Poziom podstawowyPobieranie 214.56 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar214.56 Kb.
  1   2   3
Wymagania edukacyjne dla klasy 1 sp z języka angielskiego.


POZIOM PODSTAWOWY

CZYNNOŚCI UCZNIA:

POZIOM PONADPODSTAWOWY

CZYNNOŚCI UCZNIA:

Wita się z bohaterem książki: Hello Colin.

Wita się z bohaterem książki, samodzielnie wita się z kolegami i nauczycielem.

Rozumie, gdy ktoś jest mu przedstawiany: This is ... .

Rozumie, gdy ktoś jest mu przedstawiany i reaguje zwrotem powitalnym.

Rozumie polecenia nauczyciela i potrafi wykonać je wraz z nauczycielem i kolegami/koleżankami: Stand up, Clap your hands, Turn around, Sit down, Draw, Open your books.


Potrafi samodzielnie wykonać polecenia nauczyciela.

Rozumie pytania o pogodę: What’s the weather like today? Is it hot / cold? i potrafi dokończyć zdanie o dzisiejszej pogodzie It’s sunny / cloudy / windy / raining / snowing / hot / cold.

Rozumie pytania o pogodę i potrafi samodzielnie na nie odpowiedzieć.

Rozumie pytanie Can you find ...? w kontekście odnajdywania zwierząt, zabawek, jedzenia i kolorów na obrazku w podręczniku.

Rozumie pytanie nauczyciela o znalezienie zwierząt, zabawek, jedzenia i kolorów na obrazku w podręczniku, a także potrafi nazwać niektóre lub wszystkie z nich; dodatkowo wykazuje się znajomością nazw innych słów z tej tematyki.

Powtarza nazwy liczebników 1-5.

Samodzielnie liczy w zakresie 1-5.

Potrafi się pożegnać zwrotem Goodbye.

Samodzielnie żegna się z kolegami i nauczycielem.

Rozumie zdania twierdzące z zaimkiem wskazującym i czasownikiem to be w formie is: This is Colin.

Rozumie zdania z zaimkiem wskazującym i czasownikiem to be w formie is: This is ... i próbuje je powtarzać.

Rozumie pytania typu Yes/No: Is it hot / cold?

Rozumie pytania typu Yes/No: Is it hot / cold? i samodzielnie udziela odpowiedzi: Yes/No.

Rozumie i potrafi dokończyć zdanie z podmiotem pozornym:

It’s sunny.

Potrafi samodzielnie zbudować zdanie z podmiotem pozornym.

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem to be: What’s ...?, Who’s ...? jeśli pytania są poparte pomocniczymi gestami.

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem to be: What’s ...?, Who’s ...?

Rozumie tryb rozkazujący i instrukcje.

Rozumie tryb rozkazujący i instrukcje oraz próbuje sam je wydawać.

Rozumie pytanie z czasownikiem modalnym Can you find ...? jeśli jest poparte pomocniczymi gestami.

Rozumie pytanie z czasownikiem modalnym Can you find ...?

i reaguje na nie.Rozumie zdania twierdzące z zaimkiem wskazującym i czasownikiem to be w formie is: This is Colin.

Rozumie zdania z zaimkiem wskazującym i czasownikiem to be w formie is: This is ... i próbuje je powtarzać.

Wykonuje odpowiednie czynności do słów piosenek: Hello song, Weather song, Bugs world, Goodbye song.

Wykonuje odpowiednie czynności do słów piosenek i próbuje śpiewać wraz z nagraniem.

Odszukuje szczegóły na obrazku.

Odszukuje szczegóły na obrazku.

Rysuje i koloruje swoją twarz.

Rysuje i koloruje swoją twarz.

Wita się z bohaterami książki i kolegami: Hello Ladybird, Hello, Tom.

Wita się z bohaterami książki, samodzielnie wita się z kolegami i nauczycielem.

Rozróżnia i nazywa stworzonka - bohaterów książki: ladybird, snail, butterfly, bee, caterpillar, ant.

Zna nazwy stworzonek - bohaterów książki oraz wykazuje się znajomością nazw innych małych zwierząt.

Potrafi przedstawić innych: Here’s …, This is … .

Potrafi odegrać rolę bohatera książki oraz przedstawić siebie i innych: I am Tomek. Here’s …, This is Anna.

Rozumie pytania o pogodę: What’s the weather like today?, Is it hot / cold? i potrafi dokończyć zdanie o dzisiejszej pogodzie It’s sunny / cloudy, windy / raining / snowing, hot / cold.


Rozumie pytania o pogodę i potrafi samodzielnie na nie odpowiedzieć.

Rozumie zapytanie o osobę i położenie: Who’s this?, Is Colin a snail?, Where’s …? i potrafi odpowiedzieć krótko: Yes / No oraz potrafi określić położenie: Here!

W realnych sytuacjach lekcyjnych potrafi zapytać o tożsamość i udzielić krótkiej odpowiedzi. Pyta o położenie osób i przedmiotów, a także umie je określić.

Rozumie zwrot wyrażający gotowość: Are you ready?Potrafi wyrazić gotowość: I am ready, potrafi zapytać innych: Are you ready? i robi to samodzielnie przed rozpoczęciem nowej aktywności.

Zachęcony, potrafi wyrazić zadowolenie,: Yoo-hoo!; Yippee!; Hurray!; Yes; Good; .

Potrafi wyrazić postawę wobec zjawisk, zadowolenie, zgodę i dezaprobatę w różnych sytuacjach lekcyjnych. Samodzielnie i spontanicznie reaguje na wypowiedzi nauczyciela i kolegów.

Rozumie polecenia nauczyciela i potrafi je wykonać: Stand up, Clap your hands, Sit down, Close your eyes, Open your eyes, Find the caterpillars, Turn around, Cut out the page, Cut out the bugcards, Hold up the bug page, Listen and respond, On page two colour the snail, Let’s make a book, Cut and fold the pages like this.

Samodzielnie wydaje polecenia zapamiętane z lekcji lub wykraczające poza zakres materiału wprowadzanego w szkole.Wie, jak wyrazić propozycję: Let’s play hide and seek!, Let’s begin!, Let’s sing!.

Potrafi wyrazić propozycję zabawy i robi to samodzielnie, zachęcając kolegów gestem.

Rozpoznaje zapis graficzny liczb 1-5.Zna zapis graficzny liczb 1-5 i potrafi się nimi posługiwać w celu liczenia elementów zbioru.

Potrafi podczas gry w chowanego reagować na zwrot: I can see you.

Potrafi samodzielnie wyrazić umiejętności: I can see you, stosuje ten zwrot podczas zabawy w Hide and seek.

Potrafi wyrazić brak wiedzy i umiejętności: I don’t know.

Zapamiętuje zwrot wyrażający brak wiedzy i umiejętności:

I don’t know i potrafi go stosować w różnych sytuacjach lekcyjnych.

Rozumie zapowiedź nauczyciela, dotyczącą czasu, który jest przeznaczony na daną aktywność: It’s time for English.

Na podstawie kontekstu sytuacyjnego potrafi samodzielnie wyrazić, na jaką aktywność jest pora: It’s time to say ‘hello’.

Poprawnie wymawia dźwięk /æ / w wyliczance Annie’s rap.

Poprawnie wymawia dźwięk /æ / w znanych mu słowach.

Rozumie określenia stadia rozwoju motyla: It’s an egg; It’s a caterpillar; It’s asleep; It’s a butterfly.

Wykazuje zainteresowanie światem przyrody, rozróżnia i nazywa stadia rozwoju motyla.

Ocenia własną wiedzę, odpowiada na pytanie o efekty nauki

Are you happy with your work? Yes / No.

Ocenia własną wiedzę, odpowiada pełnymi zdaniami na pytanie o efekty nauki: I am happy with my work ; I’m not happy with my work.

Wykazuje się znajomością nazw zwierząt podczas zabaw językowych.

Wykazuje się znajomością nazw zwierząt podczas zabaw językowych, inicjuje zabawy.

Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki Hide and seek. Umie ustalić kolejność wydarzeń na podstawie słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzieć na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki, odegrać scenkę i opowiedzieć historyjkę z użyciem kluczowych słów.

Rozumie dokładnie pełną treść historyjki Hide and seek, podczas słuchania historyjki potrafi wskazać właściwe rysunki, samodzielnie ustala kolejność wydarzeń i domyśla się dalszego przebiegu akcji na podstawie ilustracji, przewiduje wypowiedzi bohaterów w kolejnych scenach historyjki, odpowiada na szczegółowe pytania nauczyciela dotyczące historyjki, zadaje proste pytania kolegom, odgrywa scenkę i opowiada historyjkę własnymi słowami lub zachowując wierność z oryginałem.

Potrafi się pożegnać.

Samodzielnie żegna się z kolegami i nauczycielem.

Rozumie i potrafi odpowiadać na pytania z czasownikiem to be w formach am / is: I am; This is …; You are a little egg; You are a little caterpillar; You are a beautiful butterfly.

Rozumie i potrafi formułować zdania twierdzące i pytające z czasownikiem to be: Is it an egg… ?; a także udzielać krótkich odpowiedzi: Yes, it is / No, it isn’t.

Rozumie przymiotnik z przyimkiem: happy with w zdaniu: Are you happy with your work?

Rozumie i portafi zastosować przymiotnik z przyimkiem: happy with w zdaniu: I’m happy with my work.

Rozumie formy skrócone czasownika to be: It’s a butterfly.

Stosuje formy skrócone czasownika to be: It’s a butterfly.

Rozumie znaczenie zaimków pytających: Who is …?, Where is …?, What is …?

Potrafi stosować zaimki pytające w zdaniach typu wh-questions: Who is …?, Where is …?, What is …? oraz wykorzystuje je w codziennej komunikacji.

Potrafi zastosować przedimek nieokreślony a.

Pamięta o zastosowaniu przedimka nieokreślonego a. Potrafi przedstawić i wskazać stworzonka: a snail; This is a snail.

Rozumie tryb rozkazujący i instrukcje.

Potrafi stosować tryb rozkazujący i wydawać instrukcje kolegom, używając zwrotu grzecznościowego please.

Rozumie konstrukcję Let’s … stosowaną w celu wyrażenia propozycji.

Stosuje podczas lekcji konstrukcję Let’s … w celu wyrażenia propozycji.

Zna liczebniki główne i zapis graficzny cyfr 1-5 i potrafi się nimi posługiwać przy liczeniu elementów zbioru.

Zna liczebniki główne i zapis graficzny liczb 1-5 oraz potrafi się nimi posługiwać przy liczeniu elementów zbioru, do rzeczowników w liczbie mnogiej dodaje końcówkę –s.

Rozumie zdania z podmiotem pozornym: It’s time for English; It’s time to say ‘goodbye’.

Potrafi formułować zdania z podmiotem pozornym: It’s time for English i samodzielnie wykorzystuje je podczas lekcji przed kolejnymi aktywnościami: It’s time: to say ‘goodbye’, to say ‘hello’/ / for a story, for a song, for a game.

Rozumie zdania z czasownikiem modalnym can + see: I can see you, What can you see?, Can you see? Rozumie zdania pytające z czasownikiem modalnym can: Can you remember the story? i odpowiada za pomocą Yes / No.

Rozumie zdania z czasownikiem modalnym can + see, sam zadaje pytania podczas zabaw i przy omawianiu ilustracji. Stosuje zdania z czasownikiem modalnym can: Can you remember the story? i odpowiada za pomocą Yes, I can/No, I can’t.

Potrafi zastosować operator do w formie przeczącej: I don’t know.

Pamięta o zastosowaniu operatora do w formie przeczącej w zdaniu: I don’t know.

Rozumie komentarze do ilustracji, potrafi z pomocą nauczyciela i kolegów opisać sytuację, stosując czasownik w 3. os. l. poj., w czasie Present Simple: He sees …, Colin sees his friends. Rozumie polecenia nauczyciela w zabawie dotyczącej stadiów motyla tj. You are a little egg, You are a little caterpillar, You are a beautiful butterfly.

Potrafi samodzielnie opisać sytuację, stosując czasownik w 3. os. l. poj., w czasie Present Simple, nie wymaga wsparcia ze strony nauczyciela. Stosuje w opowiadaniu czas Present Simple w celu opisu stadiów rozwoju motyla: You are a little egg, You are a little caterpillar, You are a beautiful butterfly.

Rozumie zasady gier językowych: Where’s Colin?, Hide and Seek, What’s my word?, I can see you, Boys do this oraz potrafi wykorzystać w grach poznane słownictwo i rozumie polecenia z gier.

Rozumie zasady gier językowych, potrafi wykorzystywać w grach poznane słownictwo, sam wywołuje nazwy obiektów, samodzielnie wydaje polecenia, wykorzystując bardziej rozbudowane słownictwo z lekcji, buduje pełne zdania.

Bierze udział w zabawie Hide and seek, stosując proste słownictwo.

Inicjuje zabawę w chowanego Hide and seek i wykorzystuje w grze słownictwo z lekcji, potrafi wprowadzić wariant gry z zabawkami zamiast osób.

Potrafi śpiewać piosenki: Hello song, Hello, Colin; Goodbye song; Where’s Colin? i recytować wierszyk One little boy, kiedy towarzyszy im nagranie.

Potrafi samodzielnie śpiewać piosenki i recytować wierszyk, wzbogacając je o ruch sceniczny.

Potrafi zademonstrować stadia rozwoju motyla za pomocą pantomimy, słuchając nagrania.

Omawia stadia rozwoju motyla zademonstrowane przez kolegów za pomocą pantomimy.

Potrafi wykonać zadania manualne, polegające na wycinaniu kart rysunkowych, wykonaniu miniksiążeczki z historyjką i zrobieniu okładki do książeczki.

Potrafi samodzielnie wykonać zadanie manualne polegające na wycinaniu kart rysunkowych, słucha z zainteresowaniem instrukcji nauczyciela, próbuje je naśladować. Umie samodzielnie zrobić miniksiążeczkę z historyjką, słuchając instruktażu nauczyciela; próbuje naśladować nauczyciela i zapamiętuje nowe instrukcje. Potrafi samodzielnie zaprojektować okładkę do książeczki, wykonać ją, wpisać tytuł.

Potrafi dokonać samooceny wiedzy podczas pracy ze Słowniczkiem obrazkowym oraz gry Bugs team game.

Dokonuje samooceny wiedzy podczas pracy ze Słowniczkiem obrazkowym oraz gry Bugs team game, samodzielnie prosi o przypomnienie słów, które zapomniał.

Przykleja naklejkę-nagrodę na odpowiednim rysunku.

Czyta napisy pod rysunkami i przykleja naklejkę-nagrodę na odpowiednim rysunku.

Rozróżnia i nazywa poznane obiekty z najbliższego otoczenia:door, floor, board, window oraz zabawki: ball, car, bike, robot, doll, scooter.

Bez problemu nazywa obiekty z najbliższego otoczenia, samodzielnie wprowadza nowe nazwy, bezbłędnie wypowiada się o swoich ulubionych zabawkach, ma bogaty zasób słów w zakresie nazw zabawek.

Rozróżnia kolory i poznaje nazwy: red, yellow, green, purple, brown, orange, blue.

Zna nazwy innych kolorów i wykorzystuje je podczas lekcji.


Potrafi wyrazić swoje upodobania: Red is my favourite colour.Potrafi określać upodobania własne i kolegów: Red is my favourite colour; Violet is Ania’s favourite colour.

Rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela: Cut out the puppets. Stick them on pencils like this; Show me Danny; Listen and tell the story; Find the bugs’ favourite colour; Point to … .Bezbłędnie dostrzega nowe polecenia nauczyciela. Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela związane z historyjką i przygotowaniem rekwizytów do historyjki, które wykonuje; wydaje polecenia dotyczące tematu lekcji oraz rzeczywistych sytuacji klasowych: Find Tom’s favourite colour.

Potrafi przedstawiać osoby i rzeczy: This is …; It’s a ball.

Potrafi bezbłędnie przedstawiać osoby i rzeczy.

Potrafi wyrażać propozycje, prośby i życzenia: I can help!, Can you remember?, Can I have a new robot, please?, I want a new robot.
Potrafi w nauturalny sposób wyrażać propozycje, prośby i życzenia w sytuacjach klasowych. Korzysta z rozszerzonego repertuaru zwrotów z czasownikami can i want: I can help!, Can you remember?, I want a new robot.

Stosuje zwroty grzecznościowe: Here you are, Oh, thank you!

Podając przedmiot, stosuje zwrot: Here you are. Wyraża z emfazą podziękowania: Oh, thank you!

Potrafi określać stany i cechy osób i rzeczy: Danny is sad, Danny is very happy, Danny’s robot is old, My fantastic old robot!

Określa stany i cechy osób oraz rzeczy w sytuacjach klasowych. Potrafi odnieść wypowiedzi do kolegów i przedmiotów w klasie.

Rozumie przynależność: It’s my robot!, This is Danny’s robot, Red for you.

Określa przynależność w rzeczywistej sytuacji w odniesieniu do kolegów.

Poprawnie wymawia dźwięk /b/ w wyliczance Annie’s rap.

Poprawnie wymawia dźwięk /b/ w znanych mu słowach

Rozumie relacjonowanie eksperymentu: Blue and yellow make green; Red and blue make purple; Red and yellow, and blue make brown.

Potrafi relacjonować eksperyment z kolorami.

Zadaje pytanie o kolor zabawek: What colour is the bike?

Zadaje pytania o kolor znanych mu przedmiotów.

Wyraża pozytywą ocenę zjawisk: Oh great!; Oh, yes; No problem!,

a także niezadowolenie: Oh, dear.W sytuacji klasowej spontanicznie wyraża pozytywą ocenę zjawisk:

Oh great!; Oh, yes!; No problem! i niezadowolenie: Oh, dear.

Miesza wskazane przez nauczyciela kolory w celu uzyskania nowych barw, nazywa kolory. Zapamiętuje, które kolory ma ze sobą połączyć, by uzyskać nową barwę. Rozumie i wykonuje polecenia: Mix blue and yellow; Mix red and blue; Mix red and yellow, and blue.

Wykazuje zainteresowanie prawami fizyki, samodzielnie eksperymentuje i miesza kolory w celu uzyskania nowych barw, zapamiętuje, które kolory trzeba ze sobą połączyć, by uzyskać nową barwę. Definiuje samodzielnie prawa fizyki, kiedy udaje mu się osiągnąć nową barwę; wydaje polecenia kolegom.

Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki The magic elf. Umie ustalić kolejność wydarzeń na podstawie słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzieć na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki, odegrać scenkę i opowiedzieć historyjkę z użyciem kluczowych słów.

Rozumie dokładnie pełną treść historyjki The magic elf, podczas jej słuchania potrafi wskazać właściwe rysunki, samodzielnie ustala kolejność wydarzeń i domyśla się dalszego przebiegu akcji na podstawie ilustracji, przewiduje wypowiedzi bohaterów w kolejnych scenach historyjki. Odpowiada na szczegółowe pytania nauczyciela dotyczące historyjki, zadaje proste pytania kolegom. Odgrywa scenkę i opowiada historyjkę albo własnymi słowami, albo zachowując wierność z oryginałem.

Rozumie zdania przeczące i pytające z czasownikiem to be, potrafi je zbudować: What colour is …?

Zadaje kolegom pytania na temat ich ulubionego koloru: What is Andy’s favourite colour?

Buduje zdania z czasownikiem modalnym can, rozróżnia formę twierdzącą i pytającą.

Stosuje zwrot grzecznościowy: Can I have? w rzeczywistych sytuacjach klasowych.

Rozumie zdania twierdzące w czasie Present Simple w 1. os. l. poj.: I want; stosuje zdania twierdzące w celu wyrażenia praw fizyki: Blue and yellow make green.

Rozumie i stosuje zdania twierdzące w czasie Present Simple.

Rozumie dopełniacz saksoński – ‘s: the bugs’ favourite colour oraz przymiotnik dzierżawczy my.

Pamięta o dodaniu -‘s do rzeczowników własnych i pospolitych przy określaniu przynależności.

Stosuje zwroty grzecznościowe: Thank you / No problem.

Spontanicznie stosuje zwroty grzecznościowe: Thank you / No problem.

Stosuje przedimek określony w poleceniach typu: Point to the window.

Stosuje przedimek określony przed rzeczownikiem w konkretnym kontekście sytuacyjnym.

Stosuje tryb rozkazujący przy przeprowadzaniu eksperymentów z kolorami: Mix blue and yellow; Mix red and blue; Mix red and yellow, and blue.

Stosuje tryb rozkazujący przy przeprowadzaniu eksperymentów z kolorami i do relacjonowania przebiegu eksperymentu: Blue and yellow make green.

Potrafi śpiewać piosenki: Can I have a robot, please; The Toy song i recytować rymowankę Colour rap, kiedy towarzyszy im nagranie.

Potrafi samodzielnie śpiewać piosenki i recytować rymowankę, wzbogacając je o ruch sceniczny.

Rozumie zasady gier: zabawa w zgadywanie, gra pamięciowa, Bugs team game, Tripilee, Circle game, Magic elf i bierze w nich aktywny udział.

Rozumie zasady nowych gier i bierze w nich aktywny udział.

Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania kart z rysunkami, robienia kukiełek.

W domu wykonuje samodzielnie własne karty z rysunkami i kukiełki.

Numeruje i koloruje rysunki zgodnie z instrukcją w nagraniu:

The car is blue.

Bezbłędnie numeruje i koloruje rysunki zgodnie z instrukcją w nagraniu.

Miesza kolory i uzyskuje nowe barwy.

Miesza kolory i uzyskuje nowe barwy. Opisuje proces powstawania nowego koloru.

Nazywa stworzonka, zabawki i kolory z rozdziałów 1. i 2.

Nazywa stworzonka, zabawki i kolory z rozdziałów 1. i 2. Oraz posługuje się szerszym słownictwem z tych obszarów tematycznych.

Składa życzenia urodzinowe: Happy Birthday!

Samodzielnie i spontanicznie składa życzenia świąteczne kolegom w klasie w dniu ich urodzin.

Rozumie uprzejme zwroty stosowane przy wręczaniu prezentów i wyrażaniu podziękowania: Here you are, Thank you.

Używa uprzejmych zwrotów przy wręczaniu prezentów i przedmiotów w sytuacjach klasowych i wyrażając podziękowanie.

Rozumie treść historyjki Annie’s surprise, potrafi wskazać na właściwe postaci i przedmioty na rysunkach i odpowiada na pytania pomocnicze nauczyciela.

Rozumie w pełni treść historyjki Annie’s surprise, wskazuje na właściwe postaci i przedmioty na rysunkach odpowiada na pytania nauczyciela i umie opowiedzieć historyjkę z użyciem kluczowych słów.

Potrafi wymienić słownictwo związane z obchodzeniem urodzin: present, cake, card, game.

Posługuje się bogatym słownictwem związanym z obchodzeniem urodzin.

Rozumie treść projektu Birthdays, odpowiada na pytania nauczyciela, wskazuje na właściwe zdjęcia i wymienia kluczowe słownictwo.

Rozumie treść projektu Birthdays, odpowiada na szczegółowe pytania nauczyciela i sam opisuje zdjęcia, posługując się kluczowym słownictwem.

Rozumie zdania pytające z czasownikiem modalnym can: Can you see ...? i reaguje na nie.

Samodzielnie buduje zdania pytające z czasownikiem modalnym can.

Używa przysłówka Here! określając położenie.

Swobodnie określa położenie, używając przysłówków.

Śpiewa piosenkę Bugs World wraz z nagraniem.

Samodzielnie śpiewa piosenkę Bugs World i wzbogaca ją o ruch sceniczny.

Rozumie reguły zabawy w wywoływanie kart oraz bierze w niej aktywny udział.

Bierze aktywny udział w zabawie i podaje w niej słowa kolegom.

Rysuje tort urodzinowy.

Rysuje tort urodzinowy i opisuje go.  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna