Pracownia Projektowa „jultrex” inż. Adam Rosiński Tłuszcz ul. Długa 61 zawartośĆ opracowaniaPobieranie 173.18 Kb.
Strona1/2
Data08.05.2016
Rozmiar173.18 Kb.
  1   2


Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. Adam Rosiński Tłuszcz ul. Długa 61
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
. I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zawartość opracowania str.1-2

1. Przedmiot i zakres opracowania str.3

2. Podstawa opracowania str.4

3. Warunki techniczne projektowania str.4-5

4. Opis stanu istniejącego str.5

5. Opis projektowanego rozwiązania str.5-7

5.1 Geometria drogi w planie - opis ogólny str.5

5.2 Chodniki str.6

5.3 Zjazdy, zatoka do parkowania str.6

5.4 Niweleta str.7

5.5 Zieleń drogowa, wyrównanie terenu str.7

5.6 Roboty towarzyszące, zabezpieczenie urządzeń,

wycinka drzew str.7

5.7 Organizacja ruchu str.7

5.8 Przebudowa słupów sieci elektroenergetycznej str.7

6. Konstrukcja nawierzchni str.7

7. Odwodnienie str.8-11

7.1 Założenia ilościowe ścieków z wód deszczowych i roztopowych str.8

7.2 Opis ogólny projektowanego rozwiązania sieci

kanalizacji deszczowej str.9

7.3 Kolektory deszczowe, drenaże z rur perforowanych,

odrzuty i króćce do odprowadzenia wód drenażowych str.9

7.4 Studnie rewizyjne oraz studzienki ściekowe z przykanalikami str.10

7.5 Roboty ziemne, regulacje urządzeń, roboty o charakterze

branżowym str.10-11

7.6 Roboty odwodnieniowe str.11

7.7 Dodatkowe wytyczne eksploatacyjne str.11

7.8 Wnioski w zakresie decyzji środowiskowej str.12 8. Charakterystyka ekologiczna – rozwiązania techniczne w zakresie

ochrony środowiska uwzględnione w projekcie str.12-13

9. Uwagi i informacje str.13-14II. OŚWIADCZENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

str. 15

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

str. 16-21


IV. RYSUNKI
1. Orientacja str.22

2. Projekt zagospodarowania terenu

z planem sytuacyjno – wysokościowym (rys.1.1) str.23

3. Plan sytuacyjno – wysokościowy do projektu wykonawczego

kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia (rys.1.2) str.24

4. Plan sytuacyjno – wysokościowy projekt nawierzchni, tyczenia oraz innych

szczegółów drogowych (rys.1.3) str.25

5. Profil podłużny ulicy Willowej wraz z kolektorem deszczowym (rys.2.1), str.26

6. Profil podłużny ulicy Willowej wraz z drenażem (rys.2.2) str.27

7. Przekrój normalny (rys. 3) str.28

8. Przekroje charakterystyczne (rys. 4.1-4.2) str.29-30

9. Szczegóły konstrukcyjne (rys. 5.1; 5.2; 5.3) str.31-33

10. Konstrukcja nawierzchni (rys. 6) str.34

11. Elementy odwodnienia – Studnia połączeniowa (przelotowa)

betonowa 1400 mm z przykanalikami PVC-u 200 mm z króćcem

drenażowym z rur PE 200 mm (rys. 7.1) str.35

12. Elementy odwodnienia – Studnia przelotowa betonowa 1000 mm

z odrzutem rurą PVC-u 250 mm do odprowadzania

wód drenażowych (rys. 7.2) str.36

13. Elementy odwodnienia – Studzienka ściekowa 500 mm sposób

wykończenia wpustów ulicznych (rys. 7.3) str.37

14. Klapy zwrotne – materiały producenta str.38-40


IV. UZGODNIENIA OPINIE I MATERIAŁY – załącznik nr 1
1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Wołomina na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717).

2. Wypis z rejestru gruntów.

3. Pismo nr W/IWo/4105u/13/KG/2011 z dnia 05.04.2012 r. wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 8.

4. Uzgodnienie dokumentacji w zakresie rozwiązania w planie z Gminą Wołomin Wydział Mienia Komunalnego i Terenów Publicznych z siedzibą ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin z dnia 04.05.2012 r.

5. Uzgodnienie dokumentacji w zakresie odwodnienia z Gminą Wołomin Wydział Mienia Komunalnego i Terenów Publicznych z siedzibą ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin z dnia 09.05.2012 r.

6. Uzgodnienie dokumentacji w zakresie rozwiązania w planie i odwodnienia z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin z dnia 11.05.2012 r.

7. Opinia techniczna nr 038/12 z dnia 09.07.2012 r. wydana przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A 05-200 Wołomin.

8. Uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia i przebudowy słupów sieci elektroenergetycznej przez Wydział Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Powstańców 8, 05-200 Wołomin zgodnie z opinią nr 1393/2012 z dnia 17.07.2012 r. (wraz z planszą).

9. Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin z dnia 13.08.2012 r.

10. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Wołomińskiego zgodnie z decyzją nr 21/13 z dnia 14.01.2013 r.

11. Uprawnienia projektantów.

12. Uprawnienia sprawdzających.

13. Zaświadczenia projektantów i sprawdzających o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


OPIS TECHNICZNY

WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy Willowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Duczki, gmina Wołomin, powiat wołomiński. Długość przebudowywanej drogi (ulica Willowa) 495,65 m. Długość kolektora deszczowego w ulicy Willowej wraz z odrzutami ulic bocznych wynosi 495,70 m. Ulica Willowa jest kategorii drogi powiatowej klasy Z.
Zakres opracowania obejmuje:
a) przebudowę nawierzchni jezdni ulicy powierzchni: 3 434 m2,

b) przebudowę chodników dla pieszych: 1 690 m2,

c) wykonanie zatoki do parkowania: 98 m2

d) przebudowę zjazdów do posesji: 604 m2,

e) wykonanie zieleńców: 182 m2,

f) budowę układu odwodnienia sieci kanalizacji deszczowej ulica Willowa o średnicy kolektora:

- 600 mm długości 345,80 m

- 400 mm długości 84,60 m,

- 315 mm długości 38,20 m,

- 400 mm długości 27,10 m (odrzuty ulic bocznych),

g) odrzuty drenażowe średnicy:

- 315 mm długości 54,65 m,

- 250 mm długości 2,0 m,

h) króćce drenażowe średnicy:

- 200 mm długości 4,5 m,

i) przykanalików do studzienek ściekowych średnicy :

- 200 mm długości 49,40 m,

j) studni betonowych z betonu B-45 wg DIN 4034 łączonych na uszczelkę z osadnikiem :

- średnicy 1400 mm 16 sztuk – S1;S2-S4;S5;S6-S11;S12;S13-S14;S15;S16,

k) studni betonowych z betonu B-45 wg DIN 4034 łączonych na uszczelkę z osadnikiem i do odprowadzania wód drenażowych:

- średnicy 1000 mm 4 sztuki – Sd1-Sd4,

l) studzienek ściekowych z osadnikiem z betonu B-45:

- średnicy 500 mm 23 sztuki – w1-w23,

m) zabudowę istniejącego rowu długości 86,50 m,


Projekt opracowano w firmie Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. Adam Rosiński ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz na zamówienie Powiatu Wołomińskiego z siedzibą w Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Wołomina na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717).

2. Mapa do celów projektowych przyjęta do zasobu w dniu 29.05.2012 r. przez Starostwo Powiatowe w Wołominie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie.

3. Wypis z rejestru gruntów.

4. Pismo nr W/IWo/4105u/13/KG/2011 z dnia 05.04.2012 r. wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 8.

5. Uzgodnienie dokumentacji w zakresie rozwiązania w planie z Gminą Wołomin Wydział Mienia Komunalnego i Terenów Publicznych z siedzibą ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin z dnia 04.05.2012 r.

6. Uzgodnienie dokumentacji w zakresie odwodnienia z Gminą Wołomin Wydział Mienia Komunalnego i Terenów Publicznych z siedzibą ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin z dnia 09.05.2012 r.

7. Uzgodnienie dokumentacji w zakresie rozwiązania w planie i odwodnienia z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin z dnia 11.05.2012 r.

8. Opinia techniczna nr 038/12 z dnia 09.07.2012 r. wydana przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A 05-200 Wołomin.

9. Uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia i przebudowy słupów sieci elektroenergetycznej przez Wydział Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Powstańców 8, 05-200 Wołomin zgodnie z opinią nr 1393/2012 z dnia 17.07.2012 r. (wraz z planszą).

10. Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin z dnia 13.08.2012 r.

11. Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin.
3. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA
Projekt budowlany i wykonawczy oparto na następujących materiałach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami). • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, z późn. zmianami).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908, z późn. zmianami).

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami).

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zmianami)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zmianami) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zmianami).

 • Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 Dz. U. z 2007 nr 39 poz. 251 z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami). • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984).


4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Droga powiatowa (ulica Willowa) zlokalizowana jest w miejscowości Duczki, gmina Wołomin, powiat wołomiński. Obsługa komunikacyjna jest możliwa z drogi wojewódzkiej nr 634. W stanie istniejącym pas drogi w liniach rozgraniczenia stanowi działkę szerokości zmiennej 11,5-12 m, w którym znajduje się droga o nawierzchni twardej z chodnikami dla pieszych, zieleńcami oraz zjazdami do posesji.

Należy zauważyć, że brak właściwego odwodnienia powoduje degradację nawierzchni ulic oraz lokalne podtopienia działek sąsiednich z pasem drogowym.

Zabudowę na działkach przyległych stanowią budynki jednorodzinne wolnostojące oraz wielorodzinne. Przy ulicy Willowej znajdują się punkty usługowe.

W pasie drogowym zlokalizowane są sieci instalacji takie jak: • sieć instalacji gazowej,

 • sieć instalacji elektrycznej (podziemna i napowietrzna),

 • sieć instalacji telefonicznej (podziemna i napowietrzna),

 • sieć wodociągowa,

 • sieć kanalizacji sanitarnej.


5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA
5.1 Geometria drogi w planie - opis ogólny
Trasa projektowanego odcinka przebiega w obrębie pasa drogowego o szerokości zmiennej do 12 m. Zgodnie z § 15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w projekcie zastosowano wariant drogi dwupasowej o szerokości jezdni 6,5 m. Parametry drogi (ulica Willowa), przyjęto dla przebudowywanej ulicy klasy Z . Przekrój uliczny. Krawędź nawierzchni jezdni w ciągu głównym ulicy oddzielono od chodnika przyległego lub zieleńca krawężnikiem betonowym 20x30 [cm] ustawionymi na ławie betonowej C12/15 (B15) z oporem. Światło krawężnika wystającego wynosi 12 cm. Zwiększenie światła krawężnika do 14 cm wynika z obniżenia nawierzchni przy ścieku ulicznym, który jest opuszczony o 2 cm w stosunku do warstwy ścieralnej jezdni.
5.2 Chodniki
Zaprojektowano chodniki dla pieszych przyległe szerokości miń. 2,0 m. Ciągi piesze poprowadzono obustronnie. Nawierzchnię chodnika oddzielono od nawierzchni jezdni krawężnikiem betonowym 20x30 [cm] ustawionym na ławie betonowej C12/15 (B15) z oporem. Kostka brukowa (HOLLAND kolor szary fazowana) powinna być ułożona w taki sposób aby po zagęszczeniu wystawała 1 cm ponad wierzch krawężnika betonowego. Od strony terenu lub projektowanego zieleńca nawierzchnię chodnika należy zabezpieczyć obrzeżem betonowym 8x30 [cm] ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 lub ławie betonowej zgodnie z projektem. Spadek poprzeczny 2% należy zachować na całej długości chodników. W rejonie skrzyżowań na szerokości 4 m w miejscu wskazanym na planie należy obniżyć światło krawężnika do 2 cm ponad poziom ścieku ulicznego. Chodnik przyległy, należy prowadzić w poziomie krawężnika 20x30 [cm] wystającego 12 cm ponad jezdnię lub 14 cm w przypadku zastosowania ścieku ulicznego. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na odcinku od 0+044,70 do 0+068,70 należy wykonać murek oporowy z betonu B35 (C28/35).

Szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunkach nr 5.1, 5.2, 5.3.


5.3 Zjazdy, zatoka do parkowania
W projekcie uwzględniono wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje i działki niezabudowane. Szerokość zjazdów indywidualnych przyjęto 4 m. Zjazdy o innej szerokości np. łączne do dwóch posesji pokazano na planie. Nawierzchnię zjazdów należy oddzielić od jezdni krawężnikiem betonowym 20x30 [cm] ustawionym na ławie betonowej C12/15 (B15) z oporem. Warstwa ścieralna zjazdów powinna być prowadzona w poziomie chodnika i na szerokości ciągu pieszego mieć spadek równy 2%. Różnicę wysokości między poziomem krawężnika wtopionego przy jezdni, a nawierzchnią chodnika należy pokonać na szerokości 0,75 m z zachowaniem 10 %-12% spadku (zjazdy przez chodnik).

Kostka brukowa powinna być ułożona w taki sposób aby jej powierzchnia po zagęszczeniu wystawała 1 cm nad krawężnik wtopiony 20x30 [cm] (przy krawędzi jezdni), ustawiony na ławie betonowej C12/15 (B15). Nawierzchnia na zjeździe powinna być ułożona w taki sposób aby jej powierzchnia licowała się z powierzchnią kostki brukowej na chodniku. Skosy najazdowe 1:1 na łączeniu nawierzchni należy dociąć wzdłuż krawędzi wyznaczonej przez skos. Krawężnik wtopiony zastosować wg planu w miejscach oddzielenia nawierzchni zjazdu od terenu. W celu poprawy swobody najazdu, sprowadzić krawężnik wtopiony do jezdni obustronnymi skosami 1:1 (zjazd indywidualny). W przypadku zjazdów wyokrąglonych łukami R=3m, nawierzchnię zjazdu należy oddzielić od nawierzchni chodnika krawężnikiem wtopionym 15x30 [cm] ustawiony na ławie betonowej C12/15 (B15).

Nawierzchnię zatoki do parkowania oddzielić od nawierzchni chodnika krawężnikiem wystającym 20x30 [cm] ustawiony na ławie betonowej C12/15 (B15). Światło krawężnika wystającego min. 10 cm. Na szerokości zjazdu obniżyć poziom krawężnika wtopionego do poziomu 2 cm (dopuszcza się 4 cm) od poziomu nawierzchni zatoki do parkowania. Nawierzchnię wykonać z kostki brukowej (HOLLAND kolor czerwony fazowana)

Sposób wykonania ław pokazano na rysunkach elementów konstrukcyjnych rysunek

nr 5.1 i 5.2.

Dopuszcza się zmianę lokalizacji zjazdu w zależności od potrzeb. Zmianę lokalizacji zjazdów projektowanych oraz ewentualne nowe zjazdy uzgodnić z zarządcą drogi.
5.4 Niweleta
Niweletę drogi zaprojektowano w sposób zapewniający spadki podłużne konieczne do odprowadzenia wody z jezdni z zachowaniem istniejącego układu wysokościowego. Zachowano pochylenia podłużne odcinków prostych miń. 0,28%.

Projektowane pochylenia nie utrudniają poruszania się pojazdów.


5.5 Zieleń drogowa, wyrównanie terenu
Na powierzchniach poza urządzeniami bezpośrednio związanymi z obsługą ruchu bądź odwodnieniem, należy wykonać zieleńce. Warstwę 10 cm ziemi urodzajnej wyprofilować ręcznie i obsiać trawą. Tren poza zieleńcami w granicach pasa drogowego należy wyrównać i wyprofilować z wykorzystując grunt z korytowania i wykopów.

5.6 Roboty towarzyszące, zabezpieczenie urządzeń, wycinka drzew.
Urządzenia sieci podziemnej należy wyregulować do poziomu niwelety jezdni lub chodnika. Roboty wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami sieci zgodnie z opinią WUD.

Wszystkie odsłonięte podczas wykonywania wykopów i prac budowlano-montażowych urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Prace zabezpieczające wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia zgodnie z protokołem WUD stanowiącym załącznik do projektu. Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecią gazową, siecią kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Drzewa oraz porosty znajdujące się w obrębie pasa drogi przed przystąpieniem do robót, należy wyciąć.

5.7 Organizacja ruchu
Projekt stałej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.
5.8 Przebudowa słupów sieci elektroenergetycznej
Projekt budowlany i wykonawczy stanowi oddzielne opracowanie.
6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. 43 poz. 430). Po obserwacji przeprowadzonej na miejscu planowanej budowy w zakresie ruchu pojazdów ciężkich oraz warunków gruntowo – wodnych G1 przyjęto kategorię ruchu KR3. Na podstawie badań geologicznych (opracowanie stanowi oddzielny załącznik) w wykonawca musi przewidzieć wymianę gruntu organicznego stanowiącego humus do poziomu warstwy gruntu mineralnego. Z uwagi na możliwy występujący wysoki poziom wód gruntowych wykonawca musi brać pod uwagę konieczność ich obniżenia (igłofiltry , studnie depresyjne) w okresie prowadzenia robót ziemnych. Zaleca się wykonanie robót ziemnych po wcześniejszym wykonaniu elementów odwodnienia.

Piasek gruboziarnisty wykorzystany do górnej warstwy nasypów pod jezdnią, wbudować warstwami 20-30 cm zagęszczając do poziomu wskaźnika zagęszczenia Is≥1,0 wg Proctora normalnego. Do wykonania nasypów pod chodnikami zastosować piasek średnioziarnisty Konstrukcję nawierzchni pokazano na rys. nr 6.7. ODWODNIENIE
7.1 Załażenia ilościowe ścieków z wód deszczowych i roztopowych

Obliczenie objętości ścieków, które przyjęto do projektu elementów odwodnienia drogi do kanalizacji deszczowej wykonano na podstawie książki „Odwodnienie dróg” autorstwa Jerzego Edela:

Q = q x F x Ψ [dm3/s]

q – natężenie deszczu miarodajnego wyliczone ze wzoru q=A/td0,667 [dm3/s x ha]

A - współczynnik zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu p=50% oraz średniej rocznej wysokości opadu - dla regionów o wysokości opadów <800 mm wynosi: 592

td =10 min

q - 127 [dm3/s x ha]

Do projektu elementów odwodnienia drogi przyjęto natężenie deszczu miarodajnego q=130 [dm3/s x ha].


Ψ(nd) – współczynnik spływu dla dróg - 0,85

Ψ(ch+nz) – współczynnik spływu dla chodników, zjazdów z kostki brukowej - 0,75

Ψ(z+p+nzk) – współczynnik spływu dla zieleńców i poboczy - 0,1

F – powierzchnia zlewni [ha]


Dla wód z odcinka ulicy Willowej i Krótkiej odprowadzonych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, których odbiornikiem jest istniejący kolektor 600 mm połączony z rowem melioracyjnym (nieewidencyjnym) komunalnym stanowiącym dopływ rzeki Czarnej w

km 20+000,00


Q(ndW)=130x0,3434x0,85=37,94 dm3/s

Q(nch+zj+zat+skl)=130x(0,1690+0,0604+0,0098+0,0545)x0,75=28,63 dm3/s

Q(z)=130x(0,0182)x0,1=0,24 dm3/s
Natężenie spływu wód deszczowych i roztopowych odprowadzanych do projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi: Q(całkowite)=66,81 dm3/s.

W obliczeniach uwzględniono powierzchnię istniejących nawierzchni utwardzonych w rejonie punktów usługowych.

W projekcie uwzględniono możliwość włączenia do kolektora deszczowego części powierzchni zlewni ulic Zachodniej i Grabowskiej. Całkowita rezerwa ilości ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych, która umożliwia odbiór ścieków pochodzących z w/w ulic została obliczona w operacie wodnoprawnym. Odwodnienie ulicy Miłej i Krótkiej podlega oddzielnemu opracowaniu projektowemu.
Projektowana instalacja będzie pracowała w sposób ciągły. Powyższe obliczenia oznaczają maksymalną ilość ścieków w czasie opadu deszczu miarodajnego na całej powierzchni drogi, chodników, zjazdów i zieleńców.

Jest to ilość odpowiadająca ilości dotychczasowej wód opadowych i roztopowych na tej powierzchni. Woda, która nie wyparuje i nie przeniknie przez spoiny nawierzchni z kostki brukowej w miejscu opadu oraz z jezdni, będzie sprowadzana siecią kanalizacji do kolektora deszczowego. Aby wody deszczowe i roztopowe o obliczonym natężeniu w sposób gwarantowany zostały podczyszczone, projektuje się piaskownik (w ulicy Krótkiej) separator olejowy oraz piaskownik.7.2 Opis ogólny projektowanego rozwiązania sieci kanalizacji deszczowej

W związku z przebudową ulicy Willowej zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej szczelnej. Odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych jest możliwy przez kolektor główny o średnicy Dn 600 mm, Dn 400 mm oraz Dn 315 mm położony w pasie drogowym ulic Willowej. Do kolektora deszczowego zostaną wprowadzone wody z drenaży Dn 250 mm (częściowo perforowanych) oraz odrzutów zakończonych złożem żwirowym Dn 315 mm projektowanych wg planu. Przebieg trasy kolektora oraz drenaży pokazano na projekcie zagospodarowania terenu z planem sytuacyjno - wysokościowym oraz na planie sytuacyjno - wysokościowym do projektu wykonawczego. Sieć kanalizacji deszczowej pozwoli na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych szczelnym systemem kanalizacji. Na końcu kolektora przed odbiornikiem wód opadowych jakim jest istniejący kolektor średnicy 600 mm zaprojektowano separator olejowy oraz piaskownik.

Sprawnie działający system kanalizacji deszczowej wpłynie na poprawę oddziaływania na środowisko.


: pliki -> bzp -> 2013


  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna