Praca semestralnaPobieranie 10.55 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar10.55 Kb.
JĘZYK ANGIELSKI Name:

PRACA SEMESTRALNA

SEMESTR I total: 52 points
I. Wstaw poprawne formy czasownika ‘to be’

1. We …………….from Wales.

2. We (not) ...................at school now.

3. My sister .....................a teacher.

4. What ..................... your surname?

5. My sister and I ........................in London now.


II. Zakreśl poprawną możliwość.

1. THEY / THEIR father is a teacher.

2. YOU / YOUR brother isn’t here now.

3. WE / OUR are brothers.

4. Where are WE / OUR parents?

5. HE / HIS mum is a secretary.


III. Uzupełnij słówko pytające tak, by pasowało do odpowiedzi.

1. ……………..is her name? – Anna.

2. ……………..is Athens? - in Grece.

3. .....................is her favourite star? – Brad Pitt.

4. ....................is she from? – Argentina.

5. ....................is the music lesson? – on Monday.


IV. Wstaw poprawne formy czasownika ‘have got’

1. (you)……………………….a pet? – yes, I have.

2. (not) We ...............................a big garden.

3. My bedroom.............................a red carpet.

4. We ..............................a cat and a dog.

5. My brother ............................ten posters on his bedroom wall.


V. Napisz formy liczby mnogiej od podanych rzeczowników.

1.desk
2. watch
3. dictionary
4. box
5. family

VI. Uzupełnij zdania słówkami ‘some’ lub ‘any’

1. Have you got ………………….interesting books about animals?

2. I haven’t got ...........................brothers or sisters.

3. This shop has got ...........................good CDs with jazz music.

4. .....................small tomatoes, please.

5. There are .......................good French films in this video shop.


VII. Uzupełnij brakujący przyimek.

1. English is ......................the morning.

2. History is ......................ten o’clock.

3. Art is .......................the afternoon.

4. My brother is .....................home.

5. She comes .........................Brazil.

6. The books are ..........................the table.
VIII. Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika w czasie Present Simple.

1. He (go)……………………..to the cinema twice a month.

2. My parents (not+speak)......................................English.

3. (she+live).....................................in this town+

4. He (not+play).................................tennis very well.

5. I (meet)...............................my friends every weekend.


IX. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania:
‘I’m fourteen and I’m a very good runner. I’ve got a great coach and I train for two or three hours a day. My parents aren’t very interested in sport, but my mum is brilliant. She takes me to the athletics club after school and never misses my races. My dad isn’t so sure about my running. He worries that I don’t have time for my school work. I’ve got a lot of friends at school. We like the same things but I don’t have much time to see them after school or at weekends. I like my coach. He’s a great influence on my life. But do I really want to be a professional athlete? I don’t have time for the other things in life.’
Are these sentences true (T) or false (F)?
1. Mark trains a lot.

2. He and his parents have the same interests.

3. His father is happy about his running.

4. Mark spends a lot of time with his friends.

5. His coach is a big influence on his life.

6. Mark is sure he wants to be a professional athlete.X. Praca pisemna: krótka forma użytkowa
Sporządź krótki e-mail do kolegi korespondencyjnego, w którym:

  • przedstawisz się, powiesz ile masz lat i skąd jesteś

  • opiszesz główne cechy twojego charakteru

  • opiszesz swoje zainteresowania

  • wyrazisz nadzieję, że będziecie przyjaciółmi

: materialy
materialy -> Wykład czwarty
materialy -> Projekt wirtualnej współpracy jednostek am w Lublinie w zakresie dokumentacji dorobku naukowego I przygotowania danych do oceny parametrycznej Uczelni
materialy -> Rozwiązania zadań
materialy -> Spis treści: lokalizacja cele I zadania
materialy -> Sytuacja na rynkach zmusza firmy do szukania oszczędności. Przedsiębiorstwa zmniejszają koszty, tnąc zatrudnienie i zamówienia
materialy -> Budowa autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa Studium wykonalności spis treśCI
materialy -> Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Nakład 500 egz
materialy -> Andrzej Nowakowski Biblioteka Uniwersytecka
materialy -> Wielowymiarowa analiza porównawcza cz. II analiza danych panelowych
materialy -> Wielowymiarowa analiza porównawcza cz. II analiza związku korelayjnego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna