Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim; 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51 tel./fax /32/45791838Pobieranie 15.85 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar15.85 Kb.
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

i   Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ; 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51

tel./fax /32/45791838 

OGŁASZA: wynik przetargu nieograniczonego na „Dostawę środków czystości”

nr spr 4/ZP/2015

najkorzystniejsze oferty pod względem kryteriów (cena 90 % , termin dostawy – 10 %) przedstawiły firmy:W części I

Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski

Ul. Towarowa 22 25-647 Kielce

W części V

MEDI-SEPT Sp. z o.o.

Konopnicka 159 c 21-030 Motycz

Oferty spełniają wymagania SIWZ, otrzymały najwyższą ilość pkt.   (kryterium oceny ofert była cena – 90 % oraz

termin dostawy – 10 % – zgodnie z zapisem w SIWZ )

1. cena 90%

Wartość punktowa kryterium „cena” będzie obliczana wg wzoru:

cena = najniższa oferowana cena brutto x 100 x 90%

cena badanej oferty brutto

w kryterium cena najtańsza oferta otrzymuje 90 pkt.

2. Termin dostawy – 10 %

Wartość punktowa kryterium „termin dostawy” będzie obliczana wg wzoru:

cena = najkrótszy oferowany termin x 100 x 10%

termin dostawy badanej oferty

w kryterium „termin dostawy” najtańsza oferta otrzymuje 10 pkt.

Wybrano ofertę, która uzyskała najwięcej punktów po zsumowaniu punktów wszystkich kryteriów

Nazwy, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert oraz przyznaną punktację zawierają poniższe tabele:

Część I


Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium: cena -90%

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium: termin dostawy -10%

Razem

Admor Przedsiębiorstwo Handlowe Jerzy Moryto ul. Wierzbicka 58 m 1 26-600 Radom

26,01

6,67

32,68


Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski

Ul. Towarowa 22 25-647 Kielce
90

10

100

AGAPIT Sp. z o.o.

Ul. Marii Zientary- Malewskiej 2 10-302 Olsztyn66,69

6,67

73,36

P.P.H.U. „ AGA – NOWA” Machnik Henryk

Ul. Tęczowa 47 44-351 Wodzisław Śl
42,57

2,86

45,43

Część V

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium: cena -90%

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium: termin dostawy -10%

Razem

MEDI-SEPT Sp. z o.o.

Konopnicka 159 c 21-030 Motycz
90

10

100

Jednocześnie informujemy, że Oferent, którego oferta jest najkorzystniejsza, otrzyma od Zamawiającego dwa podpisane egzemplarze umowy. Po podpisaniu prosimy o odesłanie jednego egzemplarza na adres Zamawiającego z dopiskiem „Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia”. Umowy zostaną zawarte w dniu 06.03.2015 roku .
Wodzisław Śląski dnia 27.02.2015 r.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna