Poziom rozszerzonyPobieranie 137.73 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar137.73 Kb.


EGZAMIN MATURALNY

OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

JĘZYK ANGIELSKI

POZIOM ROZSZERZONYROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

GRUDZIEŃ 2013

Zadanie 1. (0–4)


Wymagania ogólne

Zadanie

Wymagania szczegółowe

Rozwiązanie

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie wypowiedzi […] pisemne o różnorodnej formie i długości […].


1.1.

3.3. Zdający znajduje w tekście określone informacje.

B

1.2.

C

1.3.

A

1.4.

C


Zadanie 2. (0–4)


Wymagania ogólne

Zadanie

Wymagania szczegółowe

Rozwiązanie

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie wypowiedzi […] pisemne o różnorodnej formie i długości […].


2.1.

3.6. Zdający rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.

B

2.2.

C

2.3.

E

2.4.

A


Zadanie 3. (0–5)


Wymagania ogólne

Zadanie

Wymagania szczegółowe

Rozwiązanie

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie wypowiedzi […] pisemne o różnorodnej formie i długości […].


3.1.

3.3. Zdający znajduje w tekście określone informacje.

C

3.2.

3.2. Zdający określa główną myśl poszczególnych części tekstu.

A

3.3.

3.3. Zdający znajduje w tekście określone informacje.

B

3.4.

A

3.5.

3.1. R Zdający oddziela fakty od opinii.

C


Zadanie 4. (0–4)


Wymagania ogólne

Zadanie

Wymagania szczegółowe

Rozwiązanie

I. Znajomość środków językowych.
Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].


4.1.

1. Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

A

4.2.

C

4.3.

C

4.4.

B


Zadanie 5. (0–4)


Wymagania ogólne

Zadanie

Wymagania szczegółowe

Rozwiązanie

I. Znajomość środków językowych.
Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].


5.1.

1. Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

be

5.2.

took/required

5.3.

As/While/When

5.4.

had


Zadanie 6. (0–4)


Wymagania ogólne

Zadanie

Wymagania szczegółowe

Rozwiązanie

I. Znajomość środków językowych.
Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].


6.1.

1. Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

he was made/forced to take/make


6.2.

would have helped the driver

6.3.

for us to go swimming

6.4.

none of them works


Zadanie 7. (0–13)

Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz temat, który wybrałeś(-aś), zakreślając jego numer.

 1. Kupon na wykonanie skoku na bungee lub skoku ze spadochronem stał się ostatnio popularnym prezentem urodzinowym wśród młodzieży. Czy taki prezent to dobry pomysł? Napisz rozprawkę na ten temat, rozważając go z punktu widzenia osoby kupującej prezent oraz osoby, która taki prezent otrzymuje.
 1. Coraz więcej nastolatków ulega fascynacji stylem życia gwiazd show biznesu. Zredaguj artykuł do redakcji młodzieżowego czasopisma, w którym przedstawisz swoją opinię na temat przyczyn tego zjawiska i opiszesz doświadczenia osoby, na której życie taka fascynacja wywarła znaczący wpływ.


Wymagania ogólne

I.   Znajomość środków językowych.

Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

III. Tworzenie wypowiedzi.

Zdający tworzy […] dłuższe wypowiedzi pisemne, bogate i spójne pod względem treści […].
Wymagania szczegółowe (rozprawka)

1.  Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

5.2.R. Zdający przedstawia w logicznym porządku argumenty za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu.

5.5. Zdający wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia.

5.12. Zdający stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze.

5.13. Zdający stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.
Wymagania szczegółowe (artykuł)

1.   Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

5.5. Zdający wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia.

5.9. Zdający opisuje doświadczenia swoje i innych.

5.12. Zdający stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze.

5.13. Zdający stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.
Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym

Zgodność z poleceniem (Elementy treści i formy)

W ocenie zgodności z poleceniem bierze się pod uwagę elementy treści oraz elementy formy, które zostały zrealizowane w wypowiedzi, oraz jakość realizacji tych elementów.


Elementy treści. Realizację każdego z pięciu elementów treści ocenia się na skali 2–1–0 zgodnie z Tabelą A.
Tabela A. Zgodność z poleceniem: elementy treści

Elementy

treści


For-ma

2

1

0

1.

wstęp: właściwe i adekwatne do tematu rozpoczęcie wypowiedzi

R*

teza zgodna z tematem ORAZ treścią wypowiedzi (teza „zapowiada” zawartość treściową oraz typ rozprawki)

teza nie jest w pełni poprawna, np. jest zgodna z tematem ALBO z treścią wypowiedzi; odbiegająca od tematu LUB treści wypowiedzi

brak tezy; teza niezgodna z tematem ORAZ treścią wypowiedzi; teza nieczytelna, niejasna, trudna do wskazania; wstęp niekomunikatywny

A*

wprowadzenie zgodne z tematem ORAZ np. ciekawe, oryginalne, zachęcające do czytania, w ciekawej formie (np. pytanie, cytat)

wprowadzenie nie jest w pełni poprawne, np. wprowadzenie zgodne z tematem, ale schematyczne ALBO bardziej typowe dla innego typu tekstu (np. rozprawki) ALBO ciekawe, oryginalne, ale odbiegające od tematu

brak wprowadzenia; wprowadzenie niezgodne z tematem, niejasne, nieczytelne, trudne do wskazania; wprowadzenie niekomunikatywne

L*

wstęp zgodny z tematem i treścią wypowiedzi ORAZ wskazujący cel/powód pisania listu

wstęp nie jest w pełni poprawny, np. nie określa celu ALBO określa cel/powód pisania listu, ale odbiega od tematu ALBO cel nie jest określony jasno ALBO wstęp nie jest zgodny z treścią listu (np. zapowiada poparcie, a opisuje argumenty przeciwne)

brak wstępu; wstęp niezgodny z tematem, niejasny, nieczytelny, trudny do wskazania; wstęp niekomunikatywny

2.

pierwszy element tematu

R

A

L

wieloaspektowa ORAZ/ LUB pogłębiona realizacja elementu (np. wsparta przykładami, szczegółowo omówiona)

powierzchowna realizacja elementu, wypowiedzi brak głębi, np. zdający podaje tylko „listę” argumentów/cech/określeń, żadnego nie rozwijając/uzasadniając

brak wypowiedzi LUB wypowiedź nie jest komunikatywna LUB wypowiedź nie jest związana z tematem / nie realizuje elementu; wypowiedź bardzo pobieżnie dotykająca tematu, np. zdający podaje tylko jeden argument/cechę/określenie, nie rozwijając go

3.

drugi element tematu

4.

podsumowanie: właściwe i adekwatne do tematu zakończenie wypowiedzi

R

A

L

zakończenie zgodne z tematem oraz treścią wypowiedzi; jeżeli zdający powtarza wstęp – czyni to innymi słowami

zakończenie nie jest w pełni poprawne, np. jest zgodne
z tematem ALBO treścią wypowiedzi; odbiega trochę od tematu LUB treści wypowiedzi; zdający stosuje zakończenie schematyczne (sztampowe) LUB powtarza wstęp praktycznie tymi samymi słowami

brak zakończenia LUB zakończenie nie jest komunikatywne LUB zakończenie jest jedynie luźno związane z tematem oraz treścią wypowiedzi

5.

fragmenty odbiegające od tematu i/lub nie na temat

R

A

L

wypowiedź nie zawiera fragmentów odbiegających od tematu i/lub nie na temat

wypowiedź zawiera dłuższy fragment / nieliczne krótkie fragmenty odbiegające od tematu i/lub nie na temat

wypowiedź nie spełnia warunków określonych dla poziomu 1.

* R – rozprawka; A – artykuł; L – list formalny

Opisy w Tabeli A będą doprecyzowywane w odniesieniu do poszczególnych tematów w każdej sesji egzaminu maturalnego.

Elementy formy. Realizację każdego z czterech elementów formy ocenia się na skali 1–0 zgodnie z Tabelą B.
Tabela B. Zgodność z poleceniem: elementy formy

Elementy

formy


Forma

1

0

1.

elementy charakterystyczne dla formy

R

teza jest poprawnie umiejscowiona w wypowiedzi

wypowiedź nie spełnia warunków określonych dla poziomu 1.

A

wypowiedź jest zatytułowana

L

wypowiedź zawiera odpowiedni zwrot rozpoczynający i kończący

2.

kompozycja

R

A

L

wypowiedź cechuje widoczny zamysł kompozycyjny wyrażający się w funkcjonalnie uzasadnionych proporcjach wstępu, rozwinięcia i zakończenia

wypowiedź nie spełnia warunków określonych dla poziomu 1.

3.

segmentacja

R

A

L

tekst jest uporządkowany; układ graficzny pracy (podział na akapity) jest konsekwentny

wypowiedź nie spełnia warunków określonych dla poziomu 1.

4.

długość pracy

R

A

L

długość pracy mieści się w granicach 180–280 słów

wypowiedź nie spełnia warunków określonych dla poziomu 1.

Ostateczną liczbę punktów za zgodność z poleceniem ustala się na podstawie oceny elementów treści i elementów formy, zgodnie z Tabelą C.


Tabela C

Elementy treści

Elementy formy

4–3

2–1

0

10–9

5 pkt

4 pkt

3 pkt

8–7

4 pkt

3 pkt

2 pkt

6–5

3 pkt

2 pkt

1 pkt

4–3

2 pkt

1 pkt

0 pkt

2–1

1 pkt

0 pkt

0 pkt

0

0 pkt

0 pkt

0 pkt

Na przykład za wypowiedź, w której elementy treści oceniono na 5, a elementy formy oceniono na 2, za zgodność z poleceniem przyznaje się 2 punkty.Spójność i logika wypowiedzi

W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między zdaniami i akapitami tekstu.

W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowo zebranych myśli, czy wnioski wynikają logicznie z przesłanek).


2 pkt

wypowiedź zawiera najwyżej 2 usterki w spójności ORAZ/LUB logice na poziomie zdania i/lub akapitu i/lub całego tekstu

1 pkt

wypowiedź zawiera od 3 do 5 usterek w spójności ORAZ/LUB logice na poziomie zdania i/lub akapitu i/lub całego tekstu

0 pkt

wypowiedź zawiera 6 lub więcej usterek w spójności ORAZ/LUB logice
na poziomie zdania i/lub akapitu i/lub całego tekstu

Zakres środków językowych

W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie i precyzję środków leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi.
3 pkt

 • szeroki zakres środków językowych

 • w pracy występują dość liczne fragmenty charakteryzujące się naturalnością i różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją użytych środków językowych

2 pkt

 • zadowalający zakres środków językowych

 • w pracy występuje kilka fragmentów charakteryzujących się naturalnością i różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją użytych środków językowych, jednak w większości użyte są struktury o wysokim stopniu pospolitości

1 pkt

 • ograniczony zakres środków językowych

 • w pracy użyte są głównie struktury o wysokim stopniu pospolitości

0 pkt

 • bardzo ograniczony zakres środków językowych

 • w pracy użyte są wyłącznie struktury o wysokim stopniu pospolitości

Jeżeli w wypowiedzi występują rażące/liczne uchybienia w stosowności i/lub jednolitości stylu, wówczas liczbę punktów przyznanych za zakres środków językowych można obniżyć
o 1 punkt (maksymalnie do zera).

Przez „naturalność” rozumiemy charakterystyczny dla danego języka sposób wyrażania znaczeń, natomiast przez „precyzyjne sformułowania” rozumiemy wyrażanie myśli z wykorzystaniem słownictwa swoistego dla tematu i unikanie słów oraz struktur o wysokim stopniu pospolitości, takich jak miły, interesujący, fajny.


Przez „stosowność” stylu rozumiemy dostosowanie przez zdającego środków językowych do wybranej formy wypowiedzi, celowość zastosowanych konstrukcji składniowych i jednostek leksykalnych. Styl niestosowny to np. styl zbyt metaforyczny lub zbyt bliski stylowi potocznemu w odmianie mówionej. Przez „jednolitość” stylu rozumiemy konsekwentne posługiwanie się jednym, wybranym stylem. Mieszanie różnych stylów wypowiedzi uznaje się za uzasadnione, jeśli jest funkcjonalne (tzn. czemuś służy). Styl uznaje się za niejednolity, jeżeli zdający miesza bez uzasadnienia różne style wypowiedzi, np. w tekście rozprawki występują fragmenty nazbyt potoczne, z wtrętami ze stylu urzędowego.

Poprawność środków językowych

W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne. Punkty przyznaje się zgodnie z poniższą tabelą.
Poprawność językowa

(leksykalno-gramatyczna)Poprawność zapisu (ortograficzna, interpunkcyjna)

nieliczne błędy zapisu

liczne lub bardzo liczne błędy zapisu

nieliczne błędy językowe

3 pkt

2 pkt

liczne błędy językowe

2 pkt

1 pkt

bardzo liczne błędy językowe

1 pkt

0 pkt

Uwagi dodatkowe

 1. Wypowiedź jest oceniana na 0 punktów w każdym kryterium, jeżeli jest:

 • nieczytelna LUB

 • całkowicie niezgodna z poleceniem/tematem LUB

 • niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie).

 1. Praca napisana niesamodzielnie, np. zawierająca fragmenty odtworzone z podręcznika, zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym lub innego źródła, w tym internetowego, lub przepisane od innego zdającego, jest powodem do unieważnienia części pisemnej egzaminu z języka obcego. W przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzania egzaminu lub podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia zdającemu część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

 2. Jeżeli wypowiedź zawiera mniej niż 160 słów, przyznaje się 0 punktów za zakres i poprawność środków językowych.

 3. Jeżeli za wypowiedź przyznano 0 punktów w kryterium zgodności z poleceniem, we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów.

 4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. zdający napisał tylko wstęp), przyznaje się 0 punktów w każdym kryterium.

 5. Jeżeli za wypowiedź przyznano 1 punkt w kryterium zgodności z poleceniem, we wszystkich pozostałych kryteriach można również przyznać maksymalnie po 1 punkcie.

 6. W ocenie poprawności językowej w wypowiedziach uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów zapisu.


Przykładowe wypowiedzi

Temat 1.

Extreme sports are immensely fashionable nowadays. It is hardly a wonder then that a voucher for a bungee jump has recently become a popular present among teenagers. I personally find the voucher an original idea, however, before making such a purchase we should think twice whether the gift will be appreciated.
To celebrate a special occasion we search for something extraordinary. A bungee jump with its promise of total freedom and a huge adrenaline boost will undoubtedly be a great choice. Rarely can teenagers expect such a present from their relatives so such a gift will offer them a chance of a memorable adventure. The relatively high cost is a clear disadvantage; however, it decreases significantly when shared with others.
Obviously, for the risk-taker the voucher will be an exciting challenge allowing them to experience life on the edge. Yet, for the faint-hearted it might become a real burden. What if the person does not dare to do it? Suppose they think it is a malicious attempt to test their courage? Peer pressure might make the person jump, but it will be done to avoid losing face rather than for the sheer pleasure of it.
All in all, no matter how attractive the idea seems for the buyer, in my opinion, the decision should always be made with the recipient in mind. It might be an unforgettable present,
but it might also be remembered for a reason other than the intended one.

Ocena wypowiedzi

Zgodność z poleceniem – 5 punktów:elementy treści: teza adekwatna do tematu, zgodna z tematem oraz treścią rozprawki. Zdający rozpatruje problem zarówno z punktu widzenia osoby kupującej prezent, jak i osoby, która taki prezent otrzymuje. Argumentacja jest wieloaspektowa, przedstawiona z pozycji każdej ze stron. Podsumowanie wypowiedzi jest adekwatne do tematu i konsekwentnie wynika z całości pracy. Rozprawka nie zawiera fragmentów odbiegających od tematu.

elementy formy: poprawnie umiejscowiona teza, uwzględnione wszystkie części pracy (wstęp, rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi, pełna konsekwencja w układzie graficznym pracy, długość pracy w granicach określonych w poleceniu.

Spójność i logika wypowiedzi – 2 punkty: wypowiedź nie zawiera usterek w spójności i logice.

Zakres środków językowych – 3 punkty: szeroki zakres środków językowych, liczne fragmenty charakteryzujące się naturalnością, różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją użytych środków językowych, np. it’s hardly a wonder; think twice whether the gift will be appreciated; rarely can teenagers expect; decreases significantly when shared; experience life on the edge; What if the person does not dare to do it? a malicious attempt to test their courage; peer pressure; sheer pleasure of it; should always be made with the recepient in mind, zachowany jednorodny, stosowny styl.

Poprawność środków językowych – 3 punkty: brak błędów.


Uwagi dodatkowe:

Zaproponowany temat rozprawki wymaga od zdającego omówienia go z punktu widzenia osoby kupującej prezent oraz osoby obdarowanej. Są to dwa kluczowe elementy polecenia, które będą oceniane przez egzaminatora.

W temacie rozprawki postawione jest pytanie, które wymaga od zdającego wyrażenia własnej opinii. Odpowiadając na nie zdający może uznać tego rodzaju prezent jednoznacznie za dobry i konsekwentnie podać argumenty tylko na „tak”. Jeśli we wstępie taki prezent jest uznany przez zdającego za zły pomysł, to argumenty powinny wspierać tę tezę. Jeśli w pracy pojawiają się argumenty przeciwne do postawionej w rozprawce tezy, to zdający powinien uznać je za niezasadne. Zdający może również wyrazić opinię bardziej neutralną, tak jak jest to na przykład w ocenianej pracy. Należy zauważyć, że ten temat rozprawki nie wymaga od zdającego rozpatrywania argumentów za i przeciw, jest to tylko jedna z możliwych opcji.

Jest istotne, aby wyrażona we wstępie opinia oraz podsumowanie były spójne z argumentacją przedstawioną w rozwinięciu.Temat 2.

THE GLITTER OF BEING A STARSeeing a growing number of teenagers all wearing the same unusual item of clothing or extravagant hairdo, I immediately guess that yet another idol has appeared. A singer, dancer, actor, you name it. Rarely a star, as I understand it, but definitely a celebrity, someone talked about, admired and emulated.
Research has shown that teenagers come up as the group most easily influenced by pop culture. Why? Adolescence is a period when people search for identity and role models to look up to. Thus, TV sets, magazine covers and Internet gossip sites screaming to be read and watched are more than happy to oblige them. By imitating their idols, teens also hope to boost their own popularity among peers, which, in turn, results in heightened self-esteem.
Having said that, I do not mean to criticize teenagers. Idolization is a stage everyone goes through. Only yesterday did I watch an interview with an Oscar winner who admitted she had been terribly intimidated in childhood. Had it not been for her teenage infatuation with a popular actor, she might have chosen a profession less in the limelight. However, she wanted so much to follow in her idol’s footsteps that she found the strength to overcome her inhibitions, apply to a drama school and build a successful career. And what an actress she has become!
Let’s hope that the current teenage craze for celebrities will bring a few stars of a similar class, glittering in their own right.

Ocena wypowiedzi

Zgodność z poleceniem – 5 punktów:elementy treści: wprowadzenie zgodne z tematem, zachęcające czytelnika do dalszej lektury, obydwa elementy tematu (przedstawienie przyczyn zjawiska oraz opisanie doświadczeń osoby, na której życie fascynacja stylem życia gwiazd wywarła znaczący wpływ) szczegółowo omówione, zakończenie wypowiedzi adekwatne do tematu i treści artykułu, wypowiedź nie zawiera fragmentów odbiegających od tematu

elementy formy: artykuł jest zatytułowany, widoczny jest zamysł kompozycyjny, uwzględnione są wszystkie części pracy (wstęp, rozwinięcie i zakończenie) i zachowane właściwe proporcje między nimi (w przypadku artykułu zakończenie może być krótką puentą), pełna konsekwencja w układzie graficznym pracy, długość pracy w granicach określonych w poleceniu.

Spójność i logika wypowiedzi – 2 punkty: wypowiedź nie zawiera usterek w spójności i logice tekstu.

Zakres środków językowych – 3 punkty: szeroki zakres środków językowych, liczne fragmenty charakteryzujące się naturalnością, różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją użytych środków językowych, np. the same unusual item of clothing or extravagant hairdo; yet another idol has appeared; role models to look up to; screaming to be read and watched; more than happy to oblige; in turn; heightened self-esteem; follow in her idol’s footsteps; overcome her inhibitions; craze for celebrities; glittering in their own right, zachowany jednorodny, stosowny styl.

Poprawność środków językowych – 3 punkty: brak błędów.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna