Powiat sztumskiPobieranie 89.18 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar89.18 Kb.


Załącznik nr ..........

do Uchwały Nr ................

Rady Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia ....................................
PLAN ODNOWY

MINISTRATEGIA ROZWOJU
SOŁECTWA STARE MIASTO

GMINA STARY DZIERZGOŃ

POWIAT SZTUMSKI

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE


Czerwiec 2004

WSTĘP

Sołectwo Stare Miasto położone jest w północnej części gminy Stary Dzierzgoń, w powiecie sztumskim. Znajduje się ono w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń obejmującym strefę doliny rzeki Dzierzgoń i rzeki Dzierzgonki.

Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość: Stare Miasto, Kielmy, Adamowo, Zapiecki, Włóka Prakwicka. Zamieszkuje je 594 mieszkańców, w tym wieś Stare Miasto liczy 263 mieszkańców.

Przez wieś przebiega droga wojewódzka Nr 515 - Malbork - Dzierzgoń – Susz.

Stare Miasto – prawa lokacyjne uzyskały w 1312r. Zachowało się średniowieczne rozplanowanie wsi w formie ulicówki. Po zachodniej stronie głównej drogi, w północnej części wsi, na wysokim wyniesieniu przylegającym do Dzierzgonki usytuowany średniowieczny kościół p.w. św. Piotra i Pawła, obecnie filialny (parafia pod wezwaniem. św. Trójcy w Dzierzgoniu), przed 1945r. ewangelicki. Przy kościele znajduje się dawny cmentarz.

Po drugiej stronie drogi cmentarz poległych w I wojnie światowej (ewenement w skali województwa z pomnikiem poświęconym jednemu z poległych właścicieli Prakwic, burgrafowi Rodrygowi zu Dohna), ponadto dobrze zachowana zabudowa mieszkalna i gospodarcza wsi, powstała w XIX i I połowie XX wieku, z przewagą domów powstałych w latach 39-tych XX wieku min.

Za czasów pruskich wieś Stare Miasto należała do krainy zwanej Oberland-em (Górny Kraj), słynnej z przyrodniczego piękna. Wieś licznie odwiedzali ludzie pragnący kontaktu z przyrodą. Lasy otaczające Stare Miasto to raj dla myśliwych.

Stare Miasto obszarowo wchodzi w skład platformy wschodnioeuropejskiej. Kraina ta charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą, a także budową geologiczną. Poczynając od powierzchni, do pionowych warstw geologicznych należą tutaj: utwory czwartorzędowe, trzeciorzędowe i kredowe.

Klimat jest tu nieco inny niż w ościennych krainach. Wpływa na to ukształtowanie powierzchni. Wiąże się to też z krótszym niż w innych częściach kraju czasem prac rolniczych (skrócony czas wegetacji roślin, dużo opadów deszczu, późne przymrozki).

Z uwagi na coraz większe oczekiwania ze strony mieszkańców, co do poprawy warunków i standardu życia, wychodzimy na przeciw szansie jaką daje Pomorski Program Odnowy Wsi.Tworząc Plan Rozwoju czyli tzw. Małą Strategię Naszej Wsi zakładamy, że stanie się ona bodźcem do realizowania poszczególnych etapów rozwoju sołectwa, a przez to przyczyni się do polepszenia jakości życia jej mieszkańców.

DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WSI STARE MIASTO


Co ją wyróżnia?

 • dogodne położenie, wieś położona w północnej części gminy, w pobliżu miasta Dzierzgoń. Jest miejscem przecinania się gminnych szlaków komunikacyjnych oraz szlaków o znaczeniu powiatowym, wojewódzkim, krajowym oraz międzynarodowym,

 • wielkość wsi, ponad 263 mieszkańców, sołectwo liczy 594 mieszkańców,

 • kościół p.w. św. Piotra i Pawła, filialny (parafia pod wezwaniem. Trójcy znany bardziej pod wezwaniem św. Katarzyny w Dzierzgoniu),

 • Kopalnia Kruszywa Dzierzgoń – Stare Miato II należąca do Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego w Kwidzynie

 • Przedszkole Samorządowe, jedyna tego typu placówka na terenie gminy, do którego uczęszcza 60 dzieci, personel liczy 11 osób,

 • siedziba leśniczówki Leśnictwa Królewskie – Nadleśnictwo Susz.

 • prężnie działająca Ochotnicza Straż Pożarna,

 • świetlica wiejska, (remiza, sala taneczna wraz z zapleczem),

 • boisko piłkarskie LKS „Sorge”

 • walory przyrodnicze i krajobrazowe, czyste środowisko, brak zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska. Przez wieś przepływa rzeka Dzierzgonka. Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń obejmuje strefę doliny rzeki Dzierzgoń i rzeki Dzierzgonki. Jego celem jest ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych strefy dolinnej oraz ochrona biotopu rzeki Dzierzgoń. Na obszarze gminy Stary Dzierzgoń zajmuje on powierzchnię 2818 ha (14,7% powierzchni ogólnej). Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń utworzony został uchwałą Nr VI/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia Zespołu Parków Krajobrazowych nad Zalewem Wiślanym oraz obszarów krajobrazu chronionego.

 • na terenie wsi znajdują się zabytkowe obiekty architektoniczne,

 • występuje kilka udokumentowanych stanowisk archeologicznych (grodziska, osady, cmentarzyska),

Jakie pełni funkcje?

 • wieś i sołectwo Stare Miasto jest miejscem zamieszkania ponad 1/10 ogółu mieszkańców gminy Stary Dzierzgoń,

 • z powodu lokalizacji Przedszkola Samorządowego pełni funkcje kulturalno - oświatową,

 • w obrębie Stare Miasto znajduje się około 40 gospodarstw rolnych,

 • pełni funkcje produkcyjne, usługowo i handlowe,

 • część sołectwa stanową osiedla po byłym PGR-rze,

Kim są mieszkańcy?

 • sołectwo Stare Miasto liczy 594 mieszkańców, w tym wieś Stare Miasto 263.

 • ludność napływowa po roku 1945, wieś i sołectwo Stare Miasto leży na terenie dawnych Prus Wschodnich,

 • właściciele indywidualnych gospodarstw rolnych

 • pracownicy zakładów pracy na terenie miejscowości oraz gminy i poza nią,

 • kilka osób zajmuje się usługami i handlem,

 • emeryci, renciści i bezrobotni,

Co daje utrzymanie?

 • praca we własnym indywidualnym gospodarstwie rolnym,

 • praca zarobkowa na terenie miejscowości, na terenie gminy i poza terenem gminy,

 • świadczenia socjalne typu: renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych,

 • praca na własny rachunek w usługach lub handlu.

 • szara strefa

Jak zorganizowani są mieszkańcy?

 • Ochotnicza Straż Pożarna

 • Koło Gospodyń Wiejskich

 • Rada Sołecka

W jaki sposób rozwiązują problemy?

 • zwracanie się do instytucji i organizacji działających we wsi, do radnego, do sołtysa, do gminy.

 • organizowanie zebrań wiejskich

Jak wygląda nasz wieś?

 • wieś położona jest wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 515 - Malbork - Dzierzgoń – Susz

 • w południowej części wsi znajduje się Kopalnia Kruszywa Dzierzgoń – Stare Miato II wraz ze sztucznym zbiornikiem wodnym

 • zabudowa dość zwarta, im dalej od centrum, tym zabudowania coraz bardziej rozproszone.

 • można zauważyć brak chodników dla pieszych,

 • oświetlenie występuje tylko w części centralnej wsi,

Jakie obyczaje i tradycje są przez nas pielęgnowane?

 • kultywowanie tradycji religijnych ,

 • indywidualne formy pielęgnacji różnorodnych tradycji i zwyczajów ludności napływowej,

Jak wyglądają mieszkania i obejścia?

 • występuje zróżnicowanie starej i nowej zabudowy.

 • zabudowa jednorodzinna, w większości stare budownictwo wraz z budynkami gospodarczymi,

 • występuje zróżnicowanie o dbałość, estetykę oraz ład i porządek na posesjach, można zauważyć stały postęp w tym zakresie. Wygląd sporej grupy mieszkań i obejść zadbany,

 • jest też sporo miejsc zaniedbanych (zdewastowane budynki, teren wokół nich nieuporządkowany),

 • wieś podłączona do wodociągu gminnego,

 • brak kanalizacji sanitarnej,

 • brak gazyfikacji

Jaki jest stan otoczenia i środowiska?

 • bliskość lasów sprzyja jakości i czystości powietrza,

 • brak większych skoncentrowanych źródeł zanieczyszczeń powodujących degradację środowiska,

 • brak regulacji gospodarki ściekowej, brak oczyszczalni, brak kanalizacji burzowej

 • prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów,

 • na terenie sołectwa występuje prawna ochrona roślin i krajobrazu,

 • z uwagi na wysokie walory przyrodnicze na terenie wsi występuje prawna ochrona środowiska, Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń utworzony został uchwałą Nr VI/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia Zespołu Parków Krajobrazowych nad Zalewem Wiślanym oraz obszarów krajobrazu chronionego.

Jakie są powiązania komunikacyjne?

 • wieś usytuowana w północnej części gminy, jest miejscem przecinania się gminnych szlaków komunikacyjnych i układów transportowych rangi regionalnej, krajowej z połączeniami międzynarodowymi,

 • dobrze rozwinięty kołowy transport publiczny.

Co proponujemy dzieciom i młodzieży?

 • Stare Miasto są jest siedzibą Przedszkola Samorządowego, w związku z tym dzieci w wieku przedszkolnym w czasie trwania zajęć posiadają możliwości korzystania z jego zasobów,

 • młodzież klas szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych nie posiada możliwości zagospodarowania wolnego czasu.,


ANAIZA ZASOBÓW SOŁECTWA STARE MIASTO

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


Walory krajobrazowe

Są o znaczeniu dużym: • zróżnicowany krajobraz rolniczy, z dużym udziałem roślinności naturalnej, zadrzewień i zabagnień,

 • Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Dzierzgoń utworzony został uchwałą Nr VI/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia Zespołu Parków Krajobrazowych nad Zalewem Wiślanym oraz obszarów krajobrazu chronionego. Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń obejmuje strefę doliny rzeki Dzierzgoń i rzeki Dzierzgonki.

Walory przyrodnicze

Są o znaczeniu dużym: • duży kompleks leśny, Leśnictwo Królewskie – Nadleśnictwo Susz,

 • występuje prawna ochrona krajobrazu, roślin i zwierząt,

 • ukształtowanie terenu i lasy tworzą udokumentowany specyficzny mikroklimat,

Wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)

Są o znaczeniu średnim: • ze względu na ukształtowanie terenu występują liczne oczka wodne, zastoiska, miejsca bezodpływowe i bagna,

 • przez wieś przepływa rzeka Dzierzgoń

 • w południowej części wsi znajduje się Kopalnia Kruszywa Dzierzgoń – Stare Miato II wraz ze sztucznym zbiornikiem wodnym,
Gleby

Są o znaczeniu dużym:

 • gleby bielicowe wytworzone z piasków pochodzenia wodnolodowcowego.
Kopaliny

Są znaczeniu dużym:

 • znaczenie gospodarcze mają udokumentowane złoża kruszywa mineralnego,

 • Kopalnia Kruszywa Dzierzgoń – Stare Miasto II należąca do Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego w KwidzynieŚRODOWISKO KULTUROWE


Walory architektury wiejskiej, zabytki i osobliwości kulturowe

Są o znaczeniu dużym:
 • dobrze zachowane średniowieczne rozplanowanie wsi w formie ulicówki,

 • po zachodniej stronie szosy prowadzącej ze Starego Dzierzgonia do Dzierzgonia wznosi się po wysokim pagórku ewangelicki wznosi się kościół p.w. św. Piotra i Pawła, obecnie filialny (parafia p.w. św. Trójcy w Dzierzgoniu), przed 1945r. ewangelicki, związany z właścicielami Prakwic jako świątynia prywatna, bogato wyposażony (obecnie strop polichromowany z XVIII wieku w trakcie pełnej konserwacji),

 • przy kościele dawny cmentarz,

 • po drugiej stronie głównej drogi wiejskiej cmentarz poległych w I wojnie światowej (ewenement w skali województwa z pomnikiem poświęconym jednemu z poległych właścicieli Prakwic, burgrafowi Rodrygowi zu Dohna),

 • głazy z inskrypcją poświęconą polowaniu -  tzw. kamienie Wilhelma. Gdy  dobra prakwickie przejęli burgrabiowie zu Dohna-Scholbitten (linia rodowa ze Słobit)  uczynili z dworu  ważny ośrodek rekreacyjny, gdzie na polowania przyjeżdżali najwybitniejsi dostojnicy Rzeszy - między innymi cesarz i książęta, następcy tronu. Lasy otaczające Prakwice nazywano z tych powodów królewskimi. Śladem dawnej wspanialej przeszłości Prakwic jest odkrytych 13 głazów znajdujący się w lesie (do dziś  tzw. „lesie królewskim”), upamiętniający polowania z wyrytymi na nich inskrypcjami. 

Ponadto dobrze zachowana zabudowa mieszkalna i gospodarcza wsi, powstała w XIX i I połowie XX wieku, z przewagą domów powstałych w latach 39-tych XX wieku min.

 • Dom mieszkalny nr 3, murowany z cegły, ze środkowym ryzalitem, z detalem architektonicznym na elewacjach, zbudowany w końcu XIX wieku, dom mieszkalny nr 8, murowany i ryglowy, z 3 ćwierci XIX wieku;

 • Dom mieszkalny nr 9, murowany i tynkowany, z 3 ćwierci XIX wieku oraz kuźnia w tym obejściu, ryglowa i murowana, powstała około 1880 roku;

 • Dom mieszkalny nr 18, murowany i tynkowany, z detalem architektonicznym na elewacjach, z 3 ćwierci XIX wieku-, dom mieszkalny nr 28, murowany i ryglowy, otynkowany, powstały przed 1850 r.;

 • Dom mieszkalny nr 34, murowany i tynkowany, powstały około 1880 r.;

 • Dom mieszkalno-gospodarczy nr 41,

 • Zagroda holenderska typ langhof, murowana. około 1880 r.;

 • Dom mieszkalny nr 57, murowany z cegły, detal architektoniczny na elewacjach, zbudowany w końcu XIX wiek,

 • Dom mieszkalny nr 65, murowany, z naczółkowym dachem. 4 ćwierć XIX wiek).

Występuje kilka udokumentowanych stanowisk archeologicznych (grodziska, osady, cmentarzyska):

 • Grodzisko wyżynne położone ok. 1500 m od wsi Stare Miasto – od kościoła na lewym brzegu rzeki Dzierzgonki usytuowane na bardzo wysokim cyplu. Obszar grodziska 0,6 ha.  

 • Wczesnośredniowieczne grodzisko cyklowe nad Dzierzgonką, położone na północny ­ wschód od Starego Miasta, na starych mapach określane mianem “Schweden Schanze".  

 • Obozowisko ludności kultury chojnicko – pieńskowskiej z okresu neolitu. Stanowisko położone na płaskim wzniesieniu morenowym ok. 200 m na południe od lewego brzegu strumienia wpadającego do rzeki Dzierzgoń . Powierzchnia  3600 m/2.  Walory zagospodarowania przestrzennego

Są o znaczeniu dużym:

 • prawnie uregulowany stan prawny zagospodarowania przestrzennego wsi,
Zespoły artystyczne

 • brakDZIEDZICTWO RELIGIJNE I HISTORYCZNE


Miejsca, osoby i przedmioty kultu

Są o znaczeniu małym: • kościół i krzyż przydrożny
Święta, odpusty, pielgrzymki

Są o znaczeniu małym:

 • odpust parafialny św. Piotra i Pawła (29 czerwca)

Tradycje, obrzędy gwara

Są o znaczeniu małym: • kultywowanie tradycji religijnych, indywidualne formy pielęgnacji różnorodnych tradycji i zwyczajów ludności napływowej

Legendy, podania i fakty historyczne

Są o znaczeniu średnim: • Głazy z inskrypcją poświęconą polowaniu -  tzw. kamienie Wilhelma. Gdy  dobra prakwickie przejęli burgrabiowie zu Dohna-Scholbitten (linia rodowa ze Słobit)  uczynili z dworu  ważny ośrodek rekreacyjny, gdzie na polowania przyjeżdżali najwybitniejsi dostojnicy Rzeszy - między innymi cesarz i książęta, następcy tronu. Lasy otaczające Prakwice nazywano z tych powodów królewskimi. Śladem dawnej wspanialej przeszłości Prakwic jest odkrytych 13 głazów znajdujący się w lesie (do dziś  tzw. lesie królewskim), upamiętniający polowania z wyrytymi na nich inskrypcjami. 
Ważne postacie historyczne

Są o znaczeniu średnim:

 • Znana w Prusach rodzina Burgrabiów zu Dohna. Najbliższą siedzibą tych bogatych ziemian były leżące na północny-wschód od Starego Miasto - Prakwice ( Prokelwitz ), w których znajdują się ruiny pięknego barakowego pałacu.  

 • Głazy z inskrypcją poświęconą polowaniu -  tzw. kamienie Wilhelma. Gdy  dobra prakwickie przejęli burgrabiowie zu Dohna-Scholbitten (linia rodowa ze Słobit)  uczynili z dworu  ważny ośrodek rekreacyjny, gdzie na polowania przyjeżdżali najwybitniejsi dostojnicy Rzeszy - między innymi cesarz i książęta, następcy tronu. Lasy otaczające Prakwice nazywano z tych powodów królewskimi. Śladem dawnej wspanialej przeszłości Prakwic jest odkrytych 13 głazów znajdujący się w lesie (do dziś  tzw. lesie królewskim), upamiętniający polowania z wyrytymi na nich inskrypcjami. 


Specyficzne nazwy

Są o znaczeniu małym: • Stare Miasto, Leśnictwo Królewskie, Szwedzki Jar.OBIEKTY I TERENY


Działki pod zabudowę mieszkaniową

 • brak

Działki pod domy letniskowe

 • brak

Działki pod zakłady usługowe i przemysł, pustostany mieszkaniowe, magazynowe i poprzemysłowe

 • brak

Tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (spichlerze, kuźnie, młyny) place i miejsca publicznych spotkań, miejsca spotkań i rekreacji

 • brak

GOSPODARKA, ROLNICTWO


Specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)

 • brak

Znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe

Są o znaczeniu małym: • Leśnictwo Królewskie – Nadleśnictwo Susz

Możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne

 • brakSĄSIEDZI I PRZYJEZDNI


Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo i duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna

Są o znaczeniu dużym: • dobre położenie geograficzne w sąsiedztwie aktywnych społecznie i gospodarczo miast: Dzierzgonia, Prabut, Iławy, Sztumu, Malborka i Elbląga oraz sąsiednich gmin: Dzierzgoń, Małdyty, Mikołajki Pomorskie, Prabuty, Rychliki, Susz, Zalewo,

 • najbliższe zamki pokrzyżackie: Dzierzgoń, Prabuty, Szymbark, Sztum, Iława, Miłomłyn, Pasłęk, Malbork, Kwidzyn. 

 • Kamieniec - wieś położona w sąsiedniej gminie Susz - największy pałac na terenie Prus z otaczającym go starodrzewem. Ruiny tej późno barokowej budowli kryją wiele ciekawych historii, między innymi epizod pobytu w pałacu cesarza Napoleona i hrabiny Marii Walewskiej w roku 1807 oraz innych osobistości związanych z historią Polski i Niemiec, np. króla Augusta II Mocnego czy Adolfa Hitlera.

 • Święty Gaj - jest to wieś położona w sąsiedniej gm. Rychliki, ok. 4km. od Kwietniewa, przy drodze Elbląg-Dzierzgoń. Wieś kojarzona jest z miejscem śmierci św. Wojciecha, co potwierdzają prowadzone badania archeologiczne.

 • „Pochylnie” znajdujące się na terenie sąsiedniej gminy Rychliki na Kanale Elbląsko - Ostródzkim

 • Malbork – w odległości około 40 km od Starego Miasta znajduje się zamek krzyżacki wraz z muzeum zamkowym.

Atrakcje turystyczne i ciekawski zlokalizowane na terenie gminy Stary Dzierzgoń:

 • jezioro Gemben - opis: pow. 14,1 ha, maksymalna głębokość 4 m położone w lesie koło miejscowości Bucznik 

 • jezioro Bądze, opis: położone w lesie,  pow. 149,9 ha, maksymalna głębokość wynosi 6,7 m, średnia głębokość 2,5 m, linia brzegowa o długości 5,8 km. Długość 3 km, szerokość 750 m. Jezioro Gemben - położone w lesie koło miejscowości Bucznik,  pow. 14,1 ha, maksymalna głębokość 4 m, lokalizacja: miejscowość Bądze

 • jezioro Witoszewskie, opis: pow. jeziora wynosi 63,8 ha, maksymalna głębokość 12,2 m, lokalizacja: położone w sąsiedniej gminie Zalewo posiada linie brzegową styczną na długości ok. 200 m do granicy gminy Stary Dzierzgoń.

Zabytkowe obiekty architektoniczne:

 • kościoły w Lubochowie, Starym Dzierzgoniu i Myślicach,

Zabytkowe zespoły architektoniczne:

 • zespoły dworsko – parkowe w Gisielu, Lubochowie, Pudłowcu i Protajnach,

Zabytki techniki - pozostałości dawnych linii kolejowych

 • zespól stacji kolejowej w Folwarku, Starym Dzierzgoniu i Wartulach

 • most kolejowy w Wartulach, Lipcu i Myślicach i ponad 40 pozostałych mostów i wiaduktów dawnych linii kolejowych na terenie gminy Stary Dzierzgoń

Urządzenia wodne:

 • pozostałości elektrowni wodnej w Latkowie i młyna wodnego w Taborach

Miejsca pamięci:

 • głazy z inskrypcją poświęconą polowaniu (jest ich 13 szt.)-  tzw. kamienie Wilhelma,

 • pomnik poświęcony zmarłym lub zaginionym mieszkańcom w czasie I wojny światowej w Milikowie, cmentarz wojenny w Starym Mieście, kilkanaście starych cmentarzy

Stanowiska archeologiczne:

 • na terenie gminy występuje wiele stanowisk archeologicznych, większość pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza dokumentując schyłkowy okres osadnictwa staropruskiego oraz postępy kolonizacji krzyżackiej. Niektóre z tych stanowisk wyróżniają się zdecydowanie swoją formą terenową.


Ruch tranzytowy

Są o znaczeniu dużym:

Drogi dojazdowe – krajowe


 • Nr 16 - Dolna Grupa - Grudziądz - Iława - Ostróda - Olsztyn - Mrągowo - Ełk - Augustów - Ogrodniki > Granica Państwa (PL-LT)

 • Nr 22 - Granica Państwa (PL-D) > Kostrzyn - Gorzów Wielkopolski - Wałcz - Człuchów - Starogard Gdański - Malbork - Elbląg - Grzechotki > Granica Państwa (PL-RUS)

Drogi dojazdowe – wojewódzkie

 • Nr 515 - Malbork - Dzierzgoń – Susz

Przyjezdni i sezonowi

 • brak

INSTYTUCJE


Placówki opieki społecznej

 • brak

Szkoły

Są o znaczeniu średnim: • Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście

Domy kultury

 • brak

Inne

 • brakLUDZIE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE


Są o znaczeniu dużym:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Mieście

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Mieście

 • Ludowy Zespół Sportowy „Sorge” w Starym Mieście


ANALIZA SWOT

1. SILNE STRONY - ATUTY ROZWOJU SOŁECTWA STARE MIASTO


 • wieś Stare Miasto wraz z sołectwem zalicza się do większych wsi w gminie Stary Dzierzgoń. Sołectwo zamieszkuje 594 mieszkańców, wieś Stare Miasto liczy 263 mieszkańców.

 • dobre położenie geograficzne w sąsiedztwie aktywnych społecznie i gospodarczo miast: Dzierzgonia i Prabut oraz sąsiednich gmin: Dzierzgoń, Małdyty, Mikołajki Pomorskie, Prabuty, Rychliki, Susz, Zalewo,

 • położenie w obszarze przecinających się układów transportowych rangi regionalnej, krajowej, z połączeniami międzynarodowymi,

 • występuje potencjał leśny, dający podstawy dla rozwoju aktywizacji gospodarczej, podniesienia atrakcyjności dla np. rozwoju turystyki aktywnej i wypoczynku,

 • wysoka atrakcyjność zasobów przyrodniczych, turystycznych, wypoczynkowych oraz zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wiejskiego,

 • siedziba Przedszkola Samorządowego – jedynej tego typu placówki na terenie gminy,

 • zorganizowane grupy: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Sportowy LKS „Sorge”,

 • obiekt sportowy – boisko piłkarskie Klubu Sportowego LKS „Sorge”

 • stosunkowo dobrze rozwinięta sieć urządzeń infrastruktury technicznej, która już na obecnym etapie nie stanowi bariery rozwoju gospodarczego np. telekomunikacja, wodociąg,

 • wysoka aktywność władz gminy, posiadających zdolność do współpracy z otoczeniem zewnętrznym oraz zdobywania zewnętrznych środków finansowych na realizację ważnych przedsięwzięć gminnych,

 • aktywność społeczności lokalnej oraz jej zdolność do angażowania się w rozwój gminy,

2. SŁABE STRONY - CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ SOŁECTWA


 • peryferyjne położenie w stosunku do centrum administracyjnego regionu, teraz od aglomeracji trójmiejskiej, poprzednio od Elbląga stolicy województwa i wynikające stąd negatywne skutki w dotychczasowym rozwoju społeczno - gospodarczym i społecznym gminy, ucieczka ludzi młodych z terenu sołectwa,

 • wysokie bezrobocie strukturalne wynikające z restrukturyzacji rolnictwa,

 • nie zakończone procesy restrukturyzacji dawnego PGR–u,

 • brak integracji społeczności lokalnej,

 • zły stan dróg; wysokie potrzeby inwestycyjno – remontowe, ograniczające dostępność komunikacyjną obszaru oraz powiązanie się z układami regionalnymi,

 • brak chodników, brak gazyfikacji miejscowości,

 • brak zaplecza i wyposażenia świetlicy wiejskiej,

 • niedostateczny poziom bazy sportowo – rekreacyjnej,

 • degradacja zasobów dziedzictwa kulturowego wiejskiego, konieczność ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych na zahamowanie tych zjawisk, celem ich wykorzystania dla działalności gospodarczej,

 • wysokie reżimy gospodarowania wynikające z wartości przyrodniczej obszaru – wyższe koszty korzystania ze środowiska przyrodniczego dla prowadzenia działalności gospodarczej,

 • mało skuteczna promocja walorów przyrodniczych gminy oraz dziedzictwa kulturowego dla ściągnięcia kapitałów zewnętrznych, wynikająca z ograniczonych możliwości finansowych,

 • słabo rozwinięta działalność pozarolnicza oraz działalności dających dodatkowe źródła zarobkowania w gospodarstwach rolnych, np. agroturystyka, usługi turystyczne, produkcja zdrowej żywności, itp.

 • stosunkowo niski stan zasobności gospodarstw domowych, ograniczony rozwój działalności pozarolniczej zwłaszcza usługowej i turystycznej,

 • wysokie potrzeby na realizację nowej i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury ochrony środowiska,

 • niski poziom klas bonitacyjnych gleb, degradacja infrastruktury melioracyjnej pól.3. SZANSE I OKAZJE - MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SOŁECTWA, WYNIKAJĄCE Z OTOCZENIA


 • sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich, ze strony rządu i władz wojewódzkich,

 • zwiększanie się dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej,

 • popyt w Polsce i Europie na usługi turystyczne, oparte o zasoby przyrodnicze,4. ZAGROŻENIA - CZYNNIKI NIESPRZYJAJĄCE, WYNIKAJĄCE Z OTOCZENIA


 • brak stabilności w polityce wspierania rozwoju obszarów wiejskich i gospodarki rolnej,

 • wejście do Wspólnego Rynku Europejskiego prowadzi do zwiększonej konkurencyjności krajowej,

 • niskie nakłady na inwestycje remontowo – modernizacyjne układów transportowych, w tym dróg powiatowych i wojewódzkich, przebiegających przez gminę,

 • załamanie się popytu, tendencji rozwoju turystyki i wypoczynku opartego o zasoby przyrodnicze.


WIZJA ROZWOJU SOŁECTWA

„Kompleksowy i harmonijny

rozwój sołectwa

poprzez wykorzystanie

jego potencjałów i zasobów,

podstawą poprawy

warunków życia

społeczności lokalnej”ARKUSZ PLANOWANIA

PRIORYTET 1

„ROZWÓJ SOŁECTWA ORAZ POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA”

Cel 1. Modernizacja zaplecza rekreacyjno – sportowego.Projekty:

 1. Remont i modernizacja budynku sali świetlicy wiejskiej.

 2. Zagospodarowanie placu przed świetlicą.

 3. Modernizacja boiska sportowego.

 4. Budowa zaplecza boiska sportowego.

Cel 2. Realizacja prac modernizacyjno – inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego i podniesienia bezpieczeństwa na drogach w obrębie sołectwa i miejscowości Stare Miasto.

Projekty: 1. Doprowadzenie do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

 2. Budowa nowych chodników dla pieszych na terenie miejscowości Stare Miasto.

Cel 3. Unowocześnienie infrastruktury komunalnej.

Projekty:

 1. Poprawienie stanu oświetlenia.

 2. Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej.

 3. Gazyfikacja wsi i sołectwa.

Cel 4. doprowadzenie do poprawy estetycznego wyglądu wsi, budynków i zagród wiejskich,

 1. Organizowanie konkursów.

Cel 5. Pomoc rodzinom, dzieciom z rodzin patologicznych, zorganizowanie profesjonalnie prowadzonego ośrodka dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych warunkach materialnych.

Cel 6. Na osiedlach po byłym PGR – utrzymanie właściwego stanu technicznego mieszkań, zagospodarowanie terenu wokół nich.


PRIORYTET 2

„POPRAWA KWALIFIKACJI I WYKSZTAŁCENIA SPOŁECZNOŚCI SOŁECTWA – WALKA Z BEZROBOCIEM”

Cel 1. Stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym.

Projekty: 1. Kursy przedsiębiorczości, agroturystyka, produkcji zdrowej żywności itp.

Cel 2. Rozwiązania instytucjonalne i wdrażanie systemów umożliwiającym bezrobotnym zdobycie nowego zawodu, podnoszenie kwalifikacji zawodowych itp.
Projekty:

 1. Szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia małej gastronomii itp.

 2. Szkolenia w zakresie wykorzystania zdolności i umiejętności mieszkańców (rzemiosła i rękodzieła artystycznego).

Cel 3. Ułatwienie dostępu do wykorzystywania nowoczesnych technologii przekazu informacji.

Projekty: 1. Nowoczesna pracownia komputerowa w świetlicy wiejskiej.

PRIORYTET 3

„ROZWÓJ TURYSTYKI I WYPOCZYNKU OPARTY O ZASOBY PRZYRODNICZE I DZIEDZICTWO KULTUROWE WSI STARE MIASTO”

Cel 1. Zagospodarowanie terenów wyznaczonych pod turystykę aktywną – rekreację.

Projekty: 1. Zorganizowanie i oznaczenie ścieżek rowerowych.

 2. Budowa tablic informacyjnych z mapką o szlaku turystycznym.

Cel 2. Podjęcie działań dla kompleksowego rozwoju usług pod potrzeby turystyki.

Projekty: 1. Szkolenia w zakresie gospodarstw agroturystycznych.

 2. Inwentaryzacja i standaryzacja kwater agroturystycznych.

Cel 3. Skuteczna promocja walorów rekreacyjno – wypoczynkowych .

Projekty: 1. Szeroko rozumiana promocja wsi i sołectwa.HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU NA LATA 2004 – 2006


Wiodącym priorytetem, w ramach którego znalazły się najbardziej pożądane przez nas cele i projekty jest:

ZADANIE NR 1

PRIORYTET 1: „ROZWÓJ SOŁECTWA ORAZ POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA”.

Ważnym celem dla naszej społeczności jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, jak również i ich rodzicom, warunków do wspólnego i efektywnego spędzania czasu. Co my zaoferujemy dzisiaj naszym dzieciom, to w przyszłości odbije się na ich rozwoju zarówno fizycznym jak i emocjonalnym. Dlatego głównym celem będzie tu:

Cel 1. „MODERNIZACJA ZAPLECZA REKREACYJNO – SPORTOWEGO”

W ramach którego pierwszym projektem wykonywanym przez nasze sołectwo będzie: • remont i modernizacja budynku sali świetlicy wiejskiej,

 • zagospodarowanie placu przed świetlicą,

W dalszej kolejności będą wykonywane pozostałe projekty dotyczące tego celu, czyli:

 • modernizacja boiska sportowego,

 • budowa zaplecza boiska sportowego ,

Następne projekty będą działaniem przebiegającym w dłuższej perspektywie. Wymagają ścisłego współdziałania z władzami zarówno gminy jak i pozagminnymi, i będą przebiegały w dłuższej perspektywie czasu, jako kompleksowe prace w obrębie naszej całej gminy.

Cel 2. - „Realizacja prac modernizacyjno – inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego i podniesienia bezpieczeństwa na drogach w obrębie sołectwa i miejscowości Stare Miasto”.

Projekty: 1. Doprowadzenie do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach,

 2. Budowa nowych chodników dla pieszych na terenie miejscowości,

Cel 3. - „Unowocześnienie infrastruktury komunalnej”.

Projekty:

 1. Poprawienie stanu oświetlenia

 2. Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej

 3. Gazyfikacja wsi i sołectwa

Kolejnymi działaniami, które mogą znacznie wpłynąć na zmianę życia w naszej wsi będą wszelkie projekty związane z usługami agroturystycznymi oraz rozwojem małego biznesu.

Jest to wielka szansa na poprawę warunków bytowych zarówno pojedynczych gospodarstw jak i całej społeczności wiejskiej.

Cel 1. - „Stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym”.
Projekty:

 1. Kursy przedsiębiorczości, agroturystyka, produkcji zdrowej żywności itp.

Cel 2. „Rozwiązania instytucjonalne i wdrażanie systemów umożliwiającym bezrobotnym zdobycie nowego zawodu, podnoszenie kwalifikacji zawodowych itp.”.

Projekty:

 1. Szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia małej gastronomii itp.

 2. Szkolenia w zakresie wykorzystania zdolności i umiejętności mieszkańców (rzemiosła i rękodzieła artystycznego),


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna