Prace remontowo-budowlane w pokojach, pom. Sanitarno-kuchennych I gospodarczych oraz w holu na parterze I w portierniPobieranie 53.89 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar53.89 Kb.
RODZAJ OPRACOWANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE W POKOJACH, POM. SANITARNO-KUCHENNYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ W HOLU NA PARTERZE I W PORTIERNI

W DOMU STUDENCKIM „CEBION” PRZY

UL. LANGIEWICZA 6 W LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA


Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

OPRACOWAŁ : mgr inż. Cezary Drozd

Lublin, maj 2014 r.

SPIS TREŚCI
 1. WSTĘP


  1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

  2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

  3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

  4. Określenia podstawowe.

  5. Ogólne wymagania.
 1. MATERIAŁY

  1. Wyroby metalowe.

  2. Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

  3. Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

  4. Kruszywa.

  5. Materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe.

  6. Zaprawy.

  7. Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych.

  8. Wyroby ceramiczne.

  9. Wyroby z ceramiki szlachetnej.

  10. Materiały podłogowe.

  11. Stolarka.

  12. Materiały, produkty i wyroby różne.

Elementy betonowe nawierzchni i urządzeń drogowych
3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót budowlanych.


4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport materiałów budowlanych.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty remontowo – budowlane (wykończeniowe).


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. NORMY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Branża budowlana 1. WSTĘP

  1. Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac remontowo – budowlanych w D.S. „Cebion” przy ul. Langiewicza 6 w Lublinie:

   • Pokoje studenckie,

   • Pomieszczenia sanitarne i kuchenne,

   • Hol na parterze i portiernia.  1. Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.


  1. Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac remontowo – budowlanych w budynkach dydaktyczno – naukowych.


  1. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.


  1. Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.


 1. MATERIAŁY

  1. Wyroby metalowe.

2.1.1. listwy wykończające – osłona krawędzi parapetów,

2.1.2. progi metalowe,

2.1.3. Gwoździe okrągłe budowlane, gołe.


  1. Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

   1. Farba lateksowa odporna na ścieranie.

   2. Farba lateksowa odporna na wilgoć (do malowania łazienek i kuchni).

   3. Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna.

   4. Farby ftalowe do gruntowania ogólnego stosowania.

2.2.3. Farby ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

2.2.4. Rozcieńczalniki do farb ftalowe.

2.2.5. Benzyna do lakierów.

2.2.6.Lakier podkładowy szybkoschnący, zapobiegający ciemnieniu drewna i uwypuklający jego strukturę.

2.2.7. Lakier jednoskładnikowy poliuretanowy o zwiększonej odporności na ścieranie, zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne.

2.2.8. Mydło techniczne maziste (szare) 65%.


2.3. Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

2.3.1. Folia polietylenowa szeroka – podkładowa pod panele.

2.3.2. Klej winylowy.

2.3.3. Folia polietylenowa bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm

2.3.4. Preparat do gruntowania podłoży.

2.3.5. Preparat impregnująco – gruntujący.

2.3.6. Preparat do gruntowania podłoży lastrykowych pod okładziny z płytek gresowych.
2.4. Kruszywa.

2.4.1. Piasek do zapraw.


2.5. Materiały wiążące, wapienne i gipsowe oraz elementy gipsowe.

2.5.1. Cement portlandzki kl. 32,5 bez dodatków.

2.5.2. Wapno suchogaszone.

2.5.3. Gips budowlany.

2.5.4. Gips szpachlowy.

2.5.5. Płyty gipsowo – kartonowe zwykłe gr. 9,5 mm


2.6. Zaprawy.

2.6.1. Zaprawa klejąca do płytek gresowych na podłoże lastrykowe.

2.6.2. Zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych glazurowanych i gresowych.

2.6.3. gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka.

2.6.4. Zaprawa wyrównawcza samopoziomująca (do posadzek).

2.7. Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych.

2.7.1. Mata pod panele.


2.8. Wyroby z ceramiki szlachetnej.

2.9.1. Płytki kamionkowe GRES 60 x60x1 cm polerowane, gat. I.


2.9. Materiały podłogowe.

2.9.1. Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4.

2.9.2. Listwy (cokoliki) przyścienne z mdf minimum19/40 wraz z narożnikami i końcówkami.

2.9.3. Progi drewniane dębowe.

2.9.4. Listwy przypodłogowe dębowe, kl.I.
2.10. Materiały, produkty i wyroby różne.

2.10.1. Materiał ścierny do szlifowania parkietów.

2.10.2. Taśma spoinowa.

2.10.3. Papier ścierny w arkuszach.

2.10.4. Kołki rozporowe.

2.10.5. Woda (materiał inwestora).3. SPRZĘT DO ROBÓT BUDOWLANYCH.

3.1 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.

3.2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.3. Mieszarka do zapraw.

3.4. Szlifierka do parkietów.
Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:


  • samochód dostawczy do 0,9 t,

  • samochód skrzyniowy do 5 t.


4.2. Transport materiałów budowlanych.

4.2.1. Płytki ceramiczne – zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

4.2.2. Materiały do robót malarskich – w opakowaniach, na paletach w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

4.2.3. Transport cementu, wapna, gipsu budowlanego i szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno luzem należy przewozić cementowozem, natomiast materiały workowane dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.2.4. Kruszywa – można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

4.2.5. Materiały podłogowe powinny być transportowane opakowaniach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami.

4.2.6. Gruz i złom z rozbiórki w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed pyleniem i spadaniem .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty ogólnobudowlane obejmują:

5.1.1. Pokoje studenckie.

- wyniesienie i ponowne wniesienie mebli,

- zabezpieczenie podłóg folią,

- uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania,

- dwukrotne malowanie farbami akrylowymi po uprzednim zagruntowaniu ścian i sufitów,

- szpachlowanie i pomalowanie farbą ftalową pasów pomiędzy ościeżnicami okiennymi i parapetami,

- jednokrotne malowanie farbą ftalową grzejników i rurek,

- dwukrotne malowanie farbą ftalową karniszy,

- gruntowanie podłoży lastrykowych preparatami gruntującymi wraz z usunięciem starych warstw pasty - parapety,

- obłożenie parapetów płytkami kamionkowymi GRES polerowany o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej i wklejenie metalowych listew osłaniających na krawędziach,

- rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) w wybranych pokojach,

- wykonanie napraw podłoży oraz ich wyrównanie lub wygładzenie zaprawami samopoziomującymi i zagruntowanie preparatem gruntującym w wybranych pokojach,


  • wykonanie posadzek z paneli podłogowych kl. AC4 w wybranych pokojach,

  • zamontowanie progów metalowych,

  • mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek w wybranych pokojach,

  • lakierowanie wyszlifowanych parkietów lakierem podkładowym szybkoschnącym, zapobiegającym ciemnieniu drewna i uwypuklającym jego strukturę w wybranych pokojach,

  • trzykrotne lakierowanie parkietów lakierem jednoskładnikowym poliuretanowym o zwiększonej odporności na ścieranie, zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne w wybranych pokojach,

  • wykonanie i zamontowanie zabudów meblowych zgodnie z rys. nr 1

Rys nr 1. Wizualizacja zabudowy meblowej w pokoju ( aneks kuchenny).


Konstrukcja zamocowania sztywna, uniemożliwiająca odkształcenie.

Zabudowę meblowę należy wykonać z płyty wiórowej meblowej gr. 18 mm.

Uchwyty do szafek – metalowe.

Zabudowa w jednym pokoju skłąda się z następujących elementów:
1. Zabudowa laboratoryjna dolna o wym. 85/50/60 cm 1 szt

2. Zabudowa laboratoryjna dolna z szufladami o wym. 85/50/60 cm 1 szt

3. Blat kuchenny o wym. 105/65 cm 1 szt

4. Listwa przyścienna z płyty meblowej przy blacie kuchennym o wym. 160/55 cm. 1 szt

5. Szafka wisząca o wym. 70/50/40 cm 2 szt

6. Szafka wisząca o wym.~ 65/50/40 cm 2 szt

7. Szafka wisząca 65/60/32 cm 1 szt
UWAGA: Kolorystyka płyty meblowej w uzgodnieniu z Kierownikiem domu studenckiego oraz inspektorem nadzoru robót.

Możliwa jest wizja lokalna zabudowy istniejącej w pokoju.


5.1.2. Pomieszczenia sanitarne i kuchenne

-zeskrobanie łuszczącej się farby na sufitach we wskazanych natryskach,

-gruntowanie podłoży preparatem głęboko penetrującym, impregnująco - gruntującymi (pod gładzie),

- wykonanie gładzi gipsowych gr. 3 mm jednowarstwowych na stropach na podłożu z płyt gipsowych i na tynku,

-gruntowanie podłoży preparatem głęboko penetrującym, impregnująco - gruntującymi (pod malowanie),

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na wilgoć (do malowania łazienek i kuchni) sufitów,

- jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm,

- zabezpieczenie podłóg folią.


5.1.3. Hol na parterze i portiernia.

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- wykonanie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 9,5 mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków (zakrycie szczelin przy sufitach z płyty gips.-karton. w kasetonach),


  • przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie farbami lateksowymi oraz gruntowanie podłoży preparatem gruntującym,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po uprzednim zagruntowaniu podłoża sufitów z profilami ciągnionymi (stosunek powierzchni ozdób do całej powierzchni sufitów do 10%) oraz ścian,

- rozebranie posadzki z paneli podłogowych wraz z cokolikami przyściennymi, matą i folią w portierni,

- wykonanie posadzek z paneli podłogowych kl. AC4,

- gruntowanie podłoży lastrykowych preparatami gruntującymi wraz z usunięciem starych warstw pasty - parapety,

- obłożenie parapetów płytkami kamionkowymi GRES polerowany o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej i wklejenie metalowych listew osłaniających na krawędziach,

- zabezpieczenie podłóg folią,  • wywiezienie złomu drzewnego.


Kolorystyka wymalowań i okładzin zgodnie z życzeniami użytkowników.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.


8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  • dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  • świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę gotowości do odbioru.


Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  • zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  • jakości wykonanych robót,

  • kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:  • wykonawcy,

  • inwestora,

  • użytkownika.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość robót wg cen jednostkowych.

Ceny jednostkowe obejmują:


  • robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

  • wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych z kosztami zakupu,

  • wartość pracy sprzętu z narzutami,

  • koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

  • podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).


10. NORMY

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-EN 1008:2004 WODA ZAROBOWA DO BETONU.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 13329:2004 LAMINOWANE POKRYCIA PODŁOGOWE.


/10
Pobieranie 53.89 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna