Powiatowe centrum zdrowia s. A. N zoz szpital Powiatowy ul. M. C. Skłodowskiej 23Pobieranie 14.79 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.79 Kb.

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA S.A.

N ZOZ Szpital Powiatowy

ul. M.C. Skłodowskiej 23


46-200 Kluczbork

Kluczbork, dnia 13.07.2011r.

Nr ZP- 14/11

Unieważnienie postępowaniaPOWIATOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. N ZOZ Szpital Powiatowy

ul. M.C. Skłodowskiej 23, 46 - 200 Kluczbork


województwo opolskie, powiat kluczborski

tel. 077 417 35 09 fax 077 417 35 12

e-mail: przetarg@pczszpitalkluczbork.pl
Informuję, iż w dniu 13.07.2011 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 unieważniono postępowanie na „Transport medyczny i sanitarny dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku . ”

Podstawa prawna:

Art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
Uzasadnienie :

Zamawiający żądał od oferentów dokumentów nie ujętych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 266, poz. 1817), w szczególności wskazanych w pkt. VI c 6, 7 i 8 SIWZ, co stanowi o niemożliwej do usunięcia wadzie postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z zaistniałą wadą zawarcie umowy powodowałoby konieczność jej unieważnienia na podstawie art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie obowiązku przedłożenia dokumentów, wskazanych w SIWZ – pkt. VI c 6, 7 i 8, w szczególności obowiązku przedłożenia polis ubezpieczenia OC pojazdów objętych ofertą oraz zaświadczeń w sprawie badań psychologicznych osób wskazanych w wykazie jako kierowcy, stanowi o przekroczeniu uprawnienia Zamawiającego do żądania dokumentów w postępowaniu przewidzianego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Nie złożenie przez wszystkich Wykonawców składających oferty w postępowaniu przetargowym wskazanych w SIWZ dokumentów, przekraczających zakres umocowania wynikającego z Rozporządzenia, ma zasadniczy wpływ na wynik postępowania. Jednocześnie wskazanie w SIWZ obowiązku przedłożenia dokumentów wykraczających poza zakres dopuszczalny przepisami prawa mogło mieć wpływ na ewentualny udział innych podmiotów w postępowaniu przetargowym.

W związku z powyższym zawarcie umowy w ramach postępowania przetargowego obarczone zostałoby wadą stanowiącą podstawę do unieważnienia umowy na podstawie art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w konsekwencji obliguje Zamawiającego do unieważnienia postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Do wiadomości:

1. „RAT – MED.”

Bogusław Wilk

Ul. Kossaka 16

46 – 200 Kluczbork
2. Unia Bracka Sp. z o.o.

Ul. Kokota 172

41 – 711 Ruda Śląska
3.NZOZ „ERMED”

Ul. Porzeczkowa 20

86 – 065 Łochowo
4. NZOZ Praktyka Kontraktowa

Lekarza Rodzinnego Osowiec

Lek. Med. Ewa Podolska – Majchrzak

Ul. Oleska 4
5. Transport sanitarny

Adam Śnieżek

46 – 282 Lasowice Wielkie 14
6. Tablica ogłoszeń
7. Strona internetowa PCZ SA N ZOZ
8. a/a

Opracował: Jolanta Krupa
: przetarg
przetarg -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetarg -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetarg -> Lokalizacja
przetarg -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetarg -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetarg -> Przedmiot oferty
przetarg -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetarg -> Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Metrem Warszawskim Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającym siedzibę w Warszawie, 02-798, ul
przetarg -> Wskazówki dla oferentów
przetarg -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna