Postępowanie nr105 /A120/2009 Gdańsk, dnia 24. 07. 2009r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 112.23 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar112.23 Kb.


Postępowanie nr105 /A120/2009 Gdańsk, dnia 24.07.2009r.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami)na zadanie

Remont w budynku Biblioteki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego Sopot , ul. Armii Krajowej 110”.

Ogłoszony na portalu UZP dnia 30.07.2009 rok poz.259020-2009

Ogłoszony w siedzibie Zamawiającego dnia 30.07.2009 rok

Ogłoszony na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego dnia 30.07.2009 rok

Zamawiającym w postępowaniu jest:Uniwersytet Gdański

ul. Bażyńskiego 1A

80-952 Gdańsk

Dział Zamówień Publicznych

ul. Bażyńskiego 1A

tel. (0-58) 553-23-44, fax. (058) 553-24-84

NIP 584-020-32-39

REGON P-000001330-33000000

55-1-811-19101

Spis treści :
I. Tryb udzielenia zamówienia.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

III. Termin wykonania zamówienia

IV. Warunki udziału w postępowaniu

V. Sposób porozumiewania się w postępowaniu

VI. Wadium

VII. Termin związania ofertą

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

X. Sposób obliczania ceny

XI. Kryteria oceny ofert

XII. Formalności dotyczące podpisania umowy.

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

XIV. Istotne postanowienia umowy.

XV. Podwykonawcy

XVI. Dodatkowe informacje

XVII. Środki ochrony prawnej


załącznik nr 1 formularz oferty przetargowej

załącznik nr 2 oświadczenie z art. 22 ust. 1 i art. 24 Ustawy

załącznik nr 3 wykaz wykonanych zadań

załącznik nr 4 kierownik budowy

załącznik nr 5 podwykonawcy

załącznik nr 6 wzór - oświadczenie podwykonawców

załącznik nr 7 dokumentacja projektowa, specyfikacje i przedmiar robót


I. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami).
II. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w budynku Biblioteki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 110
Zakres prac obejmuje wymianę posadzek w sieni ,holu i korytarzach na parterze w budynku „A” Biblioteki Ekonomicznej z ułożeniem płytek posadzkowych antypoślizgowych z cokołem ,o wysokiej odporności na ścieranie ( minimum IV klasa ścieralności) o wysokim standardzie, wyglądem przypominające płyty granitowe.

Płytki w standardzie Agena lub Immola lub równoważne. W pomieszczeniu czytelni B i C należy wymienić wykładzinę na wykładzinę zgrzewalną PCV o standardzie nie gorszym niż Gamrat –Specjal S o grubości minimum 2,0 mm z wywiniętym cokołem wraz z przygotowaniem podłoża. Kolorystykę i rodzaj płytek podłogowych oraz wykładziny należy uzgodnić z Użytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

Zakres prac obejmuje również wykonanie otworu w ścianie pomiędzy czytelniami B i C wraz z uzupełnieniem tynków i robotami malarskimi oraz roboty towarzyszące takie jak np. demontaż wyposażenia pomieszczeń czytelni ,w których będzie wymieniana wykładzina, prace porządkowe itp.

Roboty będą wykonywane etapowo wg uzgodnionego z Zamawiającym i Użytkownikiem harmonogramu robót.

W następstwie prowadzonych przez Wykonawca robót zapewnia :

-wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki,

- zabezpieczenia nieremontowanych pomieszczeń oraz doprowadzenie otoczenia do stanu nie gorszego niż przed remontem,

Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie 2 egz. dokumentacji powykonawczej

Zakres robót przedstawia załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna ze specyfikacją techniczną .

Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy ( ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu przetargu ponosi Wykonawca)

Gwarancja – min 36 miesięcy

Wykonawca, który wygra przetarg, ma obowiązek dostarczyć do dnia podpisania umowy kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną z cenami jednostkowymi, zestawieniem materiałów i parametrami cenotwórczymi oraz kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż wartość zamówienia , zabezpieczenie należytego wykonania umowy a także harmonogram rzeczowo-finansowy robót uzgodniony z inspektorem nadzoru i administracją obiektu.

Kosztorysy będą wykorzystane do obliczenia wynagrodzenia w przypadku wykonywania części zamówienia oraz ustalenia wartości zamówień dodatkowych i uzupełniających. W takim przypadku cena robót zostanie obliczona na podstawie parametrów cenotwórczych z kosztorysu ofertowego, a ceny materiałów na podstawie średnich cen wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania.

Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną obiektu.
Zamawiający informuje ,że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)


III. Termin wykonania zamówienia.

Termin rozpoczęcia - po podpisaniu umowy

Termin zakończenia pożądany – 20.09.2009 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu.


 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
 1. Przedstawią ofertę zgodną z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 3. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 4. Udzielą co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, liczonej od dnia odbioru końcowego robót.

 5. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi;

 6. Wykażą się wykonaniem (rozpoczętych i zakończonych ) w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej dwóch robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia;

 7. Skierują do pracy kierownika robót o odpowiednich uprawnieniach (branża budowlana – konstrukcyjna), należącego do Izby Inżynierów Budownictwa.

 8. Wykażą się posiadaniem opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. V SIWZ.
 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ)

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2.),

 3. Wykaz wykonanych w ostatnich pięciu latach robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania, ich wartości, krótkiego opisu roboty budowlanej, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te zamówienia zostały wykonane należycie (załącznik nr 3)

 4. Wykaz części zamówienia, które będą zlecone podwykonawcom. (załącznik nr 5)

 5. Uprawnienia budowlane przewidywanego kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa (załącznik nr 4).

 6. Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą :
1) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) Dokumenty, o których mowa powyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego lub poświadczone przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. bez poświadczenia przez Wykonawcę odpisu lub kopii za zgodność z oryginałem) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.


V. Sposób porozumiewania się w postępowaniu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia – oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty oraz informacje, a także pytania i odpowiedzi na pytania Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać faxem, e-mail, niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej lub w formie pisemnej.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest :

- mgr Grażyna Rostek-Stypa - Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, pok. 124 w siedzibie Zamawiającego w godz. 7:00 – 15:00, rekgr@univ.gda.pl , telefon .(058) 523-23-68, fax (058) 552-37-41

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. W wypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązujące należy przyjąć treść odpowiedzi Zamawiającego.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty, odwołania, informacje, pytania uznaje się za dostarczone w terminie, jeśli dotarły do Zamawiającego w jego godzinach pracy tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy ( po godzinie 15.00 uznany zostanie termin następnego dnia roboczego ).
VI Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


VII. Termin związania ofertą
Termin związania oferta wynosi 30 dni od dnia złożenia ofert.
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.


 1. Oferta ( złożona zgodnie ze wzorem załączonym w załączniku nr 1 do SIWZ) musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty (zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi). Każda strona oferty powinna być kolejno ponumerowana. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

 2. Oferta musi zostać złożona w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz zapoznanie się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

 3. Koperta ta musi zostać zamknięta i oznaczona wyłącznie :

Firmą ( nazwiskiem ) i adresem Wykonawcy oraz tytułem:

Przetarg na „Remont w budynku Biblioteki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego Sopot , ul. Armii Krajowej 110”.


Nie otwierać przed dniem 19.08.2009 r. godz. 1215.
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.


 1. Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres : 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A, pok. nr 124 I piętro ( Dział Zamówień Publicznych ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2009 r. do godz. 12:00.

 2. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą ( np. pocztą kurierską ), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania oferty np. listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.

 3. Termin otwarcia ofert nastąpi dnia : 19.08.2009 r. o godz. 12:15 w sali nr 124 w budynku Rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a w Gdańsku.

4. Wyjaśnianie ofert.

a) Dla ułatwienia badania, oceny i porównania złożonych ofert. Zamawiający może

zwrócić się do każdego Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Żądane

wyjaśnienia winny zostać przekazane przez Wykonawcę w określonym terminie faxem

niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej lub w formie pisemnej, przy czym

Wykonawca nie może usiłować, proponować lub dopuszczać dokonywanie jakiejkolwiek

zmiany w treści przedstawionej oferty.

b) Zamawiający nie przewiduje w związku z zadanymi pytaniami żadnych negocjacji.

5. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

d) Przykładowe omyłki poprawione przez Zamawiającego: • Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia bez względu na sposób jej obliczenia,

 • jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.


X. Sposób obliczania ceny.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji technicznej jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Dla dokładnego określenia ceny oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia np. związane z przygotowaniem placu budowy, wszelkimi robotami przygotowawczymi, demontażowymi, rozbiórkowymi, odtworzeniowymi, porządkowymi, utrzymaniem zaplecza budowy, pomiarami, próbami, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, wywiezieniem gruzu , zdemontowanych materiałów i innych odpadów wraz z ich utylizacją, koniecznością pracy w przedłużonych godzinach lub dni wolne , pracą w czynnym obiekcie, itp.

Wszelkie podane rozwiązania materiałowe oraz wskazania producentów i dystrybutorów materiałów i urządzeń są przykładowe i służą określeniu standardów technicznych jakie są wymagane przy realizacji zamówienia i mogą być zastąpione równoważnymi, po uzyskaniu akceptacji autora projektu i Zamawiającego. W przypadku zastosowania innych materiałów niż zaproponowane wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że są to materiały równoważne.

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę jednoznaczną . Podanie ceny wariantowej wyrażonej w „widełkach cenowych” lub zawierającej warunki i zastrzeżenia spowoduje odrzucenie oferty .

Cena oferty traktowana jest w sposób ostateczny i należy ją wpisać na stronę tytułową oferty .
W przypadku błędów w obliczaniu ceny Zamawiający dokona poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych zgodnie z art. 87 ust.2 i art. 88 Ustawy Prawo zamówień publicznych . Jeżeli złożona oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny zostanie ona odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.6
XI. Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :
1. Cena oferty - 100 % wagi

Cena oferty będzie oceniana zgodnie ze wzorem :Cn x 10

Pc = ---------------

Cb

Pc – ilość punktów za cenę brutto

Cn – najniższa oferowana cena brutto

Cb – cena brutto badanej oferty
2. Ocena łączna oferty .
Według wymienionych wyżej kryteriów i ich wagi , oferta zostanie oceniona w punktach przez poszczególnych członków komisji przetargowej.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała łącznie najwyższą ilość punktów wg wzoru :P = Pc x 100 %
Zgodnie z art. 92 ustawy Pzp Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania zamówienia wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, informując ich między innymi o nazwie i siedzibie Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenie, a także o uczestnikach postępowania oraz liczbie punktów, jakie otrzymali zgodnie z kryteriami oceny ofert, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem, oraz Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie.

Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.


XII . Formalności dotyczące podpisania umowy.


 1. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie, pisemnie o wyniku przetargu wszystkich

uczestników oraz ogłosi informacje o wyborze oferty na tablicy ogłoszeń w swojej

siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. 1. Wykonawca, który wygra przetarg, ma obowiązek dostarczyć do dnia podpisania umowy kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną z cenami jednostkowymi, zestawieniem materiałów i parametrami cenotwórczymi oraz kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż wartość przedmiotu zamówienia , zabezpieczenie należytego wykonania umowy a także harmonogram rzeczowo-finansowy robót uzgodniony z inspektorem nadzoru i administracją obiektu.

 2. Kosztorysy te będą wykorzystane do obliczenia wynagrodzenia w przypadku wykonania części zamówienia oraz ustalenia wartości zamówień dodatkowych i uzupełniających . W takim przypadku cena robót zostanie obliczona na podstawie parametrów cenotwórczych z kosztorysu ofertowego, a ceny materiałów na podstawie średnich cen wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres budowania.

 3. Podpisanie Umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po upływie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, tj. wyniku przetargu, jednak nie później niż w dniu , w którym upływa termin związania ofertą, chyba, że zaistnieją przesłanki przewidziane w art. 94 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 4. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.


XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem Umowy Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % oferowanej ceny oferty. Zabezpieczenie to Wykonawca może wnosić w:

 1. gwarancjach bankowych,

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

 3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 4. pieniądzu,

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w proponowanych przez Wykonawcę formach zostanie wniesione na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy, a gwarancje bankowe lub inne dokumenty zostaną wystawione na Zamawiającego. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, ale przed jej podpisaniem.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych musi to być gwarancja, która nieodwołalnie, na pierwsze żądanie, bez stawiania warunków gwarantuje na rzecz Zamawiającego zapłatę kwoty do maksymalnej wysokości zabezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu gwarancji celem zatwierdzenia.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr 54124012711111000014925434.

5. Niespełnienie ww. wymogów traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy.


XIV. Istotne postanowienia umowy.

(PROJEKT)

UMOWA NR /A120/2009
zawarta w dniu……………...2009 roku w Gdańsku pomiędzy:

Uniwersytetem Gdańskim

Gdańsk ; ul. Bażyńskiego 1a

reprezentowanym przez:

Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego – dr Jerzego Piotra Gwizdałę, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………….. z siedzibą w ………… , ul. ……….., wpisanym do …….. pod nr…………………………………, reprezentowanym przez : ………………….., zwanym dalej Wykonawcą.
§ 1

Przedmiot umowy

Na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ….06.2009 roku, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania : „Remont w budynku Biblioteki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego Sopot , ul. Armii Krajowej 110”.


§ 2

Wynagrodzenia


 1. Strony ustalają wartość ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości ............................... PLN brutto (w tym kwota podatku VAT - ……………………)

słownie brutto :......................................................................................................................

Wynagrodzenie to, określone jako ryczałtowe zgodnie z art. 632 ustawy Kodeksu cywilnego zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, sztuką budowlaną, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami itp..

Wynagrodzenie zawiera także należny podatek VAT.


 1. Proponowane w dokumentacji projektowej rozwiązania technologiczne oraz dotyczące materiałów i urządzeń mogą być zastąpione innymi równoważnymi rozwiązaniami wskazanymi przez Wykonawcę, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji, po uzyskaniu zgody Zamawiającego i autora projektu.

 2. Wysokość wynagrodzenia zawiera także koszty robót przygotowawczych i tymczasowych, wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egz..

 3. Wykonawca, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac zgodnie z art. 632 ustawy Kodeks Cywilny.

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu robót a Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił o wypłacenie odszkodowania ani nie będzie wnosił żadnych innych roszczeń.

 5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.


§ 3

Termin realizacji


Termin rozpoczęcia wykonywania prac – po podpisaniu umowy.

Termin zakończenia prac – 20.09.2009 r.


 1. Wszystkie zmiany terminu wymagają akceptacji Zamawiającego.

 2. Termin określony w § 3 może ulec przedłużeniu z następujących przyczyn:

 1. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

 2. z powodu siły wyższej.

Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia powinno być potwierdzone protokołem konieczności i aneksem.

§ 4

Sposób rozliczenia


1. Wykonawca może wystawić faktury przejściowe za roboty budowlane łącznie na sumę do 70 % wartości całkowitego wynagrodzenia. Pozostała wartość zostanie wypłacona wraz z rozliczeniem faktury końcowej.

2. Złożenie faktury końcowej może nastąpić po zakończeniu czynności odbiorowych, wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy bez wad i usterek.

3. Zamawiający, z płatności przysługującej Wykonawcy, może regulować należności przysługujące podwykonawcom (producentom, dostawcom usług i materiałów), przy pomocy których Wykonawca realizuje zlecony mu zakres robót, bezpośrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o braku zapłaty chociażby jednej faktury. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 3 dni, a po tym czasie ureguluje wymaganą należność na rzecz podwykonawcy (producenta, dostawcy usług i materiałów), potrącając ją z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni licząc od dnia ich przyjęcia.

5. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robót i/lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów niezależnie od przyczyny – wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub nie dostarczonych materiałów z zastosowaniem: • Ofertowych cen jednostkowych rodzajów robót

 • Ofertowych całkowitych cen ryczałtowych asortymentów lub elementów robót

 • Parametrów cenotwórczych określonych w kosztorysie ofertowym jeżeli ofertowe ceny jednostkowe rodzajów robót lub ofertowe całkowite ceny ryczałtowe asortymentów lub elementów robót nie dadzą się zastosować.

6. W przypadku ustalenia wartości zamówień dodatkowych i uzupełniających do obliczenia

wynagrodzenia wykorzystane będą kosztorysy ofertowe. W takim przypadku cena robót

zostanie obliczona na podstawie parametrów cenotwórczych z kosztorysu ofertowego, a

ceny materiałów na podstawie średnich cen wg cennika SEKOCENBUD za kwartał

poprzedzający okres wbudowania.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.


§ 5

Konto Wykonawcy

 1. Zamawiający oświadcza, że należności za wykonane roboty opłaci na konto Wykonawcy …………………………………………………..

 2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do otrzymywania faktur VAT i posiada NIP 584-020-32-39.

 3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP…………………...

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

 1. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania wszystkich wymaganych przepisami czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności do:

 1. Przekazania terenu budowy

 2. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

 3. Odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 9

 4. Zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w umowie

2. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach:

a)


§ 7

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami bezpieczeństwa oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

 2. Oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

 3. Przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

 4. Bez uzgodnienia z Zamawiającym mogą być wykonane tylko te roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobiegania awariom. Roboty awaryjne Wykonawca rozliczy na podstawie kosztorysów uzgodnionych z Zamawiającym.

 5. Zgłaszania faxem o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu na trzy dni przed ich zakryciem.

 6. Zawiadamiania Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania

 7. Przestrzegania warunków BiHP, ppoż, w szczególności budowlanych i instalacyjnych

oraz ma obowiązek przestrzegać instrukcje i zarządzenia obowiązujące na

Uniwersytecie Gdańskim. 1. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach i oddania jej Zamawiającemu w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

 2. Dostarczenia wraz ze złożeniem faktury końcowej oświadczeń, zgodnie z załączonym wzorem, od wszystkich podwykonawców, o wywiązaniu się Wykonawcy wobec nich ze zobowiązań finansowych wynikających z zawartych z nimi umów dotyczących wykonania niniejszego przedmiotu umowy.

 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez podwykonawców.

 4. Ponoszenia wszystkich kosztów związanych z budową.

 5. Zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane

 6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

 7. Zabezpieczenia znajdującego się na terenie budowy mienia w okresie od czasu przejęcia terenu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

 8. Właściwe zabezpieczenie wykonywanych robot w celu uniknięcia szkód w otoczeniu.

 9. Doprowadzenia, po zakończeniu robót, do należytego stanu i porządku terenu budowy (a w razie korzystania – sąsiednich terenów) i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego

 10. Wykonania zamówień dodatkowych i uzupełniających na warunkach określonych w § 4 .

 11. Zapewnienia, że materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadają co do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadają wymagane prawem świadectwa i certyfikaty. Dokumenty potwierdzające powyższe powinny być przedstawione Zamawiającemu łącznie z dokumentacją powykonawczą oraz na każde żądanie Inspektorów.

 12. Wywiezienia na swój koszt pozostałych materiałów i odpadów z budowy na legalne wysypisko lub do utylizacji.

 13. Ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk na wartość nie mniejszą niż wartość umowy na czas jej trwania.§ 8

Kierownik budowy, podwykonawcy


 1. Wykonawca powołuje Kierownika Budowy w osobie ……………….

 2. Do wykonywania samodzielnych funkcji, tj. kierownika budowy, przy realizacji robót, wykonawca zatrudni osobę wymienioną w załączniku nr 4 do SIWZ lub inny personel zaaprobowany przez Zamawiającego. Zamawiający zaaprobuje każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje, doświadczenie i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w załączniku nr 4 do wniosku.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu wszystkich podwykonawców wykonujących przedmiot umowy wraz z zakresem prac powierzonych im do wykonania

 4. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji umowy z podwykonawcami. Wszelkie zmiany do tych umów wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego pod rygorem ich nieważności.

 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak jak za działania własne.

 6. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.


§ 9

Odbiór robót

 1. W trakcie realizacji robót zwoływane będą odbiory techniczne robót zanikających. Zamawiający będzie dokonywał sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu w terminie do 3-ch dni od daty zawiadomienia o wykonaniu tych robót faxem do siedziby Zamawiającego.

 2. Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.

 3. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej powykonawczej. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi po wykonaniu wszystkich prac wynikających z niniejszej umowy oraz usunięciu wszystkich wad i usterek

 4. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

 1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia.

 2. nie nadające się do usunięcia:

 1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

 2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, zachowując prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 12 Umowy,

 1. w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

 1. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.

 2. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.


§ 10

Gwarancja, rękojmia, odpowiedzialność odszkodowawcza


 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości materiałów i robót oraz na przedmiot umowy na warunkach określonych w art. 577 – 581 Kodeksu Cywilnego na okres …… miesięcy.

 2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od następnego dnia po zakończeniu odbioru końcowego.

 3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi do 3 miesięcy po upływie okresu gwarancji.

 4. W zakresie gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wszelkie wady i/lub usterki w wykonanych robotach, za które odpowiada z tytułu rękojmi lub gwarancji, przy czym nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, powiadamiając go o terminie ich usunięcia.

 6. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa wyżej, Zamawiający może zlecić usuniecie tych wad i usterek osobie trzeciej, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z ich usunięciem kosztami i karami umownymi określonymi w § 11.


§ 11

Kary umowne
Strony ustalają kary umowne:

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 1. za przekroczenie terminu umownego wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy 0,2 % wynagrodzenia, określonego w § 2 pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

 2. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 2 pkt 1 umowy.

 3. za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia, określonego w § 2 pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

 4. za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy 0,2%. procent od wartości wynagrodzenia, określonego w § 2 pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego kary umowne.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za przekroczenie terminu płatności.

 1. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie

§ 12

Postanowienia końcowe


 1. Zakazuje się pod rygorem nieważności, zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek:

 1. wystąpienie robót dodatkowych lub zamiennych, których wykonanie zapewnia wykonanie zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i /lub przedłużeniem terminu realizacji zamówienia;

 2. zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej będącej podstawą zamówienia, po akceptacji zmian przez autora projektu i Zamawiającego;

 3. wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy;

 4. wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót;

 5. zmiana kierownika budowy;

 6. zmiana inspektora nadzoru.

 1. Każdorazowo wprowadzanie zmian potwierdzone jest w formie pisemnej protokołami konieczności zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

 3. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie rodzi roszczeń odszkodowawczych ani nie stanowi podstawy do naliczania kar umownych.

 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji gdy:

a)Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych

b)Wykonawca opóźnia się z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót o więcej niż 28 dni w stosunku do terminów określonych w § 3 Umowy.

c)Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocą podwykonawców bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

d) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na 28 dni,

e) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

f) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają

obowiązki szczegółowe:

a)w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy
§ 13

Inne


 1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze

 3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Stały Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

 4. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

 5. Wykonawca nie może umieszczać reklam na terenie i obiektach Uniwersytetu Gdańskiego w trakcie prowadzonych robót bez zgody Zamawiającego.

 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A
XV. Podwykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 5).
XVI. Dodatkowe informacje


 1. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 4. Rozliczenia dokonywane będą tylko w złotych polskich.

 5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 7. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych .

 1. Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielania zamówienia podstawowego. Będą one polegały na wykonaniu tego samego rodzaju prac (te same branże) co w niniejszym zamówieniu.

 2. Rozliczenie za wykonaną pracę nastąpi z uwzględnieniem stawek i zasad obowiązujących przy umowie podstawowej i przedstawionych w kosztorysie ofertowym dostarczonym przed podpisaniem umowy podstawowej.

 3. Kosztorys ofertowy będzie wykorzystany do obliczenia wynagrodzenia w przypadku wykonania części zamówienia oraz ustalenia wartości zamówień dodatkowych i uzupełniających . W takim przypadku cena robót zostanie obliczona na podstawie parametrów cenotwórczych z kosztorysu ofertowego ,a ceny materiałów na podstawie średnich cen wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wybudowania.

8. Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej przedsiębiorców, pod

warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: 1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie.

 2. Przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako reprezentanta pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców.

 3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych.

9. Każdy zainteresowany zamówieniem może złożyć pisemny wniosek o udostępnienie mu

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Specyfikację można odbierać w pokoju nr 122 w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem. Zamawiający może także przesłać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia zainteresowanemu pocztą na jego pisemny wniosek , za zaliczeniem pocztowym.

Formularz SIWZ jest bezpłatny.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej . http://pdzp.univ.gda.pl/ . Pobieranie materiałów z tej strony jest bezpłatne.

10. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej

Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania (w tym samym miejscu, z

którego została pobrana ) w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam

są:


 • Wyjaśnienia treści SIWZ i odpowiedzi na zadane pytania,

 • Kopie wniesionych protestów (jeśli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ), z jednoczesnym wezwaniem Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku ich wniesienia.


XVII. Środki ochrony prawnej


 1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego. Zasady wnoszenia protestu zostały opisane w Art.180 do Art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych .

 2. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze w postaci odwołania i skargi.: administracja -> upload -> komunikaty -> 9553 -> files
komunikaty -> Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
komunikaty -> Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowanie nr A120-211-68/11/ZZ
komunikaty -> Postępowanie nr 64/A120/2009 Załącznik nr 1A do części I wyposażenie I uruchomienie studia emisyjnego I produkcyjnego
komunikaty -> A. Przewozy lokalne – przewozy do 300 km od siedziby Zamawiającego
komunikaty -> Formularz cenowy
komunikaty -> Wykaz wydziałÓw I jednostek dydaktycznych oraz jednostek ogólnouniwersyteckich I administracji centralnej uniwersytetu gdańskiego wydział Biologii
komunikaty -> Formularz cenowo–przedmiotowy
komunikaty -> Postępowanie nr 37/A120/2009 Załącznik nr 1A do części I wyposażenie I uruchomienie studia emisyjnego I produkcyjnego
komunikaty -> Załącznik nr 2 do siwz a120-211-185/15/MR
files -> Roboty remontowe w budynku Biblioteki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 110 Numer ogłoszenia: 259020 2009; data zamieszczenia: 30. 07. 2009
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna