Praca dyplomowa inżynierska semestr zimowy rok akad. 2011/2012 kierunek studiów energetykaPobieranie 246.16 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar246.16 Kb.
Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału dnia 18.05.2011

Uzupełniająca oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału dnia 29.06.2011


PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

semestr zimowy

rok akad. 2011/2012


kierunek studiów energetyka
Rodzaj pracy: E – eksperymentalna, P- projektowa, S – studialna

kontakt z prowadzącymi- patrz zakładka Dydaktyka – Zbiorczy wykaz konsultacji oraz zakładka Linkownia

Lp.

Temat pracy

Rodzaj pracy

Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego

Imię i nazwisko studenta

Zakład Automatyki i Kriogeniki I-22

1

Instalacje do przyzłożowego skraplania metanu
Installations for the liquefaction of natural gas in the vicinity of natural gas deposits

S

Dr. inż. J. Fydrych
2

Metody dalekosiężnego transportowania skroplonego gazu ziemnego LNG
Methods of the far-reaching transports of liquefied natural gas

S

Dr. inż. J. Fydrych
3

Systemy sterowania i układy automatycznej regulacji kotła ze szczególnym uwzględnieniem układu suszenia węgla brunatnego

Boiler control systems with particular interest in brown coal drying controlPS

Dr inż. J. Lichota
4

Suszarki węgla – przegląd, badania eksperymentalne

Coal dryers – review, experimental researchEPS

Dr inż. J. Lichota
5

Projekt układu wentylacji fragmentu teatru

Ventilation design for theatrePS

Dr inż. J. Lichota
6

Model sieci ciepłowniczej

District heating modelEPS

Dr inż. J. Lichota
Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła I-20

1

Instalacja kolektorów słonecznych dla domu jednorodzinnego – analiza przydatności stosowania różnych rodzajów i powierzchni kolektorów

Installation of solar collectors for home – usefulness analysis of collectors of varies kinds and areas

PS

dr hab. inż. Jacek KasperskiJakub Dąbek

2

Instalacja kolektorów słonecznych na wieży kominowej bud. A-4 – rozważania wariantów zabudowy i przydatności różnych rodzajów kolektorów

Installation of solar collectors for smoke-stack tower – mounting and usefulness analysis of varies kinds of collectors

PS

dr hab. inż. Jacek KasperskiCezary Czajkowski

3

Badania eksperymentalne pracy skrzynkowego, powietrznego kolektora słonecznego

Experimental investigation of box kind of air solar collector

E

dr hab. inż. Jacek KasperskiMarek Dziedusiewicz

4

Analiza obliczeniowa pracy skrzynkowego, powietrznego kolektora słonecznego

Analysis of efficiency of box solar collector

P

dr hab. inż. Jacek Kasperski


5

Możliwości zastosowania skrzynkowych, powietrznych kolektorów słonecznych

Usefulness analysis of box solar collector

S

dr hab. inż. Jacek KasperskiMałgorzata Urbaniak

6

Instalacja klimatyzacji solarnej LiBr z napędem z kolektorów słonecznych - analiza przydatności chillerów Yazaki o różnych wydajnościach

Installation of solar LiBr air-conditioning – analysis of usefulness of varies kinds of Yazaki devices

PS

dr hab. inż. Jacek KasperskiDaniel Płóciennik

7

Odsalanie wody z zastosowaniem kolektorów słonecznych

Solar desalination

S

dr hab. inż. Jacek Kasperski


8

Studium i wizualizacja 3D solarnej instalacji klimatyzacyjnej LiBr dla bud A-4

3D visualization study of solar air-conditioning LiBr installation for A-4 building

PS

dr hab. inż. Jacek Kasperski


9

Analiza i możliwości zastosowania lodu wodnego w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej

Analysis and possibilities of water-ice using in refrigerating and air-conditioning engineeringS

dr inż. Bogusław Białko
10

Analiza i możliwości zastosowania zestalonego CO2 w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej

Analysis and possibilities of solid CO2 using in refrigerating and air-conditioning engineeringS

dr inż. Bogusław Białko
11

Możliwości wykorzystania mieszanin zeotropowych ziębników do budowy dwutemperaturowej chłodziarka sprężarkowej

Zeotropic mixture of refrigerants using possibilities to bi-temperature compressor refrigerator constructionS

dr inż. Bogusław Białko
12

Projekt rozdzielacza cieczy gruntowego wymiennika ciepła

Project of fluid distributor used in ground heat exchanger system.P

dr inż. Bogusław Białko
13

Wykorzystanie termowizji do oceny jakości instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych.

The thermovision camera as a method to quality appraisal of cooling and heating installations.S

dr inż. Bogusław Białko
14

Pompa ciepła do ogrzewania i klimatyzacji hali produkcyjnej z wykorzystaniem systemu free-cooling

The production room heating and air-conditioning system based on heat pump and free-coolingP

dr inż. Bogusław Białko
15

Zintegrowany system ziębniczy małej mocy oparty na rurze ciepła

Compact small capacity cooling system based on heat pipeP

dr inż. Bogusław Białko
16

Sposoby konstrukcji miniaturowych urządzeń chłodniczych do produkcji lodu kostkowego

Construction methods of small refrigerating device for cube ice productionS

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
17

Wykorzystanie czynników ekologicznych w sprężarkowych chłodziarkach domowych

Ecological refrigerant exploitation in domestic compressor refrigeratorsS

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
18

System klimatyzacji samochodu osobowego z CO2 jako ziębnikiem

Car air-conditioning system working with CO2 as refrigerantS

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
19

Projekt ochładzacza gazu wysokotemperaturowej pompy ciepła pracującej na CO2

Project of gas cooler used in high temperature heat pump with CO2 as refrigerantP

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
20

Projekt pompy ciepła do ogrzewania hali produkcyjnej pracującej na ekologicznym czynniku ziębniczym

The project of heat pump working with ecological refrigerant used for heating of production roomP

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
21

Efektywne wykorzystanie ciepła odpadowego przez zastosowanie wysokosprawnej pompy ciepła

Effective exploitation of waste heat by using of high-efficiency heat pump.S

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
22

System klimatyzacji obiektu przemysłowego wykorzystujący odnawialne źródła energii.

The industrial object air-conditioning system based on renewable energy sourcesP

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
23

Projekt diody termalnej do ogrzewania obiektów infrastruktury drogowej.

The project of thermal diode used for road infrastructure heating.P

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
24

Projekt grawitacyjnej rury ciepła do ogrzewania autostrad i skrzyżowań.

The project of gravitational heat pipe used for highway and crossroads heatingP

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
25

Studium konstrukcji sorpcyjnych oziębiaczy wody dużej mocy

Review of the state-of-the-art high power absorption chillersS

doc. dr inż. J. Eichler
26

Studium konstrukcji sorpcyjnych oziębiaczy wody małej mocy

Review of the state-of-the-art low power absorption chillersS

doc. dr inż. J. Eichler
27

Symulacja numeryczna działania sprężarkowego urządzenia ziębniczego

Numerical simulation of the operation of a vapour compression refrigeration systemP

dr inż. M. Żak
28

Projekt pompy ciepła grunt/woda współpracującej z instalacją ogrzewania supermarketu opartą na wentylokonwektorach o mocy 30kW

Design of brine to water 30 kW heat pump working with fan coil heating installation of supermarket.P

dr inż. S. Reszewski

Stacj.

29

Projekt instalacji chłodniczej supermarketu z odzyskiem ciepła przegrzanych par o mocy 50 kW

Design of 50 kW direct refrigeration installation of supermarket with heat recovery of superheated vapourP

dr inż. S. Reszewski

Stacj.

30

Projekt systemu ziębno - grzejnego współpracującego z instalacją chłodniczą na potrzeby supermarketu o mocy 40 kW.

Design of 40 kw combined refrigeration and heating system working with direct refrigeration instalation of supermarket and heating instalationP

dr inż. S. Reszewski

Stacj.

31

Projekt instalacji chłodniczej do chłodzenia maszyn z chłodnią wentylatorową o mocy 100kW.

Design of 100 kW refrigeration system for machine cooling equipped with cooling towerP

dr inż. S. Reszewski

Niest.

32

Projekt pompy ciepła grunt/woda współpracującej z instalacją ogrzewania płaszczyznowego o mocy 20 kW.

Design of brine to water 20 kw heat pump working with floor heating installation.P

dr inż. S. Reszewski

Stacj.

33

Projekt pompy ciepła powietrze wentylacyjne/woda współpracująca z instalacją ogrzewania hali produkcyjnej o mocy 100 kW.

Design of waste air to water 100 kw heat pump working with heating installationP

dr inż. S. Reszewski

niest.

Zakład Inżynierii i Technologii Energetycznych I-20

1

Spalanie węgla w atmosferze OXY

Coal combustion in OXY atmosphereE

Prof.dr hab. inż. W.Rybak
2

Torrefakcja biomasy

Biomass torrefactionE

Prof.dr hab. inż. W.Rybak
3

Zaawansowane układy energetyczne na biomasę

Advanced biomass energy systemsE

Prof.dr hab. inż. W.Rybak
4

Układy zgazowania biomasy

Biomass gasification systemsE

Prof.dr hab. inż. W.Rybak
5

Tworzenie się osadów na powierzchniach ogrzewalnych kotła

Deposit formation on boiler heat surfacesE

Prof.dr hab. inż. W.Rybak
6

Odnawialne źródła energii w systemach ciepłowniczych małej mocy

Rewenable energy in small scale heating systemsP

Prof.dr hab. inż. W.Rybak
7

Wykorzystanie popiołów z energetyki zawodowej

Ash use from power engineeringE

Prof.dr hab. inż. W.Rybak
8

Spalanie i współspalanie odpadów komunalnych (RDF) w kotłach

Municipal solid waste combustion (RDF) and co-combustion in boilersE

Prof.dr hab. inż. W.Rybak
9

Układy kogeneracyjne na biomasę

Biomass CHP systemsE

Prof.dr hab. inż. W.Rybak
10

Układ kogeneracyjny na biomasę z obiegiem ORC

CHP biomass system based on ORC cycleE

Prof.dr hab. inż. W.Rybak
11

Zagrożenia pożarowo-wybuchowe w elektrowni

Fire and explosion risk in power plantE

Prof.dr hab. inż. W.Rybak
12

Ocena wpływu zmiany składu chemicznego popiołu na własności spiekania

Assessment of the influence of the change in the ash composition on sintering propertiesE

Dr inż. W.Ferens
13

Porównanie własności frakcji biomasy powstających w czasie mielenia

Comparison of properies of biomass fraction formed during the millingE

Dr inż. W.Ferens
14

Czyste technologie węglowe-spalanie tlenowe

Clean Coal TechnologiesE

Dr inż. Wojciech Moroń
15

Układy zgazowania biomasy w produkcji energii elektrycznej

IGCC systems in the production of electricityE

Dr inż. Wojciech Moroń
Zakład Kotłów i Turbin I-20

1

Układy trigeneracyjne dla budynków.

Trigeneration systems for buildingsS

Dr inż. Z. Modliński
2

Model pompy ciepła.

Model heat pump.P

Dr inż. Z. Modliński
3

Nadbudowa ciepłowni konwencjonalnej układem kogeneracyjnym

Extension of thermal power generation plant with CHP cycle.S

Dr inż. Z. Modliński
4

Model wymiany ciepła w budynku.

Model building heat transfer.S

Dr inż. Z. Modliński
5

Projekt elektrociepłowni gazowo-parowej o mocy 50 MWt ze zgazowaniem biomasy przy wykorzystaniu oprogramowania Cycle-Tempo

Application of Cycle-Tempo software for design of combined cycle CHPP

Dr inż. P. Rączka
6

Porównawcza analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania biomasy i gazu w elektrociepłowni o mocy 10MWe

Technical and economical case study of 100MWe CHP burning biomass or gasP

Dr inż. P. Rączka
7

Obliczenia sprawdzające wpływ zastosowania technologii OXYFUEL na wymianę ciepła w komorze paleniskowej kotła OP-130

Effect of OXYFUEL technology on temperature distribution and heat exchange in pf steam boiler OP-130P

Dr inż. P. Rączka
8

Projekt elektrowni ze zgazowaniem biomasy przy wykorzystaniu oprogramowania Cycle-Tempo.

Application of Cycle-Tempo software for design of combined cycle 50 MWt CHPP

Dr inż. P. Rączka
9

Korozja wysokotemperaturowa w kotłach energetycznych

High temperature corrosion of large – scale boiler.S

Dr inż. M. Świętochowski
10

Projekt kotła parowego na parametry podkrytyczne

Design of udercritical steam boiler.P

Dr inż. M. Świętochowski
11

Ocena wpływu paliwa na pracę kotła pyłowego.

Fuel change effect on boiler performance.P

Dr inż. M. Świętochowski
12

Odazotowanie katalityczne.
Catalytic denitrification.

S

Dr inż. M. Świętochowski
13

Odazotowanie niekatalityczne.
Non-catalytic denitrification.

S

Dr inż. M. Świętochowski
14

Optymalizacja kotła OP-130b z paleniskiem typu HUS przy współspalaniu biomasy.
Optimization of the OP-130b boiler equipped with the HUS type furnace by biomass co-firing.

E

Dr inż. M. Świętochowski
15

Mikroturbina w układach CHP

Microturbine for CHP systemsS

Prof. dr hab. inż. K. Jesionek
16

Strumienica wodna do odsysania mieszaniny parowo-powietrznej

Water ejector for suction of air-steam mixtureP

Prof. dr hab. inż. K. Jesionek
17

Strumienica parowa do odsysania mieszaniny parowo-powietrznej

Steam ejector for suction of air-steam mixtureP

Prof. dr hab. inż. K. Jesionek
18

Analiza rozwiązań konstrukcyjnych turbin wiatrowych

Analysis of wind turbine designsS

Prof. dr hab. inż. K. Jesionek
19

Analiza technologii łopat wirników turbin wiatrowych

Analysis of technology of wind turbine bladeS

Prof. dr hab. inż. K. Jesionek
20

Analiza sposobów przekazania mocy z wirnika turbiny wiatrowej

Analysis of energy transfer methods from wind turbine rotorS

Prof. dr hab. inż. K. Jesionek
21

Projekt modelu półtechnicznego turbiny wiatrowej 50 KW

Design of wind turbine model of 50 kW outputP

Prof. dr hab. inż. K. Jesionek
Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery I-20

1.

Pomiary strumieni przepływu termoanemometrem typu TA 460.

Flow measurements with TA 460 type thermoanemometer.E

dr hab. inż. A. Andruszkiewicz

stacjonarne

2.

Pomiary temperatur metodami elektrycznymi .

Temperature measurements with electrical techniques.E

dr hab. inż. A. Andruszkiewicz

niestacjon.

3.

Stanowisko pomiarowe do sprawdzania pirometrów .

Experimental stand for pyrometers verification.P/E

dr hab. inż. A. Andruszkiewicz

stacjonarne

4.

Pomiary strumieni przepływów bezwładnościowym przepływomierzem kolanowym .

Volumetric flow measurements with inertial centrifugal-head flowmeter.E

dr hab. inż. A. Andruszkiewicz

stacjonarne

5.

Pomiary strumieni przepływów w rurociągach o średnicach do 100 mm przepływomierzami ultradźwiękowymi .

Volumetric flow measurements in the pipes with diameter up to 100 mm using ultrasonic flowmeters.E

dr hab. inż. A. Andruszkiewicz

stacjonarne

6.

Dynamiczne pomiary temperatur .

Dynamic temperature measurements.E

dr hab. inż. A. Andruszkiewicz

stacjonarne

7.

Stanowisko do pomiarów strumieni przepływów metodami zwężkowymi i piętrzącymi.

Experimental stand for the flow measurements with the reducing pipes and impact pressure tubes.P/E

dr hab. inż. A. Andruszkiewicz

stacjonarne

8

Wpływ udziału niespalonego węgla na skuteczność osadzania pyłu w elektrofiltrach.

The influence unburned carbon in ash on its collection efficiency ESP.E

dr hab. inż. M. Jędrusik

stacjonarne

9

Wpływ wybranych aspektów prawnych na kształtowanie polityki energetycznej w skali lokalnej

Effect of selected law aspects on modeling of power engineering policy in local rangeS

dr inż. M. Mazur

Agnieszka Kęskiewicz

10

Badania procesu separacji cząstek stałych z przepływającego gazu w polu elektrycznym.

Studies of separation of solid particles from gas flowing in the electric field.E

dr inż. A. Świerczok

stacjonarne

11

Układy kogeneracyjne na biomasę.

Biomass CHP systems.P

dr inż. A. Tatarek
12

Możliwości wykorzystania prażonej biomasy w energetyce.

The perspectives of torrefied biomass utilization in Thermal Power Plants.E

dr inż. A. Tatarek
13

Bilans cieplny kotła parowego OP-430.

Thermal balance of steam boiler OP-430.E

dr inż. A. Tatarek
14

Bilans cieplny turbiny parowej 13UC108.

Thermal balance of steam turbine 13UC108.E

dr inż. A. Tatarek
15

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z częścią niemieszkalną.

Energy Performance Certificate for a building with non-livable part.P

dr inż. E. Wróblewska
16

Certyfikat energetyczny mieszkania w Krakowie i w Suwałkach.

Energy Performance Certificate for a flat in Kraków and Suwałki.P

dr inż. E. Wróblewska
17

Wpływy wymiany turbiny parowej na sprawność energetyczną bloku PCC Rokita w Brzegu Dolnym

The impact of steam turbines exchange on thermal energy efficiency in the lower edge of the PCC RokitaS

dr inż. K. Kubas
Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych I-22

1

Optymalizacja węzła uszczelniającego w zaworze zasuwowym

Optimization of sealing node in wedge valvePE

dr inż. Janusz Rogula
2

Optymalizacja siedziska i grzyba w zaworze minimalnego przepływu

Optimization of seat in minimum flow valvePE

dr inż. Janusz Rogula
3

Projekt stanowiska dydaktycznego do badania pracy pomp w ruchu turbinowym.

Design and put into practice of test stand to investigation of pump paramiters working in turbine modeP

dr inż. Marek Skowroński
Zakład Spalania i Detonacji I-20

1

Badania jakości spalania różnych paliw stałych w palenisku retortowym

Combustion quality of the different solid fuels in the retort furnaceE

Dr inż. T. Hardy

Ewa Zimna

2

Badania emisji zanieczyszczeń gazowych podczas spalania biomasy w paleniskach pyłowych

The studies of gaseous emissions from the combustion of biomass in the pulverized furnacesE

Dr inż. T. Hardy

Dorota Czerwonka

3

Badania jakości spalania biopaliw płynnych

The investigation of quality of liquid biofuels combustionE

Dr inż. T. Hardy

Paweł Nowakowski

4

Modyfikacja biopaliw stałych celem ograniczenia ich korozyjnych właściwości

Modification of solid biofuels in order to reduce their corrosive potentialE

Dr inż. T. Hardy
5

Analiza możliwości wykorzystanie magmy wulkanicznej do termicznego przetwarzania odpadów organicznych i produkcji paliw gazowych

The analysis possibility of volcanic magma thermal utilization of organic wastes and production of gas fuelsS

Dr inż. T. Mączka
6

Plazmowe zgazowaniu biomasy odpadowej

The plasma gasification of waste material from the biomassS,E

Dr inż. T. Mączka
7

Wpływ rozdrobnienia biopaliw stałych na temperaturę samozapalenia

The influence of crumble to auto ignition of solid biomassE

Dr inż. T. Mączka
8

Badania spalania ciekłych biopaliw z pyłem węglowym

The investigation of liquid biofuels combustionE

Prof dr hab. Inż, H.Pawlak-Kruczek
9

Separacja CO2 ze spalin – porównanie potrzeb energetycznych metody wymrażania i sorpcji na ciekłych i stałych sorbentach.

CO2 Separation from flue gas – energy analysis and comparison of different method – cryogenic and sorptionSP

Prof dr hab. Inż, H.Pawlak-Kruczek
10

Spalanie tlenowe pyłu węglowego – diagnostyka i ocena tworzenia się osadów i zagrożenia korozją

Oxy combustion of pulverized coal – diagnosis of deposits formation and corosion riskEP

Prof dr hab. Inż, H.Pawlak-Kruczek
11

Zachowanie się związków siarki w procesie spalania tlenowego .

Behaviour of sulfur compounds in oxy-combustion of coal dustE

Prof dr hab. Inż, H.Pawlak-Kruczek
12

Koncepcja i Projekt mikrosiłowni z wykorzystaniem biopaliw odpadowych

Concept and Design micro CHP fired with waste biofuelSP

Prof dr hab. Inż, H.Pawlak-Kruczek
13

Koncepcja i projekt instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu powietrza do suszenia biomasy

Concept and design solar collector for air heating to biomass dryling.SP

Prof dr hab. Inż, H.Pawlak-Kruczek
Zakład Termodynamiki I-20

1

Systemy wykorzystania ciepła odpadowego ze źródeł pogórniczych

Post-mining waste heat sources systemsP

prof. dr hab. inż. Z. Gnutek
2

Projekt mobilnego akumulatora ciepła

The project of a mobile thermal storage systemP

prof. dr hab. inż. Z. Gnutek
3

Projekt zasilania w różne formy energii mieszkania w bloku z wykorzystaniem źródeł odnawialnych

Project of supply a flat with various forms of energy using a renewable sources of energyP

prof. dr hab. inż. Z. Gnutek
4

Projekt zasilania w różne formy energii domku jednorodzinnego z wykorzystaniem źródeł odpadowych i odnawialnych

Project of supply a house with various forms of energy using a waste renewable sources of energyP

prof. dr hab. inż. Z. Gnutek
5

Projekt organizacyjno-techniczny przedsiębiorstwa usług energetycznych dla gminy wiejskiej

Organizational and technical project of energy services companies for the village councileP

prof. dr hab. inż. Z. Gnutek
6

Mobilne źródła energii cieplnej i elektrycznej przeznaczone do zastosowania w sytuacjach awaryjnych

Mobile sources of heat and electricity for use in emergency situationsP

prof. dr hab. inż. Z. Gnutek
7

Projekt koncepcyjny odzysku ciepła z pieca emalierskiego

Conceptual project of heat recovery from the enamelling furnaceP

dr inż. P. Kolasiński
8

Projekt koncepcyjny odzysku ciepła z pieca malarskiego

Conceptual project of heat recovery from the painting furnaceP

dr inż. P. Kolasiński
9

Modelowanie matematyczne wymienników ciepła w module termoakustycznego silnika Stirlinga, złożonego z nagrzewnicy, regeneratora i chłodnicy

Numerical model for heat exchangers located at a thermoacoustic (TA) Stirling engine unit: heater – regenerator – coolerP

dr inż. J. Lamperski
10

Audyt energetyczny wybranego budynku

Energy audit of the chosen buildingP

dr inż. M. Pomorski
11

Optymalizacja powierzchni przegród przezroczystych w budynku

Optimization of the window areas in the buildingP

dr inż. M. Pomorski
12

Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania instalacji solarnej w budynku użyteczności publicznej

Technical and economical analysis of solar energy use in public buildingP

dr inż. M. Pomorski
13

Efekty techniczne i ekonomiczne równoległej pracy wielu źródeł ciepła na wspólną sieć

Technical and economical effects of few heat sources operation for open networkP

dr inż. M. PomorskiWrocław, 30.06. 2011 dr inż. Maria Mazur, prodziekan ds. dydaktyki


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna