Prace teoretyczne I metodologicznePobieranie 55.2 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar55.2 Kb.
Środowisko i Rozwój” nr 22 (2/2010)

Streszczenia

Część pierwsza

PRACE TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE

Chapter 1

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PART


Henryk Maciołek, Anetta Zielińska, Tadeusz Domaradzki
Wykorzystanie serwatki technologicznej z przemysłu mleczarskiego

The use of whey issued from the dairy industry technology
Streszczenie

W 1990 roku wyprodukowano na świecie 120 milionów Mg serwatki, a zawartego w niej białka


0,7 miliona Mg. W Polsce w latach 2000-2001 produkcja serwatki stanowiła 1,9 miliarda dm3,
w tym 65% słodkiej serwatki pochodzącej z produkcji serów podpuszczkowych, a 35% kwaśnej, pochodzącej z produkcji serów twardych.

Serwatka ze względu na swój skład chemiczny stanowi ważny surowiec do produkcji różnych artykułów spożywczych, farmaceutycznych, a także paszowych (w tym cukru mlekowego – laktozy i pochodnych, białek serwatkowych, napojów konsumpcyjnych, kwasu mlekowego, alkoholu etylowego, serów albuminowych, komponentów paszowych).

Serwatka jest ważnym surowcem dotychczas w pełni niewykorzystanym. Zdaniem badaczy „pełne wykorzystanie serwatki jest zadaniem na przyszłość”.

Słowa kluczowe: serwatka, surowiec, produkty spożywcze, ekologia, środowisko przyrodnicze.
Summary

Production produced in 1990 was the world’s 120 million tonnes, a protein contained in its


0.7 million tonnes. In Poland in 2000-2001 accounted for 1.9 billion liters of whey with 65% sweet whey from the production of cheese rennet, and 35% acid, derived from the production of curd cheese.

Whey due to its chemical composition is an important raw material for production of various foodstuffs, pharmaceutical and feed (including sugar, lactose and lactic acid derivatives, whey protein, beveraged drinks, lactic acid, ethyl alcohol, albumin cheeses, components of feed).

Whey is an important raw material not yet fully used. According to researchers’ “Full use of whey is a task for the future.”

Keywords: whey, raw, food products, ecology, natural environment.

Wojciech Kozik, Mirosław Czapka, Violetta Kozik
Żywienie a proces starzenia. Część 1

Nutrition and ageing process. Part 1
Streszczenie

Anti-aging, czyli „przeciw starzenie się” to działania mające na celu spowolnienia procesów zachodzących w ludzkim organizmie, uznawanych za naturalne zjawiska związane z upływem lat. Niezaprzeczalnym osiągnięciem nauki jest uznanie sposobu żywienia za jeden z najważniejszych czynników decydujących o stanie zdrowia, występowaniu określonych chorób, a także umożliwiających zapobieganie wielu schorzeniom poprzez jego modyfikację.Słowa kluczowe: żywienie, anti-aging, starzenie się.

Summary

Anti-aging is action to slow processes in the human body, regarded as a natural phenomenon associated with aging. Undeniable achievement of science is the recognition of diet as one of the most important factors for health status, the occurrence of certain diseases, as well as for the prevention of many diseases through its modification.Keywords: nutrition, anti-aging, aging.

Henryk Maciołek, Anetta Zielińska, Tadeusz Domaradzki
Ekstruzja odpadów organicznych z przemysłu rolno-spożywczego

oraz jej efektywność prozdrowotna, paszowa i ekologicznaExtrusion of the organic wastes from the agri-food industry and its pro-health,

feed and ecological effectiveness
Streszczenie

Ekstruzja jest obecnie jedną z najnowocześniejszych technologii stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się ekstruzja dwuślimakowa, gdyż przy stosunkowo niskich nakładach energetycznych umożliwia kontrolowaną hydrotermiczną obróbkę surowców o zróżnicowanym składzie chemicznym (podwyższonej zawartości tłuszczu, białka, włókna pokarmowego). Dzięki tej technologii możliwe jest przetwarzanie surowców w szerokim przedziale wilgotności, temperatury i co jest niezmiernie istotne, w dużym stopniu możliwe jest kontrolowanie rozkładu czasu przebywania materiału w ekstruderze.

Ekstruder jest urządzeniem przyspieszającym proces formowania i przekształcania składników
w produkcji paszy. Ekstrudery stosuje się do gotowania, formowania, miksowania, teksturowania
i nadawania kształtu produktom paszowym w warunkach sprzyjających utrzymywaniu jakości, wysokiej wydajności i obniżania kosztów przetwarzania surowców ekstrudowanych.

Słowa kluczowe: ekstruzja, odpady rolnicze, składniki paszy, ekologia.
Summary

Extrusion is one of the most modern technologies used in the food industry. In particular, much interest has happened since the twin screw extrusion at relatively low cost of energy provides


a controlled hydrothermal treatment of materials with different chemical composition (increased fat, protein, fiber tract). With this technology it is possible to process materials in a wide range of humidity, temperature, and which is extremely important, to a large extent it is possible to control the residence time distribution of the material in the extruder.

Extruder is a device that accelerate the formation and transformation in the production of feed ingredients. Extruders are used for cooking, formulation, mixing, texturing and shaping a feed products in conditions conducive to maintaining a quality, high efficiency and reduced costs of processing raw materials extruded.Keywords: extrusion, agricultural waste, feed ingredients, ecology.


Józef Jagas
Bariery ekonomiczno-techniczne pozyskiwania energii ekologicznej

Economic and technical barriers of obtaining green energy
Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest klasyczna ekonomia a efektywność zagospodarowania źródeł energetycznych oraz źródła pozyskiwania energii i bariery w jej pozyskiwaniu. Na tle pozyskiwania energii ekologicznej wystąpiły afery polityczne i „naukowe”. Istnieje potrzeba opracowania nowej ekonomii.Słowa kluczowe: pozyskiwanie energii ekologicznej, bariery polityczne

oraz ekonomiczno-techniczne.


Summary

The paper is a classic economics and management efficiency of energy sources and energy generation sources and barriers to its acquisition. In the background of green energy production,


a political and scientific” scandal occurred. There is a need to develop a new economy.

Keywords: searching for green energy generation, political, economic and technical barriers.

Bożena Gajdzik
Controlling w działalności środowiskowej instytucji samorządowych

Controlling in the environmental activities in the municipal organizations
Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia controllingu środowiskowego na przykładzie jednostki samorządowej jaką jest gmina. Zaproponowano definicyjne ujęcie controllingu środowiskowego Przedstawiono także istotę procesu, eksponując funkcje: planistyczną, kontrolną, sterowanie i regulacja, zasilanie informacyjne oraz najważniejsza korygująca. Ponadto zestawiono wskaźniki i narzędzia oceny efektywności ekologicznej w układzie: controlling strategiczny


i operacyjny oraz według klasyfikacji przedmiotowej (czego dotyczy) i podmiotowej (kto ocenia efekty).

Słowa kluczowe: controlling środowiskowy, wskaźniki controllingu, efektywność środowiskowa.
Summary

In the paper the key foundations of environmental controlling for example municipal organizations like community were presented. Some definitions of environmental controlling were created


by author. Controlling is process so the functions like: planning, control, manage and regulate, information supply and the more important function – correcting were characterized.

Moreover the indexes and tools of environmental efficiency were put together in following composition strategic controlling and operating besides according to subject classification and kind group of estimators.Keywords: eco-controlling, indexes of controlling, environmental efficiency.

Część druga

Prace empiryczne

Chapter 2

Practical part
Włodzimierz Kotowski
Warianty procesowe wytwarzania biodiesla

Variants of the process of biodiesel production
Streszczenie

Scharakteryzowano wariantowe procesy przetwarzania oleju rzepakowego do biodiesla, jak


i metody efektywnej utylizacji słomy rzepakowej. Przedstawiono ekonomikę budowy oraz eksploatacji małej – przyzagrodowej – instalacji omawianego paliwa na własne potrzeby. Opisano schematy procesowe utylizowania przepracowanych olejów oraz tłuszczów zwierzęcych do ekologicznego oleju napędowego.

Słowa kluczowe: rośliny oleiste, słoma rzepakowa, brykietowanie biomasy, wytłaczanie oleju.
Summary

The paper presents characterisations for alternative router applicable when converting the rape-seed oil to biodiesel fuels. Also, the possible methods were mentioned for utilization of rape straw in the production of electric power. The economic aspects were analysed for the construction and operation of a small in-farm facility, fuelled with the material in question, to cover the farm’s captive needs. Process schemes were described for utilization of spent oils and animal fats, which can yield environmentally friendly fuel oils.Keywords: oilseeds, rape straw, biomass briquetting, extrusion oil.

Andrzej Kacprzak, Rafał Kobyłecki, Zbigniew Bis
Czysta energia elektryczna z węglowego ogniwa paliwowego

Clean electricity from the direct carbon fuel cell
Streszczenie

W artykule omówiono aktualny stan wiedzy z zakresu technologii węglowych ogniw paliwowych (Direst Carbon Fuel Cell – DCFC) oraz przedstawiono własne wyniki badań warunków pracy ogniwa paliwowego typu DCFC. W wyniku badań własnych autorów stwierdzono, że pracujące stabilnie ogniwo generuje prąd ok. 120 mA przy napięciu 0,6 V, wykorzystując jako paliwo węgiel (tzw. biocarbon), pozyskiwany w procesie autotermicznej termolizy biomasy.

W pracy scharakteryzowano i omówiono także główne czynniki i parametry wpływające na pracę ogniwa oraz potencjalne trudności, jakie należy pokonać w celu dalszego rozwijania tej technologii.

Słowa kluczowe: ogniwo paliwowe, biocarbon, węgiel, biomasa.
Summary

The paper describes current knowledge regards the direct carbon fuel cell (DCFC) technology, and the results of authors’ investigation with the use of a prototype fuel cell fuelled with graphite and biocarbon (product of biomass carbonization). The effect of two biocarbon parameters, i.e. its carbon content and granulation are discussed. It is demonstrated that the fuel cell can be operated in a steady-state generating voltage of over 1 V and the electric current of roughly 120 mA.Keywords: fuel cell, biocarbon, coal, biomass.

Ryszard Wasielewski, Małgorzata Piechaczek
Zmiany parametrów jakościowych i struktury koksu wytworzonego

w procesie odzysku zużytych jonitów w bateriach koksowniczychChanges of quality parameters and structure of coke produced

in the process of used ion exchange resins recovery in coke oven batteries
Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań przemysłowych współkoksowania zużytych żywic jonowymiennych


z węglem kamiennym w baterii koksowniczej pracującej w systemie wsadu ubijanego. Testy przemysłowe przeprowadzono w skali 150 kg wsadu (tzw. testy skrzynkowe) z udziałem odpadów we wsadzie 1 i 3%. Badano wpływ wielkości dodatku zużytych jonitów na jakość otrzymanego koksu i jego strukturę. W badaniach zastosowano dla koksowania mieszanki węglowej przeznaczonej dla koksu przemysłowego. Zaobserwowano wzrost wytrzymałości mechanicznej koksu przy udziale żywic jonowymiennych we wsadzie do 3%. Wyniki badań wskazują, że termiczny odzysk zużytych jonitów jest możliwy przy akceptowalnym udziale we wsadzie do 3%.

Słowa kluczowe: zużyte żywice jonowymienne, odzysk odpadów, współkoksowanie,

baterie koksownicze.


Summary

Results of research of waste ion-exchange resins with coal co-coking industrial tests in a coke battery operating in stamp charge system have been presented. Tests were carried out in industrial scale 150kg/charge (so-called “box tests”) with the addition of waste in charge from 1 to 3%. The influence of additive volume ion-exchange resins on the quality parameters of obtained coke has been investigated. Tests have been carried out for coking blend designed for “industrial coke” type production. The improvement in coke strength parameters in terms of indices M80 and M40 when the share of the ion resin up to the 3% has been observed. The results indicate that thermal recycling of waste resins are possible and an acceptable ion-exchange resins concentration in the charge should not exceed 3%.Keywords: used ion exchange resins, waste recovery, co-coking, coke oven batteries.

Henryk Fitko
Wykorzystanie kamery termowizyjnej do monitoringu wycieków substancji

parowo-gazowych w oddziale węglopochodnych zakładów koksowniczychUsing a thermal imaging camera for monitoring leakages of vapour and gaseous substances

in the department of coal derivatives of a coking plant
Streszczenie

Artykuł dotyczy wykorzystania nowych technik identyfikacji wycieków substancji parowo-


-gazowych w procedurach ograniczających poważne awarie przemysłowe w oddziale węglopochodnych zakładów koksowniczych. Omówiono wykorzystanie termowizji w detekcji emisji substancji chemicznych. Przedstawiono możliwości techniczne specjalistycznej kamery termowizyjnej GF320 na podstawie wykonanych testów laboratoryjnych i przemysłowych.

Słowa kluczowe: kamera termowizyjna, awarie przemysłowe, wyciek substancji.
Summary

The subject of the article is the use of modern identification techniques for monitoring leakages


of vapours and gaseous substances under the procedures reducing serious industrial failures at the department of coal derivatives of a coking plant. One of the problems addressed in the article is the use of thermal imaging in detection of chemical substances. The author has discussed the technical capabilities of the GF320 specialist thermal imaging camera based on the tests conducted under laboratory and industrial conditions.

Keywords: Thermal imaging camera, industrial failures, substance leakage.

Renata Przywarska, Jan Frelek, Jarosław Bojda
Czyste technologie węglowe na przykładzie PKE S.A. Elektrociepłowni Katowice

The clean coal technologies on the example of the Elektrocieplownia Katowice

[a combined heat and power plant]
Streszczenie

Przedstawiono praktyczne osiągnięcia Elektrociepłowni Katowice we wdrażaniu proekologicznej technologii wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z energią cieplną. Omówiono zastosowaną nowoczesną technologię produkcji energii z przedstawieniem:

- technologii spalania,

- systemu urządzeń bloku BCF-100, zainstalowanego w EC Katowice,

- zagospodarowania odpadów paleniskowych,

- oczyszczania i monitoringu emisji spalin,

- uzyskanych efektów ekologicznych.

Wykazano, że nowoczesny blok ciepłowniczo-kondensacyjny z zastosowaniem technologii spalania fluidalnego jest optymalnym rozwiązaniem pozyskiwania energii użytecznej z węgla kamiennego


i mułów, a w przyszłości również ze współspalania z biomasą (pozytywne próby) w aspekcie korzyści ekologiczno-ekonomicznych.

Słowa kluczowe: spalanie paliw, blok ciepłowniczo-kondensacyjny, produkcja energii

w skojarzeniu, oczyszczanie i monitorowanie spalin.


Summary

The practical achievements of the Elektrocieplownia Katowice [EC Katowice] in implementing


the pro-ecological technology of generating electric energy in combination with heat energy.
The modern technology of energy production was presented, and in particular:

- Technology of combustion,

- The system of the BCF–100 power unit equipment, installed in the EC Katowice,

- Management of the furnace wastes,

- Purification and monitoring of the combustion gas emission,

- Achieving the ecological effects.

It has been proved that a modern heat generating and condensation unit with application of fluidized bed combustion technology is the optimum solution for acquisition of useful energy from bituminous coal and sludge, and in future also with co-combustion with biomass (positive tests)
in the aspect of ecological – economic advantages.

Keywords: fuel combustion, a heat generating and condensation unit, combined production

of energy, purification and monitoring of the combustion gas emission.Marcin Muszyński, Jan Mosio-Mosiewski
Ciecze jonowe i ich zastosowanie w otrzymywaniu estrów metylowych

kwasów tłuszczowych oraz estrów wyższych alkoholi i kwasów tłuszczowychIonic liquids and their application in the synthesis of fatty acid methyl esters

and higher alcohols and fatty acid, s esters
Streszczenie

Przedstawiono metody wytwarzania biopaliw oraz biosmarów z wykorzystaniem zasadowych heterogenicznych katalizatorów transestryfikacji.

W procesie otrzymywania biopaliw oraz biosmarów wykorzystuje się praktycznie wyłącznie zasadowe homogeniczne katalizatory transestryfikacji. Stosowanie ich powoduje tworzenie się istotnych ilości produktów ubocznych w postaci mydeł, które utrudniają operacje rozdziału faz oraz powstawanie dużej ilości ścieków i odpadów stałych. W celu obniżenia kosztów wytwarzania oraz zmniejszenia wskaźników zużycia surowców przeprowadzono badania nad opracowaniem cieczy jonowych, które nie posiadają tych wad.

W przedstawionym artykule opisano próby wytwarzania zasadowych cieczy jonowych oraz wyniki ich zastosowania do otrzymywania estrów trimetylolopropanolu i kwasów tłuszczowych, które znajdują zastosowanie jako biodegradowalne środki smarowe. Stwierdzono, że najlepszym wśród uzyskanych katalizatorów transestryfikacji okazał się wodorotlenek butylodiazabicykloundecenu, który cechował się najwyższą aktywnością spośród badanych katalizatorów i pozwalał na prowadzenie transestryfikacji w łagodnym reżimie temperaturowym.Słowa kluczowe: ciecze jonowe, transestryfikacja, estry metylowe, biopaliwa, biosmary.
Summary

Article describes methods that are used to produce fatty acid methyl esters and biolubricants using heterogeneous basic transesterification catalysts.

Homogeneous basic catalysts are mainly used in the process of synthesizing fatty acid methyl esters (FAME). Their application causes formation of large quantities of byproducts like soaps, which complicates phase separation and large water usage. Reduction of production costs is essential for economically feasible process. Application of heterogeneous catalysts will improve economy of the process.

In the following article we describe synthesis of basic ionic liquids and their application, according to literature, in the synthesis of fatty acid methyl esters and esters of higher alcohols which are used as biodegradable lubricants. Among researched catalyst most effective was butyl diazabicycloundecen hydroxide. This ionic liquid had highest catalytic activity and allowed reaction to be carried under average temperature conditions.Keywords: ionic liquids, transesterification, methyl esters, biofuels, biolubricants.

Część trzecia

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Chapter 3

Ecological education
Jolanta Cybulska, Eugeniusz Ćwięczek
Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży

Forming the pro-ecological behavior of children and youth
Streszczenie

Intensywny rozwój cywilizacji nie jest w stanie już wyhamować, w dalszym ciągu będzie zagrożone środowisko degradacją, dlatego tak ogromne znaczenie dla realizacji zasady zrównoważonego rozwoju ma edukacja ekologiczna całego społeczeństwa. Celem edukacji jest wykształcenie u ludzi takich postaw proekologicznych, które wpłyną pozytywnie na stan środowiska, na stopień jego wykorzystania i nauczą odpowiedzialności za wszelkie działania, które mogą wpłynąć destrukcyjnie.

Edukacja ekologiczna powinna realizować założenia rozwoju zrównoważonego, który zakłada, że ochrona środowiska i zasobów naturalnych, wzrost gospodarczy i równomierny podział korzyści oraz rozwój społeczny są od siebie zależne i kształtują się wzajemnie. System edukacji ekologicznej powinien obejmować wszystkich ludzi, niezależnie od wieku, ale w pierwszej kolejności najmłodsze pokolenie, ponieważ wykazują największą percepcję na edukację. Kształtowanie osobowości, wrażliwości, świadomości ekologicznej można dokonać poprzez edukacje formalną (system szkolnictwa) i pozaformalną oraz szkolenia. Edukację nieformalną prowadzą organizacje pozarządowe, regionalne centra edukacji ekologicznej, parki narodowe i krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne i nadleśnictwa, gminne ośrodki kultury i inne. Nowa Podstawa Programowa w niewielkim stopniu umożliwia przygotowanie społeczeństwa do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, zatem należy rozwinąć system kształcenie pozaformalnego, który uzupełni realizacje postanowień Międzynarodowej Strategii Edukacji Środowiskowej, Polskiej Strategii Edukacji Ekologicznej oraz Strategii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju EKG ONZ. Nasza przyszłość zależy od świadomości, kultury i etyki ekologicznej społeczeństwa.

Słowa kluczowe: ekologia, edukacja ekologiczna, postawy proekologiczne,

świadomość ekologiczna.


Summary

In the recent years development of civilization has been increasing which inevitably threatens


the natural environment if the development is not sustainably balanced. Therefore this is essential
to ecologically educate the society to make them environmentally friendly and aware of the natural habitat’s importance so that to sustain the balanced development.

The main purpose of ecological education is to aim to create a huge awareness of ecological environment’s existence among the society which would constitute favourably to the state of the environment, its level of exploitation and eventually would create bigger sense of responsibility for any different actions which would cause distruction. Ecological education should be based on the assumption of sustainable development which states that natural environment and resources and economic as well as social development mutually depend on each other. System of ecological education should be introduced to all the people without regard to age groups but first and foremost to the youngest generations who are the most open to perceive new knowledge and education. Creation of personality, sensitivity, ecological awareness can be achieved by formal education (schooling system) as well as informal education. The informal education is realized by non-government organizations, regional centers of ecological education, national parks, forest promotion centers, local cultural centers and others. The New Educational Program only include


a few issues related to concepts of sustainable development.

Thus in order to enhance social awareness of sustainable development, system of informal education need to be widely introduced which would help in realization of resolutions


of International Environmental Education Strategy, Polish Ecological Education Strategy and Educational Strategy for Sustainable Development EKG ONZ. Our future depends on culture
of ecological education and ecological awareness of the society.

Keywords: ecology, ecological education, pro-ecological acting, ecological consciousness.

Józef Jagas
Teorie ekonomii a problem gospodarowania odpadami

Theories of economics and the problem of waste management
Streszczenie

Przedmiotem artykułu są: problemy recyklingu i efektywności gospodarowania klasycznej


i neoklasycznej ekonomii; nowa ekonomia wzrostu a ekonomia ekologiczna; trudności integracji mikro- i makroekonomicznej efektywności – wybrane przykłady; problemy recyklingu
i zanieczyszczania środowiska w polskiej transformacji.

Słowa kluczowe: recykling teorii ekonomi klasycznej i neoklasycznej, czynniki zakłócające

efektywność społeczną i ekonomiczną.


Summary

The subject of the article are: problems of recycling and management effectiveness of classical and neoclassical economics, new growth economics and ecological economics, the difficulties


of integration of micro-and macroeconomic performance, issues of recycling and pollution in the Polish transformation.

Keywords: recycling, distorting the social and economic efficiency.

Renata Przywarska
Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych z uwzględnieniem ochrony środowiska

Thermal utilisation of municipal waste considering environmental protection
Streszczenie

Przedstawiono uwarunkowania prawne prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów w sposób kontrolowany i bezpieczny. Zaprezentowano technologie termicznego przekształcania odpadów komunalnych:

- spalanie klasyczne,

- technologie alternatywne do klasycznego spalania,

- współspalanie z paliwami alternatywnymi.

Uwzględniono aspekty ekologiczne procesów termicznego przekształcania odpadów. Przedstawiono najnowsze technologie oczyszczania spalin z zaprezentowaniem katalizatora DeNOx w połączeniu z katalizatorem dioksynowym oraz zastosowanie obu katalizatorów w reaktorze Kombi. Omówiono zagrożenie dla środowiska emisji stałych produktów poprocesowych. Wykazano, że w zakresie dotrzymywania wymagań ochrony środowiska rozpatrywane technologie zapewniają porównywalny poziom emisji.Słowa kluczowe: ochrona środowiska, odpady komunalne, energetyczne wykorzystanie, spalanie,

technologie alternatywne, współspalanie.
Summary

In the present publication the legal conditions concerning conduct of the process of thermal conversion of the waste in a controlled and safe manner are depicted. The document presents the technologies of thermal conversion of the municipal waste, i.e.:

- classic incineration,

- technologies alternative towards classic incineration,

- co-incineration with the alternative fuels.

The ecological aspects of the processes of thermal conversion of the waste are taken into consideration. The document shows latest technologies for combustion gas purification, presenting the catalyst DeNOx in combination with the dioxin catalyst and usage of both catalysts in the Kombi reactor. The hazards of emission of solid post-process products are discussed.

It is proved that in the scope of adhering to the requirements of environment protection the discussed technologies provide the comparable level of emission.

Keywords: Environment protection, municipal waste, thermal utilisation, incineration,

alternative technologies, co-incineration.


Część czwarta

RECENZJE I INFORMACJE

Chapter 4

Reviews and information
Włodzimierz Kotowski
Austria wzorcem dla krajów Unii Europejskiej

w energetycznym przetwórstwie stałej biomasyAustria as a model for European Union countries

in the energetic processing of solid biomass
Streszczenie

Biogenne nośniki energii bywają w tym kraju coraz częściej stosowane jako paliwo w lokalnych elektrociepłowniach w ramach decentralizacji krajowej energetyki. Austriacy jako pierwsi na świecie opracowali i zastosowali u siebie na skalę przemysłową wodno-parowe zgazowywanie drewna. Na tej drodze poprawiono znacznie procesowo-ekonomiczną sprawność tego typu instalacji energetycznych.Słowa kluczowe: rośliny energetyczne, zrębki, elektrociepłownie, zgazowanie biomasy.
Summary

Biogenic energy carries tend to be more often used in Austria as fuel in local power plants in the decentralization of national power. The Austrians were the first in the world who have developed and applied the water-steam gasification of wood on the industrial scale. In this way, process and the economic efficiency of this type of power plants has been greatly in improved.Keywords: energy crops, wood chips, power plants, biomass gasification, oilseeds, rape straw,

biomass briquetting, oil extrusion.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna