Prace z podatkowPobieranie 0.69 Mb.
Strona5/18
Data06.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

zad. 18 KUROWSKI Janusz

Jaki wpływ miało ustawodawstwo unijne na zmiany w zakresie podatków?


Ustawodawstwo unijne miało duży wpływ na zmiany w zakresie podatków. Zmienić musiało się wiele przepisów. W Unii podatki bezpośrednie są w niewielkim stopniu zharmonizowane. Ujednolicone zostało tylko pojęcie dochodu przedsiębiorstw podlegającego opodatkowaniu: może być on osiągany przez firmę w wyniku wytwarzania dóbr, świadczenia usług bądź pochodzić z majątku, kapitału oraz innych rodzajów działalności .Podatki pośrednie- podstawowa stawka polskiego VAT (22%) z nawiązką spełnia warunki UE, to samo dotyczy obniżonej siedmioprocentowej i zerowej dla eksportu. Niezgodne z prawem unijnym jest natomiast zwolnienie z VAT żywności nieprzetworzonej. Nałożona będzie na nią 3% stawka. Zmienić się będzie musiał stosunkowo wysoki dziś limit (80 tys. zł) obrotu rocznego zwalniający podmiot gospodarczy z obowiązku doliczania do swoich cen podatku od wartości dodanej. W UE limit wynosi tylko 5000 euro (ok. 21 tys. zł), ale nawet państwa należące do Unii podnoszą go dość powoli. Konieczne stanie się ujednolicenie VAT na towary i usługi krajowe oraz te z zagranicy. Dostosujemy się w ten sposób do unijnego zakazu dyskryminacji importu. Akcyza doliczana jest do ceny towarów przed dodaniem VAT. W Unii może obciążać tylko paliwa i oleje ropopochodne, gaz ziemny i płynny, wyroby tytoniowe i napoje alkoholowe. Wprawdzie państwa UE pobierają wciąż ze trzy dziesiątki różnego rodzaju podatków od innych towarów, ale zgodnie z prawem wspólnotowym muszą je znieść, a co najwyżej stosować wyłącznie w obrocie krajowym.

W Polsce podatkiem akcyzowym, poza tymi samymi towarami co w UE, są albo mogą być obciążane: samochody, jachty, broń gazowa, urządzenia do gier, sól, zapałki, guma do żucia, sprzęt elektroniczny wysokiej klasy, a nawet środki upiększające. Unia Europejska od blisko 20 lat stara się ograniczyć i w dalszej perspektywie znieść niegdyś rozpowszechnione podatki od podwyższania kapitału przedsiębiorstw. W Polsce ich rolę pełni opłata skarbowa, która w myśl ustawy wynosi 2%, podczas gdy UE zaleca maksymalną stawkę 1%.

PLAGIAT: http://www.exporter.pl/zarzadzanie/patrz_rowniez/unia_4_prawo_podatkowe.html

zad. 19 ŁAPINSKI Michal

Jakie najwazniejsze zmiany prawne zaszły w regulacji podatkow lokalnych ? jakie istnieja podatki lokalne w polsce, kto je placi i od czego ? dokad wplywaja i w jakiej wysokosci?

I.Co to podatek lokalny


Podatkiem lokalnym nazywamy, grupa podatków stanowiących dochody własne gmin. Rady gmin mają prawo do ustalania ich wysokości, kierując się stawkami maksymalnymi zawartymi w ustawie oraz interesem gminy i jej mieszkańców.

II.Najwazniejsze zmiany


Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, normująca problematykę trzech podatków: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku od posiadania psów. Ustawa ta nadała radom gmin prawo ustalania szczegółowych stawek podatków i opłat lokalnych, przy jednoczesnym ustawowym określeniu ich górnego pułapu. Rady gmin zostały upoważnione do stosowania w nieograniczonym zakresie zwolnień od tych danin, niezależnie od zwolnień obowiązkowych, przewidzianych w ustawie, które mają zastosowanie na obszarze całego kraju. Rada gminy powinna zatwierdzić wewnętrzne kryteria i procedury przyznawania ulg i zwolnień oraz objąć je przepisami finansowymi gminy.

Uchwalona 7 grudnia 2006 nowelizacja do ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych ( DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844) wprowadza kilka zmian.

Po pierwsze nie będzie podatku od środków transportowych dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t. Nie będzie zwolnienia z tego podatku środków transportowych wykorzystywanych w tzw. transporcie kombinowanym. Podatek obejmie środki transportowe zarejestrowane na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę prawną albo fizyczną podmiotowi polskiemu.

Po drugie zlikwidowano podatek od psów, który zastąpiono opłata za ich posiadanie, ale jej wprowadzenie zależeć będzie od decyzji rady gminy. W 2007 r. nie będzie mogła przekraczać 100 zł od jednego psa.

Po trzecie wprowadzono zmiany uściślające postanowienia ustawy, więc jeśli w ustawie brak jest wyjaśnienia danego pojęcie znajduje się odpowiednie odniesienie do innych aktów prawnych.

III. Rodzaje podatków lokalnych w Polsce:


W Polsce mamy 5 rodzajów podatków lokalnych i i trzy opłoaty (opłaty skarbowe, opłaty targowiskowe i miejscowe)

a)Podatek rolny - Podatek obciąża osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, samoistnymi posiadaczami lub użytkownikami gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstw rolnych powyżej 1 ha ziemi.

Wysokość płaconego podatku zależy od siły dochodowej ziemi, co ustala się poprzez stosowanie tzw. Hektarów przeliczeniowych. Stawki podatku rolnego są stawkami kwotowymi i wynoszą dla jednego hektara przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta ustaloną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Właściciele ziemi o powierzchni nie przekraczającej 1 ha płacą podatek od nieruchomości.

b) Podatek od nieruchomości.

Podatek ten stanowi w budżetach gmin najważniejszą pozycję.

Podatnikami podatku od nieruchomości są właściciele lub użytkownicy wieczyści. Opodatkowaniu podlegają między innymi:

- budynki mieszkalne lub ich części,

- budynki lub ich części związane z prowadzeniem pozarolniczej i pozaleśnej działalności gospodarczej,

- grunty rolne do 1 ha powierzchni ziemi.

Stawki podatkowe mają charakter kwotowy i ustala je Minister Finansów, przy obowiązującej zasadzie, że poziom stawki maksymalnej podwyższa się corocznie. O wysokości stawek decyduje rada gminy, z tym, że stawka podatku nie może być wyższa od stawki maksymalnej, natomiast może być niższa jednak nie mniej niż 50% stawki maksymalnej.

c)Podatek Leśny

Do płacenia podatku zobowiązani są wszyscy właściciele lasów, bez względu na status organizacyjno- prawny podmiotu, co oznacza, że podatek ten płaci również skarb Państwa.

Wymiar podatku jest skomplikowany. Stawka podatku wyrażona jest kwotowo w stosunku rocznym za 1 ha przeliczeniowy (uwzględnia się 9 głównych gatunków drzew i ich klasy).

Kwota stawki stanowi równowartość pieniężną 0,200 m3 drewna obliczoną według średniej ceny drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Podatek ustala organ stanowiący (np. wójt, burmistrz), na terenie którego położony jest las.

D) Podatek od środków transportu.

Podatek od środków transportu płacony jest przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które są zarejestrowane środki transportu.

Przedmiotem opodatkowania są:

- samochody ciężarowe o ładowności od 2 do 12 ton,

- samochody ciężarowe o ładowności powyżej 12 ton,

- ciągniki siodłowe i balastowe,

- przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton,

- autobusy.

Stawki podatku określa rada gminy, przy czym ustawodawca (Minister Finansów) określił stawki maksymalne. Samochody osobowe nie są przedmiotem opodatkowania, natomiast podatek ten został wliczony w cenę paliwa.

E) Podatek od posiadania psów.

Podmiotem podatku są osoby fizyczne posiadające psy. Stawkę maksymalną określa Minister Finansów, stawki dla konkretnych gmin rada gminy.

III.Dokogo woływają podatki lokalne.

Podatki lokalne stanowią wyłączne źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Daniny publiczne nakładane na osoby prawne i fizyczne na określonym terytorium przez organy do tego uprawnione; stanowią dochody własne gminy, ustalane są i pobierane na podstawie ustaw podatkowych.

Żródła


http://portalwiedzy.onet.pl

http://www.mf.gov.pl

http://www.abc.com.pl/podatki

http://www.sciaga.pl

http://pl.wikipedia.org/wiki1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna