Powieść nowożytna. Seminarium licencjackiePobieranie 41.25 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar41.25 Kb.
Powieść nowożytna. Seminarium licencjackie

1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

Powieść nowożytna.

2.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

Modern Novel

3.

Jednostka prowadząca przedmiot

ISNTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ, ZAKŁAD TEORII LITERATURY4.

Kod przedmiotu/modułu

21-FP-S1-E5-PNow-SL

21-FP-S1-E6-PNow-SL

5.

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)

Obowiązkowy

6.

Kierunek studiów

Filologia polska

7.

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)

I STOPIEŃ

8.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

III

9.

Semestr

zimowy i letni

10.

Forma zajęć i liczba godzin

seminarium (30+30)

11.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

Maciej Gorczyński, dr

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

Wiedza: wiedza o historii literatury, teorii literatury i poetyce na poziomie studiów i stopnia;

Umiejętności: (K_U01) potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła; (K_U04) umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł w języku rodzimym i obcym oraz nowoczesnych technologii; (K_U08) posiada umiejętność tworzenia naukowych tekstów pisemnych; (K_U10) posiada umiejętność merytorycznej argumentacji i formułowania samodzielnych wniosków;

Kompetencje społeczne: (K_K03) potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań

13.

Cele przedmiotu:

Przygotowanie pracy licencjackiej z użyciem narzędzi teorii lieratury, poetyki i historii literatury14.

Zakładane efekty kształcenia

Student:

 1. ma umiejętności badawcze (formułowanie i analiza problemów, dobór metod i narzędzi badawczych, formułowanie i przedstawienie wyników, wyciąganie wniosków) pozwalające na rozwiązywanie problemów w obrębie tematu pracy licencjackiej

 2. ma umiejętność stosowania pojęć i paradygmatów badawczych z zakresu poetyki i teorii literatury

 3. umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać praktyczne umiejętności, korzystając z różnych źródeł dotyczących problematyki powieści

 4. potrafi przeprowadzić analizę i interpretację tekstu narracyjnego, wykorzystując narzędzia i metody badawcze teorii literatury i poetyki

 5. posiada umiejętność poprawnej argumentacji i formułowania samodzielnych wniosków

 6. potrafi napisać pracę literaturoznawczą o charakterze akademickim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i literatury przedmiotowej

Symbole kierunkowych efektów kształcenia,

K_U02 (H1A_U02)


K_U04 (H1A_U01)
K_U04 (H1A_U01)

K_U06 (H1A_U05)

K_U10 (H1A_U06)
K_U07 (H1A_U08)


15.

Treści programowe

Historia i teoria powieści

Metody naukowe i umiejętności edytorskie niezbędne do przygotowania pracy licencjackiej

16.

Zalecana literatura

Bibliografia metodyczno-psychologiczna (obowiązkowa):
 • Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

 • Heller M., Jak być uczonym. Kraków 2009.

Wybrana bibliografia z teorii i historii powieści (do wyboru):
 1. Abrams M.H., Orientacje teoretyczne. W: Zwierciadło i lampa. Gdańsk 2003.

 2. Auerbach E., Mimesis. Warszawa 2004.

 3. Bartoszyński K., Kryzys czy trwanie powieści. Kraków 2004.

 4. Bartoszyński K., O badaniach układów fabularnych, „Pamiętnik Literacki” 1976 z. 1. Lub w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa. Kraków 1976.

 5. Bartoszyński K., Powieść w świecie literackości. Warszawa 1991.

 6. Bartoszyński K., Problem konstrukcji czasu w utworach epickich. W: Problemy teorii literatury. Seria 2. Wyb. H. Markiewicz. Wrocław 1976.

 7. Genette G., Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. Gdańsk 2014.

 8. Głowiński M., Gry powieściowe. Warszawa 1973.

 9. Głowiński M., Gry powieściowe: szkice z teorii i historii form narracyjnych. Warszawa 1973.

 10. Humphrey R., Strumień świadomości – techniki, „Pamiętnik Literacki” 1970 z. 4 . Lub w : Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, t. 1. Pod red. M. Głowińskiego i H. Markiewicza. Wrocław 1977.

 11. Jeziorska-Haładyj J., Tekstowe wykładniki fikcji. Na przykładzie reportażu i powieści autobiograficznej. Warszawa 2013.

 12. Kundera M., Sztuka powieści, Warszawa 1998.

 13. Łebkowska A., Między teoriami a fikcją literacką. Kraków 2001.

 14. Markiewicz H., Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków 1996 (proszę korzystać z tego, czyli ostatniego wydania).

 15. Markiewicz H., Teorie powieści za granicą. Warszawa 1995.

 16. Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego. Kraków 1984.

 17. McHale Brian, Powieść postmodernistyczna. Kraków 2012.

 18. Nycz R., Sylwy współczesne. Kraków 1996.

 19. Sławiński J., Dzieło, język, tradycja. Kraków 1998.

 20. Sławiński J., Próby teoretycznoliterackie. Kraków 2000.

 21. Słownik terminów literackich. Pod red. J. Sławińskiego. Wrocław 1998.

 22. Stanzel F., Sytuacja narracyjna i epicki czas przeszły, „Pamiętnik Literacki” 1970 z. 4. Lub w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”. T. 1. Pod red. M. Głowińskiego i H. Markiewicza. Wrocław 1977. Lub w: Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Antologia, opr. R. Handke. Kraków 1980.

 23. Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym, wyb. i opr. R. Handke, Kraków 1980.

 24. Watt I., Narodziny powieści. Warszawa 1957.

 25. White H., Poetyka pisarstwa historycznego. Kraków 2002.
17.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
zaliczenie na ocenę:

I semestr: udział w zajęciach, analiza i interpretacja wybranych tekstów, uzasadniony wybór tematu pracy licencjackiej, przedstawienie koncepcji pracy

II semestr: Terminowe oddawanie kolejnych części pracy licencjackiej

18.

Język wykładowy

polski


19.

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:

30+30
Praca własna studenta:

- czytanie wskazanej literatury

- zbieranie bibliografii

- pisanie pracy licencjackiej100

30

120


Suma godzin

310
Liczba punktów ECTS

3+8©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna