Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof Mularczyk


REALIZACJA POLITYKI PRZESTRZENNEJPobieranie 1.97 Mb.
Strona16/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.97 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

REALIZACJA POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Realizacja polityki przestrzennej następuje poprzez wykorzystanie i zastosowanie instrumentów przewidzianych przepisami prawa ogólnie obowiązującego oraz takich, które, jako właściwe przyjmie i ustanowi samorząd, działając w ramach swoich uprawnień.

Oprócz „standardowych” instrumentów realizacji polityki przestrzennej, jakimi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, powinny być przygotowane i wykorzystane instrumenty dla:


 • wyboru, lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych,

 • współpracy pomiędzy różnymi poziomami administracji publicznej i prywatnymi inwestorami,

 • bazy informacji służącej wspomaganiu zarządzania gminą, w szczególności gospodarowaniu przestrzenią, gospodarką gruntami i procesami inwestycyjnymi,

 • promocji gminy.
   1. Obszary sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Podstawowym instrumentem realizacji polityki przestrzennej są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowiące, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy gminne ustalające m.in. przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu.

Zadaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest w szczególności ustanowienie regulacji prawnych i standardów zapewniających jakość przestrzeni, ochronę interesów publicznych oraz warunki prawno-przestrzenne rozwoju, w tym realizacji inwestycji. Plan miejscowy, jako akt prawa lokalnego stanowi podstawę formułowania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych. Jest także odniesieniem dla innych rozstrzygnięć i opinii, uwarunkowanych zgodnością z jego ustaleniami.


Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z polityką przestrzenną określoną w studium, a w szczególności z zapisanymi w nim:

 • celami rozwoju,

 • zasadami zrównoważonego rozwoju przestrzennego i kształtowania ładu przestrzennego,

 • granicą terenów przeznaczonych do zabudowy,

 • głównymi kierunkami zagospodarowania dotyczącymi:

   • głównych elementów kształtujących strukturę przestrzenną gminy,

   • kluczowych obszarów rozwoju,

 • kierunkami zagospodarowania wyodrębnionych kategorii obszarów,

 • zasadami zagospodarowania i kształtowania zabudowy i przestrzeni w strefach:

  • zróżnicowanej intensyfikacji zagospodarowania,

  • ochrony wartości kulturowych,

  • ochrony i kształtowania krajobrazu.
    1. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;

Studium nie wyznacza obszarów, dla których istnieje obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów szczególnych.

Na terenie gminy Udanin nie przewiduje się wyodrębnienia obszarów wymagających scaleń i podziału nieruchomości, ewentualne wskazanie takich terenów nastąpi na etapie realizacji planów miejscowych.

Studium nie przewiduje również wyznaczenia i rozmieszczenia na obszarze gminy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2, co ma służyć ochronie lokalnego rynku handlu i usług.    1. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzenia planów miejscowych wymagają wszystkie tereny wskazane do zainwestowania:

   • wymagające zmiany funkcji terenu,

   • wymagające wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych,

   • wymagające podziału na posesje i wydzielenia terenów komunikacji,

   • obejmujące tereny usług i urządzeń publicznych, w tym sieci magistralnej uzbrojenia,

   • obejmujące tereny objęte ochroną na podstawie przepisów szczególnych.

Jednak dla całego obszaru gminy Udanin w 2006 roku sporządzony został już miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

   • dla terenów zainwestowanych - w skali 1:2000,

   • dla terenów niezainwestowanych - w skali 1:5000,

w związku z czym studium nie wyznacza terenów do sporządzenia nowych planów.
Przyjmuje się zasadę, że w razie zaistnienia uzasadnionej potrzeby Rada Gminy może w drodze uchwały zdecydować o konieczności przystąpienia do opracowania zmian/zmiany planu/planów bądź planu miejscowego.


   1. Gospodarowanie mieniem komunalnym

Publiczna gospodarka gruntami ma znaczenie dla:

 • ochrony interesów publicznych,

 • redukowania konfliktów,

 • ochrony terenów otwartych,

 • prowadzenia polityki mieszkaniowej,

 • rozwoju gospodarczego,

 • zapewnienia wpływu na kształtowanie przestrzeni,

 • równoważenia rynku nieruchomości.

Gmina powinna posiadać w dyspozycji zasób gruntów umożliwiający skuteczną realizację polityki przestrzennej i inwestycyjnej.

Zasoby nieruchomości mające podstawowe znaczenie dla gospodarowania przestrzenią to zasoby komunalne. Zasoby te można powiększać poprzez stosowanie następujących instrumentów: • wywłaszczenia - stosowane w wyjątkowych przypadkach tzn. tylko wówczas, jeżeli nieruchomość nie może być nabyta w drodze umowy, gdyż negocjacje z właścicielem nie dały pozytywnego rezultatu. Wywłaszczenie może zostać dokonane wyłącznie na rzecz podmiotów publicznych –Gminy lub Skarbu Państwa. Jest ono dopuszczalne wyłącznie wówczas, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem,

 • zamiany gruntów - gmina może własne tereny przeznaczone na cele niepubliczne zamieniać z właścicielami, na których terenie ma być usytuowana inwestycja publiczna, bądź posiadających nieruchomości znajdujące się w innych terenach stanowiących strefy zainteresowania.

Szczególnie korzystne, do wykorzystania na przyszłe wymiany, jest posiadanie w zasobach komunalnych działek przeznaczonych w planach miejscowych pod budownictwo jednorodzinne, których kształt pozwala na realizację budynku, bez konieczności dokonywania podziałów i scalania.

Odrębnym rodzajem zamiany jest pozyskiwanie nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe, • pierwokupy- przysługujące jednostce samorządu terytorialnego (w tym przypadku Wójtowi), która może dokonać pierwokupu jedynie w przypadkach sprzedaży:

 • nieruchomości nabytej uprzednio od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

 • prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu

 • terytorialnego,

 • nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne,

 • nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości.,

 • nabycia,

 • darowizny.

Za kryteria pozyskiwania gruntów drogą wymiany, pierwokupu i nabycia, uznaje się: • położenie na rezerwach terenowych pod funkcje publiczne nie podlegające wywłaszczeniom ze względu na odległą w czasie realizację, w tym w szczególności nieruchomości wyłączonych z produkcji rolnej – pozostawienie ich w rękach prywatnych w sytuacji braku planu stwarza niebezpieczeństwo zablokowania inwestycji publicznej,

 • położenie w obszarach kluczowych,

 • położenie w obszarze zieleni publicznej,

 • położenie w sąsiedztwie mienia komunalnego, co daje możliwość utworzenia nieruchomości o wielkości bądź kształcie korzystniejszym do zagospodarowania,

 • położenie w obszarach przeznaczonych do scalenia, dla uzyskania ustawowo wymaganego udziału gruntów własności komunalnej, a następnie podejmowanie scaleń i tą drogą pozyskiwanie części gruntów (10-15% powierzchni objętej scaleniami) na cele publiczne,

 • tworzenie rezerwy terenów na wypadek sytuacji awaryjnych.

Narzędzia wskazane do stosowania: • scalenia - umożliwiające pogodzenie interesów osób fizycznych z interesem publicznym oraz prawidłowe zagospodarowanie terenu w sytuacji niekorzystnych istniejących podziałów geodezyjnych. Niezależnie od obszarów planów miejscowych, w których możliwość przeprowadzania scaleń jest zagwarantowana ustawą o gospodarce nieruchomościami, proces scaleń należy przeprowadzić w szczególności w obszarach wyznaczonych w studium na cele mieszkaniowe,

 • oddawanie nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste - posiadanie odpowiednich zasobów własności gminnej pozwala na oddawanie mienia w użytkowanie wieczyste, jeżeli konieczne jest osiągnięcie jednego z następujących celów:

   • kontrola sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości komunalnych,

   • uatrakcyjnienie oferty inwestycyjnej,

   • osiągnięcie wysokich opłat rocznych ze względu na spodziewany wzrost wartości nieruchomości,

   • wprowadzenie dodatkowych (oprócz ceny) kryteriów przetargowych, takich, jak: koncepcja projektowa i zgodność funkcji z preferencjami gminy, a następnie wpisanie stosownych warunków do umowy, daje również większy, niż to wynika z zapisów planu miejscowego wpływ na kształtowanie przestrzeni,

 • tworzenie zasobu nieruchomości przeznaczonych do dokonywania zamian lub rekompensat,

 • uzyskiwanie funduszy przez aktywną sprzedaż właścicielom i użytkownikom wieczystym przyległych nieruchomości - małych działek niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania ich nieruchomości, a które nie mogą być zbyte jako nieruchomości odrębne,

 • sprzedaż małych działek nie mających istotnego znaczenia dla polityki gminy,

 • określenie sposobu ograniczania negatywnych skutków długotrwałej rezerwacji terenu pod cele publiczne, poprzez dzierżawienie gruntów na cele tymczasowe do czasu ich docelowego zagospodarowania,

 • tworzenie spółek gminy z innymi podmiotami w celu realizacji zadań publicznych,

 • wyznaczanie nowych obszarów do scaleń i wtórnego podziału na działki,

 • gromadzenie, porządkowanie i przetwarzanie informacji o stanie mienia komunalnego: położeniu, wartości rynkowej, sposobie zagospodarowania,

 • udostępnianie zasobów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe – zgodnie z polityką gminy.
   1. Programy i projekty gminne

Nowe możliwości programowania i modelowania rozwoju gminy pozwalają angażować do tych procesów - poza samorządem gminnym - zainteresowane instytucje i organy rządowe i samorządowe (działające na wyższym, ponadlokalnym poziomie struktur administracji publicznej) oraz inwestorów sfery pozapublicznej. Uzasadniają one podjęcie przez samorząd gminny działań mających na celu opracowanie i wdrożenie nowych zasad i instrumentów stymulowania procesów przekształceń przestrzennych i społeczno-gospodarczych.
Osiągnięcie założonych w studium celów (przy coraz realniejszej możliwości pozyskania na realizację zadań środków z funduszy Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych, a także udziału środków osób prywatnych) oznaczają konieczność podjęcia wspólnych i systemowych działań władz samorządowych, administracji wyższego szczebla, zainteresowanych instytucji i organizacji, oraz włączenia do nich także osób prywatnych.

Wymaga to również przyjęcia odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, prawnych i finansowych, a zwłaszcza konsekwentnej realizacji programów operacyjnych i wynikających z nich projektów.

Programy operacyjne to dokumenty tworzone dla poszczególnych (wybranych) obszarów funkcjonowania gminy, ustalające cele i zasady rozwoju oraz wieloletnie plany zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, określone w aspekcie czasowym, finansowym i organizacyjnym.

Opracowanie i wdrożenie programów umożliwi podjęcie spójnych działań w celu:   • równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego,

   • podniesienia standardów świadczenia usług publicznych,

   • harmonizowania rozwoju przestrzennego.

Idea realizacji projektów wypływa z nowych uwarunkowań, jakie towarzyszą gospodarce finansami publicznymi. Z jednej strony sytuacja finansowa gminy, a z drugiej procesy integracji z Unią Europejską wymuszają podjęcie takich rozwiązań organizacyjnych, które będą służyły systemowemu i kompleksowemu rozwojowi, przy koncentracji zasobów finansowych. Obecnie praktycznie żadne większe przedsięwzięcie rozwojowe nie może być finansowane jedynie z budżetu gminy, w związku z tym powinien zostać wykształcony taki mechanizm sterowania, który poprzez opracowane oferty inwestycyjne zapewni możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze pomocowe UE, środki prywatne itp.). Tylko kompleksowo i wieloaspektowo przygotowane przedsięwzięcia uruchamiają efekty dźwigniowe (efekty ich realizacji są większe niż zaangażowane ze strony gminy środki) i mogą być realizowane przy zaangażowaniu środków zewnętrznych.


   1. Promocja

Poprzez promocję i marketing gminy skierowany do mieszkańców i gości, oraz do podmiotów gospodarczych (miejscowych i spoza gminy), realizowane będą następujące cele:

  • informowanie o gminie, planach jej rozwoju, ich realizacji i skutkach,

  • podnoszenie świadomości obywatelskiej mieszkańców (poprzez przystępne wyjaśnianie zasad funkcjonowania i kierunków rozwoju, a także przejrzystość kompetencyjną i decyzyjną władz gminy),

  • pozyskiwanie społeczności lokalnych oraz aktywnych grup formalnych i nieformalnych dla realizacji planów rozwoju gminy,

  • podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej i przyciąganie kapitału oraz inwestorów,

  • podnoszenie atrakcyjności turystycznej w celu zwiększenia liczby gości odwiedzających gminę.

Działania promocyjne i marketingowe związane ze studium zostaną podzielone na dwa segmenty:

 • promocję studium:

 • podjęte zostaną działania informacyjne przedstawiające znaczenie studium oraz wizję rozwoju i planowane rozwiązania wraz z ich skutkami dla gminy i społeczności lokalnych,

 • osobny program informacyjny i promocyjny zostanie skierowany do inwestorów i przedsiębiorców w gminie oraz spoza,

 • szczególnie eksponowane będą elementy studium stymulujące gospodarczy i turystyczny rozwój,

 • promocję przez realizację zapisów studium.


 1. Pobieranie 1.97 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna