 czerwca do 15 września 2013 r.), w tym:

   1. I część – Organizacja i prowadzenie 8 kąpielisk strzeżonych: Chłapowo I, Chłapowo II, Władysławowo I, Władysławowo II, Władysławowo III, Władysławowo IV, Władysławowo V oraz Chałupy.

   2. II część – organizacja i prowadzenie 7 kąpielisk strzeżonych: Karwia I, Karwia II, Ostrowo, Ostrowo Kolonia, Jastrzębia Góra I, Jastrzębia Góra II, Jastrzębia Góra III

  2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wskazuje Część II niniejszej SIWZ.

  3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 75252000-7 – Służby ratownicze
 1. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:


- dla części I – od 25 czerwca 2013 r. – 15 września 2013 r.:


L.p.

Miejscowość

Termin otwarcia i zakończenia

Godziny otwarcia kąpieliska

1

Chłapowo I

1 VII-31 VIII

9 - 17

2

Chłapowo II

25 VI-31 VIII

9 - 17

3

Władysławowo I

1 VII-31 VIII

9 - 17

4

Władysławowo II

25 VI-15 IX

9 - 17

5

Władysławowo III

1 VII-31 VIII

9 - 17

6

Władysławowo IV

1 VII-31 VIII

9 - 17

7

Władysławowo V

1 VII-31 VIII

9 - 17

8

Chałupy

25 VI-31 VIII

9 - 17


- dla części II – od 1 lipca 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r.


L.p.

Miejscowość

Termin otwarcia i zakończenia

Godziny otwarcia kąpieliska

1

Karwia I

1 VII -31 VIII

9 - 17

2

Karwia II

25 VI-15 IX

9 - 17

3

Ostrowo

25 VI-31 VIII

9 - 17

4

Ostrowo kolonia

1 VII-31 VIII

9 - 17

5

Jastrzębia Góra III

1 VII-31 VIII

9 - 17

6

Jastrzębia Góra II

25 VI-15 IX

9 - 17

7

Jastrzębia Góra I

1 VII-31 VIII

9 - 17 1. Informacje dotyczące ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 1. Informacje dotyczące ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 1. Informacje o wykonawcach, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa

Nie dotyczy.
 1. Informacje o aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje akcji elektronicznej.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
  1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Posiadają zgodę ministra właściwego ds. wewnętrznych, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.) uprawniającą do wykonywania ratownictwa wodnego.

Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia.


  1. Posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania zamówienia:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na zorganizowaniu i nieprzerwanym prowadzeniu co najmniej 1 kąpieliska w okresie sezonu letniego zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
  1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie ustanawia warunku w ww. zakresie.

  1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Zamawiający nie ustanawia warunku w ww. zakresie.
  1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP.

Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁANIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
  1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa pkt IX.1, wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty lub oświadczenia:
  1. Decyzję ministra właściwego ds. wewnętrznych, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.) uprawniającą do wykonywania ratownictwa wodnego - w zakresie warunku, o którym mowa w pkt 1.1.
  1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, a także dowody wskazujące, iż usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – w zakresie warunku, o którym mowa w pkt 1.2.
  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2
  1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt IX.2 wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty lub oświadczenia:
  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminy składania ofert;
  1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem termin składania ofert;
  1. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem termin składania ofert.
  1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt X.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 PZP.
  1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty o których mowa w pkt X.2 składa każdy z wykonawców.
  1. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt X.1 niniejszej SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, do oferty należy złożyć także dokumenty, o których mowa w pkt X.2 dotyczące tych podmiotów. 1. Podwykonawcy

Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie mogłaby zostać powierzona podwykonawcom.
 1. Informacje o sposobie prorozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
  1. Wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

  2. Jeżeli oświadczenia, wnioski i zawiadomienia zostały przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w wykonawcami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia- Tomasz Hapaniuk tel. 605-353-532

- w zakresie formalno prawnym- Przemysław Pawlina tel. 601-219-475
 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 1. Opis sposobu przygotowania ofert
  1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

  3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z treści dokumentów załączonych przez wykonawcę, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

  4. Pełnomocnictwa powinny zostać załączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

  5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzone w innym języku winny zostać złożone w ofercie wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

  6. Dokumenty ofertowe powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z nich powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez każdego z nich lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 2 PZP.

  7. Oferta powinna być sporządzona na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób czytelny. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale ze sobą połączone, w sposób uniemożliwiający ich rozłączenie, ponumerowane oraz podpisane przez wykonawcę.

  8. Zaleca się by wszelkie formularze i oświadczenia zostały sporządzone przy pomocy wzorów formularzy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

  9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom postępowania muszą być wyraźnie oznaczone.

  10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 1. Miejsce i termin składania ofert
 1. Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Abruko sp. z o.o. we Władysławowie, ul. Gdańska 78 pok. nr 14

do dnia 27.03.2013 r. do godziny 10.30

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

……………………………………(nazwa i adres Wykonawcy)
……………………………………

(pieczątka firmowa Wykonawcy)
Abruko sp. z o.o.

ul. Gdańska 78

84-120 Władysławowo

(dostarczyć do pokoju nr 14)
OFERTA na:
Organizacja i prowadzenie kąpielisk strzeżonych na terenie

Gminy Miasta Władysławowo

w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2013.
Nie otwierać przed dniem 27.03.2013 r. do godz. 10:40 1. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.

 3. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po sprawdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, wg zasad tych samych jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofywanymi nie będą otwierane. 1. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Abruko sp. z o.o.

ul. Gdańska 78

84-120 Władysławowo

pok. nr 5 - godz. 10.40


 1. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Wykonawca określa cenę w Formularzu ofertowym sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.

 2. Cena podana w Formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową w myśl art. 632 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964r. z Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 3. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN w kwocie brutto, tj. wraz podatkiem VAT.

 4. Cena podana przez Wykonawcę powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w szczególności, koszty określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Część II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej

Kryterium oceny ofert stanowi cena:


KryteriumZnaczenie procentowe

KryteriumMaksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Cena ( C )

100%

100 pkt
Najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert

C = --------------------------------------------- x 100 pkt

Cena oferty badanej
 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
  1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest obowiązany w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego podpisać umowę w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do oświadczenia złożonego w Formularzu oferty.

  2. Wykonawca obowiązany jest podać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

   1. Osoby/osób umocowanych do podpisania umowy;

   2. Nazwy banku oraz numeru rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie dokonywał płatności wynikających z umowy.

  3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

  4. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Część III niniejszej SIWZ („Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

  5. W przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

  6. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:

    1. określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,

    2. cel zawarcia umowy,

    3. czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),

    4. zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,

    5. wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.

  1. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 1. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 1. Istotne zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego – art. 144 PZP
  1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian w umowie w szczególności:

 1. terminu realizacji umowy;

 2. warunków płatności;

 3. wynagrodzenia.

  1. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, takich jak:

 1. wystąpienie „siły wyższej”;

 2. zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

 3. zmiany obowiązujących przepisów prawa;

 4. zmiana ustawowej stawki podatku VAT;

 5. gdy zmiany są korzystne dla zamawiającego. 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
  1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI art. 179-198g ustawy PZP.

  2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP , odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 1 ustawy PZP.

  3. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.

  4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP
 1. Pozostałe informacje
  1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami drogą elektroniczną.

  2. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami prowadzone będą w walucie polskiej PLN.

  3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


Część II
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa polegająca na organizacji i prowadzeniu 15 kąpielisk strzeżonych na terenie Gminy Miasta Władysławowo w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2013 w terminie od 25 czerwca do 15 września 2013 r.


       1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części:


I część - Organizacja i prowadzenie 8 kąpielisk strzeżonych: Chłapowo I, Chłapowo II, Władysławowo I, Władysławowo II, Władysławowo III, Władysławowo IV, Władysławowo V oraz Chałupy w okresie sezonu letniego 2013 r. w terminach:

L.p.

Miejscowość

Termin otwarcia i zakończenia

Godziny otwarcia kąpieliska

1

Chłapowo I

1 VII-31 VIII

9 - 17

2

Chłapowo II

25 VI-31 VIII

9 - 17

3

Władysławowo I

1 VII-31 VIII

9 - 17

4

Władysławowo II

25 VI-15 IX

9 - 17

5

Władysławowo III

1 VII-31 VIII

9 - 17

6

Władysławowo IV

1 VII-31 VIII

9 - 17

7

Władysławowo V

1 VII-31 VIII

9 - 17

8

Chałupy

25 VI-31 VIII

9 - 17


II część - Organizacja i prowadzenie 7 kąpielisk strzeżonych : Karwia I, Karwia II, Ostrowo, Ostrowo kolonia, Jastrzębia Góra I, Jastrzębia Góra II, Jastrzębia Góra III w okresie sezonu letniego 2013 roku w terminach:


L.p.

Miejscowość

Termin otwarcia i zakończenia

Godziny otwarcia kąpieliska

1

Karwia I

1 VII -31 VIII

9 - 17

2

Karwia II

25 VI-15 IX

9 - 17

3

Ostrowo

25 VI-31 VIII

9 - 17

4

Ostrowo kolonia

1 VII-31 VIII

9 - 17

5

Jastrzębia Góra III

1 VII-31 VIII

9 - 17

6

Jastrzębia Góra II

25 VI-15 IX

9 - 17

7

Jastrzębia Góra I

1 VII-31 VIII

9 - 17


2. W ramach części I zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1) zapewnić bezpieczeństwo na obszarze kąpielisk w myśl obowiązujących przepisów,

2) sprawdzić miejsca przeznaczone pod kąpielisko pod względem bezpieczeństwa,

3) utworzyć stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego;

4) zatrudnić wykwalifikowaną kadrę ratowniczą, zgodnie z właściwymi przepisami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 poz. 108),

5) zapewnić stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego poprzez zapewnienie trzyosobowych zespołów ratowników na każde 100 m linii brzegowej kąpieliska, w tym co najmniej jednego ratownika wodnego od strony lustra wody,

6) wyposażyć kąpielisko w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny i artykuły sanitarne, w szczególności, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261),

7) zabezpieczyć i wyposażyć stanowiska ratownicze w niezbędny sprzęt ratunkowy i medyczny, natomiast kąpieliska w urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze,

8) utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w należytym stanie umożliwiającym jego stałe użytkowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać braki,

9) wyraźnie oznaczyć granice kąpielisk, w ramach których oznaczyć strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik dla dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 286),

10) zapewnić bieżącą informację dotyczącą temperatury wody i powietrza oraz wysokości fali i siły wiatru,

11) ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych;

12) zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli w miejscach, w których kąpiel jest niebezpieczna,

13) oczyszczać powierzchnie dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek,

14) upowszechniać zasady korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,

15) zapewniać przekazywanie informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania ze wyznaczonego obszaru wodnego,

16) zabezpieczyć odpowiednie środki łączności umożliwiające utrzymanie bezpośredniej stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania,

17) zabezpieczyć w ciągłej gotowości łodzie ratunkowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami,

18) dodatkowego zabezpieczenia kąpielisk w łódź motorową wyposażoną w sprzęt ABC i aparat tlenowy oraz dodatkowo zatrudnić ratownika wodnego z uprawnieniami płetwonurka,

19) zorganizować zespół szybkiego reagowania obejmujący swym zasięgiem sąsiednie plaże, który w momencie zgłoszenia o wypadku natychmiast wypływa łodzią motorową w celu udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym,

20) ubezpieczyć zatrudnionych ratowników od następstw nieszczęśliwych wypadków,

21) prowadzić dziennik wizualnej oceny jakości wody, udzielonej pomocy medycznej, dzienniki pracy sprzętu motorowodnego, dziennik pracy poszczególnych stanowisk ratowniczych,

22)Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim sprzętem ratowniczym z uwzględnieniem wyposażenia oferowanego przez Zamawiającego do oddania nieodpłatnie w użyczenie, według wykazu sprzętu ratowniczego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy dotyczącej I części zamówienia:

a) ratownicza łódź wiosłowa w ilości 5 szt

b) koło ratunkowe lub pasy ratownicze w ilości 15 szt.,

c) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m w zasobniku linowym w ilości 8 szt,

d) tubę głosową elektroakustyczną w ilości 8 szt,

e) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali w ilości 8 szt;

f) rzutki ratunkowe w ilości 10 szt;

g) wieżę obserwacyjną - w ilości 8szt;

h) deskę ortopedyczną w ilości 2 szt,

i) boję SP w ilości 15 szt,

j) inhalator tlenowy w ilości 2 szt.

k) torbę R 1 w ilości 5szt,

l) nosze ratunkowe w ilości 5 szt,

m) boje kąpieliskowe w ilości 60 szt,

n) pomieszczenia ratownicze o konstrukcji drewnianej lub metalowej w ilości 8 szt.

o) kpl. ubrań dla zespołów ratowniczych ( czapeczka, bluza, spodnie, spodenki, koszulka).


23) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytej czystości teren plaży przy kąpielisku z uwzględnieniem bieżącej wymiany worków (dostarczanych przez Zamawiającego) w koszach plażowych na odpady.
3. W ramach części II zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1) zapewnić bezpieczeństwo na obszarze kąpielisk w myśl obowiązujących przepisów,

2) sprawdzić miejsca przeznaczone pod kąpielisko pod względem bezpieczeństwa,

3) utworzyć stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego;

4) zatrudnić wykwalifikowaną kadrę ratowniczą, zgodnie z właściwymi przepisami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 poz. 108),

5) zapewnić stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego poprzez zapewnienie trzyosobowych zespołów ratowników na każde 100 m linii brzegowej kąpieliska, w tym co najmniej jednego ratownika wodnego od strony lustra wody,

6) wyposażyć kąpielisko w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny i artykuły sanitarne, w szczególności, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261),

7) zabezpieczyć i wyposażyć stanowiska ratownicze w niezbędny sprzęt ratunkowy i medyczny, natomiast kąpieliska w urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze,

8) utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w należytym stanie umożliwiającym jego stałe użytkowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać braki,

9) wyraźnie oznaczyć granice kąpielisk, w ramach których oznaczyć strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik dla dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 286),

10) zapewnić bieżącą informację dotyczącą temperatury wody i powietrza oraz wysokości fali i siły wiatru,

11) ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych;

12) zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli w miejscach, w których kąpiel jest niebezpieczna,

13) oczyszczać powierzchnie dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek,

14) upowszechniać zasady korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,

15) zapewniać przekazywanie informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania ze wyznaczonego obszaru wodnego,

16) zabezpieczyć odpowiednie środki łączności umożliwiające utrzymanie bezpośredniej stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania,

17) zabezpieczyć w ciągłej gotowości łodzie ratunkowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami,

18) dodatkowego zabezpieczenia kąpielisk w skuter wodny ratowniczy wyposażony w sprzęt ABC i aparat tlenowy oraz dodatkowo zatrudnić ratownika wodnego z uprawnieniami płetwonurka,

19) zorganizować zespół szybkiego reagowania obejmujący swym zasięgiem sąsiednie plaże, który w momencie zgłoszenia o wypadku natychmiast wypływa skuterem w celu udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym,

20) ubezpieczyć zatrudnionych ratowników od następstw nieszczęśliwych wypadków,

21) prowadzić dziennik wizualnej oceny jakości wody, udzielonej pomocy medycznej, dzienniki pracy sprzętu motorowodnego, dziennik pracy poszczególnych stanowisk ratowniczych,

22) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim sprzętem ratowniczym z uwzględnieniem wyposażenia oferowanego przez Zamawiającego do oddania nieodpłatnie w użyczenie, według wykazu sprzętu ratowniczego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy dotyczącej II części zamówienia:

a) ratownicza łódź wiosłowa w ilości 7 szt.

b) koło ratunkowe lub pasy ratownicze w ilości 15 szt.,

c) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m w zasobniku linowym w ilości 6 szt,

d) tubę głosową elektroakustyczną w ilości 6 szt,

e) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali w ilości 7 szt;

f) rzutki ratunkowe w ilości 10 szt;

g) wieżę obserwacyjną – w ilości 7 szt,

h) deskę ortopedyczną w ilości 2 szt,

i) boję SP w ilości 15 szt,

j) inhalator tlenowy w ilości 5 szt.

k) torbę R 1 w ilości 2 szt.,

l) nosze ratunkowe w ilości 5 szt,

m) boje kąpieliskowe w ilości 60 szt,

n) pomieszczenia ratownicze o konstrukcji drewnianej lub metalowej w ilości 7 szt.

o) kpl. ubrań dla zespołów ratowniczych ( czapeczka, bluza, spodnie, spodenki, koszulka).

23) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytej czystości terenu plaży przy kąpielisku z uwzględnieniem bieżącej wymiany worków w koszach plażowych na odpady w które Zamawiający wyposaży Wykonawcę


  1. Miejsce realizacji zamówienia:


Część 1


L.p

Miejscowość

Nazwa kąpieliska

Długość odcinka linii brzegowej kąpieliska

Wejścia

na plażę


(nr)

Termin

otwarcia i zamknięcia kąpieliska1

Chałupy

CHA

100m

22

25 VI-31 VIII

2

Władysławowo

(Odcinek -Półwysep Helski)W-V

100m

3

1 VII-31 VIII

3

Władysławowo

W-I

100m

4

1 VII-31 VIII

4

Władysławowo

W-II

100m

5

25 VI-15 IX

5

Władysławowo

W-III

100m

9

1 VII-31 VIII

6

Władysławowo

W-IV

100m

10

1 VII-31 VIII

7

Chłapowo

CHŁ-I

100m

12

1 VII-31 VIII

8

Chłapowo

CHŁ-II

100m

13

25 VI-31 VIII


Część 2


L.p

Miejscowość

Nazwa kąpieliska

Długość odcinka linii brzegowej kąpieliska

Wejścia

na plażę


(nr)

Termin

otwarcia i zamknięcia kąpieliska1

Jastrzębia Góra

JG-I

100m

22

1 VII-31 VIII

2

Jastrzębia Góra

JG-II

100m

23

25 VI-15 IX

3

Jastrzębia Góra

JG-III

100m

25

1 VII-31 VIII

4

Ostrowo kolonia

O-K

100m

32

1 VII-31 VIII

5

Ostrowo

O

100m

35

25 VI-31 VIII

6

Karwia

K-I

100m

43

1 VII -31 VIII

7

Karwia

K-II

100m

45

25 VI-15 IX


5. Usługa ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:

1) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U z 2012 r. nr 145);

2) ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 208 poz. 1240);

3) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 ze zm.);

4) ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r., nr 226, poz. 1675, ze zm.);

5) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 poz. 108);

6) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012r., nr 261) w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne;

7) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06 marca 2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012 poz.286);

8) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 193, poz. 1624) w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej.
6. Zamawiający nie zapewnia wyżywienia oraz noclegów


 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu protokołów odbioru kąpielisk do dnia 10 lipca 2013 r.


Część III
Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zawarta zostanie umowa

na następujących istotnych warunkach:Pobieranie 229.25 Kb.

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna