Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof Mularczyk


*według danych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony ZabytkówPobieranie 1.97 Mb.
Strona14/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.97 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

*według danych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

Zasób ewidencji i rejestru stanowisk archeologicznych podlega sukcesywnym uzupełnieniom i weryfikacji. Dla nowoodkrywanych stanowisk obowiązują ustalenia jak dla rozpoznanych tj. konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem konserwatorskim. 1. Uwarunkowania demograficzne
  1. Ludność i struktura wiekowa


Obserwowany jest stały spadek ogólnej liczby mieszkańców gminy Udanin. Pod koniec 2006r. (wg danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu) gminę zamieszkiwały 5 642 osoby, natomiast na początku 2008 r. liczba ta spadła do 5 582. Gminę zamieszkiwało 2 845 kobiet oraz 2 797 mężczyzn. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 517 mieszkańców/km² (powiatu średzkiego– 70 mieszkańców/km2).

Sieć osadniczą gminy tworzą 23 miejscowości (wsi i przysiółków) zgrupowane w 19 sołectwach, którego średnia wielkość wynosi 294 mieszkańców. Przeważają wsie bardzo małe (do 150 mieszkańców) oraz małe (do 300 mieszkańców) o skupionej zabudowie. Największą wsią jest Udanin liczący 944 mieszkańców. Według kryterium liczby mieszkańców wsie podzielić można na następujące grupy:   1. wsie duże (powyżej 500 mieszkańców) – Udanin, Ujazd Górny, Konary,

   2. wsie średnie (od 300 - 500 mieszkańców) – Lusina, Pichorowice, Damianowo, Gościsław, Jarosław,

   3. wsie małe (od 150 - 300 mieszkańców) – Piekary, Różana, Pielaszkowice, Ujazd Dolny, Karnica, Drogomiłowice,

   4. wsie bardzo małe (do 150 mieszkańców) – Jarostów, Lasek, Sokolniki, Łagiewniki, Dźwigórz.Tabela 6. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach gminy Udanin – stan na 01.01.2008

L.p.

Sołectwo

Przysiółek

Liczba mieszkańcówDamianowo

Księżyce

350Drogomiłowice

Dębnica

162Dźwigórz
68Gościsław
347Jarosław
307Jarostów
139Karnica
163Konary

Dąbki

503Lasek
110Lusina
407Łagiewniki
84Piekary
248Pielaszkowice

Jańczów

227Pichorowice
388Różana
229Sokolniki
99Udanin
944Ujazd Dolny
221Ujazd Górny
586

Razem

5 582

Źródło: UG Udanin
Tabela 7. Liczba urodzeń w gminie Udanin w latach 1986 - 2006 *

Rok

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2006

Ilość urodzeń

97

99

97

92

86

92

75

75

62

70

62

65

60

47

44

42

60

56


* dane Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej
Na obecny stan ludności w gminie ma wpływ ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego ludności na poziomie -3,2 na tysiąc mieszkańców, co świadczy, że w skali całej gminy liczba zgonów przewyższa znacznie liczbę urodzeń. Pod tym względem wskaźnik dla gminy kształtuje się dużo niżej niż w powiecie średzkim czy całym Dolnym Śląsku, gdzie wskaźniki przyrostu naturalnego w 2006 roku wynosiły odpowiednio – 0,6 i -0,9 na tysiąc mieszkańców. Ogromnym problemem w gminie jest również ujemne saldo migracji.
Tabela 8. Ludność gminy Udanin na tle regionu

Wyszczególnienie

Ogółem

Przyrost naturalny

Saldo migracji

na 1000 ludności

woj. dolnośląskie

28 82 317

-0,9

-1,3

powiat średzki

49 353

-0,6

6,4

gmina Udanin

5 642

-3,2

-3,4

* dane Urzędu Statystycznego we Wrocławiu na dzień 31.12.2006
W strukturze płci zaznacza się przewaga mężczyzn: wskaźnik feminizacji wynosił 102 kobiety/100 mężczyzn.
Tabela 9. Struktura ludności według wieku

Wyszczególnienie

Ogółem

Przedprodukcyjny

Produkcyjny

Poprodukcyjny

suma

%

suma

%

suma

%

woj. dolnośląskie

28 82 317

531 839

18,5

1 897 543

65,8

452 935

15,7

powiat średzki

49 353

10 314

20,9

32 050

64,9

6 989

14,2

gmina Udanin

5 642

1 173

20,8

3 570

63,3

899

15,9

* dane Urzędu Statystycznego we Wrocławiu na dzień 31.12.2006


Współczynnik przedstawiający proporcję osób w przedziale wiekowym 0-18 lat (większość z nich przebywa w domu lub uczy się) w stosunku do ludności w wieku 19-60 lat (najbardziej aktywnej produkcyjnie), wyrażający stopień obciążenia ekonomicznego ludności w wieku produkcyjnym ze strony młodych niepracujących ludzi, wynosi w krajach UE 41,4%, zaś w gminie Udanin prawie 33 %.

Można też wziąć pod uwagę wskaźnik “zależności” osób w wieku powyżej 60 roku życia. Wyraża on proporcję ludności w wieku powyżej 60 lat (których większość stanowią emeryci lub renciści) do ludności w wieku od 19 do 60 lat, tj. najbardziej czynnych zawodowo. Ten wskaźnik mierzy stopień ekonomicznego obciążenia ludności w wieku produkcyjnym ze strony dorosłej ludności niepracującej. Ten wskaźnik dla krajów UE wynosi 39,2%, zaś w gminie Udanin 25,2%, co dla tego regionu oznacza potencjał ekonomiczny, jakim jest relatywnie młody wiek jego mieszkańców.  1. Mieszkalnictwo / Warunki mieszkaniowe


Zasoby mieszkaniowe na obszarze gminy pochodzą głównie z okresu przedwojennego, przy czym przeszło połowę stanowią domy mieszkalne bądź mieszkalno-gospodarcze w zabudowie zagrodowej:

 • zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna pochodząca głównie z lat 60-tych i 70-tych dla pracowników byłych PGR we wsiach: Udanin (S.M. Amin), Ujazd Górny (S.M. Jawor), Karnice, Jarosław, Drogomiłowice, Damianowo.

 • domy mieszkalne w zabudowie zagrodowej i zabudowie mieszkalno-rzemieślniczej (po kilka obiektów w większych wsiach).

Budynki pochodzące z 2-giej połowy XIX i pocz. XX w. objęte są ochroną konserwatorską ze względu na walory kulturowe. Najczęściej są one w złym stanie technicznym i wymagają kompleksowych prac rewaloryzacyjnych, w celu utrzymania zasobu mieszkaniowego.

Powierzchniowe standardy mieszkaniowe w gminie Udanin nie są, jak na tereny wiejskie, szczególnie wysokie. Średnia wielkość mieszkania w 2006 r. wynosiła 83,3 m² powierzchni użytkowej (w powiecie średzkim 78,7 m²). Na jedno mieszkanie przypadało jednak 3,33 osoby. Na 1 mieszkańca przypadały 24,1 m² powierzchni użytkowej (w powiecie średzkim 23,8 m2).


Tabela 10. Warunki mieszkaniowe ludności gminy Udanin na tle regionu


Wyszczególnienie

Przeciętna liczba osób

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w m2

na 1 mieszkanie

na 1 izbę

ogółem

na 1 osobę

2006

2006

2006

2006

woj. dolnośląskie

2,83

0,79

66,2

23,4

powiat średzki

3,31

0,81

78,7

23,8

gmina Udanin

3,46

0,81

83,3

24,1

* dane Urzędu Statystycznego we Wrocławiu na dzień 31.12.2006
Według danych z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu wielkość zasobów mieszkaniowych w gminie Udanin na koniec roku 2006 wynosiła 1633 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa tych mieszkań to 136 m2, przypadająca średnio na 4 izby.

W 2006 roku w gminie Udanin oddano do użytku 4 mieszkania. Były to mieszkania w budynkach indywidualnych, a ich przeciętna powierzchnia użytkowa wynosiła 139,8 m2.


Biorąc pod uwagę zmniejszającą się liczbę ludności w poszczególnych wsiach, znaczne oddalenie gminy od dużych ośrodków miejskich (takich jak Wrocław i Legnica), niedużą atrakcyjność terenu gminy pod względem walorów turystycznych (brak dużych kompleksów leśnych) nie należy spodziewać się w najbliższym czasie większego ruchu budowlanego w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Przyrostu zasobów mieszkaniowych można spodziewać się jedynie w większych wsiach, takich jak Udanin, Ujazd Górny czy Konary.

  1. Zatrudnienie


Na terenie gminy Udanin w 2006 roku (dane Urzędu Statystycznego we Wrocławiu) zatrudnionych było (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób i bez rolników indywidualnych) 319 osób (w tym 138 kobiet), z czego najwięcej zatrudnionych było w usługach nierynkowych oraz przemyśle i budownictwie.


Tabela 11. Struktura zatrudnienia

Pracujący ogółem

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

Przemysł i budownictwo

Usługi rynkowe

Usługi nierynkowe

319

67

107

32

113

Dane: Urząd Statystyczny we Wrocławiu na dzień 31.12.2006 r.Na terenie gminy Udanin w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej w 2006 r. figurowały 427 podmioty gospodarcze (dane Urzędu Statystycznego we Wrocławiu za 2006 r.), z czego ponad 98% należało do sektora prywatnego.

Wśród zarejestrowanych w gminie podmiotów gospodarki narodowej dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 347 osób (85 % ogółu zarejestrowanych) oraz: • spółki handlowe – 8 osób,

 • spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego – 11 osób,

 • spółdzielnie – 25 osób,

 • fundacje – 4 osoby,

 • stowarzyszenia i organizacje społeczne – 14 osób.

Wśród w/w podmiotów gospodarczych dominują firmy zajmujące się handlem i naprawami (29%) oraz przemysłem (16%) i przetwórstwem przemysłowym (15%). Dane te nie uwzględniają jednak osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne.


Dane: Urząd Statystyczny we Wrocławiu na dzień 31.12.2006 r.

Wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przeważają firmy małe, zatrudniające mniej niż 10 osób (niemal 98 % wszystkich zarejestrowanych podmiotów), a tylko 2 przedsiębiorstwa należą do średnich (powyżej 50 zatrudnionych).


Według danych z 2006 roku, nieuwzględniających osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 347 osób fizycznych. Przy czym prawie 40% z nich zajmuje się handlem i naprawami, a co piąta przetwórstwem przemysłowym.Dane: Urząd Statystyczny we Wrocławiu na dzień 31.12.2006 r.


  1. Bezrobocie


W gminie Udanin, podobnie jak w skali całego kraju, kluczowym problemem jest wysoki poziom bezrobocia, szczególnie wśród kobiet, osób młodych oraz osób z niskimi kwalifikacjami. W ostatnich latach (2003 – 2006) obserwuje się jednak jego stały spadek, który jest rezultatem aktywności Powiatowego Urzędu Pracy oraz tworzenia programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Zmniejszenie bezrobocia wynika także ze wzrostu inwestycji gospodarczych w powiecie średzkim (szczególnie dzięki utworzeniu na terenie gminy Środa Śląska podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej w Legnicy).

Tabela 12. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy 2003 – 2006.


Rok

Liczba bezrobotnych

2003

604

2004

593

2005

506

2006

395Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej
Według danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu w 2006 roku liczba bezrobotnych w gminie wynosiła 395 osób. Liczba ta nie daje jednak pełnego obrazu sytuacji na rynku pracy, gdyż nie pokazuje tzw. ukrytego bezrobocia zamaskowanego poprzez rzekome zatrudnienie w domowych gospodarstwach rolnych lub z braku rejestracji osób, które utraciły prawo do zasiłków i poszukują pracy samodzielnie, głównie na zasadzie prac dorywczych lub rezygnują z ubezpieczenia społecznego na rzecz braku konieczności okresowego podpisywania list w PUP.

Wyższe bezrobocie wśród kobiet jest zjawiskiem obserwowanym praktycznie od początku lat 90-tych. Jego przyczyn należy dopatrywać się w procesach restrukturyzacji przemysłu i wprowadzeniu reform rządowych, poprzez które nastąpiła ogromna redukcja etatów, zwłaszcza w zawodach wykonywanych w większości przez kobiety. Dodatkowo na lokalnym rynku pracy dominują przedsiębiorstwa, które angażują głównie mężczyzn.

Obserwacja danych statystycznych uzyskanych z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu umożliwia nie tylko określenie rozmiarów bezrobocia w gminie, ale także rozpoznanie struktury osób bezrobotnych będącej odzwierciedleniem uwarunkowań ekonomicznych, demograficznych i społeczno – zawodowych kształtujących to zjawisko.

Ważnym wskaźnikiem struktury bezrobocia jest wiek osób zarejestrowanych. Ponad połowa bezrobotnych w gminie Udanin to osoby, które nie ukończyły 35 lat. Wysoki poziom bezrobocia wśród młodych ludzi może być spowodowany wejściem na rynek pracy młodzieży z tzw. „wyżu demograficznego” oraz stale zmniejszającą się liczbą ofert pracy przeznaczonych dla ludzi bez doświadczenia zawodowego. Z drugiej strony należy jednak zauważyć, iż młode zasoby siły roboczej posiadają wiele zalet, wśród których wymienia się przede wszystkim łatwość przystosowania się do zmian środowiska pracy, czy wyższą od przeciętnej mobilność zawodową, edukacyjną i terytorialną.

Jednocześnie warto wskazać, iż tak wysoki udział młodych ludzi wśród osób bezrobotnych powoduje straty w gospodarce powiatu, ponieważ znaczna część dynamicznych zasobów pracy pozostaje niewykorzystana, a część wykwalifikowanych młodych ludzi wyjeżdża do innych krajów UE w poszukiwaniu pracy.


Tabela 13. Bezrobotni zarejestrowani według wieku

Ogółem

W wieku

< 24

24-34

35-44

45-54

> 55

395

99

101

61

99

35

Dane: Urząd Statystyczny we Wrocławiu na dzień 31.12.2006 r.


Wśród osób bezrobotnych istotny jest również poziom wykształcenia, który w znacznym stopniu decyduje o szansach na rynku pracy. W czasie recesji osoby z niskim wykształceniem i bez kwalifikacji są często zastępowane przez osoby o wysokich kwalifikacjach, których umiejętności bezpośrednio odpowiadają wymaganiom pracodawców. W 2006 roku (wg danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu) w gminie Udanin najmniej liczną grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (4%), co potwierdza występującą na rynku zależność: im wyższe kwalifikacje tym większe szanse na podjęcie zatrudnienia.

Wśród zarejestrowanych dominowały natomiast osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (36% ogółu) oraz gimnazjalnym i poniżej (33%). Stosunkowo dużym udziałem charakteryzowała się również grupa osób z wykształceniem średnim zawodowym (20%). Jest to zjawisko niekorzystne, gdyż osoby słabo wykształcone niechętnie doskonalą się zawodowo i zmieniają kwalifikacje, co znacznie utrudnia im znalezienie pracy.


Tabela 14. Bezrobotni zarejestrowani wg wykształcenia

Ogółem

Z wykształceniem

wyższym

średnim zawodowym

średnim ogólnokształcącym

zasadniczym

gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym

395

14

79

29

144

129

Dane: Urząd Statystyczny we Wrocławiu na dzień 31.12.06r.


Kolejną ważną cechą charakteryzującą bezrobocie ze względu na jego uciążliwość społeczną jest również długość okresu pozostawania bez pracy. W analizie rynku pracy wyróżnia się na ogół cztery typy zjawiska bezrobocia:

 • bezrobocie krótkookresowe – do 3 miesięcy,

 • bezrobocie średniookresowe – 3 do 6 miesięcy,

 • bezrobocie długookresowe – 6 do 12 miesięcy,

 • bezrobocie długotrwałe (chroniczne) – pow. 12 miesięcy.

W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy znajdują się osoby długotrwale bezrobotne. Za przejaw długotrwałego bezrobocia najczęściej przyjmuje się ponad roczny okres bezskutecznego poszukiwania pracy, przy czym w przypadku kiedy okres ten przedłuża się do ponad dwóch lat, wówczas mówi się nawet o chronicznym bezrobociu.

Czym dłuższa przerwa w pracy, tym mniejsze szanse na jej ponowne uzyskanie. Rosnące wymagania pracodawców, zmiany technik i organizacji prac, konieczność uzupełnienia kwalifikacji lub w ogóle zmiany zawodu nie są czynnikami sprzyjającymi skracaniu okresu pozostawania bez pracy. Im dłużej ktoś pozostaje bezrobotny, tym mniej staje się interesujący dla ewentualnych pracodawców, ponieważ jego wiadomości i doświadczenia ulegają dezaktualizacji. Oznacza to, ze bezrobocie nie jest tylko efektem złej sytuacji gospodarczej, ale ma również przyczyny strukturalne. Długotrwałe bezrobocie przynosi w następstwie wielorakie konsekwencje społeczno-ekonomiczne, m.in. deprawację sfery materialnej, zmiany w sferze psychospołecznej i psychosomatycznej bezrobotnych, zachowania dewiacyjne i patologiczne (alkoholizm, narkomania, przestępstwa kryminalne). W miarę wydłużania się czasu pozostawania bez pracy znikają aktywne postawy poszukiwania pracy i dochodzi do marginalizacji i zubożenia jednostki lub nawet całej rodziny.

Tabela 15. Bezrobotni zarejestrowani wg czasu pozostawania bez pracy

Ogółem

Wg czasu pozostawania bez pracy

< 3 miesiące

3 - 6 miesięcy

6 - 12 miesięcy

12 - 14 miesięcy

> 24 miesiące

395

89

64

57

56

129

Dane: Urząd Statystyczny we Wrocławiu na dzień 31.12.06 r.


Z analiz przeprowadzonych w 2006 roku wynika, iż czas pozostawania bez pracy stanowi jeden z poważniejszych problemów gminy Udanin. Poziom bezrobocia długotrwałego (chronicznego) w tym roku wynosił aż 33%, a bezrobotni przekraczający okres 12 miesięcy pozostawania bez pracy stanowili łącznie 47% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W grupie długookresowo bezrobotnych najczęściej znajdują się osoby o niskich kwalifikacjach, słabo zintegrowane z rynkiem pracy oraz ludzie młodzi. Dużą część tej grupy stanowią osoby, które straciły pracę na skutek likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR). Są to osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, najczęściej niezaradne i nisko wykształcone, których przekwalifikowanie jest często niemożliwe.

Istnienie bezrobocia długookresowego powoduje nierówności ekonomiczne spychając te grupy osób bezrobotnych w obszar ubóstwa. Jednocześnie wydaje się, że przyrost miejsc pracy związany z ożywieniem gospodarczym nie spowoduje integracji zawodowej długotrwale bezrobotnych z rynkiem pracy. Dlatego też konieczne jest podjęcie konkretnych działań ze strony aktywnej polityki rynku pracy – budowanie programów aktywizujących.


 1. Uwarunkowania gospodarcze

Z uwagi na bardzo korzystne warunki klimatyczne oraz doskonałe warunki glebowe gmina predysponuje przede wszystkim do spełniania funkcji rolniczych oraz usługowo-produkcyjnych, ze szczególnym nastawieniem na działalność w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego.

  1. Rolnictwo


Gmina Udanin jest gminą wiejską o charakterze rolniczym. Użytki rolne zajmują powierzchnię 9 612 ha, co stanowi 86,8% ogólnej powierzchni gminy. Dominują tu gleby bardzo dobre i dobre, w związku z czym produkcja rolna ukierunkowana jest na uprawy polowe.

Dla zbiorczej charakterystyki warunków przyrodniczych do celów gospodarki rolnej stosuje się metodę waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, która wycenia 4 podstawowe elementy środowiska przyrodniczego: gleby, agroklimat, rzeźbę terenu, warunki wodne. Dla gminy Udanin wskaźnik ten wynosi 97,8 punktów i obrazuje wybitnie korzystne warunki dla rolnictwa.


Tabela 16. Struktura użytków rolnych w gminie Udanin

Wyszczególnienie

Powierzchnia

Udział w całości

ha

%Grunty orne

8846

92,0Sady

9

0,1Łąki

326

3,4Pastwiska

431

4,5

Ogółem

9612

100

Źródło: UG Udanin


Produkcja rolna w gminie jest ukierunkowaną na produkcję polową przy ograniczeniu produkcji zwierzęcej.
Tabela 17. Struktura zasiewów gospodarstw indywidualnych w gminie Udanin

Udział w strukturze zasiewów w %

Zboża

Ziemniaki

Buraki cukrowe

Rzepak i rzepik

67,7

5,7

14,3

8,1

W roku 1996 obsada inwentarza na 100 ha użytków rolnych wynosiła 22,1 SD (w tym 20,9 SF bydła lub 76,6 SF trzody chlewnej). W ostatnich latach powiększyła się powierzchnia gruntów ornych kosztem użytków zielonych co związane jest ze spadkiem pogłowia bydła.


Tabela 18. Wielkość gospodarstw indywidualnych w gminie Udanin

Grupa obszarowa w ha

Liczba gospodarstw

Powierzchnia użytków rolnych w ha

1 - 2

103

153

2 - 5

134

439

5 – 10

293

2156

10 – 15

83

1005

15 - 20

21

370

20 - 50

30

815

50 - 100

4

287

100 i więcej

2

621

Razem

670

5846

Źródło: UG Udanin
W strukturze wielkości gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa małe:

 • powierzchnia do 5 ha - 35,4% wszystkich,

 • powierzchnia od 5 do 10 ha - 43,7% wszystkich.

Gospodarstw od 10 do 20 ha jest 104 (15,5% wszystkich), a powyżej 20 ha zaledwie 36 (5,4 % ogółu), z czego 6 to gospodarstwa wielkoobszarowe o pow. użytków rolnych pow. 50 ha.
Gospodarka rolna prowadzona jest przez dwie grupy producentów. Do pierwszej należą gospodarstwa indywidualne i rolnicze spółdzielnie produkcyjne (RSP – Lusina i RSP – Ujazd Dolny) we władaniu, których znajduje się 65% użytków rolnych. Drugą grupę stanowią gospodarstwa wielkoobszarowe dzierżawiące grunty od AWR – SP (grunty przejęte po zlikwidowanych PGR), we władaniu, których znajduje się 35% użytków rolnych.

  1. Przemysł i usługi


Oprócz rolnictwa w gminie rozwija się także nierolniczy sektor gospodarczy, w tym przemysł, produkcja i usługi. Do największych zakładów przemysłowych należą zakłady przemysłu rolno-spożywczego - P.Z.Z. Bolesławiec w Ujeździe Górnym i Wytwórnia pasz w Ujeździe Dolnym. W Łagiewnikach Średzkich działa Doświadczalna Stacja Nawozów Płynnych I.N.S.W w Puławach.

Ponadto funkcjonuje szereg zakładów rzemieślniczo-produkcyjnych (głównie w branży kamieniarstwa i obróbki kamienia). Wiele zakładów zlokalizowanych jest w zaadaptowanych budynkach gospodarczych w zabudowie zagrodowej. Kamieniarstwo i obróbka kamienia nie są zaliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, jednak ze względu na znaczny hałas powstający przy obróbce kamienia należy lokalizować tego typu obiekty poza obszarami zamieszkania i jedynie czasowo dopuścić tego typu działalność w ramach własnego obejścia.


Liczba placówek handlowych szybko się zmienia w zależności od koniunktury na rynku. Większość z nich znajduje się w parterach budynków mieszkalnych lub w pawilonach. Małe sklepy spożywcze lub wielobranżowe są we wszystkich większych wsiach.


 1. Uwarunkowania wynikające z systemów infrastruktury społecznej
  1. Oświata i wychowanie


Wprowadzona na przełomie 1998/1999 r. reforma oświaty przyniosła ze sobą reorganizację szkolnictwa, w wyniku której uległy likwidacji małe szkoły. W roku 2008 w gminie Udanin pozostała 1 szkoła podstawowa 6-cio klasowa oraz 1 gimnazjum gminne.

Szkoły na terenie gminy dysponują 26 pomieszczeniami do nauki i zlokalizowane są w następujących miejscowościach: • Ujazd Górny - gimnazjum + budynek poszkolny

 • Udanin – szkoła podstawowa.

Obecnie istniejąca sieć szkolna odpowiada potrzebom mieszkańców i jest optymalna z punktu widzenia logistyki dowozów i finansowania działalności oświatowej przez gminę.
Gorzej prezentuje się natomiast kwestia opieki przedszkolnej, gdyż na terenie gminy nie istniała dotychczas żadna tego typu placówka. Odzwierciedla to sytuację jaka panuje na większości terenów wiejskich, gdzie tylko dzieci 6 – letnie uczęszczają do klas „0” w szkołach podstawowych, a pozostałe roczniki z grupy wieku przedszkolnego (3-5 lat) pozostają pod opieką rodziców i dziadków. Z tego względu Gmina Udanin przystąpiła w roku 2009 do adaptacji i modernizacji budynku szkoły podstawowej w Ujeździe Górnym na placówkę przedszkolną, która oddanie do użytku w 2010 r. .

  1. Służba zdrowia


Na terenie gminy funkcjonują dwa ośrodki zdrowia w Udaninie i Ujeździe Górnym. Zakładając, że jeden ośrodek zapewnia opiekę w zakresie podstawowej opieki medycznej dla ok. 2500 pacjentów, należy przyjąć, że istniejąca baza jest wystarczająca.

Na trenie gminy znajduje się jedna apteka w Udaninie, w związku z czym istnieje konieczność uruchomienia drugiej apteki w Ujeździe Górnym.W gminie nie ma obecnie żłobków, jednak ze względu na specyfikę środowiska wiejskiego nie przewiduje się konieczności powstania tego typu placówki.

  1. Opieka społeczna


Liczba osób wymagających pomocy społecznej maleje. Do grup społecznych wymagających wsparcia zalicza się w pierwszej kolejności bezrobotne kobiety i dzieci. Kolejną grupą wymagającą pomocy to mieszkańcy obszarów wiejskich, w tym rolnicy. W ramach działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane jest m.in. dożywianie dzieci w szkołach, wypłacanie świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i zapomóg okresowych. W 2002 roku pomocą społeczną objętych było 258 rodzin.
Tabela 19. Struktura pomocy społecznej – rodziny objęte pomocą z określonych powodów

Łączna ilość rodzin korzystających z pomocy

Ilość rodzin korzystających z pomocy, z powodu:

bezrobocia

ochrony

macierzyństwa

niepełnosprawności i długotrwałej choroby

alkoholizmu i

narkomanii

2001

2002

2001

2002

2001

2002

2001

2002

2001

2002

261

258

133

128

23

25

99

99

6

6

Źródło: dane z GOPS-ów powiatu średzkiego - „Plan Rozwoju Lokalnego powiatu średzkiego do 31.12.2008 r.”
Tabela 20. Struktura rodzin objętych pomocą

Rodziny

Ilość dzieci korzystających z dożywiania

wielodzietne

niepełne

II kw. 2001

I kw. 2002

II kw. 2001

I kw. 2002

II kw. 2001

I kw. 2002

50

51

21

20

67

145

Źródło: dane z GOPS-ów powiatu średzkiego - „Plan Rozwoju Lokalnego powiatu średzkiego do 31.12.2008 r.”

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są zadania z zakresu usług opiekuńczych przez opiekunki, które sprawują opiekę nad osobami w podeszłym wieku, samotnymi, posiadającymi zaświadczenie lekarskie oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  1. Kultura


Świetlice i kluby wiejskie znajdują się: w Udaninie, Konarach, Pichorowicach, Gościsławiu i Karnicach. Docelowo należy dążyć do tego, aby każda miejscowość posiadała własną świetlicę (miejsce spotkań mieszkańców), do czego można wykorzystać części pomieszczeń w obiektach poszkolnych. Korzystnym rozwiązaniem jest łączenie świetlic z remizami OSP.

Na terenie gminy działa biblioteka gminna w Udaninie oraz 2 filie w Konarach i Ujeździe Górnym. Istniejąca struktura biblioteczna jest wystarczająca.  1. Sport


Do głównych obiektów sportowych na terenie gminy należy 13 boisk sportowych, w tym 2 boiska przyszkolne i kort tenisowy w Udaninie. Praktycznie w każdej większej miejscowości znajduje się obiekt sportowo-rekreacyjny. Są to jednak obiekty nieurządzone, wyposażone jedynie w bramki do gry w piłkę nożną. Zaleca się wyposażenie istniejących terenów sportowych w szatnie i sanitariaty. Docelowo w każdej miejscowości powinno znajdować się boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci.


  1. Turystyka i rekreacja


Działalność turystyczna w gminie jest znikoma, co wynika z typowo rolniczego charakteru gminy (użytki role zajmują 87% powierzchni gminy). Gmina nie dysponuje bazą noclegową dla osób przyjezdnych i nie pełni praktycznie żadnej funkcji turystycznej ze względu na brak większych, atrakcyjnych turystycznie obszarów leśnych oraz znacznego oddalenia od dużych ośrodków miejskich. W związku z brakiem poważniejszych walorów turystycznych jedyną szansą rozwoju w tym względzie może być zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe istniejących stawów w pobliżu Ujazdu Górnego.


 1. Uwarunkowania wynikające z systemów infrastruktury technicznej
  1. Układ komunikacyjny


Sieć drogowa

Gmina Udanin posiada dobre powiązanie komunikacyjne z sąsiednimi gminami oraz ośrodkami wyższego rzędu jak Świdnica, Jawor i Strzegom poprzez sieć dróg wojewódzkich i powiatowych oraz autostradą A – 4 z Legnicą i Wrocławiem.

Układ komunikacyjny gminy tworzą:


 • autostrada A4 - przebiegająca przez północną część gminy w kierunku wschód - zachód na długości około 8 km.

Aktualne powiązanie z siecią drogową gminy następuje poprzez tymczasowe węzły Jarosław i Jarostów na drogach powiatowych oraz węzeł Budziszów (w gminie Wądroże Wielkie) na drodze wojewódzkiej 345. Przebudowa autostrady związana z wprowadzeniem odpłatności za przejazd spowoduje likwidację dwóch w/w węzłów na drogach powiatowych i pozostawienie węzła Budziszów.

Jezdnie autostrady wymagają modernizacji i wyposażenia w pas awaryjny, natomiast w pasie rozdzielającym pilne jest wprowadzenie barier energochłonnych (ewentualnie także żywopłotu ograniczającego oślepianie światłami samochodów i zwiększającego bezpieczeństwo ruchu), • drogi wojewódzkie:

 • nr 345 – (Malczyce) - Wilczków – Strzegom, obsługująca południowo - wschodnią część gminy, na długości 7,2 km. Łączy w Wilczkowie (gmina Malczyce) drogę krajową nr 94 poprzez autostradę A-4 z drogą krajową nr 5 w Strzegomiu. Posiada parametry klasy G 1/2.

 • nr 363 – Bolesławiec - Złotoryja - Jawor - Jenków, przebiegająca w północno –zachodniej części gminy. Łączy m.in. drogę krajową nr 3 w Jaworze z autostradą A-4 i drogą wojewódzką nr 345. Posiada parametry klasy G 1/2.

 • drogi powiatowe pokrywające obszar gminy gęstą siecią, której ogólna długość wynosi 72,1 km. Ich stan techniczny jest średni i zły. Większość posiada nawierzchnię bitumiczną i parametry zbliżone do kl. V, względnie VI, są jednak odcinki dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej i parametrach poniżej kl. VII,

 • drogi gminne uzupełniające sieć dróg powiatowych, służą głównie dla obsługi rolnictwa. Większość posiada nawierzchnię gruntową, nieulepszoną.

Rolniczy charakter gminy powoduje konieczność rozbudowy sieci dróg gminnych i obsługujących tereny rolne, a istniejące obszary o walorach rekreacyjnych i turystycznych - sieci dróg rowerowych.


Sieć kolejowa

Przez teren gminy przebiega nieczynna jednotorowa linia kolejowa nr 302 relacji Malczyce-Strzegom. Przystanki kolejowe obsługujące gminę znajdują się w Ujeździe Górnym, Łagiewnikach Średzkich i Piekarach (Udaninie). Stacja Piekary (Udanin) posiada kilka torów, w tym dwa z peronami i zachowaną wysoką dużą rampą. Budynek stacji jest zamieszkały i zadbany.

Linia Malczyce - Strzegom została oddana do eksploatacji 1 września 1895 roku i pokrywała się mniej więcej ze starym szlakiem węglowym łączącym Zagłębie Wałbrzyskie z portem w Malczycach. Ruch pociągów pasażerskich przez Piekary (Udanin) został zlikwidowany w 1989 roku.
Sporadycznie, na krótkich odcinkach, odbywa się ruch towarowy (np. w Ujeździe Górnym jako bocznica zakładów zbożowych).

Proponuje się utrzymanie tej linii i jej modernizację, przy założeniu, że koszty jej utrzymania będą finansowane ze środków samorządu wojewódzkiego bądź powiatowego i wykorzystywane do przewozów rolniczych, w ograniczonym stopniu także pasażerskich.  1. Infrastruktura techniczna

   1. Zaopatrzenie w wodę


Gmina Udanin zwodociągowana jest w 99,5%. Wszystkie miejscowości zasilane są w wodę pitną z sieci wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Do sieci nie jest przyłączony jedynie przysiółek Dąbki. Istniejący system jest sprawny i w wystarczającym stopniu zapewnia realizację potrzeb w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę do picia.
Na obszarze gminy eksploatowane są 2 ujęcia i stacje uzdatniania wody, które wraz z przynależnymi sieciami rozprowadzającymi tworzą 2 układy wodociągowe:

 • wodociąg Lusina – obsługujący, w układzie dwóch pierścieni, wsie zachodniej i centralnej części gminy:

 • w pierwszym pierścieniu: Lusina, Dźwigórz, Udanin, Piekary, Konary I Damianowo,

 • w drugim pierścieniu: Lasek, Gościsław, Pielaszkowice, Sokolniki, Pichorowice, Łagiewniki Średzkie, Różana i Drogomiłowice.

Wodociąg oparty jest na ujęciu wody we wsi Lusina i składa się z czterech studni wierconych o wydajności eksploatacyjnej Qe = 78 m3/h (jedna studnia rezerwowa Q = 20 m3/h i trzy pozostałe o łącznej wydajności 58 m3/h). Woda jest bardzo dobrej jakości, poddawana jest jedynie odgazowaniu i okresowo dezynfekcji. Woda z ujęcia tłoczona jest do zbiornika wyrównawczego w Konarach, skąd grawitacyjnie rozprowadzana jest do odbiorców;

 • wodociąg Ujazd Górny - obsługujący w układzie rozgałęzionym północną część gminy ze wsiami: Ujazd Górny i Dolny, Karnice, Jarostów i Jarosław. Oparty jest na ujęciu w Ujeżdzie Dolnym, składającym się z trzech studni wierconych o łącznej wydajności eksploatacyjnej Qe = 72 m3/h. Stacja uzdatniania wody jest obiektem nowym, w dobrym stanie technicznym.

Na terenie gminy istnieje dodatkowo 5 ujęć wód podziemnych, które obecnie wyłączone są z eksploatacji.

Dla ujęcia „Ujazd Górny” została ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej Decyzją Starosty Średzkiego nr RLO.6230/01/Sob/TD/2001 z 10.07.2001 r .

Poza jednym przysiółkiem (Dębki) wymagającym podłączenia do sieci wodociągowej nie przewiduje się innych inwestycji w tym zakresie. Z uwagi na spodziewany wzrost produkcji rolniczej konieczne jest jednak utworzenie rezerwowego ujęcia wody dla wodociągu Lusina.   1. Odprowadzanie i oczyszczanie zanieczyszczeń


Gminny system kanalizacyjny w Udaninie jest niewystarczający. Stopień skanalizowania gminy w odniesieniu do liczby mieszkańców wynosi jedynie 21%. W kanalizację sanitarną wyposażone są wsie:

 • Udanin – 80% skanalizowania,

 • Piekary – 90% skanalizowania,

 • Konary – 90 %, skanalizowania, • Damianowo – 80% skanalizowania.

 • Lusina – 90 % skanalizowania.

W ramach zakładów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej występują lokalne systemy kanalizacyjne sprowadzone do urządzeń oczyszczających ścieki. W pozostałych przypadkach ścieki bytowo - gospodarcze najczęściej gromadzone są w bezodpływowych zbiornikach ścieków a następnie zagospodarowywane na własnych polach i łąkach lub w przypadku nowo wybudowanych domów - oczyszczane w lokalnych, przydomowych oczyszczalniach ścieków. Część ścieków odprowadzana jest bezpośrednio do zarurowanych rowów przydrożnych lub rowów melioracyjnych.

Na terenie gminy funkcjonują 4 oczyszczalnie ścieków: • mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w Piekarach o projektowanej przepustowości 730 m3/d, do której aktualnie dopływa 140 m3/d ścieków,

 • mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w Udaninie, która została wyłączona z eksploatacji. Funkcjonuje jednie przepompownia ścieków, przetłaczająca ścieki z części miejscowości do kanalizacji sanitarnej,

 • biologiczna oczyszczalnia ścieków w Karnicach, do której aktualnie dopływa 11,8 m3/d ścieków,

 • kontenerowa biologiczna oczyszczalnia ścieków w Jarosławiu.   1. Energia cieplna


Zaopatrzenie w energię cieplną na terenie gminy oparte jest na indywidualnych źródłach ciepła tj. kotłowniach lokalnych, indywidualnych oraz źródłach ciepła typu piec kaflowy. Do ogrzewania zabudowy mieszkaniowej i obiektów prowadzących działalność gospodarczą stosuje się najczęściej paliwa stałe: węgiel i koks. Sporadycznie, np. w obiektach użyteczności publicznej, do ogrzewania obiektów stosowany jest gaz propan-butan (ośrodek zdrowia w Ujeździe Górnym) lub olej opałowy (szkoła podstawowa w Udaninie i gimnazjum w Ujeździe Dolnym). Coraz częściej stosowane jest również drewno.

   1. Sieć gazowa


Wzdłuż zachodniej granicy gminy Udanin przebiega gazociąg wysokiego/ średniego ciśnienia, który jednak nie obsługuje obszaru gminy. Gmina nie posiada zintegrowanej lokalnej sieci gazowej, a mieszkańcy korzystają głównie z gazu bezprzewodowego i paliw opałowych.

   1. Gospodarka odpadami stałymi


Gmina Udanin posiada komunalne wysypisko odpadów stałych o pow. 0,98 ha zlokalizowane na gruntach wsi Jarosław. Na koniec 2003 roku na składowisku było nagromadzonych 7538 Mg odpadów (23649 m3). Stopień wypełnienia składowiska oceniany jako wysoki. Przewidziane jest jego zamknięcie do końca bieżącego roku, a odpady gminne będą wywożone na wysypiska poza obszarem gminy.
W 2004 roku na terenie gminy Udanin rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów. We wszystkich wsiach gminy rozstawiono łącznie 50 pojemników przeznaczonych do zbiórki tworzyw sztucznych. W kolejnych latach planowane jest stopniowe zwiększenie ilości punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz doposażenie istniejących o pojemniki do zbiórki szkła.
Na terenie gminy znajdują się również niekontrolowane wysypiska śmieci wymagające likwidacji i rekultywacji zlokalizowane w:

 • Damianowie (pow. ok.0,27 ha),

 • Gościsławiu (pow. ok.3,56 ha),

 • Lusinie (pow. ok.0,5 ha),

 • Pichorowicach (pow. ok.0,63 ha),

 • Piekarach (pow. ok.0,5 ha).   1. Sieć energetyczna


Wszystkie miejscowości gminy Udanin mają doprowadzoną energię elektryczną z istniejącej sieci dystrybucyjnej, w skład której wchodzą:

 • elektroenergetyczne linie napowietrzne 20 kV i 0,4 kV,

 • elektroenergetyczne linie kablowe 20 kV i 0,4 kV,

 • stacje transformatorowe 20/0,4 kV.   1. Sieć telekomunikacyjna


We wszystkich miejscowościach gminy Udanin mieszkańcy mają dostęp do sieci telekomunikacyjnej, którą tworzą linie napowietrzne, kable doziemne oraz lokalne kanalizacje kablowe. Problemem jest jednak niska jakość niektórych sieci w kontekście rozwoju internetu szerokopasmowego (brak kompleksowych łączy światłowodowych).
Na terenie powiatu występują stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej:

 • stacja bazowa telefonii komórkowej sieci Era DĘBKI - zlokalizowana nieopodal miejscowości Konary,

 • stacja bazowa PTK CENTERTEL – zlokalizowana w Sokolnikach.

 1. Pobieranie 1.97 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna