Prace z podatkowPobieranie 0.69 Mb.
Strona1/18
Data06.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Strona z

NAZWISKA

PRACE Z PODATKOW


PRACE Z PODATKOW 1

KOMENTARZ DO WSZYSTKICH PRAC; SZCZEGÓŁY NASTĄPIĄ 3

zad 3. CHUDECKI Maciej 4

1.Jakie miejsce pod względem ściągalności podatków i korupcji podatkowej zajmuje Polska w UE i na świecie? 4

2.Czy przystąpienie do Unii Europejskiej daje Polsce nadzieję, na lepsze funkcjonowanie ściągalności podatków? 4

Źródło zadania 1 5

Źródło zadania 2 5

ZAD.4 CZERNISZEWSKI Filip 5

Po co istnieją podatki? 5

ZAD.5 DĄBROWSKA Marta 5

Jakie istnieją korzyści z nakładania podatków i dla kogo? 5

zad. 7 GODLEWSKi 6

Opracować dochody i wydatki państwa w Polsce jako % PKB, oprzeć się na kolejnych latach od czasu transformacji. Na ich podstawie narysować wykres. 6

zad. 8 Gołębiewski 8

Opracować dochody państwa w krajach grupy G8 i Polski wzorując się na tablicy 12.1 s. 314. Dane opracować dla kolejnych lat 1997-2009. 8

zad. 17 KRASUSKA 9

Proszę podać źródła dochodów państwa w Polsce w latach 1997-2009, wzorując się na tabeli 12.2 s. 315. Podając dochody ogółem, na 1 mieszkańca w zł. (a więc dzieląc dochody przez ilość mieszkańców ), obliczenia przeprowadzić w Excelu i plik ten załączyć, nie zapomnieć podać źródeł! (url link do strony skąd zostały ściągnięte dane! Sama nazwa ogólna strony nie wystarczy). Ująć wszystkie podatki nie ujęte w trzech powyższych punktach (14-16). 9

zad. 18 KUROWSKI Janusz 9

Jaki wpływ miało ustawodawstwo unijne na zmiany w zakresie podatków? 9

zad. 19 ŁAPINSKI Michal 10

Jakie najwazniejsze zmiany prawne zaszły w regulacji podatkow lokalnych ? jakie istnieja podatki lokalne w polsce, kto je placi i od czego ? dokad wplywaja i w jakiej wysokosci? 10

I.Co to podatek lokalny 10

II.Najwazniejsze zmiany 10

III. Rodzaje podatków lokalnych w Polsce: 10

zad. 20 LISIŃSKA 12

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE. Jaka była ich wysokość w kolejnych latach od transformacji? 12

1989 – 1999 12

1999 – 2009 12

zad 21 ŁONIEWSKA Marta 12

REFORMY W ZAKRSIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 12

Gr. I 12

Zad. 23 MAGIERSKI Kami 13

W jaki sposob zmienialy sie w polsce wysokosci stawek podatkowych dla osob fizycznych w kolejnych progach podatkowych? Dane nalezy zamiescic w tabelce i w oparciu o nie narysowac wykres. Stawki dla kolejnych progow w kolejnych latach( na osi y oznaczyc wysokosc stawek dla poszczegolnych progow). 13

zad. 24 NOWOSIAK Justyna 14

W jaki sposób zmieniały się stawki podatku od przedsiębiorstw? Jakie były przyczyny kolejnych zmian i jaki rząd je wprowadzał. Proszę narysować wykres. Za pomocą oznaczeń napisać, jaki rząd wprowadzał te zmiany stawek i w jakim celu? 14

ZMIANY STWEK PODATKU CIT W LATACH 1997-2009 14zad. 29 PAŁYSKA MAGDALENA 15

PRZEDSTAW POSZCZEGÓLNE GRUPY PODATKOWE W POLSCE I OGÓLEM NA JEDNEGO MIESZKAŃCA, A TAKŻE UDZIAŁ TYCH GRUP W % W DOCHODACH PAŃSTWA OGÓLEM (TABELA 12.4 STR. 320). W OPARCIU O DANE NARYSUJ WYKRES 15

Podatki w budżecie Polski w 2008 16

ZAD. 30 PAWLIK Justyna 17

Deficyt budżetowy w 2009 r. 17

ZAD. 31 Pękul, Patrycja gr. 2 20

W oparciu o książkę Owsiaka, Finanse publiczne, skomentować przyczyny kolejnych „dziur budżetowych” w Polsce. Jaki wpływ na deficyt budżetowy miało wejście Polski do UE i dlaczego? Jakie akty prawne regulują w UE wysokość deficytu budżetowego, czy dla Polski są one obowiązujące i w jakim stopniu? 20

zad. 33 PODNIESINSKI 21

zad.34 PUŚCIAN Dominika 22

TEMAT: STAWKI PODATKOWE DLA PODATKÓW POŚREDNICH W POLSCE I UE. 22

zad. 35 PYŚKIEWICZ Jan 29

Porównać stawki podatkowe dla podatków bezpośrednich w Polsce i w UE (średnio dla UE, dla Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i kilku innych wybranych krajów, w których te podatki są najniższe lub najwyższe). Posłużyć się statystykami GUS, EUROSTAT, OECD, WorldBank. orównanie ma obejmować lata 2000-2009. Czy widać jakaś wspólną tendencję? Jak można ją wyjaśnić? (np. regulacje prawne) 29

Skala podatkowa PIT w Polsce- stawki podatku dochodowego od osób fizycznych 29

W roku 2008 29

W roku 2009 30

2007 30

2003, 2004, 2005 i 2006 302002 30

2001 30


2000 31

CIT osoby prawne - stawki podatku dochodowego 31

2004-2009 31

AKTUALNE STAWKI PODATKÓW BEZPOŚREDNICH W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 32Zad 37. Katarzyna Rutkowska 42

Zad. 38. SAWCZUK Ilona 44

Co to jest zasada zdolności do płacenia i jak jest ona realizowana w polskim systemie 44

zad 39 SITEK Piotr 45

Wejść na stronę Sejmu i przyjrzeć się ostatnim pracom legislacyjnym polityków. Jakie ostatnio ustawy w zakresie podatków zostały wprowadzone i dlaczego? (w tzw. Drukach sejmowych, które można ściągnąć, można znaleźć uzasadnienie) 45

zad. 40 SMYKA Katarzyna 46

Źródła Prawa w Polsce 46

Zad. 41 SOWA, Danuta 48

Jakie są ostatnio głosy w dyskusji publicznej na temat podatków i systemu podatkowego? Czy szykują się jakieś zmiany? 48zad. 42 STOKOWSKA Agnieszka 50

Jakie jest zdanie partii lewicowych w Polsce na temat podatków? 50

Polskie partie określające się jako lewicowe: 50Zad.43 STRZELCZYK MICHAŁ 51

Jakie jest zdanie partii prawicowych w Polsce na temat podatków? Scharakteryzować je w oparciu o programy partyjne, poszczególnych partii w Polsce zaliczanych do prawicowych? Jeżeli dana partia rządziła przedstawić jej program rządzenia w zakresie podatków (z podaniem dat). 51

Zad.44 SZYMANOWSKA Justyna 55

Jakie jest zdanie partii niewymienionych w obu punktach powyżej w Polsce na temat podatków? Scharakteryzować je w oparciu o program partyjne, poszczególnych partii w Polsce nie zaliczanych ani do lewicowych ani do prawicowych. Jeżeli dana partia rządziła przedstawić jej program rządzenia w zakresie podatków (z podaniem dat). 55

Zad. 45 SZYMAŃSKA MAGDALENA 56

Co to jest podatek ekologiczny? Jakie spełnia on funkcje? Jakie są plusy i minusy? W jakich krajach jest on już wprowadzony? Czy zostanie wprowadzony w Polsce i kiedy? Z jaką zasadą ekonomii związany jest podatek ekologiczny? 56

zad 47 TROJANOWSKA Anita 59

Jaką funkcję spełniają w systemie podatkowym w Polsce różne fundusze? Ile wynosiły dochody z poszczególnych funduszy w ostatnich 10 latach? Proszę opisać, kiedy powstały i jakie zadania realizują. 59

zad. 48 WOJDOWICZ Monika 59

Coraz istotniejszą rolę w dochodach Polski ma UE – tzw. środki Z UE. Na podstawie kolejnych ustaw budżetowych i danych EUROSTATU lub innych źródeł stworzyć tabelę i wykres przedstawiający wysokość środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi w kolejnych latach i ich przeznaczenie. 59

Zad. 49 Wymysłowski, Marcin 62

ZAD.51 ZDUNEK Piotr 63

Zad. 52 ZOCHNIAK Milena 65

Jakie są źródła podatkowe samorządów terytorialnych? Co i dlaczego się zmieniło w okresie od transformacji do dnia dzisiejszego i dlaczego? 65  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna