Poziom podstawowy poziom ponadpodstawowyPobieranie 0.63 Mb.
Strona1/5
Data08.05.2016
Rozmiar0.63 Mb.
  1   2   3   4   5

TEMAT

LICZBA GODZIN

WYMAGANIA EDUKACYJNE W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM PONADPODSTAWOWY


Dwudziestolecie międzywojenne (1918–1939)

 1. Między Wielką Wojną a kruchym pokojem


Temat lekcji:
Nowy porządek świata po I wojnie światowej

1Uczeń:
 • opisuje następstwa wojny, rozróżniając konsekwencje polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe;

 • wyjaśnia, jakie były konsekwencje rozpadu monarchii austro-węgierskiej, wymienia i wskazuje na mapie państwa, które powstały na jej terytorium;

 • przedstawia najważniejsze postanowienia konferencji pokojowej w Paryżu;

 • wyjaśnia, dlaczego na konferencję pokojową nie została zaproszona Rosja;

 • przedstawia zasady ładu powojennego (tzw. ładu wersalskiego);

 • wyjaśnia politykę mocarstw wobec Niemiec po zakończeniu I wojny światowej;

 • wyjaśnia cele powstania i charakter Ligi Narodów,

 • zna i wyjaśnia pojęcia: demilitaryzacja, reparacje wojenne, plebiscyt.

Uczeń:


 • wyjaśnia, czym były traktaty mniejszościowe i jakie miały znaczenie dla sytuacji powojennej w Europie;

 • wyjaśnia, na czym polegała zasada samostanowienia narodów;

porównuje przedwojenną i powojenną mapę Europy, wskazuje najważniejsze różnice i wyjaśnia zmiany, które zaszły na kontynencie.
 1. Odbudowa niepodległej Polski


Temat lekcji:
Odzyskanie niepodległości i kształtowanie ustroju nowej Polski


1Uczeń:


 • opisuje odrodzenie państwa polskiego (przekazanie władzy Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną, rządy Daszyńskiego, Moraczewskiego i Paderewskiego);

 • charakteryzuje sytuację Polski na przełomie 1918 i 1919 r.;

 • ocenia znaczenie wyborów do sejmu w 1919 r.;

 • charakteryzuje ustrój II Rzeczypospolitej opisany w konstytucji marcowej;

 • zna i wyjaśnia pojęcia: mała konstytucja, konstytucja marcowa.

Uczeń:


 • analizuje teksty małej konstytucji i konstytucji marcowej, potrafi je porównać i na tej podstawie prześledzić kształtowanie się ustroju II Rzeczypospolitej;

 • zna i wyjaśnia pojęcia: republika parlamentarna, władza wykonawcza, władza ustawodawcza, naczelnik państwa, reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu.


 1. Walka o granice i wojna z bolszewikami


Temat lekcji:
Kształtowanie się granic Polski

1Uczeń:


 • przedstawia ustalenia konferencji paryskiej w sprawie granic Polski;

 • wymienia i opisuje najważniejsze konflikty zbrojne w trakcie walki o granice państwa (powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, wojna z bolszewikami) i ocenia ich znaczenie;

 • ocenia znaczenie bitwy warszawskiej;

 • ocenia wkład Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w odbudowę państwa polskiego;

 • zna pojęcia: bolszewicy, bitwa warszawska, linia Curzona, pokój ryski.

Uczeń:


 • wyjaśnia, na czym polegała polityka faktów dokonanych w sprawie granic państwa polskiego;

 • przy mapie omawia zasięg polskich powstań oraz ofensywy Armii Czerwonej;

 • ocenia znaczenie bitwy nad Niemnem;

 • posługując się mapą, omawia proces kształtowania się granic w latach 1918–1921;

zna i wyjaśnia pojęcie bunt Żeligowskiego.
 1. Sukcesy i zagrożenia demokracji w latach dwudziestych


Tematy lekcji:
Przemiany demokratyczne w państwach zachodniej Europy oraz nowe zagrożenia wolności i pokoju
Powstanie faszystowskich Włoch


2Uczeń:


 • charakteryzuje przemiany systemu demokratycznego na zachodzie Europy;

 • wskazuje państwa europejskie, w których po I wojnie światowej zaszły zmiany ustrojowe;

 • wyjaśnia, z czego wynikała i na czym polegała radykalizacja nastrojów w społeczeństwach po I wojnie światowej;

 • opisuje drogę Mussoliniego do władzy na fali radykalizacji nastrojów społecznych;

 • zna postać Benito Mussoliniego;

 • zna pojęcia: faszyści, państwo totalne.

Uczeń:


 • wyjaśnia, na czym polegała demokratyzacja w państwach europejskich po 1918 r.;

 • przedstawia wydarzenia ilustrujące zjawisko radykalizacji nastrojów po I wojnie światowej (pucz monachijski);

 • charakteryzuje rządy faszystów we Włoszech;

 • zna pojęcia: czarne koszule, duce, kombatanci.


 1. Gospodarka w okresie międzywojennym


Temat lekcji:
Przemiany gospodarcze i wielki kryzys
1


Uczeń:


 • wyjaśnia przyczyny załamania gospodarczego po I wojnie światowej;

 • przedstawia przyczyny koniunktury gospodarczej oraz nagłego kryzysu gospodarczego;

 • zna i wyjaśnia pojęcie hiperinflacji.

Uczeń:


 • wyjaśnia mechanizmy napędzające koniunkturę gospodarczą i powodujące kryzys w dwudziestoleciu międzywojennym;

 • zna pojęcia: koniunktura gospodarcza, interwencjonizm gospodarczy, New Deal.


 1. Europa w cieniu reżimów totalitarnych


Tematy lekcji:
Rozwój komunizmu w ZSRR
Zwycięstwo nazizmu w Niemczech i wojna domowa w Hiszpanii
2


Uczeń:


 • wyjaśnia przyczyny walk wewnętrznych w Rosji bolszewickiej i dojścia do władzy Stalina;

 • opisuje zmiany, do jakich doszło w ZSRR (polityka, społeczeństwo, gospodarka) oraz ich następstwa (wielki głód, wielka czystka);

 • opisuje drogę Hitlera do władzy na fali radykalizacji nastrojów społecznych;

 • porównuje nazizm z faszyzmem (organizacja państwa, ideologia, polityka wobec społeczeństwa);

 • porównuje totalitaryzmy w Niemczech i ZSRR;

 • zna i wyjaśnia pojęcia: nazizm, totalitaryzm, autorytaryzm, demokracja, propaganda, industrializacja, kolektywizacja, gospodarka nakazowo-rozdzielcza;

 • zna postaci: Adolf Hitler i Józef Stalin.

Uczeń:


 • opisuje rządy terroru w ZSRR i w nazistowskich Niemczech;

 • zna i wyjaśnia pojęcia: führer, NEP, kołchozy, NKWD, noc długich noży, noc kryształowa, indoktrynacja, SA, SS, brunatne koszule;

 • wyjaśnia, jakie znaczenie dla państw europejskich miała wojna domowa w Hiszpanii.

Sprawdzian wiadomości
1 1. II RzeczpospolitaTematy lekcji:
Odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych. Społeczeństwo i gospodarka II RP

Polityka zagraniczna Polski w okresie międzywojennym2


Uczeń:


 • przedstawia trudności, które stanęły przed Polakami w okresie odbudowy państwa;

 • udowadnia tezę, że II Rzeczpospolita była krajem niejednolitym narodowościowo, oraz wyjaśnia, jakie miało to konsekwencje;

 • charakteryzuje najważniejsze mniejszości narodowe w II RP oraz politykę rządu i poszczególnych środowisk politycznych wobec nich;

 • wyjaśnia cele i skutki reformy Władysława Grabskiego;

 • wyjaśnia, dlaczego światowy wielki kryzys gospodarczy zaciążył także na gospodarce polskiej;

 • wskazuje główne osiągnięcia gospodarcze Polski (budowa portu Gdyni i COP);

 • opisuje, jakie stosunki łączyły II RP z jej sąsiadami i jakie były główne kierunki jej polityki zagranicznej;

 • wyjaśnia, co oznaczała polityka równowagi;

 • zna postaci: Władysław Grabski, Eugeniusz Kwiatkowski.

Uczeń:


 • wymienia najważniejsze różnice gospodarcze między wschodnią a zachodnią i centralną Polską, wyjaśnia, z czego te różnice wynikały;

 • opisuje strukturę społeczno-zawodową II RP;

 • przedstawia reformy gospodarcze okresu dwudziestolecia międzywojennego – reformy Eugeniusza Kwiatkowskiego i reformę rolną;

 • ocenia znaczenie układu w Rapallo i Locarno;

 • ocenia wagę gwarancji danych rządowi polskiemu przez Francję i Wielką Brytanię;

 • zna i wyjaśnia pojęcia: „Polska A”, „Polska B”, interwencjonizm gospodarczy. 1. Życie polityczne Polski międzywojennej


Tematy lekcji:
Rządy demokracji parlamentarnej w latach 1919–1926
Rządy sanacji w latach 1926–1939
2


Uczeń:


 • wymienia najważniejsze partie polityczne Polski międzywojennej i ocenia ich wpływy na władzę;

 • opisuje najważniejsze przemiany, jakie zachodziły na scenie politycznej II RP;

 • przedstawia okoliczności zabójstwa pierwszego prezydenta Polski;

 • wyjaśnia, co doprowadziło do przewrotu majowego w 1926 r. i jakie były jego następstwa;

 • wyjaśnia, na czym polegały rządy sanacji po przewrocie majowym;

 • ocenia, czy rządy sanacyjne były demokratyczne czy autorytarne;

 • wyjaśnia, jakie znaczenie po przewrocie majowym miał BBWR;

 • charakteryzuje ustrój II RP opisany w konstytucji kwietniowej;

 • porównuje konstytucję marcową z konstytucją kwietniową;

 • zna i wyjaśnia pojęcia: autorytaryzm, przewrót majowy, sanacja, BBWR, nowela sierpniowa.

Uczeń:


 • wyjaśnia, z czego wynikała niestabilność rządów w pierwszych latach II RP;

 • wyjaśnia, z czego wynikało nasilenie represji wobec opozycji w latach trzydziestych, poda przykłady prześladowań (twierdza w Brześciu i proces brzeski, Bereza Kartuska);

 • zna i wyjaśnia pojęcia: Centrolew, wybory brzeskie, rządy pułkowników, Front Morges.
Sprawdzian wiadomości1II wojna światowa (1939–1945)

 1. Zwycięstwa agresorów


Tematy lekcji:
Przyczyny wybuchu II wojny światowej
Napaść Niemiec i ZSRR na Polskę
Działania wojenne w latach 1939–1941
3Uczeń:


 • charakteryzuje polityczne, społeczne i gospodarcze przyczyny wybuchu II wojny światowej;

 • charakteryzuje politykę państw europejskich wobec Hitlera;

 • charakteryzuje sytuację międzynarodową Polski przed wybuchem wojny;

 • wskazuje na mapie: III Rzeszę, ZSRR, Włochy, Hiszpanię, Austrię, Czechosłowację, Sudety, Monachium;

 • wskazuje główne kierunki polityki Adolfa Hitlera i Józefa Stalina;

 • wyjaśnia, na czym polegał pakt Ribbentrop-Mołotow i przedstawia jego konsekwencje;

 • wymienia najważniejsze fakty z wojny obronnej we wrześniu 1939 r.;

 • wskazuje na mapie najważniejsze działania militarne we wrześniu 1939 r.;

 • pokazuje na mapie główne kierunki działań wojennych w latach 1939–1941 (wskazuje fronty);

 • charakteryzuje politykę Adolfa Hitlera w latach 1939–1941;

wyjaśnia i stosuje pojęcia: pakt antykominternowski,

Anschluss, układ monachijski, wojna błyskawiczna, kolaboracja, rząd Vichy, bitwa o Anglię;

 • zna postaci: Adolf Hitler, Józef Stalin, Winston Churchill, Charles de Gaulle.
Uczeń:


 • wskazuje na mapie Etiopię, Japonię, Chiny, Nadrenię, Zaolzie, Protektorat Czech i Moraw;

 • przedstawia rozwój terytorialny III Rzeszy do 1939 r.;

 • wskazuje przejawy łamania ładu wersalskiego;

 • charakteryzuje i ocenia politykę mocarstw zachodnich wobec III Rzeszy;

 • wyjaśnia, na czym polegał układ monachijski;

 • omawia znaczenie wydarzeń z 1 i 17 września 1939 r.;

 • opisuje strategię Polski i III Rzeszy we wrześniu 1939 r.;

 • ocenia układ sił w czasie wojny obronnej 1939 r.;

 • korzystając z mapy, omawia rozwój działań wojennych w latach 1939–1941;

 • charakteryzuje stosunki między III Rzeszą a ZSRR w latach 1939–1941;

 • wyjaśnia i stosuje pojęcia: appeasement, dziwna wojna, U-boot, Enigma, bitwa o Atlantyk;

 • zna postaci: Arthur Neville Chamberlain, Edward Rydz-Śmigły, Władysław Raczkiewicz, Władysław Sikorski, Franciszek Kleeberg, Philippe Petain.


: attachments -> article
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
article -> Unia europejska
article -> Informacja dot zasad realizacji zadań publicznych oraz sposobu ich rozliczania
article -> Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie z dnia 28. 05. 2014 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna