Pracownia Fizykochemicznych Podstaw Technologii ChemicznejPobieranie 114.5 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar114.5 Kb.
Proponowane tematy projektów licencjackich w roku akademickim 2010/2011

Pracownia Fizykochemicznych Podstaw Technologii Chemicznej


 1. Indywidualny temat zgłoszony przez kandydata / kandydatkę i przedyskutowany z przyszłym opiekunem. Zakres tematyki realizowanej w Pracowni: chemia rodników, autooksydacja lipidów, antyoksydanty, flawonoidy, katecholaminy, kinetyka i kataliza, kalorymetria, modyfikacja fullerenów i kaliksarenów, kontrolowana polimeryzacja rodnikowa.

 2. Synteza, charakterystyka i badanie trwałości termicznej kompleksów chlorku palladu. (opiekunowie: mgr Agnieszka Krogul i dr inż. Jadwiga Skupińska)

 3. Optymalizacja procesu absorpcji NO –metoda oczyszczania gazów odlotowych z tlenków azotu. (opiekunowie: mgr Agnieszka Krogul i dr inż. Jadwiga Skupińska)

 4. Badanie rozpuszczalności wybranych cytostatyków w odwróconych micelach AOT. (opiekun: dr Hanna Wilczura-Wachnik).

 5. Wyznaczanie efektów cieplnych towarzyszących mieszaniu cieczy metodą kalorymetrii przepływowej (opiekun: dr Hanna Wilczura-Wachnik).

 6. Zastosowanie układu SDS/chitosanu do międzyfazowego transportu farmaceutyków - przegląd literatury. (opiekun: dr Hanna Wilczura-Wachnik).

 7. Identyfikacja składników i analiza ilościowa mieszaniny cieczy metodą glc (opiekun: dr Hanna Wilczura-Wachnik).

 8. Badanie transportu i lokalizacji wybranych poliizoprenoidów w układach modelowych. (opiekun: dr Hanna Wilczura-Wachnik)

 9. Materiały biohybrydowe - metody otrzymywania z wykorzystaniem kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej (praca literaturowa). (opiekun: dr Elżbieta Megiel)

 10. Synteza alkoksyaminy funkcjonalizowanej grupą disiarczkową, pochodnej rodnika dinitroksylowego. (opiekun: dr Elżbieta Megiel)

 11. Polimery telecheliczne - metody syntezy z wykorzystaniem kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej (praca literaturowa). (opiekun: dr Elżbieta Megiel)

 12. Synteza alkoksyaminy funkcjonalizowanej grupą hydroksylową, pochodnej rodnika 4 hydroxy-2,2,6,6-tetrametylopiperydyn-1-oksylowego. (opiekun: dr Elżbieta Megiel)

 13. Mechanizmy szczepienia powierzchni metali syntetycznymi polimerami ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni złota. (opiekun: dr hab. inż. Andrzej Kaim).

 14. Analiza termiczna bis[2-(4-okso-2,2,6,6-tetrametylopiperydyno-1-oksylo)etylo] disiarczku. (opiekun: dr hab. inż. Andrzej Kaim).

 15. Przegląd spektralnych metod analitycznych stosowanych dla związków zawierających niesparowane elektrony typu TEMPO. (opiekun: dr hab. inż. Andrzej Kaim).

 16. Otrzymywanie i badanie właściwości fizykochemicznych biopaliw (opiekun: dr hab. Grzegorz Litwinienko).

 17. Termoanalityczne badanie aktywności przeciwutleniającej nowych antyoksydantów. (opiekun: dr hab. Grzegorz Litwinienko).

 18. Funkcjonalizacja i badanie właściwości pochodnych fulerenu C60 (opiekunowie: mgr Robert Czochara i dr hab. Grzegorz Litwinienko).

 19. Badanie mechanizmu synergistycznego działania wybranych antyoksydantów (dr hab. Grzegorz Litwinienko).

 20. Badanie kompleksotwórczych i antyoksydacyjnych właściwości produktów polimeryzacji kaliks[4]rezorcynarenów. (dr hab. Grzegorz Litwinienko).


Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Prof. dr hab. Bogumił Jeziorski
1. Momenty dipolowe i kwadrupolowe molekuł liniowych oraz ich znaczenie dla

wyznaczenia energii oddziaływania tych molekuł 


2. Wpływ efektów korelacji ruchu elektronów na geometrię małych molekuł
3. Porównanie metody RHF i UHF w zastosowaniu do prostych rodników molekularnych
4. Wpływ retardacji relatywistycznej na energię oddziaływania dalekiego zasięgu atomów

helu i wodoru


5. Porównanie teoretycznych wartości entropii dla gazowych wodorków I okresu
6. Porównanie teoretycznych wartości pojemności cieplnej molekuł H2, D2 i HD.
7. Porównanie stałych równowagi dla dysocjacji termicznej gazów składników powietrza.
8. Obliczenie stałej równowagi dla reakcji tworzenia gazu wodnego. 
Prof. dr hab. Andrzej Koliński:
1. Analiza regularności strukturalnych białek z bazy PDB
2. Modelowanie porównawcze białek metoda  CABS
3. Wygładzanie przybliżonych modeli struktur białek metodą mechaniki molekularnej
4. Opracowanie przybliżonego modelu układu białko–białko towarzyszące
5. Modelowanie asocjacji białek metodą CABS
Prof. dr hab. Andrzej Leś:
1. Modele oddziaływania cząsteczki tworzącej micelle z substancjami chiralnymi.
2. Modele oddziaływania boropochodnych dUMP (2'-deoksyurydyno-5'monofosforan) z

centrum aktywnym syntazy tymidylanowej.


3. Teoretyczna ocena parametrów widma NMR tlenków siarki i ich kompleksów.


Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak:
1. Rentgenowska analiza strukturalna wybranych pochodnych modelowych kompleksów

makrocylicznych miedzi i/lub niklu


2. Rentgenowska analiza strukturalna wybranych pochodnych kwasów aryloboronowych
3. Rentgenowska analiza strukturalna wybranych minerałów
4. Rentgenowska analiza strukturalna modelowych zasad Schiffa
5. Rentgenowska analiza strukturalna modelowych związków hybrydowych
Dr hab. Michał Cyrański

1. Chemia supramolekularna pochodnych kwasów fenyloboronowych.


2. Chemia strukturalna tokoferoli i ich pochodnych.
3. Inżynieria krystaliczna kokryształów.
4. Badania kryształów kompleksów Electron-Donor-Acceptor (EDA).
5. Badania polimorfizmu związków biologicznie aktywnych.
6. Od benzenu do grafenu. Zastosowanie metod graftopogicznych w opisie struktury.
Dr hab. Tatiana Korona:

1. Badanie wpływu podstawników na energie wzbudzeń elektronowych w cząsteczkach

– podejście ab initio.
Dr Hab. Andrzej Sikorski:

1. Metody symulacyjne w nanotechnologii.

2. Modelowanie polimerów i polipeptydów w nanorurkach.

3. Modele sieciowe białek i polimerów.

4. Symulacja komputerowa adsorpcji polimerów i białek.

5. Zastosowanie metod Monte Carlo do wyznaczania własności polimerów rozgałęzionych i

cyklicznych.

6. Projektowanie kompozytów polimerowych - zjawisko perkolacji w układach polimerowych.


Laboratorium Dydaktyki Chemii

dr Anna Czerwinska

"Wykorzystanie ogniwa paliwowego do celow dydaktycznych"


Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej

Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej.

Opracowanie nowej metody syntezy zasady Bettiego

Opiekun pracy: dr hab. Tomasz Bauer, prof. UW.
Enancjoselektywna redukcja z przeniesieniem wodoru katalizowana rutenowymi kompleksami D-glukozaminy.

Opiekun pracy: dr hab. Tomasz Bauer, prof. UW.


Synteza pochodnej kwasu (3R,4S,5R)-(-)-szikimowego.

Opiekun pracy: dr hab. Rafał Siciński.


Laktonizacja naturalnego kwasu (1R,3R,4S,5R)-(-)-chinowego i funkcjonalizacja powstałego laktonu.

Opiekun pracy: dr hab. Rafał Siciński.


Epoksydacja (S)-karwonu i jego dalsza funkcjonalizacja.

Opiekun pracy: dr hab. Rafał Siciński.


Katalityczne asymetryczne α-hydroksylowanie pochodnych cykloheksanonu.

Opiekun pracy: dr hab. Rafał Siciński.


Katalityczne asymetryczne α-hydroksymetylowanie pochodnych cykloheksanonu.

Opiekun pracy: dr hab. Rafał Siciński.


Fotoprzełączalne receptory anionów.

Opiekun pracy: dr Michał Chmielewski.


Receptory anionów zdolne do elektropolimeryzacji.

Opiekun pracy: dr Michał Chmielewski.


Konstytucyjnie dynamiczne receptory anionów.

Opiekun pracy: dr Michał Chmielewski.


Badanie wpływu ciśnienia na katalityczne reakcje organiczne.

Opiekun pracy: dr Piotr Kwiatkowski.


Kataliza asymetryczna z udziałem katalizatorów organicznych – organokataliza.

Opiekun pracy: dr Piotr Kwiatkowski.


Synteza nowych chiralnych amin i próby ich wykorzystania w katalizie asymetrycznej.

Opiekun pracy: dr Piotr Kwiatkowski.


Opracowanie metody syntezy podstawionej grupami aminowymi difenyloaminy i jej zastosowanie jako ligandu kleszczowego w kompleksach z niklem.

Opiekun pracy: dr Anna Piątek.


Opracowanie metody syntezy chiralnych bloków budulcowych pochodnych

aminokwasów.

Opiekun pracy: dr Anna Piątek.
Synteza barwnika azowego o charakterze wewnętrznej soli.

Opiekun pracy: dr Piotr Piątek.


Opracowanie syntezy tricyklicznych receptorów par jonowych

Opiekun pracy: dr Piotr Piątek.
Badanie techniką UV-vis właściwości kompleksotwórczych prostego receptora soli.

Opiekun pracy: dr Piotr Piątek.


Zbadanie właściwości katalitycznych pochodnych proliny osadzonych na

nośniku polimerowym.

Opiekun pracy: dr Jan Romański.
Synteza prekursora dihydroyashabushiketolu z wykorzystaniem

enancjoselektywnego wariantu reakcji aldolowej.

Opiekun pracy: dr Jan Romański.
Synteza amidowych pochodnych prolinaminy, potencjalnych katalizatorów asymetrycznej addycji aza-Michaela.

Kierownik pracy: dr Krzysztof Ziach.


Pracę licencjacką będzie wykonywała studentka - Alicja Siennicka.

Pracownia Chemii Związków Naturalnych.

Absolutna synteza asymetryczna pochodnych węglowodorów.

Opiekun pracy: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki.
Współczesne farmaceutyki inspirowane chemią związków naturalnych na przykładzie alkaloidów indolowych.

Opiekun pracy: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki.


„Zielona chemia organiczna” w laboratoriach i przemyśle – zastosowanie wody w stanie nadkrytycznym.

Opiekun pracy: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki.


Rola reaktywnych form tlenu i azotu w organizmie człowieka na przykładzie biochemii melatoniny.

Opiekun pracy: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki.


Naturalne kwasy karboksylowe jako pomocniki chiralne w syntezie stereoselektywnej.

Opiekun pracy: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki.


Wielonienasycone kwasy tłuszczowe w organizmie człowieka – chemia, biochemia, aspekty zdrowotne.

Opiekun pracy: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki.


Stereoselektywna reakcja Michaela ze szczególnym uwzględnieniem katalizatorów wykorzystywanych w asymetrycznym przeniesieniu wodoru.

Opiekun pracy: dr Piotr Roszkowski.


Wykorzystanie asymetrycznego przeniesienia wodoru do syntezy enancjoselektywnej alkaloidów izochinolinowych.

Opiekun pracy: dr Joanna Szawkało.


Reakcje multikomponentowe jako procesy chemiczne o potencjalnym zastosowaniu przemysłowym.

Opiekun pracy: dr Joanna Szawkało.


Metody syntezy donepezilu - leku stosowanego w leczeniu choroby Alzheimera oraz jego pochodnych zawierających układ indanonu.

Opiekun pracy: dr Anna Zawadzka.


Związki hybrydowe zawierające fragment donepezilu i ich rola w poszukiwaniu nowych leków w terapii choroby Alzheimera.

Opiekun pracy: dr Anna Zawadzka.


Zastosowanie jodku samaru w syntezie organicznej.

Promotor i opiekun: prof. dr hab. Józef Mieczkowski.


Zastosowanie związków boroorganicznych w syntezie organicznej.

Promotor i opiekun: prof. dr hab. Józef Mieczkowski.


Polimery ciekłokrystaliczne.

Promotor i opiekun: prof. dr hab. Józef Mieczkowski.


Metody syntezy i właściwości fizykochemiczne nanocząstek zmodyfikowanych ciekłymi kryształami – studia literaturowe.

Promotor i opiekun pracy: dr Joanna Matraszek.


Wpływ opłaszczenia nanocząstek metali na samoorganizację.

Promotor i opiekun pracy: dr Joanna Matraszek.


Optymalizacja metody syntezy nanocząstek typu core-shell (Au@Co) sfunkcjonalizowanych mezogenami.

Promotor i opiekun pracy: dr Joanna Matraszek.


Ligandy ciekłokrystaliczne stosowane do opłaszczania nanocząstek metali – studia literaturowe.

Promotor i opiekun pracy: dr Joanna Wolska.


Synteza, fizykochemia oraz zastosowanie ciekłych kryształów typu rod-like.

Promotor i opiekun pracy: dr Joanna Wolska.


Opracowanie najnowszych doniesień literaturowych dotyczących nanocząstek kobaltu opłaszczonych mezogenami.

Promotor i opiekun pracy: dr Joanna Wolska.


Samoorganizacja nanocząstek złota opłaszczonych mezogenami.

Promotor i opiekun pracy: dr Joanna Wolska.


Modyfikacje chemiczne nanocząstek metali za pomocą pochodnych związków naturalnych i ich zastosowanie w nanomedycynie.

Promotor: prof. dr hab. Józef Mieczkowski, opiekun pracy: mgr Michał Wójcik.


Nanotechnologia w dostarczaniu leków: synteza i aplikacje hybryd organiczno-nieorganicznych.

Promotor: prof. dr hab. Józef Mieczkowski, opiekun pracy: mgr Michał Wójcik.


Złoto jako katalizator reakcji organicznych.

Promotor: prof. dr hab. Józef Mieczkowski, opiekun pracy: mgr Michał Wójcik.


Nanostrukturalny węgiel - metody otrzymywania kowalencyjnie i niekowalencyjnie zmodyfikowanego grafenu.

Promotor: prof. dr hab. Józef Mieczkowski, opiekun pracy: mgr Wiktor Lewandowski.


Dendrymery - synteza i zastosowanie do transportu leków.

Promotor: prof. dr hab. Józef Mieczkowski, opiekun pracy: mgr Wiktor Lewandowski.


Metody otrzymywania i wybrane zastosowania merkaptanów.

Promotor: prof. dr hab. Józef Mieczkowski, opiekun pracy: mgr Wiktor Lewandowski.


Pracownia Chemii Biomolekuł.

Synteza L-fenyloalaniny i jej pochodnych selektywnie znakowanych izotopami wodoru (opracowanie literaturowe).

Kierownik: prof. dr hab. Marianna Kańska.
Otrzymywanie aminokwasów znakowanych izotopami krótkożyciowymi i ich wykorzystanie w technice PET (opracowanie literaturowe).

Kierownik: prof. dr hab. Marianna Kańska.


Synteza i rola biologiczna cyklicznego 3’,5’ kwasu

diguanylowego.

Opiekun pracy: dr Marzena Jankowska-Anyszka.
Cykliczne zabezpieczenia rybozy w syntezie pochodnych

nukleozydów i nukleotydów.

Opiekun pracy: dr Marzena Jankowska-Anyszka.
Wspomaganie mirkofalowe w syntezie organicznej (opracowanie literaturowe).

Kierownik: dr Jolanta Jaroszewska-Manaj.


Chemiczne i enzymatyczne syntezy L-tyrozyny (opracowanie literaturowe).

Kierownik: dr Małgorzata Pająk.


Chemiczne i enzymatyczne syntezy L-dopy (opracowanie literaturowe).

Kierownik: dr Małgorzata Pająk.


Otrzymywanie amin biogennych (opracowanie literaturowe).

Kierownik: dr Małgorzata Pająk.


Przemiany chemiczne i enzymatyczne keto- i hydoksykwasów (opracowanie literaturowe).

Kierownik: dr Elżbieta Winnicka.


Biotransformacje L-tryptofanu i jego pochodnych (opracowanie literaturowe).

Kierownik: dr Elżbieta Winnicka.


Przemiany chemiczne i enzymatyczne aromatycznych amin biogennych (opracowanie literaturowe).

Kierownik: dr Elżbieta Winnicka.Laboratorium Badań Strukturalnych

Metateza olefin w transformacjach surowców odnawialnych. Porównawcze studium reakcji metatezy krzyżowej oleinianu metylu z różnymi katalizatorami.

Kierownik pracy: prof. dr hab. Karol Grela.

Pracę licencjacką będzie wykonywał student - Adrian Sytniczuk.


Otrzymywanie nowego katalizatora o spowolnionej inicjacji w metatezie olefin zawierającego chelatujący ligand 2- (alkiloamino)benzylidenowy.

Kierownik pracy: prof. dr hab. Karol Grela

Pracę licencjacką będzie wykonywała studentka - Karolina Żukowska.
Krzysztof Blocki: Synteza 2-jodo-5-nitropropenylobenzenu oraz 2-bromo-5-(N,N-dimetyloamino)propenylobenzenu.

Kierownik: dr Michał Barbasiewicz.


Pracownia Peptydów

Metody syntezy i zastosowanie nanocząstek zmodyfikowanych peptydami – opracowanie literaturowe.

Opiekun pracy: dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, prof. UW.
Badania zależności aktywności biologicznej od struktury chemicznej peptydów antyangiogennych – opracowanie literaturowe.

Opiekun pracy: dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, prof. UW.


Stosowane w medycynie leki peptydowe – przegląd literaturowy.

Opiekun pracy: dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, prof. UW.


Nowoczesne metody wytwarzania wiązania peptydowego – przegląd literaturowy.

Opiekun pracy: dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, prof. UW.


Wykorzystanie mikrofal w syntezie peptydów– opracowanie literaturowe.

Opiekun pracy: dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, prof. UW, dr Ewa Witkowska.


Ochrony grup funkcyjnych trójfunkcyjnych aminokwasów w syntezie peptydów– opracowanie literaturowe.

Opiekun pracy: dr Ewa Witkowska.


Otrzymywanie cyklicznych peptydów jako sposób modyfikacji łańcucha peptydowego– opracowanie literaturowe.

Opiekun pracy: dr Ewa Witkowska.


Problemy racemizacji w syntezie peptydów - przegląd literaturowy.

Opiekun pracy: dr Ewa Witkowska.W Pracowni Peptydów możliwe jest przeprowadzenie prostych eksperymentów w dziedzinie syntezy peptydów.
Zakład Dydaktyczny Chemii Fizycznej
Lp.

Temat pracy

Opiekun1.

Metaliczne nanocząstki w spektroskopii Ramana – od zjawiska SERS na zolach metali do metody SHINERS.

prof. Jolanta Bukowska2.

Zastosowanie spektroskopii wzmocnionego powierzchniowo rozproszenia ramanowskiego (SERS) w konstruowaniu sensorów optycznych.

prof. Jolanta Bukowska3.

Adsorpcja związków aromatycznych na nanomateriałach węglowych

dr Michał Bystrzejewski4.

Kinetyczne aspekty adsorpcji związków aromatycznych na nanomateriałach węglowych.

dr Michał Bystrzejewski5.

Kontrolowane utlenianie materiałów węglowych: badanie wpływu uziarnienia i morfologii na skład chemiczny powierzchni.

dr Michał Bystrzejewski6.

Spektroelektrochemia związków uranu

dr Maciej Chotkowski7.

Elektroredukcja TcO4- w środowisku alkalicznym

dr Maciej Chotkowski8.

Oznaczanie 99Tc w odciekach zużytego generatora technetowego

dr Maciej Chotkowski9.

Wpływ parametrów fizykochemicznych materiałów elektrodowych na pojemność akumulatora ołowiowo-kwasowego.

prof. Andrzej Czerwiński10.

Zastosowanie cieczy jonowych w akumulatorach litowo-jonowych

prof. Andrzej Czerwiński11.

Projektowanie i otrzymywanie kompleksów elektrostatycznych enzymów i nanocząstek złota.

dr hab. Wojciech Dzwolak12.

Badanie wpływu mutacji punktowych na stabilność insuliny z wykorzystaniem spektroskopii FT-IR oraz dichroizmu kołowego.

dr hab. Wojciech Dzwolak13.

Wykorzystanie białek amyloidogennych do tworzenia nowych nanomateriałów

dr hab. Wojciech Dzwolak14.

Próby syntezy układów hybrydowych nieorganiczno-organicznych opartych o Ag(II)SO4.

dr hab. Wojciech Grochala15.

Obliczenia metodami DFT struktury krystalicznej, elektronowej i własności magnetycznych dla faz M2Ag(SO4)2 (M=Cs, NMe4, Ba0.5)

dr hab. Wojciech Grochala16.

Reaktywność nowego utleniacza, Ag(II)SO4, w stosunku do związków organicznych.

dr hab. Wojciech Grochala17.

Charakteryzacja nowych faz opartych o Ag(II)SO4 metodami spektroskopii oscylacyjnej, elektronowej, EPR, i metodami kalorymetryczno-termicznymi

dr hab. Wojciech Grochala18.

Synteza spaleniowa jako zrodlo nowych materialow nanostrukturalnych

dr hab. Andrzej Huczko19.

Nowe trendy w badaniach ogniw fotoelektrochemicznych. (praca literaturowa)

prof. Krystyna Jackowska20.

Fotoanody na bazie mikro/nanostruktur półprzewodnikowych i polimerów przewodzących. (praca literaturowa)

prof. Krystyna Jackowska21.

Zastosowanie nanostruktur z SiC w elektrochemii. (praca literaturowa).

prof. Krystyna Jackowska22.

Biosensory w oznaczaniu dopaminy, kwasu moczowego. (praca literaturowa i nie tylko )

prof. Krystyna Jackowska23.

Polimery przewodzące i nanocząstki metaliczne w konstrukcji sensorów, biosensorów stosowanych do oznaczania neurotransmiterów. (praca literaturowa )

prof. Krystyna Jackowska24.

Rejestracja powierzchniowo-wzmocnionych widm Ramana (SERS) od małej liczby molekuł/klasterów.

dr hab. Andrzej Kudelski25.

Analiza literaturowa postępów w rejestracji widm Ramana z bardzo małych obszarów.

dr hab. Andrzej Kudelski26.

Jak warunki syntezy glikolowej nanocząstek platyny wpływają na ich wielkość i ramanowskie wzmocnienie powierzchniowe.

dr hab. Andrzej Kudelski27.

Zastosowanie cieczy jonowych do syntezy materiałów stosowanych ogniwach wodorkowych

dr Zbigniew Rogulski28.

Badanie zawartości izotopów promieniotwórczych np. 40K, 131I, 210Po, 137Cs w wybranych produktach spożywczych

dr Zbigniew Rogulski29.

Badania radiofarmaceutyków z wykorzystaniem tomografii pozytonowej

dr Zbigniew Rogulski30.

Spektroskopia oscylacyjna w komputerze:
widma VCD małych chiralnych molekuł

prof. Joanna Sadlej31.

Spektroskopia NMR w komputerze:
stałe sprzężenia spin-spin dla oddziałujących molekuł

prof. Joanna Sadlej32.

Wpływ konformacji na widma wibracyjnego dichroizmu kołowego L-alaniny.

dr hab. Magdalena Pecul33.

Stałe sprzężenia spinowo-spinowego NMR protonu w gąbce protonowej [N...H - N]+

dr hab. Magdalena Pecul34.

Wpływ rozpuszczalnika na widma wibracyjnego dichroizmu kołowego kamfory.

dr hab. Magdalena Pecul
Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Proponowane tematy prac licencjackich 2010/2011

Pracownia Analizy Przepływowej i Chromatografii

Prof.dr hab. Marek Trojanowicz, dr Ewa Poboży


 • Chemiczne modyfikowanie powierzchni kapilar w elektroforezie kapilarnej białek i peptydów.

 • Rola perfluorowanych związków organicznych w środowisku naturalnym.

 • Rola i oznaczanie D-aminokwasów w wybranych artykułach żywnościowych


Prof.dr hab. Krystyna Pyrzyńska, dr Magdalena Biesaga


 • Detekcja fluorescencyjna w analizie kwasów fenolowych

 • Zdolności antyutleniające soków owocowych

 • Propolis - skład i właściwości antyutleniające

 • Składniki mineralne w herbatach ziołowych

 • Wyznaczanie stałych dysocjacji kwasów fenolowych
Pracownia Chemii Analitycznej Stosowanej

Prof.dr hab. Jerzy Golimowski, dr Joanna Kowalska , dr Beata Krasnodębska-Ostręga, dr Ewa Stryjewska


 • Chromatografia cieczowa (HPLC) w rozdzielaniu form pierwiastków o zróżnicowanej toksyczności (analiza specjacyjna)

 • Mineralizacja – istotny etap przygotowania próbek o złożonej matrycy

 • Materiały kontrolne w dobrej praktyce laboratoryjnej (good laboratory practice – GLP)

 • Oznaczanie arsenu w próbkach środowiskowych z terenów skażonych (HPLC UV-VIS)

 • Oznaczanie talu w próbkach środowiskowych z terenów skażonych

 • Wystepowanie i trwałość form talu o różnej toksyczności w próbkach naturalnych (HPLC ICP MS)

 • Wpływ ksenobiotyków (As.Pt,TI) na rozwój i morfologię roślin

 • Mechanizmy obronne roślin narażonych na stres związany z podwyższoną zawartością ksenobiotyków (HPLC FLD).

 • Badanie zanieczyszczenia wód – istotny element badań stanu środowiska.

 • Metody oznaczania fosforanów w wodach powierzchniowych i ściekach

 • Ocena mobilności i biodostępności substancji toksycznych w glebach

 • Migracja zanieczyszczeń w okolicy składowisk odpadów

 • Biomonitoring – wykorzystanie organizmów do oceny zanieczyszczenia środowiska

 • Bank wzorców środowiskowychPracownia Elektroanalizy Chemicznej

Dr Cezary Gumiński

Projektowanie stopów metali do konstrukcji materiałów elektrodowych w niskotemperaturowychOgniwach paliwowych
Dr Barbara Kowalewska, Prof. dr hab. Paweł Kulesza

 • Wielofunkcyjne układy bioelektrokatalityczne do konstrukcji bioogniw paliwowych

 • Projektowanie elektrod do biokatalitycznego utleniania etanolu dla potrzeb sensorów amperometrycznych i bioogniw paliwowych


Dr Iwona Rutkowska

 • Projektowanie organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych do zastosowania w superkondensatorach ładunku

 • Nowe podejście do fotoelektrokatalitycznego generowania wodoru


Prof. dr hab. Paweł Kulesza, Dr Iwona Rutkowska

 • Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne


Dr Krzysztof Miecznikowski

 • Materiały tlenkowe w fotoelektrokatalizie

 • Zastosowanie platynowych katalizatorów w ogniwach paliwowych


Dr Krzysztof Miecznikowski, Prof. dr hab. Paweł Kulesza

 • Projektowanie materiałów katalitycznych do elektroutleniania etanolu w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych


Dr Adam Lewera

 • Molekularne układy do elektrokatalitycznej redukcji tlenu


Prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk


 • Wykorzystanie polipirolu jako membran czujników amperometrycznych.


Dr Hanna Elżanowska
A) DNA

 • Elektrochemiczna detekcja plazmidowego i chromosomalnego DNA.

 • Zastosowanie metod pulsowych i zmiennopradowych do badania elektrochemicznych wlasciwosci DNA.

 • Porownanie elektrochemicznych wlasciwosci kolistego i liniowego plazmidowego DNA.

 • Mechanizm interkalacji blekitu metylenowego w strukturach DNA.

 • Obrazowanie DNA metoda AFM w celu okreslenia optymalnych warunkow adsorpcji DNA na elektrodach.

 • Roznice wlasnosci elektrochemicznych krotkich sekwencji oligonukleotydow zawierajacych pary AT i GC.

 • Tworzenie Z-DNA.

 • Kompleksowanie DNA jonami Ni(II).

 • Opracowanie danych literaturowych na temat przyszlosci komputerow wykorzystujacych reakcje DNA.

B) Zastosowanie tlenku irydu w badaniach elektrochemicznych

 • Elektrochemiczne tworzenie nanoczasteczkowego polimerowego uwodnionego tlenku irydu i jego wlasciwosci elektrochemiczne.

 • Rola anionow i kationow w stabilizacji polimerowego uwodnionego tlenku irydu.

 • Katalityczna redukcja tlenu i nadtlenku wodoru na elektrodach irydowych w zastosowaniu do ogniw paliwowych..

 • Tworzenie hybrydowego organicznego (polianilina) i nieorganicznego (tlenek irydu) polimeru o szczegolnych wlasciwosciach redoks.

 • Wprowadzanie centrów metalicznych do polimerowego tlenku irydu.

 • Zastosowanie elektrody irydowej jako czujnika pH.

 • Zastosowanie elektrody irydowej jako matrycy biosensorowej (biosensor glukozowy)


Dr Jadwiga Stroka
Otrzymywanie i właściwości nanostrukturalnych warstw hexacyjanometalanów
Prof.dr hab. Marek Orlik
Modele przewodzenia impulsu nerwowego

Biologiczne działanie wybranych związków nieorganicznych


Dr Rafał Jurczakowski


 • Badanie wpływu małych molekuł organicznych na procesy absorpcji wodoru w palladzie

 • Wyznaczanie rozpuszczalności wodoru w stopach palladu otrzymanych metodą implantacji

 • jonowej

 • Badanie pułapkowania wodoru w stopach Pd-N otrzymanych metodą implantacji jonowej

 • Wytworzenie i charakterystyka anodowa nanostrukturalnych stopów Pd-P i Pt-P

 • Wytworzenie stopów pallad-german do badań absorpcji wodoru

 • Badania potencjałów utleniania – redukcji supramolekularnych antyoksydantów fenolowychPracownia Elektrochemii Organicznej

Prof. dr hab. Jan Jaworski
Badanie włókien bisioru techniką transmisyjnej mikroskopii elektronowej
Prof. dr hab. Sławomir Filipek


 • Badanie oddziaływania enzymów z grafemem

 • Badanie oddziaływania enzymów z nanorurkami węglowymi

 • Badanie oddziaływania enzymów z elektrodami tlenkowymi
Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod

Prof. dr hab. Renata Bilewicz


 • Nanorurki modyfikowane enzymami jako katalizator redukcji tlenu do wody

 • Charakterystyka warstwy monomolekularnej tworzonej metodą Langmuira-Blogett


Dr Dorota Matyszewska


 • Oddziaływania leku antynowotworowego z modelową błoną biologiczną


Dr Ewa Nazaruk


 • Katalityczne utlenianie celobiozy na elektrodach modyfikowanych ciekłokrystalicznymi fazami do zastosowań w bioogniwie paliwowym


Dr Krzysztof Stolarczyk


 • Charakterystyka enzymatycznego bioogniwa paliwowego.


Prof.dr hab. Zbigniew Stojek
Modyfikacja doksorubicyny nanocząsteczkami magnetycznymi
Dr Agnieszka Więckowska


 • Makrocykliczne kompleksy metali przejściowych do konstrukcji maszyn molekularnych

 • Zastosowanie nanocząstek złota do konstrukcji biosensorów


Dr Sławomir Sęk


 • Mikroskopia bliskich oddziaływań jako narzędzie do badań saorganizujacych się warstw molekularnych

 • Złącza molekularne – badanie przewodności peptydów

 • Nanolitografia z wykorzystaniem techniki AFM – zastosowanie w badaniach przewodności monowarstw organicznych.

 • Elektrochemiczne własności czasteczek organicznych – badania z wykorzystaniem mikroskopii

sił atomowych w trybie przewodzacym

Dr Marcin Karbarz


 • Żele polimerowe jako układy molekularnego rozpoznania.

 • Zastosowanie środowiskowo czułych żeli polimerowych w chemii analitycznej.


Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej

Prof. dr hab. Ewa Bulska


 • Badanie specjacji selenu w organizmach żywych

 • Metody analityczne wykorzystane w badaniu metabolizmu pierwiastków w roślinach

 • Skład izotopowy jako źródło informacji a temat obiegu pierwiastków w przyrodzie

 • Rola pierwiastków z grupy ziem rzadkich w organizmie człowieka

 • Nowoczesne techniki pomiarowe w badaniach antydopingowych

 • Nowoczesne techniki pomiarowe w archeometrii (badanie obiektów zabytkowych)


Prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska


 • Badanie oddziaływań wybranych związków chemicznych i leków z DNA

 • Związki makrocykliczne jako jonofory w membranach elektrod jonoselektywnychDr hab. Agata Michalska-Maksymiuk • Mikrosfery poliakryalnowe – miniaturowe czujniki fluorescencyjne.

 • Mikrosfery poliakryalnowe – miniaturowe optyczne bioczujniki

 • Kompozytowe membrany jonoselektywne


Dr hab. Robert Koncki, dr Łukasz Tymecki


 • Fotometryczny detektor do oznaczania hemoglobiny

 • Detektory optyczne dedykowane do detekcji kreatyniny

 • Detekcja optyczna chlorofilu


Dr Barbara Wagner


 • Mikropróbkowanie laserowe w badaniach ciał stałych

 • Kryteria wyboru i zasady stosowania materiałów odniesienia w badaniach LA ICP MS


Pracownia Spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

Dr Włodzimierz Makulski


 • Widma 6Li i 7Li NMR wodnych roztworów chlorku litu

 • Ekranowanie protonów w prostych związkach chemicznych na podstawie widm NMR gazowych mieszanin z XE i CO2

 • Widma NMR alkoholu etalowego w fazie gazowej i cieczy

 • Analiza składu chemicznego popularnych mieszanek gazowych do zapalniczek i mikropalników

metodą NMR

.


Zakład Fizyki i Radiochemii


1. Efekty izotopowe w fizykochemicznych właściwościach cieczy i ich roztworów ( wielkości wolumetryczne, lepkość, szybkość rozchodzenia się ultradźwięków, przewodnictwo elektrolityczne, napięcie powierzchniowe) dr M.Jelińska-Kazimierczuk

2. Równowagi fazowe ciecz – ciecz (głównie roztwory cieczy jonowych):  efekty izotopowe 

       dr. Anna Makowska
3.  Fizykochemiczne właściwości cieczy jonowych/efekty izotopowe

     dr Anna Makowska/dr Agnieszka Siporska

4. Wpływ podstawienia izotopowego na fizykochemiczne właściwości roztworów  polimerów

       dr Agnieszka Siporska


5. Analiza związków organicznych w środowisku, w materiale biologicznym oraz w obiektach archeologicznych metodami chromatografii gazowej oraz cieczowej sprzężonej ze spektrometria mas. dr hab. Tomasz Gierczak , mgr Bartłomiej Witkowski


6. Badanie efektu magnetokalorycznego w manganitach, dr hab. Marek Pękała
7. Metamaterialy - przeglad danych eksperymentalnych
8. Krysztaly fotoniczne - metody produkcji i zastosowania
9. Ciekle krysztaly jonowe - otrzymywanie i struktury
10. Elastomery cieklokrystaliczne - otrzymywanie i struktury
11. Pochodne ferrocenu - izomeria, metody otrzymywania i zastosowanie

tematy 7-11. prof. dr hab. Ewa Górecka, dr hab. Adam Krówczyński, dr Damian Pociecha


12. Wyznaczanie momentów dipolowych oraz anizotropii cząsteczek metodą efektu Kerra.

13. Badanie procesu przeniesienia ładunku metodą spektroskopii absorpcji przejściowej.

14. Obliczenia nieliniowego współczynnika załamania światła w cieczach i kryształach molekularnych.

15. Ewolucja rozpraszania Ramana i absorpcji w podczerwieni w wyniku przejścia fazowego,

np. sol żel.

tematy 12-15. dr hab. Bożena Gadomska, prof. dr hab. Wojciech Gadomski


16. Charakterystyka 3,3'- ditiodipropionianu di[4-(1-oksylo -2,2,6,6-tetrametylopiperydynylu)] na podstawie wyników analizy EPR dr Jadwiga Szydłowska, dr hab. inż. Andrzej Kaim

: studia
studia -> Harmonogram egzaminów (sesja letnia) Wydział Mechaniczny Studia Niestacjonarne I i II stopnia, II sem., rok akademicki 2014/2015
studia -> Podyplomowe studia inżynieria oprogramowania dla sap erp I programowanie w języku abap
studia -> Organizatorzy wypoczynku dzieci I młodzieżY
studia -> Marketing przemysłowy literatura: T. Wojciechowski :”Marketing I logistyka na rynku środków produkcji” Białecki : „Marketing producenta I eksportera”
studia -> Matematyka zad. Opisz technikę sprytnego mnożenia przez: a 50, b 99 Za
studia -> Techniki decyzyjne – wykłady – dr Marek Sołtysik A. Podstawowe informacje egzamin pisemny, testowy – wtorek, 29 stycznia 2008 roku, J. Supernat: „Techniki decyzyjne”
studia -> Analiza społeczeństwa biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
studia -> Sylabus podstawowe informacje o przedmiocie
studia -> Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubiona
studia -> Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubiona
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna