Powiat Starachowicki dr Władysława Borkowskiego 4 27-200 starachowice znak sprawy: zp. 272 2012Pobieranie 81.15 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar81.15 Kb.


Powiat Starachowicki

dr Władysława Borkowskiego 4

27-200 STARACHOWICE

Znak sprawy: ZP.272.6.2012 STARACHOWICE, 2012-06-05
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 T Starachowice - Adamów - Styków -Jabłonna - Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa - Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - etap II
Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).


Zatwierdzono w dniu:

2012-06-05

Andrzej Matynia


Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego


POWIAT STARACHOWICKI

dr. Władysława Borkowskiego 4

27-200 STARACHOWICE

Tryb udzielenia zamówienia


Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego

Opis przedmiotu zamówienia

1.1.Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 T Starachowice - Adamów - Styków -Jabłonna - Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa - Kałków
w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - etap II.


Wspólny Słownik Zamówień: 45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

Przedmiotem zamówienia jest :1. przebudowa drogi nr 0613 T Starachowice - Adamów - Styków -Jabłonna - Dąbrowa-Pawłów na odcinku od km 1+100 do km 3+145

Zakres robót:

Roboty przygotowawcze 2,05 km

Roboty ziemne 2.662,77 m3

Odwodnienie korpusu drogowego:

- kanalizacja deszczowa na odcinku 244,00 mb

- zjazdy rurowe do posesji 160 mb

- przepusty skrzynkowe 18 mb

- przykanalik wraz ze studzienkami ściekowymi 21 mb

- koryta betonowe typ krakowski 191 mb

Podbudowy z kruszywa łamanego 11.897 m2

Podbudowa zasadnicza z MCE metodą recyklingu 12.416 m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 11.862 m2

Roboty wykończeniowe : pobocza z wysiewki kamiennej zamknięte destruktem gr.15 cm - 1.344 m2

Oznakowanie poziome 468 m2

Oznakowanie pionowe 50 szt. + aktywny znak B20 zasilany bateriami słonecznymi

Chodniki z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji 3.641 m2

2. przebudowa drogi nr 0628 T Dąbrowa - Kałków na odcinku od km 1+200 do km 1+972

Zakres robót:

Roboty przygotowawcze 0,78 km

Roboty ziemne 88,23 m3

Odwodnienie korpusu drogowego:

- zjazdy rurowe do posesji 66 mb

- przykanalik wraz ze studzienkami ściekowymi 8 mb

Podbudowy z kruszywa łamanego 3.790 m2

Podbudowa zasadnicza z MCE metodą recyklingu 5.141 m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 4.632 m2

Roboty wykończeniowe : pobocza z wysiewki kamiennej zamknięte destruktem gr.15 cm - 698 m2

Oznakowanie poziome 104 m2

Oznakowanie pionowe 9 szt.

Chodniki z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji 1.301 m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona do postępowania przetargowego dokumentacja projektowa

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1.2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

1.3.Miejsce realizacji: Droga powiatowa : nr 0613 T Starachowice - Adamów - Styków -Jabłonna - Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa - Kałków

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełnia­jących (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)

1.4.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia

1.5.Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2012-10-31.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.6.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

1.7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:


Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca w ofercie winien wykazać zrealizowanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednego zamówienia polegającego na przebudowie, rozbudowie, budowie, odbudowie itp. drogi o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 PLN. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.2

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi , specjalność drogowa lub konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń w zakresie dróg (wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz przynależeć do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. (ustawa z dnia 07.lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz. U. 207 z roku 2003, poz. 216 - tekst jednolity z póź.zmianami). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

1.8.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

1.9.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.10.Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 6.4.

1.11.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

1.12.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów

1.13.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:


Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków


2

Wykaz robót budowanych

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone3

Wykaz osób

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami4

Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


1.14.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:


Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


2

Aktualny odpis lub oświadczenie

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


1.15.Dokumenty podmiotów zagranicznych:


Lp.

Wymagany dokument

1

Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertWskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1.16.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2012-06-13.

1.17.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

1.18.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 8.1.

1.19.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

1.20.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

1.21.Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

1.22.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

1.23.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

1.24.Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

1.25.Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

a:w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:


1

Sebastian Szwajnoch - tel.: ( 041) 276-09-40,

2

Jerzy Kubicki - tel.: (41) 276-09-47,

b:w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:


1

Elżbieta Krzyżowska - tel.: ( 41) 273-02-25,

2

Elżbieta Lis - tel.: ( 41) 273-02-24,

Wymagania dotyczące wadium

1.26.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000.00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN).

1.27.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2012-06-21 do godz. 11:00.

1.28.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a:pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 96105014321000002219342827;

b:poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c:gwarancjach bankowych;

d:gwarancjach ubezpieczeniowych;

e:poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

1.29.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

1.30.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

1.31.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

1.32.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego .

1.33.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

1.34.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

1.35.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

1.36.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

1.37.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a:odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b:zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Termin związania ofertą

1.38.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

1.39.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1.40.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

1.41.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Opis sposobu przygotowywania ofert

1.42.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.43.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.44.Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

1.45.W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

1.46.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.47.Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.48.Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

1.49.Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. Można też odrębnie ponumerować strony kopii kosztorysu ofertowego, który najlepiej spiąć (np.: w skoroszycie miękkim) i dołączyć do oferty oddzielnie.

1.50.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

1.51.Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

1.52.Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.53.Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 T Starachowice - Adamów - Styków -Jabłonna - Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa - Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - etap II NIE OTWIERAĆ przed: 2012-06-21 godz. 11:15”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

1.54. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

1.55. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

1.56.Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy
z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.57.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 114 do dnia 2012-06-21 do godz. 11:00.

1.58.Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

1.59.Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2012-06-21 o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 213.

1.60.Otwarcie ofert jest jawne.

1.61.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1.62.Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Opis sposobu obliczenia ceny

1.63.Cenę oferty należy podać w Formularzu oferty.

1.64.Cenę należy podać w ZŁOTYCH POLSKICH.

1.65. Wykonawca w „kosztorysie ofertowym” poda ceny jednostkowe netto na wszystkie
roboty (w poszczególnych pozycjach,) , następnie przemnoży ceny jednostkowe netto przez podane ilości jednostek i zsumuje wartości wyliczonych pozycji – w ten sposób
otrzyma cenę netto, następnie obliczy podatek VAT. Suma ceny netto i podatku VAT stanowi cenę oferty.

1.66.Cena podana w ofercie jest ceną kosztorysową.

1.67.Rozliczenia z Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

1.68.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.69.Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:


Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (koszt)

100 %

1.70.Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:


Nr kryterium

Wzór

1

Cena (koszt)

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * wagagdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert- Cof - cena podana w ofercie

1.71.Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

1.72.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 14.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

1.73.Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

1.74.Zamawiający poprawia w ofercie:

a:oczywiste omyłki pisarskie,

b:oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c:inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

1.75.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.76.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

1.77.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

1.78.Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.79.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a:jest niezgodna z ustawą;

b:jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 14.6 lit. c.

c:jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d:zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e:została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

f:zawiera błędy w obliczeniu ceny;

g:Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14.6 lit. c;

h:jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.80.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

1.81.Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

1.82.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a:wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b:Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c:Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

d:terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

1.83.Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej www.powiat.starachowice.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

1.84.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.85.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

1.86.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

1.87.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

1.88.W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.89.W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1.90.Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.91.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian umowy , jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

1.92.a. w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,

1.93.b. w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu, o okres niezbędny do realizacji w/w robót,

1.94.c. zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy pod warunkiem, że wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1.95.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

1.96.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

1.97.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a:wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b:opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c:wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d:odrzucenia oferty odwołującego.

1.98.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.99.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

1.100.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

1.101.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

1.102.Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

1.103.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

1.104.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

1.105.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Aukcja elektroniczna

1.106.W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje

1.107.Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr

Nazwa załącznika

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków

2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

3

Aktualny odpis lub oświadczenieNr

Nazwa dokumentu / wzoru

1

Wzór oferty na roboty budowlane-zał.nr.1.doc

2

Istotne postanowienia umowy-zał.nr.2.doc

3

Wykaz robót-zał.nr.4.doc

4

Wykaz osób-zał.nr.5.doc

: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy

Pobieranie 81.15 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna