Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnegoPobieranie 33.21 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar33.21 Kb.SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego.

Wyżej wymienione postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia:


Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w m. Zbylitowska Góra - Kobiele.

Zamawiający: Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o.ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów
Zapraszamy do składania ofert


Znak 07/TP/2015 Tarnów, dnia 22.06.2015 r.
I. Nazwa i adres Zamawiającego

Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o.

33 – 100 Tarnów, ul. Narutowicza 37

tel. 14 6 235 300, fax. 14 6 235 400, www.tw.tarnow.pl, biuro@tw.tarnow.pl


II. Określenie przedmiotu zamówienia.

1.Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w m. Zbylitowska Góra - Kobiele.

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia:

-Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn200mm SN12 o wydłużonym kielichu – odcinki A13 do A13.2, A18 do A18.6, A20 do A20.5 – łączna długość ok. 303,00 mb.:

-Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn160 mm, SN8 o wydłużonym kielichu – odcinki A13.2 do a.13”, A18.6 do a18.6”,A20.5 do a20.5”,A27.1-A27.4 – łączna długość ok. 187,00 mb.

1.2. Elementy sieci.

- studnie kanalizacyjne wykonane z kręgów betonowych Dn1200 i Dn1000, łączonych na uszczelki gumowe, włazy logowane herbem m. Tarnowa i napisem Tarnowskie Wodociągi, typu ciężkiego, studnie położone poniżej rzędnej 194.5 wyposażyć we włazy hermetyczne, ryglowane ( 3 szt), studnie Dn425 PE.

Przewiert z rur stalowych, ze ściankami o grubości minimum 10 mm, rury ochronne z PE100 SDR11.

1.3.Szczegółowy zakres robót wg dokumentacji projektowej i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót i czynności towarzyszących związanych z wykonaniem zamówienia, zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową, na warunkach niniejszej SIWZ oraz w istniejących warunkach terenowych.


III. Termin wykonania zamówienia

4 miesiące od daty podpisania umowy.


IV. Informacje ogólne.

1. Zamawiający udostępnia SIWZ na swojej stronie internetowej www.tw.tarnow.pl równocześnie z ogłoszeniem o zamówieniu.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję oferty.

3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają Wykonawcę.

4. Wszelkie prace związane z organizacją, wykonaniem i rozbiórką tymczasowego zaplecza budowy, Wykonawca będzie realizował w ramach kosztów własnych bez możliwości fakturowania na zamawiającego.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pisemnie pełnomocnika (lidera konsorcjum) z odpowiednimi pełnomocnictwami do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie występujących została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
V. Oferty częściowe i wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.


VI. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e) spełnienia wymogów niniejszej SIWZ.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

b) wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert (jeżeli jest wymagane), nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

c) wykonawców, z którymi zamawiający albo inny podmiot zamawiający, rozwiązał lub wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności za które wykonawca ponosił odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy nastąpiło w okresie 5 lat przed terminem składania ofert na wykonanie niniejszego zamówienia,

d) wykonawców, którzy nie wykonali w terminie zamówienia, albo nienależycie wykonali zamówienie zlecone przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. z powodu okoliczności za które wykonawca ponosił odpowiedzialność, w okresie 3 lat przed terminem składania ofert na wykonanie niniejszego zamówienia,

e) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

f) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat albo składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie zaległych płatności,

g) wykonawców, których przedstawicieli upoważnionych do podpisywania ofert
w imieniu wykonawcy, prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także za przestępstwa skarbowe,

h) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane


z przygotowaniem prowadzonego postępowania przetargowego,

i) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

j) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów


o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c)została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu


o udzielenie zamówienia
VII. Informacja o wymaganych oświadczeniach i dokumentach w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy –załącznik Nr 1 (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – podpis (y) składa każdy z wykonawców).

2. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy (każdy


z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) zobowiązani są przedłożyć :

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, stwierdzające prawo wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej, niż 6 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) dokumenty stwierdzające, że kierownik budowy posiada wymagane na podstawie ustawy Prawo budowlane uprawnienia:

-uprawnienia budowlane stwierdzające przygotowanie zawodowe kierownika budowy, zgodne z przedmiotem zamówienia,

- dokument stwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

3. Wykonawcy zobowiązani są wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania co najmniej jednego zamówienia z zakresu wykonania kanalizacji sanitarnej o średnicy min. Dn200 mm i wartości zamówienia minimum 100 000,00 zł netto.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć referencje lub dokumenty potwierdzające, że wymagane zamówienie zostało wykonane prawidłowo.


Uwaga: Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu, muszą dotyczyć wykonawcy (-ów) składających ofertę.

VIII. Termin związania ofertą


Termin związania ofertą wynosi 45 dni.
IX. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ.

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

Korespondencję do zamawiającego należy wysyłać co najmniej w formie faksu


z równoczesnym przesłaniem treści zapytania pocztą elektroniczną na adres biuro@tw.tarnow.pl (.doc).

2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja.

3. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

4. Osoba upoważniona przez zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: Bogusław Ból, tel. 14 6235359,Witold Skórski, tel. 14 6 235 352


X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.Ofertę należy sporządzić i przedstawić zamawiającemu w jednym egzemplarzu,


w języku polskim, oferta winna zawierać:

 • nazwę i dokładny adres oferenta,

 • datę sporządzenia oferty,

 • wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. Nr 1 SIWZ,

 • wypełniony i podpisany formularz cenowy - załącznik nr 2 SIWZ.

 • termin gwarancji – min. 36 miesięcy,

 • okres ważności oferty - 45 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert,

 • cena podana w formularzu ofertowym ma uwzględniać m.in. koszty robót, prac
  i opłat wynikających z zapisów SIWZ i projektu ,

 • wymagane dokumenty, oświadczenia, informacje lub załączniki,

 • całkowitą cenę ryczałtową (wynagrodzenie) za wykonanie przedmiotu zamówienia łącznie z pracami i robotami towarzyszącymi oraz opłatami niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca podaje w formularzu ofertowym.

2. Oświadczenia mają być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy,
XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

W wycenie należy ująć: 1. koszty wszystkich robót i prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym koszty prac odtworzeniowych, inwentaryzacji geodezyjnych, inspekcji kanałów kamerą tv i za zajęcie pasa drogowego.

 2. do wyceny przyjąć rury i studnie opisane w rozdz. II pkt.1 SIWZ.

 3. cena winna uwzględniać wszystkie możliwe do przewidzenia koszty , które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i w związku z tym wymagane jest od wykonawców szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową, oraz sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.


XII. Warunki płatności.

Szczegółowe warunki płatności zostaną wprowadzone do umowy. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).


XIII. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.

 1. Przygotowana według powyższych wskazówek oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu wykonawcy i wraz z załącznikami umieszczona w trwale zabezpieczonej kopercie.

Koperta ma być zaadresowana do zamawiającego i posiadać napis:

Oferta – Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w m. Zbylitowska Góra – Kobiele. .Tak przygotowaną ofertę należy składać w sekretariacie Tarnowskich Wodociągów, Tarnów, ul. Narutowicza 37, do dnia 09.07.2015 r., do godz. 10.00

 1. Do momentu upływu terminu składania ofert, oferent ma prawo do wycofania swojej oferty, w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź też, w celu jej modyfikacji (np. w wyniku uzyskanych wyjaśnień) i ponownego złożenia przed upływem terminu.


XIV. Otwarcie ofert i ich ocena.

1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Tarnowskie Wodociągi, Tarnów ul. Narutowicza37, sala konferencyjna I piętro, w dniu 09.07.2015r. o godz.10.35.

2.Oferty ważne, spełniające warunki i wymagania niniejszej specyfikacji oceniane będą wg kryterium:

1.Cena oferty netto - max. 90%

Punktacja wg wzoru: oferta z najniższą ceną : cena badanej oferty x 90 = …….pkt.2.Termin gwarancji - max. 10 %

Termin gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

Punktacja wg wzoru:

okres gwarancji badanej oferty w miesiącach : najdłuższy oferowany okres gwarancji w miesiącach x 10 = ….pkt


Wykonanie zamówienia zostanie przyznane Wykonawcy, którego Oferta uzyska największą sumę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, spełnia warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji i zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
XV. Wzór umowy.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą na warunkach zapisanych we „wzorze umowy”, który jest załącznikiem nr 3 SIWZ – wynagrodzenie ryczałtowe.


XVI. Zawarcie umowy.

Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi po zakończeniu postępowania przetargowego, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

Niedotrzymanie terminu podpisania umowy uznane będzie za uchylenie się wykonawcy od zawarcia umowy.
XVII. Zamówienie.

Postepowanie o zamówienie prowadzone jest w oparciu o przepisy art.701 Kodeksu cywilnego.

Zamówienie jest zamówieniem sektorowym o wartości nie przekraczającej kwoty 5 186 000 EURO i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny unieważnienia.


XVIII. Załączniki do specyfikacji.

Załączniki do nin. specyfikacji :

- formularz ofertowy – zał. nr 1,

- formularz cenowy – zał. nr2

- wzór umowy – zał. nr 3,

- dokumentacja,Zatwierdzam:
Pobieranie 33.21 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna