Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof Mularczyk


UZASADNIENIE PRZYJETYCH ROZWIĄZAŃ WRAZ Z SYNTEZĄ USTALEŃ STUDIUM UWARUNOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY UDANINPobieranie 1.97 Mb.
Strona17/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.97 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

UZASADNIENIE PRZYJETYCH ROZWIĄZAŃ WRAZ Z SYNTEZĄ USTALEŃ STUDIUM UWARUNOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY UDANIN


   1. Cel i sposób opracowania studium

Do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Udanin przystąpiono na podstawie Uchwały nr XXXIV/106/2008 Rady Gminy w Udaninie z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin oraz Uchwały nr XLVI/152/2009 Rady Gminy w Udaninie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXXIV/106/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin. Celem sporządzenia studium było określenie polityki przestrzennej gminy oraz uaktualnienie w/w dokumentu do obowiązujących uwarunkowań prawnych wynikających głównie z wprowadzenia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ma charakter opracowania ujednoliconego i kompleksowego.
Studium określa politykę przestrzenną gminy uwzględniając zasady określone w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Strategii Rozwoju i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, a także uwarunkowania wynikające z analiz przeprowadzonych opracowania niniejszej studium. Określona w studium polityka zapewnia realizację celu nadrzędnego – strategicznego oraz celów głównych.
Generalną zasadą kształtowania zagospodarowania gminy Udanin jest zrównoważony rozwój uznany za priorytet gospodarki przestrzennej w Polsce. Rozwój ten rozumiany jest jako rozwój społeczno – gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspakajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych.
Kierunki zagospodarowania określone w studium są wynikiem analizy uwarunkowań: przyrodniczych, kulturowych, społecznych, gospodarczych i przestrzennych, wraz ze sformułowaniem wniosków, syntezie wynikających z uwarunkowań szans i zagrożeń, których wynikiem było określenie polityki przestrzennej, jej stref funkcjonalnych i zasad zagospodarowania.
Studium została opracowana na podstawie wykonanych prac analitycznych obejmujących:

 • analizy położenia gminy i powiązań zewnętrznych,

 • analizy uwarunkowań wynikających z dotychczasowego przeznaczenia terenu,

 • analizy uwarunkowania wynikające z ochrony gleb,

 • analizy warunków gruntowo-wodnych,

 • analizy uwarunkowań środowiska przyrodniczego i kulturowego,

 • analizy stanu istniejącego infrastruktury technicznej,

 • analizy systemu komunikacyjnego gminy,

 • analizy wniosków mieszkańców do projektu studium.

Diagnoza i analizy uwarunkowań rozwoju gminy uwzględniają: • wymagania ładu przestrzennego,

 • walory architektoniczne i krajobrazowe,

 • wymagania ochrony środowiska,

 • wymagania dziedzictwa kulturowego,

 • wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa,

 • walory ekonomiczne przestrzeni,

 • potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,

 • potrzeby interesu publicznego.

Uwarunkowania rozwoju gminy zostały zdiagnozowane w podstawowych dziedzinach: • środowisko przyrodnicze, obejmujące przede wszystkim wskazanie i ochronę różnych form ochrony przyrody, sprawność funkcjonowania ekosystemów i walorów krajobrazowych oraz zasady ochrony powiązań funkcjonowania takich elementów przyrodniczych jak wody, powietrze, gleba,

 • środowisko kulturalne, obejmujące zasoby i walory dziedzictwa kulturowego obszaru gminy jej historii pod kątem działań ochronnych dla terenów cennych kulturowo i historycznie, oraz wykorzystanie istniejących dóbr kultury do działań promocyjnych gminy,

 • polityka społeczna, obejmuje charakterystykę ludności, warunków jej życia oraz potrzeb i aspiracji społecznych. Strategicznym problemem jest w tej sferze tworzenie atrakcyjnych warunków życia, zamieszkania i pracy mieszkańców gminy (w szczególności w zakresie warunków mieszkaniowych, usług społecznych) oraz utrzymywanie i rozwijanie więzi mieszkańców z terenem zamieszkania,

 • polityka gospodarcza, obejmująca działania realizujące cele strategiczne gminy, której zmiany funkcjonalne podyktowane są przede wszystkim zmieniającym się obszarem przestrzeni rolniczej oraz dotychczasowej dominacji tej formy gospodarki na rzecz innych form pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z rozwojem inwestycji gminnych oraz nasilającego się rozwoju terenów budownictwa mieszkaniowego,

 • polityka przestrzenna, obejmująca działania wskazujące kierunki rozwoju struktur przestrzennych oraz zasady ich kształtowania i ustalanie dotyczące dominujących funkcji poszczególnych obszarów, oraz zasady wyposażania w infrastrukturę techniczną.
   1. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań

Przyjęte w studium rozwiązania służą zrealizowaniu scelu gminy, za który należy uznać dążenie gminy do uzyskania takiej struktury rozwoju społeczno-gospodarczego, która w harmonijny, zrównoważony sposób wykorzysta walory naturalne, gospodarcze i kulturowe gminy oraz jej zasoby ludzkie - dla poprawy życia mieszkańców.

Realizacja tego celu wymagać będzie podjęcia szeregu szczegółowych przedsięwzięć inwestycyjnych, organizacyjnych i planistycznych, w wyniku których dokonane zostaną zmiany w poszczególnych sektorach działania samorządu lokalnego oraz zainteresowanych grup społecznych.


Powyższy cel będzie realizowany przez dążenie do:

 • tworzenia nowych miejsc pracy i dbania o poprawę warunków życia mieszkańców gmin,

 • podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców,

 • zaspokojenia potrzeb zdrowotnych i pomocy społecznej mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej,

 • tworzenia możliwości do aktywnego odpoczynku i kulturalnego spędzania czasu wolnego,

Studium określa politykę przestrzenną gminy zmierzającą do osiągnięcia tych celów uwzględniając zasady określone w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Strategii Rozwoju i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, a także uwarunkowania wynikające z analiz przeprowadzonych na potrzeby opracowania niniejszej studium.
 1. WYKORZYSTANE MATERIAŁY

W toku prac nad studium oparto się na istniejącej wiedzy o gminie wykorzystując następujące materiały:  • Program Ochrony Środowiska dla powiaty średzkiego, PPD WROTECH Sp. z o.o., Wrocław 2004r.

  • Plan gospodarki odpadami dla powiatu średzkiego, PPD WROTECH Sp. z o.o., Wrocław 2004r.

  • Plan rozwoju lokalnego powiatu średzkiego(do 31.12.2008 r.)

  • 2008-2015, IMECONSULTING, Biestrzyków 2008 r., Środa Śląska 2007 r.

  • Istniejące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin, Udanin 1999,

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Raport o stanie środowiska
   w województwie dolnośląskim w roku 2004, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wrocław 2005,

  • Mapa sozologiczna Polski arkusz33-33-D Udanin w skali 1:50 000, opracowanie: J. Bieroński, W. Pawlak, L. Baraniecki, E. Kuźniewski,

  • Mapa hydrograficzna arkusz M-33-33-D Udanin w skali 1:50 000; opracowanie: J. Pieroński, W. Pawlak, J. Tomaszewski,

  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Udanin,

  • „Geografia regionalna Polski” J. Kondracki Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2000r.

  • „Atlas Dolnego Śląska i Opolszczyzny”; praca zbiorowa; 1999r.

1 Uchwała nr LVIII/873/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r., opublikowana w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 4, poz. 100 z dnia 20.01.2003 r.

Regon 932279199 • NIP 915-16-04-982 Multibank BRE BANK S.A. konto nr 45 1140 2017 0000 4802 0281 0315Pobieranie 1.97 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna