Praca licencjacka


Podstawowe produkty bankowePobieranie 377.15 Kb.
Strona2/5
Data29.04.2016
Rozmiar377.15 Kb.
1   2   3   4   5

1.4. Podstawowe produkty bankowe
Podstawowe produkty bankowe możemy podzielić na 3 kategorie:

 • rozliczenia pieniężne,

 • rozliczenia gotówkowe,

 • rozliczenia bez gotówkowe.

Rozliczenia pieniężne są to świadome i zgodne z przepisami prawa, przemieszczenia środków pieniężnych pomiędzy osobami prawnymi bądź fizycznymi. Rozliczenia te pochodzą głównie z wyniku umów o:

 • kupnie,

 • sprzedaży,

 • wynajmie,

 • dzierżawie,

 • robociźnie.

Rozliczenia gotówkowe dokonywane są głównie w kasie przez kasjera który odpowiada za przeprowadzane tranzakcie. Operacje wypłat bądź wpłat potwierdzane są dowodami wpłaty. Do rozliczeń gotówkowych zalicza się także:

 • płatności wykonywane za pomocą czeku płatniczego,

 • płatności wykonane gotówką,

 • przekazy i pobrania pocztowe.

Rozliczenia bez gotówkowe są to przekazywania środków między osobami prawnymi bądź fizycznymi za pomocą przeniesienia środków pieniężnych z jednego konta na drugie.

Do typowych rozliczeń bez gotówkowych zalicza się: • rozliczenia saldami – następują wówczas kiedy jesteśmy stroną zarówno kupującą jak i sprzedającą a nasz kontrahent pełni także obie, rozliczenie wówczas następuje okresowo saldem,

 • żądanie zapłaty – realizuje się poprzez złożenie przez wierzyciela w banku żądania zapłaty w celu pobrania od dłużnika zapłat,

 • czek rozrachunkowy – polega na wręczeniu przez dłużnika wierzycielowi czeku na podstawie którego zostaje on obciążony,

 • weksle rozliczenie zawierające bez warunkowe wezwanie do zapłaty.

ROZDZIAŁ II

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA JAKO NOWOCZESNY KANAŁ DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW BANKOWYCH
2.1. Marketing bankowy w ujęciu elementów Marketingu Mix
Wzrost liczby banków i coraz większa wiedza wśród klientów spowodowała dużą konkurencyjność w tej dziedzinie. Taka sytuacja spowodowała że marketing zaczął odgrywać dużą role w bankowości. To właśnie marketing i odpowiednie wykorzystanie jego narzędzi jest kluczem do sukcesu banku.

Celem marketingu jest prowadzenie działalności w taki sposób, aby klient odczuwał satysfakcje a bank osiągał zyski. Bank musi skoncentrować się na potrzebach klienta i pragnieniach w wyniku, czego może zaoferować pożądane usługi. Dlatego także bank musi mieć szeroką wiedze o swoich klientach. Bank powinien oferować usługi nie tylko aktualnie pożądane, ale także patrzeć przyszłościowo. Marketing bankowy powinien obejmować nie tylko potrzeby klientów, ale także możliwości ich spełnienia. Bank musi patrzeć z jednej strony na zaspokojenie klienta a z drugiej strony na zyski, jakie przynoszą te działania. Przesuniecie, w którąkolwiek stronę będzie negatywnie oddziaływało na interesy banku.

Marketing bankowy korzysta z elementów marketingu MIX czyli :


 • produkt,

 • cena,

 • dystrybucja,

 • promocja.

Podstawowym elementem marketingu-mix jest produkt, czyli jakikolwiek przedmiot wymiany.

Mimo iż produkty bankowe mają długi cykl życia, etap ich marketingowego tworzenia jest taki sam jak w przypadku innych produktów. Wszystko zaczyna się od tworzenia funkcji produktu. Polega to na stworzeniu właściwości ekonomicznych i fizycznych produktu. Formy i warunki oferty zostają połączone z symboliką przygotowaną dla tego produktu, która tworzą: nazwa, kolorystyka oraz lansowany symbol.

Kształtowanie produktu nie może być działaniem jednorazowym. Produkt jako przedmiot sprzedaży jest bowiem stale konfrontowany ze zmieniającymi się potrzebami klientów. Wyniki tej konfrontacji stanowią podstawę do podejmowania określonych działań dotyczących produktu. Utrzymanie produktu bez zmian w jego funkcjach następuje wtedy, gdy potrzeby zaspokajane przy jego pomocy nie ulegają zmianom lub zmieniają się nieznacznie, a na rynku nie ma produktów konkurencyjnych. Działania konkurencji powodują, że produkt musi być stale unowocześniany, aby dorównać bądź wyprzedzić konkurencje.

Pierwszym etapem w procesie tworzenia produktu jest poszukiwanie idei. W wyniku badań nad potrzebami klienta tworzy się pomysł na temat nowych produktów takich jak: lokaty, nowe rodzaje kredytów, nowe rodzaje usług itd. Kolejnym etapem jest gromadzenie idei i analiza ekonomiczna produktu. Bank powinien przeanalizować pomysły pod względem wykonalnym i ekonomicznym. Wprowadzenie nowego produktu wiąże się z kosztami, jakie bank musi ponieść na przeszkolenie personelu, wprowadzenie nowej dokumentacji, stworzeniu nowego systemu prawnego itd. Ostatnią fazą jest testowanie produktu na eksperymentalnej grupie klientów. Po jakimś czasie życia produktu na rynku bank kończy sprzedaż testowa i wyciąga wnioski z próby.

Poszukiwanie przez banki nowych produktów jest ważnym elementem działań marketingowych. Dzięki kreacji nowych produktów klient ma większy wybór, przez co wzrasta wielkość sprzedaży i bezpieczeństwo finansowe banku.

Ważnym elementem strategii banku jest ustalenie ceny na oferowane produkty. To właśnie odpowiednio wyznaczona cena może być powodem sukcesu bądź klęski produktu.

Istnieją 3 marketingowe sposoby na wyznaczanie ceny. Pierwszym z nich jest ustalanie ceny wg popytu na produkt. Dlatego też bank musi oszacować popyt na swój produkt. Do tego celu zbiera się szczegółowe informacje odnośnie liczby klientów w segmencie, ich dochodów, skłonności do inwestowania, wydawania itd. Bank powinien na bieżąco badać popyt, aby w razie zmian na rynku mógł określić nową cenę.

Następnym sposobem wyznaczania ceny jest ustalanie ceny wg Kosztów poniesionych przez bank. W tym sposobie bank skupia się na swoich wewnętrznych poniesionych kosztach. Cena końcowa produktu może być wyznaczona w oparciu o cennik konkurencji. Mimo iż ten sposób skupia się głównie na wewnętrznych elementach banku powinien on być oparty na badaniach popytu. W przeciwnym razie cena może nie trafić w oczekiwania klientów, przez co wprowadzenie produktu może się zakończyć fiaskiem.

Trzecim sposobem marketingowym wyznaczania ceny jest sposób opierający się na cenach, jakie ma konkurencja. W założeniu powinno to polegać na ustalaniu ceny mniejszej niż ma konkurencja bądź wyższej w przypadku, kiedy nasz produkt jest lepszy. Jednakże obydwa wahania mogą mieć negatywny wpływ na konsumenta. Cena niższa od innych banków może spowodować, iż konsument będzie myślał, że oferta jest kiepskiej jakości i zrezygnuje. Natomiast cena wyższa może spowodować brak zainteresowania naszą ofertą z powodu ceny.

Ceny produktów oferowanych przez Bank muszą być mniej więcej na poziomie konkurencji, aby nie budzić podejrzeń u klienta. Najważniejszym elementem cen w bankach jest ciągłe badanie rynku i dbanie o elastyczność popytową.

Kolejnym elementem zasady 4p po produkcie i cenie jest dystrybucja. Bank musi zadbać o to, aby w sprawny sposób, w odpowiednim miejscu i czasie zaoferować swój produkt.

Podstawowe znaczenie dystrybucji w bankowości nie sprawdza się. Z powodu braku fizycznych cech produktów bankowych dystrybucja tutaj przebiega inaczej. Najważniejszym elementem w dystrybucji jest tutaj jak największa liczba punktów obsługi klienta.

W bankowości mamy do czynienia z kanałami dystrybucji krótkimi i długimi. Kanał krótki to taki, który na swej drodze ma małą liczbę pośredników, natomiast długi to taki, który składa się z dużej liczby pośredników.

W bankowym kanale dystrybucji najważniejsze są 3 strumienie: • informacja – strumień informacji działa w jedną stronę, sprzedawca wysyła klientowi informacje o swoim produkcie,

 • negocjacje – strumień ten działa w obie strony, obie strony mogą negocjować na temat produktu i poszukiwać najlepszego rozwiązania,

 • zapłata – strumień ten także działa w obie strony, może iść od banku do klienta, kiedy to Np. klient ma lokatę w baku, bądź może płynąć od klienta do banku, kiedy to Np. ma on zaciągnięty kredyt.

Kanał dystrybucji produktu w bankowości jest efektem popytu. Podstawowy kanał to kanał bezpośredni, czyli stosunek bank – klient. Nowe kanały dystrybucji takie jak Internet, wap, telefon istnieją tylko, dlatego ze jest na nie popyt przez klienta.

Promocja jest finalnym elementem zasady 4P. Samo stworzenie produktu, ustalenie ceny i wybranie kanałów dystrybucji nie musi zapewnić sukcesu. Ważna jest promocja, czyli działania mające na celu uświadomienie konsumentowi o istnieniu produktu. Promocja jest narzędziem mającym na celu zwiększenie udziału w rynku.

Podstawowym elementem promocji jest utworzenie więzi z klientem. To właśnie więź i pozytywne nastawienie do banku może spowodować, iż klient skorzysta z lansowanej oferty. Osiągnąć to można dzięki interesującemu sposobowi przekazywania informacji przez bank, kreowaniu dobrej marki banku w oczach klienta oraz poprzez zachęcanie do produktu.

Bank jako instytucja tzw. szanowana, musi walczyć o dobre imię, podkreślać swoje sukcesy, osiągnięcia. Bank promując siebie powinien wszystkimi możliwymi sposobami wywrzeć presje na konsumencie i zbudować z nim wieź emocjonalna. Do uzyskania takiego efektu banki wykorzystują wszystkie możliwe środki, aby wywrzeć na nas presje emocjonalna. Wykorzystuje się do tego Np. sponsorowanie obiadów dla biednych dzieci.

W czasach silnej konkurencji marketing jest jedynym narzędziem mogącym zwiększyć sprzedaż i ocalić bank przed upadkiem.
2.2. Kanały dystrybucji produktów bankowych

Kanały dystrybucji w bańkowości i nie tylko to jeden z ważniejszych elementów utrzymujących firmę przy życiu. To właśnie dzięki kanałom bank dostarcza klientom pożądane produkty w odpowiednim miejscu i czasie.

Na wybór kanału dystrybucji wpływa informacja o tym, jaki jest segment docelowy produktu, czym jest produkt oraz jakie kanały dystrybucji dla takiego produktu stosuje konkurencja.

Pierwszym elementem decydującym o kanale dystrybucji jest określenie segmentu docelowego. Dzięki dokładnym informacja na temat liczebności segmentu, zamożności, popytu, wykształcenia, wieku, przychodach, religii, kulturze oraz pragnieniach, bank może dostosować kanał dystrybucji do oczekiwań i stanu segmentu. Informacje te mają wpływ np. na to ile jest oddziałów, gdzie są one ulokowane jak urządzone itd. Także dzięki tym informacja bank może określić czy będzie to kanał krotki czy długi.

Kolejna cechą decydującą o kanele dystrybucji są właściwości produktu, którego chcemy dystrybuować. Funkcje produktu wpływają, na to jaki jest kanał dystrybucji krotki czy długi Zawansowanie produktu decyduje o tym czy należy przeszkolić personel do jego dystrybucji, czy konieczna jest reorganizacja personelu, punktu sprzedaży bądź godzin obsługiwania. Cena tego produktu tez odgrywa ważną rolę. W przypadku produktów tanich kanały dystrybucji są długie a obsługa masowa. Natomiast, gdy produkt jest drogi kanał dystrybucji skracany jest do minimum a obsługa personalizowana.

Przy wybieraniu form dystrybucji ważne jest także, aby przyjrzeć się działaniom konkurencji. Informacje na temat stopnia dystrybucji i ilości punktów wśród konkurencji mogą przydać się bankowi w podjęciu strategicznych decyzji w walce o rynek.

Kanały dystrybucji można podzielić na stacjonarne i scentralizowane.

Najstarszym i najpopularniejszym do tej pory kanałem dystrybucji produktów bankowych jest kanał bezpośredni. Bezpośredni, czyli jest to stosunek klient-bank, klient-kasjer itd. Dystrybucji w tym przypadku odbywa się za pomocą oddziałów banku w terenie gdzie przychodzą klienci i zakupują produkty banku. Kanał ten jest w miarę krótki gdyż wyklucza działalność pośredników. Klient przychodząc do oddziału kontaktuje się od razu z wykwalifikowanym personelem, który działa w imieniu banku.

Mimo iż kanał podany wyżej jest najstarszy i najpopularniejszy nie oznacza to ze jest on jedyny. Postęp cywilizacyjny, rozwój techniki i wzrost popytu na nowe sposoby dystrybucji zaowocował powstaniem nowych kanałów.

Pierwszym nowym kanałem były telefony. To one właśnie zaczęły erę wygody w dystrybucji bankowej. Dzięki telefonowi klient może nie wychodząc z domu dowiedzieć się o ofercie produktów banku oraz nabywać produkty bankowe.

Kolejnym kanałem, który przyniosła technika stały się bankomaty. To dzięki nim obsługa wypłaty pieniędzy z konta został z automatyzowana i przyśpieszona.

Następnym pośrednim kanałem dystrybucji jest poczta. Dzięki przesyłkom listownym klient nie musi iść do banku, aby załatwić swoje sprawy. Bardzo przydatne, jeśli np. oddział znajduje się daleko od miejsca zamieszkania klienta.

Następnym kanałem otworzonym przez rozwój techniki był home banking. Dzięki specjalnemu modemowi i oprogramowaniu klient mógł skontaktować się z bankiem nie wychodząc z domu.

Kanał opisany wyżej jednak został praktycznie wyparty przez bankowość internetowa. Wysokie koszty i brak mobilności home banking spowodowały jego upadek.

Teraz dzięki zwykłej przeglądarce internetowej klient może dokonywać transakcji nie wychodząc z domu, 7 dni w tygodniu o każdej porze dnia.

Ostatnimi zdobyczami technicznymi są kanały dostępne przez SMS i WAP. Dzięki telefonii komórkowej klient może z każdego miejsca z komunikować się z bankiem i wykonać pożądane transakcje.


2.3. Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał

dystrybucji produktów bankowych
Rozwój techniki umożliwił stworzenie nowych kanałów dystrybucji produktów bankowych wygodnych dla klienta. Era, kiedy wszystko załatwiało się w okienku bankowym odeszła już. W chwili obecnej technika umożliwia nam dostęp do konta i przeprowadzanie operacji z każdego miejsca na świecie w dowolnej dla nas chwili.

Bankowość elektroniczna utworzyła nam nowe kanały dystrybucji takie jak: • Phone Banking – za pomocą telefonu stacjonarnego bądź komórkowego możemy w każdej chwili połączyć się z swoim bankiem i dokonać pożądanych transakcji, wszystko to możemy zrobić np. siedząc na swoim domowym fotelu nie ruszając się,

 • Home Banking – pierwszy kanał, który korzystał z Internetu, za pomocą specjalnego oprogramowania oraz modemu można wykonać wszelkie operacje bankowe, z powodu wysokich kosztów utrzymania i braku mobilność kanał ten nie jest za bardzo popularny wśród klientów,

 • Internet Banking – najprężniej rozwijający się i najbardziej popularny obecnie kanał (oprócz kanału bezpośredniego oczywiście), dzięki specjalnie utworzonej witrynie i zwykłej przeglądarce internetowej możemy dokonać wszelkich transakcji przez cala dobę,

 • SMS Banking – rozwój popularności telefonii komórkowej na świecie spowodował powstanie tego kanału, dzięki krótkim wiadomością tekstowym SMS mamy dostęp do swojego konta,

 • WAP Banking – rozwój telefonii komórkowej i wprowadzenie telefonów drugiej generacji z WAP’em umożliwił powstanie tego kanału, zasada jest taka sama jak w przypadku Internetu tylko ze połączenia dokonujemy z telefonu komórkowego,

 • E-mail Banking – kanał łączący klientów z bankiem za pomocą poczty elektronicznej, używany głownie do informowania klienta o przychodach na koncie bądź wykonanych operacjach, możliwe jest także wykonywanie przelewów za pomocą e-maila, co uruchomiło w Polsce np. Playback.

Mimo, iż elektronika wpłynęła na rozwój tylu nowych kanałów bańkowości elektronicznej to tak naprawdę liczy się obecne tylko jeden z nich, a mianowicie Internet Banking.

ROZDZIAŁ II

PREZENTACJA I ANALIZA OFERTY BANKOWOŚCI

ELEKTRONICZNEJ


  1. Prezentacja oferty wybranych kont

Postęp cywilizacyjny i rozwój techniki nie oszczędził banków. Dzięki rozpowszechnieniu telefonów i Internetu powstały tzw. e-banki. Ze względu na ofertę bankowości elektronicznej banki możemy podzielić na 2 grupy: banki oferujące zarówno kontra elektroniczne jak i tradycyjne oraz banki wirtualne oferujące jedynie dostęp elektroniczny. W mojej pracy opieram się na ofercie kont osobistych wybranych przeze mnie 12 banków, którą to prezentuje poniżej.BANK PEKAO SA

Bank z długą tradycją, istnieje od 1929 roku. OD 1999 roku inwestorem strategicznym jest UniCredito Italiano. Peako posiada sieć 804 oddziałów i 1088 bankomatów na terenie całego kraju.


Tabela 2.

Opłaty za usługi na kontach w PEKAO

NAZWA USŁUGI

NAZWA KONTA

-------------------------------------------------------

Eurokonto WWW

eMAX

Wymagane minimalne wpływy [zł]

500

1


Oprocentowanie [%]

0,10

4


Dostępne Karty

Maestro, Eurocard, MasterCard Visa Concerto

Visa Elektron

Visa Gold


Dostęp do konta przez

Internet, Wap, telefon


Otwarcie rachunku[zł]

0

0


Prowadzenie rachunku [zł]

6

Zlecenia stałe [zł]

0,40

Zlecenia telefoniczne [zł]

1,50

Przelew przez Internet [zł]

0,60

Wyciąg z konta [zł]

5

Opłata za dostęp przez Internet [zł]

0

Opłata za dostęp przez Telefon [zł]
0

Opłata za dostęp przez SMS [zł]

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie cennika banku.

mBank

Mbank rozpoczął działalność w 2000 roku jako pierwszy w pełni wirtualny bank w Polsce. Wywodzi się on z Bańkowości Detalicznej BRE Banku SA. Mimo swojego młodego wieku odgrywa on już ważna role w polskim sektorze bakowym. Internet dla Mbanku jest narzędziem pracy Anie strategiom działania tak jak dla wielu banków. Oferuje wszystkie kanały dystrybucji z wyjątkiem własnych oddziałów. Fizyczny oddział Mbanku istnieje tylko jeden i znajduje się on w Łodzi. Mimo tego posiada on duża liczbę bankomatów, których jest 452 na terenie całego kraju.


Tabela 3.

Opłaty za usługi na kontach w mBanku

NAZWA USŁUGI

NAZWA KONTA

-------------------------------------------------

eKONTO

eMAX

Wymagane minimalne wpływy [zł]

1

1

Oprocentowanie [%]

1,50

4

Dostępne Karty

Visa Elektron

Visa Gold

eKarta


Visa Elektron

Visa Gold
Dostęp do konta przez

Internet, wap, telefon

Internet, wap, telefon

Otwarcie rachunku [zł]]

0

0

Prowadzenie rachunku [zł]

0

0

Zlecenia stałe [zł]

0,50

-

Zlecenia telefoniczne [zł]

2

2

Przelew przez Internet [zł]

0,50

0,50

Wyciąg z konta [zł]

5

5

Opłata za dostęp przez Internet [zł]

0

0

Opłata za dostęp przez Telefon [zł]


0

0

Opłata za dostęp przez SMS [zł]

0

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie oferty banku.

Nordea

Istnieje od 1992 roku, początkowo nosił nazwę Banku Komunalnego. W 1999 roku została podpisana umowa subskrypcyjno inwestycyjna z NordBanken AB, dzięki czemu grupa bankowa Nordea stała się inwestorem strategicznym. Nordea posiada 47 oddziałów i 15 bankomatów w największych polskich miastach.
Pobieranie 377.15 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna