Pracownia Fizykochemicznych Podstaw Technologii ChemicznejPobieranie 87.12 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar87.12 Kb.
Proponowane tematy projektów licencjackich w roku akademickim 2011/2012

Pracownia Fizykochemicznych Podstaw Technologii Chemicznej


 1. Indywidualny temat zgłoszony przez kandydata / kandydatkę i przedyskutowany z przyszłym opiekunem. Zakres tematyki realizowanej w Pracowni: chemia rodników, autooksydacja lipidów, antyoksydanty, flawonoidy, katecholaminy, kinetyka i kataliza, kalorymetria, modyfikacja fullerenów i kaliksarenów, kontrolowana polimeryzacja rodnikowa.

 2. Aktywność katalityczna kompleksów palladu (II) z podstawionymi pirydynami w reakcji karbonylowania aniliny (opiekunowie: mgr Agnieszka Krogul i dr inż. Jadwiga Skupińska)

 3. Aktywność katalityczna kompleksów palladu (II) z podstawionymi pirydynami w reakcji redukcji nitrobenzenu za pomocą mieszaniny CO/H2O (opiekunowie: mgr Agnieszka Krogul i dr inż. Jadwiga Skupińska)

 4. Wpływ temperatury, ciśnienia oraz czasu na reakcję karbonylowania aniliny wobec palladowych kompleksów (opiekunowie: mgr Agnieszka Krogul i dr inż. Jadwiga Skupińska

 5. Badanie rozpuszczalności wybranych cytostatyków w odwróconych micelach AOT. (opiekun: dr Hanna Wilczura-Wachnik).

 6. Wyznaczanie efektów cieplnych towarzyszących mieszaniu cieczy metodą kalorymetrii przepływowej (opiekun: dr Hanna Wilczura-Wachnik).

 7. Zastosowanie układu SDS/chitosanu do międzyfazowego transportu farmaceutyków - przegląd literatury. (opiekun: dr Hanna Wilczura-Wachnik).

 8. Identyfikacja składników i analiza ilościowa mieszaniny cieczy metodą glc (opiekun: dr Hanna Wilczura-Wachnik).

 9. Badanie transportu i lokalizacji wybranych poliizoprenoidów w układach modelowych. (opiekun: dr Hanna Wilczura-Wachnik)

 10. Synteza alkoksyaminy funkcjonalizowanej grupą disiarczkową, pochodnej rodnika dinitroksylowego. (opiekun: dr Elżbieta Megiel)

 11. Przegląd spektralnych metod analitycznych stosowanych dla związków zawierających niesparowane elektrony typu TEMPO. (opiekun: dr hab. inż. Andrzej Kaim).

 12. Synteza kompozytu polistyren - nanocząstki złota (dr hab. inż. Andrzej Kaim)

 13. Synteza nanocząstek złota funkcjonalizowanych rodnikami nitroksylowymi. (opiekun: dr Elżbieta Megiel)

 14. Funkcjonalizacja fulerenów – synteza półproduktów do modyfikacji powierzchni metali (dr hab. inż. Andrzej Kaim))

 15. Opracowanie syntezy nanocząstek srebra funkcjonalizowanych rodnikami nitroksylowymi (opiekun: dr Elżbieta Megiel)

 16. Analiza spektroskopowa nanocząstek złota funkcjonalizowanych rodnikami nitroksylowymi. (dr hab. inż. Andrzej Kaim)

 17. Otrzymywanie i badanie właściwości fizykochemicznych biopaliw (opiekun: dr hab. Grzegorz Litwinienko).

 18. Termoanalityczne badanie aktywności przeciwutleniającej nowych antyoksydantów. (opiekun: dr hab. Grzegorz Litwinienko).

 19. Funkcjonalizacja i badanie właściwości pochodnych fulerenu C60 (opiekunowie: mgr Robert Czochara i dr hab. Grzegorz Litwinienko).

 20. Badanie mechanizmu synergistycznego działania wybranych antyoksydantów (dr hab. Grzegorz Litwinienko).

 21. Badanie właściwości kompleksotwórczych wobec kationów metali ciężkich nowych pochodnych kaliks[4]arenu (dr Tomasz Pawłowski)

Pracownia Analizy Przepływowej i Chromatografii (kierownik: prof. M. Trojanowicz)

 1. Metody ekstrakcji białek z materiału roślinnego na potrzeby identyfikacji genetycznie zmodyfikowanej żywności.

 2. Oznaczanie zawartości fluorowanych związków organicznych w analizie środowiskowej.

 3. Perfluorowane detergenty jako groźne zanieczyszczenie żywności.

 4. Stabilność roztworów kwasu askorbinowego – prof. K. Pyrzyńska

 5. Zastosowanie cieczy jonowych w elektroforezie kapilarnej.


Pracownia Chemii Analitycznej Stosowanej (kierownik: prof. J. Golimowski)

 1. Badanie zanieczyszczenia wód – istotny element badań stanu środowiska.

 2. Chromatografia cieczowa (HPLC) w rozdzielaniu form pierwiastków o zróżnicowanej toksyczności (analiza specjacyjna).

 3. Frakcjonowanie – narzędzie w analizie środowiska.

 4. Materiały kontrolne w dobrej praktyce laboratoryjnej (good laboratory practice – GLP).

 5. Metody elektrochemiczne oznaczania talu w próbkach środowiskowych.

 6. Metody oznaczania fosforanów w wodach powierzchniowych i ściekach.

 7. Migracja zanieczyszczeń w okolicy składowisk odpadów.

 8. Monitoring – długoterminowa ocena stanu środowiska naturalnego.

 9. Oznaczanie arsenu w próbkach środowiskowych z terenów skażonych (HPLC UV-VIS).

 10. Roztwarzanie – dobranie odpowiedniej metody do potrzeb analitycznych.

 11. Wpływ wybranego ksenobiotyku na rozwój i morfologię roślin.

 12. Występowanie i trwałość form talu o różnej toksyczności w próbkach naturalnych (HPLC ICP MS).


Pracownia Elektroanalizy Chemicznej (kierownik: prof. P. Kulesza)

 1. Biologiczne działanie wybranych związków nieorganicznych – prof. M. Orlik

 2. Otrzymywanie i właściwości nanostrukturalnych warstw hexacyjanometalanów – dr J. Stroka

 3. Poszukiwanie alternatywnych paliw dla ogniw paliwowych – dr K. Miecznikowski

 4. Projektowanie elektrokatalitycznych materiałów nie platynowych do redukcji tlenu – dr K. Miecznikowski

 5. Wpływ materiału domieszkowanego na właściwości fotoelektrokatalityczne wybranych tlenków metali przejściowych – dr K. Miecznikowski


Pracownia Elektrochemii Organicznej (kierownik: prof. J. Jaworski)

 1. Mechanochemia – chemiczne właściwości włókien bisioru – prof. J. Jaworski


Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej (kierownik: Prof. E. Bulska)

 1. Analiza chemiczna w ochronie zabytków – dr B. Wagner

 2. Inkorporowanie barwników fluorescencyjnych w mikrosferach poliakrylowych – dr hab. A. Michalska-Maksymiuk

 3. Kompozytowe membrany jonoselektywne – dr hab. A. Michalska-Maksymiuk

 4. Mikrosfery i mikrokapsułki fluorescencyjne – dr hab. A. Michalska-Maksymiuk

 5. Mikrosfery poliakrylanowe jako bioczujniki fluorescencyjne – dr hab. A. Michalska-Maksymiuk

 6. Podstawy teoretyczne metody rozcieńczeń izotopowych ze spektrometrią mas – dr A. Krata

 7. Praktyczne aspekty metody rozcieńczeń izotopowych ze spektrometrią mas – dr A. Krata

 8. Zastosowania izotopów stabilnych w pomiarach spektrometrii mas – dr A. Krata


Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod (kierownik: prof. Z. Stojek)

 1. Badania aktywności katalitycznej nanorurek modyfikowanych enzymami – dr K. Stolarczyk

 2. Badania krótkich peptydów zdolnych do tworzenia fibryli amyloidowych – dr hab. S. Sęk, 3. mgr J. Juhaniewicz

 4. Badania wiązania leków przez cyklodekstryny – prof. R. Bilewicz, mgr O. Święch

 5. Badanie właściwości mechanicznych i elektrycznych modelowych membran lipidowych – 6. dr hab. S. Sęk, mgr J. Pawłowski

 7. Kompleksowanie fulerenów – prof. R. Bilewicz, mgr O. Święch

 8. Lipidowe mezofazy jako systemy do unieruchamiania enzymów na powierzchniach nanostrukturalnych materiałów węglowych – dr E. Nazaruk

 9. Modyfikacja nanocząstek złota lekami antynowotworowymi – prof. R. Bilewicz, mgr O. Święch

 10. Nanocząstki złota jako nośniki leków i ich wpływ na modelową błonę biologiczną – 11. dr D. Matyszewska

 12. Nowe związki umożliwiające unieruchomienie biomolekuł na powierzchni różnych materiałów – 13. dr A. Nowicka

 14. Oddziaływania leków antracyklinowych z DNA – prof. R. Bilewicz, mgr O. Święch

 15. Oddziaływanie antybiotykowego peptydu z modelową błoną biologiczną – dr hab. S. Sęk, 16. mgr J. Juhaniewicz

 17. Oddziaływanie leków antynowotworowych z tiolipidową modelową błoną biologiczną – 18. dr D. Matyszewska

 19. Oddziaływanie surfaktantów z polisacharydowymi matrycami biofilmów – dr hab. S. Sęk, 20. mgr J. Pawłowski

 21. Przygotowanie enzymatycznego bioogniwa – prof. R. Bilewicz, mgr M. Karaśkiewicz

 22. Warstwy nanorurek węglowych do oznaczania cukru – prof. R. Bilewicz, mgr E. Jabłonowska

 23. Właściwości monowarstw lipidów jako modeli błon komórkowych – prof. R. Bilewicz

 24. Wpływ sekwencji zasad azotowych na konformacje podwójnej helisy DNA – dr A. Nowicka

 25. Wpływ toksykantów na zmiany konformacyjne podwójnej helisy DNA – dr A. Nowicka

 26. Zastosowanie lipidowych ciekłokrystalicznych układów w projektowaniu nowych biozgodnych nośników leków – dr E. Nazaruk

 27. Zastosowanie nanocząstek złota do konstrukcji czujników – dr A. WięckowskaZakład Chemii Fizycznej


Lp.

Temat pracy

Opiekun

1

Metaliczne nanocząstki w spektroskopii Ramana – od zjawiska SERS na zolach metali do metody SHINERS.

prof. Jolanta Bukowska

2

Zastosowanie spektroskopii wzmocnionego powierzchniowo rozproszenia ramanowskiego (SERS) w konstruowaniu sensorów optycznych.

prof. Jolanta Bukowska

3

Adsorpcja związków aromatycznych na nanomateriałach węglowych

dr Michał Bystrzejewski

4

Kinetyczne aspekty adsorpcji związków aromatycznych na nanomateriałach węglowych.

dr Michał Bystrzejewski

5

Kontrolowane utlenianie materiałów węglowych: badanie wpływu uziarnienia i morfologii na skład chemiczny powierzchni.

dr Michał Bystrzejewski

6

Spektroelektrochemia związków uranu

dr Maciej Chotkowski

7

Elektroredukcja TcO4- w środowisku alkalicznym

dr Maciej Chotkowski

8

Oznaczanie 99Tc w odciekach zużytego generatora technetowego

dr Maciej Chotkowski

9

Wpływ parametrów fizykochemicznych materiałów elektrodowych na pojemność akumulatora ołowiowo-kwasowego.

prof. Andrzej Czerwiński

10

Zastosowanie cieczy jonowych w akumulatorach litowo-jonowych

prof. Andrzej Czerwiński

11

Projektowanie i otrzymywanie kompleksów elektrostatycznych enzymów i nanocząstek złota.

dr hab. Wojciech Dzwolak

12

Badanie wpływu mutacji punktowych na stabilność insuliny z wykorzystaniem spektroskopii FT-IR oraz dichroizmu kołowego.

dr hab. Wojciech Dzwolak

13

Wykorzystanie białek amyloidogennych do tworzenia nowych nanomateriałów

dr hab. Wojciech Dzwolak

14

Próby syntezy układów hybrydowych nieorganiczno-organicznych opartych o Ag(II)SO4.

dr hab. Wojciech Grochala

15

Obliczenia metodami DFT struktury krystalicznej, elektronowej i własności magnetycznych dla faz M2Ag(SO4)2 (M=Cs, NMe4, Ba0.5)

dr hab. Wojciech Grochala

16

Reaktywność nowego utleniacza, Ag(II)SO4, w stosunku do związków organicznych.

dr hab. Wojciech Grochala

17

Charakteryzacja nowych faz opartych o Ag(II)SO4 metodami spektroskopii oscylacyjnej, elektronowej, EPR, i metodami kalorymetryczno-termicznymi

dr hab. Wojciech Grochala

18

Synteza spaleniowa jako zrodlo nowych materialow nanostrukturalnych

dr hab. Andrzej Huczko

19

Szybka autotermiczna synteza spaleniowa nanomateriałów

dr hab. Andrzej Huczko

20

Otrzymywanie nanowarstw z wykorzystaniem plazmy RF

dr hab. Andrzej Huczko

21

Nanoczastki magnetyczne jako nośniki leków

Prof. Paweł Krysiński

22

Analiza literaturowa postępów w rejestracji widm Ramana z bardzo małych obszarów.

dr hab. Andrzej Kudelski

23

Wpływ uruchamianego przez rezonans plazmonowy przekształcenia nanocząstek srebra na ich zdolność do wzmacniania widma Ramana.

dr hab. Andrzej Kudelski

24

Nanonośniki leków: Otrzymywanie i charakterystyka nanokapsułek polimerowych z zamkniętym lekiem antynowotworowym (doksorubicyną).

dr hab. Maciej Mazur

25

Zastosowanie ultradźwięków do uwalniania leków antynowotworowych z nanokapsułek polimerowych.

dr hab. Maciej Mazur

26

Zastosowanie światła laserowego w bliskiej podczerwieni do uwalniania leków z nanokapsułek polimerowych.

dr hab. Maciej Mazur

27

Zamykanie analogów kapu mRNA – związków o potencjalnych właściwościach antynowotworowych – w nanokapsułkach polimerowych (współpraca z dr. J. Jemielitym z Wydziału Fizyki UW).

dr hab. Maciej Mazur

28

Badanie uwalniania doksorubicyny zamkniętej w nanokapsułkach polimerowych w warunkach hodowli komórek nowotworowych (współpraca z dr K. Skupińską z Narodowego Instytutu Leków).

dr hab. Maciej Mazur

29

Enkapsulacja neuroprzekaźników – badania metodami fizykochemicznymi.

dr hab. Maciej Mazur

30

Neurotransmitery zamknięte w kapsułkach polimerowych – badania in vivo u spontanicznie oddychających szczurów (współpraca z dr K. Kaczyńską z Instytutu Medycyny Doświadczalnej PAN).

dr hab. Maciej Mazur

31

Nanotomografia elektronowa – rekonstrukcja 3D na przykładzie kapsułek polipirolowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi.

dr hab. Maciej Mazur

32

Zastosowanie cieczy jonowych do syntezy materiałów stosowanych ogniwach wodorkowych

dr Zbigniew Rogulski

33

Badanie zawartości izotopów promieniotwórczych np. 40K, 131I, 210Po, 137Cs w wybranych produktach spożywczych

dr Zbigniew Rogulski

34

Badania radiofarmaceutyków z wykorzystaniem tomografii pozytonowej

dr Zbigniew Rogulski

35

Spektroskopia oscylacyjna w komputerze:
widma VCD małych chiralnych molekuł

prof. Joanna Sadlej

36

Spektroskopia NMR w komputerze:
stałe sprzężenia spin-spin dla oddziałujących molekuł

prof. Joanna Sadlej

37

Elektroosadzanie półprzewodników do zastosowań w konwersji energii słonecznej.

Dr Marcin Strawski

38

Badania właściwości membran z polielektrolitów otrzymanych metodą warstwa po warstwie

Dr Marcin StrawskiZakład Chemii Organicznej
Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej.
Asymetryczne podstawienie allilowe - synteza optycznie czynnych alkoholi.

Kierownik: dr hab. Tomasz Bauer, prof. UW.


Asymetryczne podstawienie allilowe - synteza optycznie czynnych amin.

Kierownik: dr hab. Tomasz Bauer, prof. UW.


Asymetryczne podstawienie allilowe - reakcje niesymetrycznych substratów

Kierownik: dr hab. Tomasz Bauer, prof. UW.


Otrzymanie i funkcjonalizacja laktonu naturalnego kwasu (1R,3R,4S,5R)-(-)-chinowego.

Kierownik: prof. dr hab. Rafał Siciński.


α-Metylowanie chiralnych ketonów.

Kierownik: prof. dr hab. Rafał Siciński.


Epoksydacja (S)-karwonu i jego dalsza funkcjonalizacja.

Kierownik: prof. dr hab. Rafał Siciński.


Enancjoselektywne reakcje aldolowe cykloheksanonów.

Kierownik: prof. dr hab. Rafał Siciński.


Synteza pochodnej kwasu (3R,4S,5R)-(-)-szikimowego.

Kierownik: prof. dr hab. Rafał Siciński.


Otrzymywanie i zastosowanie ketonu Grundmanna w syntezie witamin grupy D.

Kierownik: prof. dr hab. Rafał Siciński.


Zastosowanie sililowych grup ochronnych w syntezie cykloheksanodiolonów.

Kierownik: prof. dr hab. Rafał Siciński.


Ekologiczna kataliza asymetryczna z udziałem katalizatorów organicznych.

Kierownik: dr Piotr Kwiatkowski.


Badanie wpływu ciśnienia na katalityczne reakcje organiczne.

Kierownik: dr Piotr Kwiatkowski.


Synteza nowych chiralnych amin i próby ich wykorzystania w katalizie asymetrycznej.

Kierownik: dr Piotr Kwiatkowski.


Wpływ warunków reakcji na stereochemiczny przebieg enancjoselektywnej reakcji Friedla Craftsa.

Kierownik: dr Anna Piątek.


Opracowanie metody syntezy barwników azowych mogących służyć jako chromogeniczne sensory anionów.

Kierownik: dr Piotr Piątek.


Opracowanie metody modyfikacji makrotricyklicznych receptorów soli umożliwiającej otrzymanie monomerów do reakcji wolnorodnikowej polimeryzacji.

Kierownik: dr Piotr Piątek.


Badanie właściwości kompleksotwórczych prostego receptora soli metodą miareczkowania UV/vis.

Kierownik: dr Piotr Piątek.Synteza receptora molekularnego, pochodnej L-ornityny, oraz zbadanie jej właściwości kompleksotwórczych.

Kierownik: dr Jan Romański.


Synteza i właściwości kompleksotwórcze fluorescencyjnych rotaksanów i katenanów wiążących aniony.

Kierownik: dr Michał Chmielewski.


Fotoprzełączalne receptory molekularne na bazie grupy acylohydrazonowej.

Kierownik: dr Michał Chmielewski.


Fluorescencyjne sensory i transportery anionów na bazie szkieletu 1,8-diaminokarbazolu synteza i właściwości kompleksotwórcze.

Kierownik: dr Michał Chmielewski.


Selekcja komponentów w dynamicznych bibliotekach kombinatoryjnych receptorów na aniony.

Kierownik: dr Michał Chmielewski.Pracownia Chemii Związków Naturalnych.
Absolutna synteza asymetryczna – podstawy fizyczne i wybrane przykłady

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki.


Współczesne farmaceutyki inspirowane chemią związków naturalnych na przykładzie pochodnych serotoniny

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki.


„Zielona chemia organiczna” w laboratoriach i przemyśle – zastosowanie cieczy jonowych.

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki.


Rola reaktywnych form tlenu i azotu w organizmie człowieka na przykładzie biochemii pochodnych L-tryptofanu

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki.


Naturalne kwasy karboksylowe jako chiralne bloki budulcowe w syntezie stereoselektywnej.

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki.


Wielonienasycone kwasy tłuszczowe w organizmie człowieka – chemia, biochemia, aspekty zdrowotne.

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki.


Naturalne D-aminokwasy – zarys biochemii i znaczenie w przyrodzie.

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki.


Stereoselektywna reakcja Michaela ze szczególnym uwzględnieniem katalizatorów wykorzystywanych w asymetrycznym przeniesieniu wodoru.

Kierownik: dr Piotr Roszkowski.


Asymetryczna reakcja aza-Henry’ego.

Kierownik: dr Piotr Roszkowski.


Metody syntezy i właściwości farmakologiczne kryspiny A.

Kierownik: dr Joanna Szawkało.


Znaczenie farmakologiczne niskocząsteczkowych związków zawierających atom/atomy siarki.

Kierownik: dr Joanna Szawkało.


Metody syntezy rywastygminy i jej pochodnych – przegląd literatury.

Kierownik: dr Anna Zawadzka.


Metody syntezy huperycyny A i jej pochodnych – przegląd literatury.

Kierownik: dr Anna Zawadzka.


Zastosowanie jodku samaru w syntezie organicznej.

Promotor i opiekun: prof. dr hab. Józef Mieczkowski.


Zastosowanie związków boroorganicznych w syntezie organicznej.

Promotor i opiekun: prof. dr hab. Józef Mieczkowski.


Polimery ciekłokrystaliczne.

Promotor i opiekun: prof. dr hab. Józef Mieczkowski.


Ligandy ciekłokrystaliczne stosowane do powierzchniowych modyfikacji nanocząstek złota – studia literaturowe.

Opiekun pracy: dr Joanna Wolska.


Synteza, fizykochemia oraz zastosowanie ciekłych kryształów typu rod-like.

Opiekun pracy: dr Joanna Wolska.


Opracowanie najnowszych doniesień literaturowych dotyczących nanocząstek kobaltu powierzchniowo modyfikowanych mezogenami.

Opiekun pracy: dr Joanna Wolska.


Samoorganizacja powierzchniowo zmodyfikowanych nanocząstek złota.

Opiekun pracy: dr Joanna Wolska.


Nanotechnologia w dostarczaniu leków: synteza i aplikacje hybryd organiczno-nieorganicznych.

Promotor: prof. dr hab. Józef Mieczkowski, opiekun pracy: mgr Michał Wójcik.


Modyfikacje chemiczne nanocząstek metali za pomocą pochodnych związków naturalnych i ich zastosowanie w nanomedycynie.

Promotor: prof. dr hab. Józef Mieczkowski, opiekun pracy: mgr Michał Wójcik.


Związki złota jako katalizatory stereoselektywnych reakcji organicznych.

Promotor: prof. dr hab. Józef Mieczkowski, opiekun pracy: mgr Michał Wójcik.


Synteza i właściwości organiczno-nieorganicznych nanoukładów hybrydowych wykorzystywanych w obrazowaniu medycznym.

Promotor: prof. dr hab. Józef Mieczkowski, opiekun pracy: mgr Michał Wójcik.


Chemicznie zmodyfikowany grafen.

Promotor: prof. dr hab. Józef Mieczkowski, opiekun pracy: mgr Wiktor Lewandowski.


Nanocząstki nieorganiczne w diagnostyce raka.

Promotor: prof. dr hab. Józef Mieczkowski, opiekun pracy: mgr Wiktor Lewandowski.


Fluorescencyjne nanocząstki srebra - synteza i chemiczne modyfikacje powierzchni.

Promotor: prof. dr hab. Józef Mieczkowski, opiekun pracy: mgr Wiktor Lewandowski.


Związki organiczne o właściwościach półprzewodnikowych.

Promotor: prof. dr hab. Józef Mieczkowski, opiekun pracy: mgr Monika Góra.


Dimery ciekłokrystaliczne – struktura molekuł a właściwości fizykochemiczne.

Promotor pracy: prof. dr hab. Józef Mieczkowski, opiekun pracy: mgr Milena Kołpaczyńska.


Synteza dimerów H- kształtnych i ich zastosowanie do modyfikacji powierzchni nanocząstek złota.

Promotor pracy: prof. dr hab. Józef Mieczkowski, opiekun pracy: mgr Milena Kołpaczyńska.


Synteza dimerów П- kształtnych i ich zastosowanie do modyfikacji powierzchni nanocząstek złota.

Promotor pracy: prof. dr hab. Józef Mieczkowski, opiekun pracy: mgr Milena Kołpaczyńska.


Pracownia Chemii Biomolekuł.
Chemiczne i enzymatyczne syntezy L-dopy.

Kierownik: dr Małgorzata Pająk.


Otrzymywanie amin biogennych.

Kierownik: dr Małgorzata Pająk.


Chemiczne i enzymatyczne syntezy L-fenyloalaniny.

Kierownik: dr Katarzyna Pałka.


Przemiany chemiczne i enzymatyczne keto- i hydoksykwasów.

Kierownik: dr Katarzyna Pałka.


Biotransformacje L-tryptofanu i jego pochodnych.

Kierownik: dr Elżbieta Winnicka.


Przemiany chemiczne i enzymatyczne aromatycznych amin biogennych.

Kierownik: dr Elżbieta Winnicka.


Wspomaganie mirkofalowe w syntezie organicznej. (Opracowanie literaturowe).

Kierownik: dr Jolanta Jaroszewska-Manaj.


Otrzymywanie wielofunkcyjnych pochodnych pirolu - jako bloków budulcowych do o syntezy porfiryn.

Kierownik: dr Kazimierz Chmurski.


Opracowanie metody podwójnie selektywnej modyfikacji beta­-cyklodekstryny prowadzącej do mono(C6) mono (C2) pochodnych.

Kierownik: dr Kazimierz Chmurski.

.

Synteza i rola biologiczna cyklicznego 3’,5’ kwasu diguanylowego (c-diGMP). (Praca literaturowa).Kierownik: dr Marzena Jankowska-Anyszka.
Cykliczne zabezpieczenia rybozy w syntezie pochodnych nukleozydów i nukleotydów. (Praca literaturowa lub syntetyczna).

Kierownik: dr Marzena Jankowska-Anyszka.


Reakcja 1,3-dipolarnej cykloaddycji Huisgena („click chemistry”) w chemii nukleozydów i nukleotydów. (Praca literaturowa lub syntetyczna).

Kierownik: dr Marzena Jankowska-Anyszka.


Synteza chemicznego prekursora struktury 5’ końca mRNA i snRNA

tzw. trimetyloguanozyno kapu. (Praca syntetyczna).

Kierownik: dr Marzena Jankowska-Anyszka.

Laboratorium Badań Strukturalnych
Reakcje metatezy krzyżowej alkenów prowadzące do cennych produktów

chemicznych.

Kierownik pracy: prof. dr hab. Karol Grela.
Reakcje metatezy krzyżowej alkeninów --- mechanizm i zastosowania.

Kierownik pracy: prof. dr hab. Karol Grela.


Kontrola selektywności E/Z w metatezie olefin. Problem już rozwiązany,

czy nadal czekający na rozwiązanie?

Kierownik pracy: prof. dr hab. Karol Grela.
Metody syntezy związków aromatycznych za pomocą metatezy olefin i

reakcji pokrewnych.

Kierownik pracy: prof. dr hab. Karol Grela.
Metateza olefin w środowiskach wodnych.

Kierownik pracy: prof. dr hab. Karol Grela.

Poszukiwania metod syntezy benzochinonów zawierających podstawnik winylowy.

Kierownik: dr Michał Barbasiewicz - na projekt ten wstępnie zgłosił się student Robert Pawłowski.


Pracownia Peptydów

dr hab. Aleksandra Misicka- prof. UW, dr Dagmara Tymecka, dr Ewa Witkowska:


Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach peptydów – opracowanie literaturowe.
Peptydomimetyki - analogi peptydów biologicznie czynnych o zwiększonej odporności na degradacje enzymatyczna – opracowanie literaturowe.
Peptydy biologicznie czynne- możliwości zastosowania peptydów w terapiach przeciwnowotworowych– opracowanie literaturowe .

Wybrane metody tworzenia wiązania peptydowego – opracowanie literaturowe.

Synteza peptydów na nośniku polimerowym z wykorzystaniem strategii Fmoc/t-Bu – opracowanie literaturowe.
Ochrona grupy aminowej w syntezie peptydów – opracowanie literaturowe.

W Pracowni Peptydów możliwe jest przeprowadzenie prostych eksperymentów w dziedzinie syntezy peptydów.
Synteza mononukleotydów zawierających ugrupowanie propargilofosfonianowe – substratów do reakcji cykloaddycji Huisgena. (opiekun: dr Jacek Jemielity Zakład Biofizyki UW)

Synteza dinukleotydowych analogów kapu zawierających linkery aminokarboksylowe w obrębie reszt rybozy - substratów do znakowania fluorescencyjnego i funkcjonalizacji nanomateriałów. (opiekun: dr Jacek Jemielity Zakład Biofizyki UW)

Synteza i właściwości analogów 5'-trifosforanów adenozyny i guanozyny modyfikowanych w pozycji β resztą tiofosforanową. (opiekun: dr Joanna Kowalska Zakład Biofizyki UW)

Synteza analogów końca 5' mRNA ze znacznikami fluorescencyjnymi przyłączonymi do zasady nukleinowej za pośrednictwem linkerów diaminowych. (opiekun: dr Jacek Jemielity Zakład Biofizyki UW)Zakład Chemii Teoretycznej i KrystalografiiI. Prof. dr hab. Bogumił Jeziorski

1. Momenty dipolowe i kwadrupolowe molekuł liniowych oraz ich znaczenie dla wyznaczenia energii oddziaływania tych molekuł 


2. Porównanie teoretycznych wartości entropii dla gazowych wodorków I okresu
3. Porównanie teoretycznych wartości pojemności cieplnej molekuł H2, D2 i HD.
4. Porównanie stałych równowagi dla dysocjacji termicznej gazów składników powietrza.
5. Obliczenie stałej równowagi dla reakcji tworzenia gazu wodnego. 
II. Dr hab. Tatiana Korona

1. Badanie wpływu podstawników na energie wzbudzeń elektronowych w cząsteczkach – podejście ab initio.


III. Prof. dr hab. Andrzej Leś
1. Modele oddziaływania boropochodnych dUMP (2'-deoksyurydyno-5'monofosforan)
z centrum aktywnym syntazy tymidylanowej.
2. Teoretyczna ocena parametrów widma NMR tlenków siarki i ich kompleksów.

IV. Dr hab. Michał Cyrański

1. Chemia supramolekularna pochodnych kwasów fenyloboronowych.


2. Chemia strukturalna tokoferoli i ich pochodnych.
3. Inżynieria krystaliczna kokryształów.
4. Badania kryształów kompleksów Electron-Donor-Acceptor (EDA).
5. Badania polimorfizmu związków biologicznie aktywnych.
6. Od benzenu do grafenu. Zastosowanie metod graftopogicznych w opisie struktury.

V. Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak:

1. Rentgenowska analiza strukturalna wybranych pochodnych modelowych kompleksów makrocylicznych miedzi i/lub niklu


2. Rentgenowska analiza strukturalna wybranych pochodnych kwasów aryloboronowych
3. Rentgenowska analiza strukturalna wybranych minerałów
4. Rentgenowska analiza strukturalna modelowych zasad Schiffa
5. Rentgenowska analiza strukturalna modelowych związków hybrydowych

VI. Prof. dr hab. Andrzej Koliński:

1. Analiza regularności strukturalnych białek z bazy PDB (opiekun: mgr Aleksandra Rutkowska)


2. Modelowanie porównawcze białek metoda  CABS (opiekun:  mgr Michał Jamróz)
3. Wygładzanie przybliżonych modeli struktur białek metodą mechaniki molekularnej (opiekun:  mgr Michal Jamróz)
4. Opracowanie przybliżonego modelu układu białko –białko towarzyszące (opiekun: mgr Karol Kamel)
5. Modelowanie asocjacji białek metodą CABS (opiekun:  mgr Aleksandra Rutkowska)

VII. Dr hab. Andrzej Sikorski


 1. 1. Metody symulacyjne w nanotechnologii.

 2. 2. Modelowanie polimerów i polipeptydów w nanorurkach.

 3. 3. Teoretyczne wyznaczanie własności cyklicznego DNA (plazmidu).

 4. 4. Zastosowanie metod Monte Carlo do badania układów polimery - nanocząstki.

5. Projektowanie kompozytów polimerowych - zjawisko perkolacji.
: studia
studia -> Harmonogram egzaminów (sesja letnia) Wydział Mechaniczny Studia Niestacjonarne I i II stopnia, II sem., rok akademicki 2014/2015
studia -> Podyplomowe studia inżynieria oprogramowania dla sap erp I programowanie w języku abap
studia -> Organizatorzy wypoczynku dzieci I młodzieżY
studia -> Marketing przemysłowy literatura: T. Wojciechowski :”Marketing I logistyka na rynku środków produkcji” Białecki : „Marketing producenta I eksportera”
studia -> Matematyka zad. Opisz technikę sprytnego mnożenia przez: a 50, b 99 Za
studia -> Techniki decyzyjne – wykłady – dr Marek Sołtysik A. Podstawowe informacje egzamin pisemny, testowy – wtorek, 29 stycznia 2008 roku, J. Supernat: „Techniki decyzyjne”
studia -> Analiza społeczeństwa biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
studia -> Sylabus podstawowe informacje o przedmiocie
studia -> Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubiona
studia -> Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubiona
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna