Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof MularczykPobieranie 1.97 Mb.
Strona3/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

STRUKTURA DOKUMENTU STUDIUM

Dokument pod nazwą „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin”, zawiera:


Część tekstową, obejmującą:


 • Uwarunkowania rozwoju,

 • Kierunki zagospodarowania przestrzennego


Część graficzną:


 • mapa kierunków rozwoju wykonana w skali 1: 10 000,

stanowiące integralną część załącznika do uchwały Rady Gminy w Udaninie. 1. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY UDANIN


 1. Położenie i ogólna charakterystyka gminy Udanin

Gmina wiejska Udanin położona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie średzkim, w odległości 42 km od Wrocławia i 28 km od Legnicy. Graniczy ona z gminami:

 • Środa Śląska (powiat średzki),

 • Kostomłoty (powiat średzki),

 • Strzegom (powiat świdnicki),

 • Żarów (powiat świdnicki),

 • Mściwojów (powiat jaworski),

 • Wądroże Wielkie (powiat jaworski).


Rysunek 1. Położenie gminy Udanin na tle powiatu średzkiegoŹródło: „„www.ptms.org.pl”

Gmina posiada dobre powiązania komunikacyjne z sąsiednimi gminami i miastami - Świdnicą, Jaworem i Strzegomiem poprzez sieć dróg wo­jewódzkich i powiatowych oraz z Legnicą i Wrocławiem autostradą A-4, przebiegającą przez północną część gminy w kierunku wschód-zachód.Rysunek 2. Gmina Udanin

Źródło: „„www.udanin.pl”

Gmina zajmuje powierzchnię 111 km² (11 071 ha), co stanowi prawie 16% powierzchni powiatu średzkiego. Sieć osadniczą gminy tworzą 23 wsie w 19 sołectwach: Damianowo, Drogomiłowice, Dziwigórz, Gościsław, Jarosław, Jarostów, Karnice, Konary, Lasek, Lusina, Łagiewniki Średzkie, Pichorowice, Piekary, Pielaszkowice, Różana, Sokolniki, Udanin, Ujazd Dolny, Ujazd Górny.

Wg danych GUS, w 2006 roku gminę zamieszkiwało 5 642 osoby, co stanowiło prawie 11,5 % populacji powiatu średzkiego. Natomiast 01.01.2008 r. liczba ta spadła do 5 582 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 51 osób/km2 (powiatu – 70 mieszkańców/km2).

Według fizyczno – geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego z 1994 r. oraz podziału Śląska na jednostki fizyczno-geograficzne W. Walczaka z 1968 i 1970 r., gmina Udanin leży w mezoregionie Równina Wrocławska, która jest jednym z dziewięciu mezoregionów makroregionu Niziny Śląskiej, wchodzącego w skład Nizin Wielkopolsko-Śląskich. Mezoregion Równina Wrocławska dzieli się dodatkowo na 3 mniejsze regiony, gdzie Udanin należy do regionu Wysoczyzna Średzka, który ma wpływ na charakterystykę klimatu i rodzaj gleb występujących w gminie.
 1. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego
  1. Morfologia


Obszar gminy Udanin leży na Bloku Przedsudeckim, gdzie niemal na całym terenie lite skały podłoża ukazują się wyspowo na powierzchni. W większości są przykryte luźnymi Osadami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi, o miąższości około 40m. Paleozoiczne fyllity występują wyspowo w rejonie Łagiewnik Średzkich i Jarostowa, osady plejstoceńskie leżą również w pasie między Lusiną i Jenkowem, a w dolinie Cichej Wody zalegają piaski i mady rzeczne.

Gmina Udanin wkracza od wschodu i północy w zasięg Równiny Wrocławskiej, a od zachodu Wysoczyzny Chojnowskiej. Cały obszar pokryty jest utworami pyłowymi lub pylastymi, dlatego też często jest narażony na rozcięcia erozyjne, spowodowane nawet małymi ciekami. Z uwagi na intensywne użytkowanie rolnicze obszar gminy zaliczany jest do erozyjnie zagrożonych.

Morfologia gminy zdominowana jest przez utwory i formy pochodzenia trzecio- i czwartorzędowego, które powstały w wyniku działalności lądolodu w czasie zlodowacenia środkowopolskiego.

Poczynając od północno – wschodnich rejonów gminy przez całą jej część centralną aż po stronę południową występują nieliczne, izolowane wzniesienia, nadające ukształtowaniu terenu charakter równiny pagórkowatej. Wzniesienia w części południowej osiągają 200 m n.p.m. Wraz ze wzrostem nachylenia pojedynczych wzniesień wyraźnie wzrasta też nachylenie ich stoków, lecz nadal występują rozległe płaskie obniżenia dolinne, co widoczne jest między miejscowościami Jenków i Konary oraz w okolicy Udanina. Pagórkowaty charakter rzeźby terenu jest wyraźnie uwarunkowany wpływami budowy podłoża. Obniżenia terenu mają wskazanie akumulacyjno - erozyjne.  1. Budowa geologiczna


Gmina Udanin położona jest nad Blokiem Przedsudeckim, zbudowanym z matemorficznych skał wieku prekambryjskiego oraz starszego paleozoiku - niezidentyfikowanych jednoznacznie pod względem stratygraficznym. Skały prekambru składają się z gnejsów i łupków łyszczykowych, a staropaleozoiczne - z łupków serycytowych, zieleńcowych i fyllitów. Ich strop tworzy zróżnicowaną powierzchnię erozyjną, wyniesioną lub obniżoną zrębowo w ramach szeregu dyslokacji tektonicznych. Przykrywa je, zróżnicowanej miąższości, seria osadów kenozoicznych, gdzie występuje niewielki fragment wychodni skał staropaleozoicznych.

Obszar gminy pokrywają utwory młodszego trzeciorzędu oraz czwartorzędu. Główną jego część stanowią osady trzeciorzędowe lokalnie dosięgające do powierzchni terenu, których maksymalna miąższość dochodzi do 179m. Są głównie wieku neogeńskiego, z miąższą formacją mioceńską i cieńszą plioceńską. Osady miocenu dolnego składają się głównie z iłów i mułków z wkładkami węgla brunatnego, miocenu środkowego - z piasków kwarcowych przewarstwionych mułkami iłami. Najbardziej miąższe osady miocenu górnego składają się z iłów, piasków kwarcowych oraz węgli brunatnych. Osady plioceńskie, zaliczane do tzw. Serii Gozdnicy, są głównie zbudowane z piasków i żwirów, często przykrytych iłami kaolinowymi i glinami.

Utwory czwartorzędowe pokrywają trzeciorzęd nieciągłą warstwą o zmiennej miąższości. Zbudowane są głównie z osadów zlodowaceń południowopolskiego i środkowpolskiego oraz młodszych w dolinach rzek.  1. Pobieranie 1.97 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna