Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof MularczykPobieranie 1.97 Mb.
Strona4/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Surowce mineralne


Gmina Udanin jest bogata w kopaliny. Na jej obszarze występują udokumentowane złoża glin ogniotrwałych i węgla brunatnego, zlokalizowane w obszarach:

 • Lusina – Udanin Pole Południe – złoże glin ogniotrwałych o powierzchni 168,92 ha, obejmujące miejscowość Dzwigórz z obszarami zabudowy zagrodowej i terenem zabytkowego parku podworskiego. Zasoby surowca wg dokumentacji geologicznej wynoszą 29 016 tys. ton. Jako współkopaliny występują: węgiel brunatny, surowce ilaste ceramiki budowlanej, gliny ceramiczne kamionkowe oraz kruszywa naturalne,

 • Lusina – Udanin Pole Północne – złoże glin ogniotrwałych. Jako współkopaliny występują: węgiel brunatny, surowce ilaste ceramiki budowlanej, gliny ceramiczne kamionkowe oraz kruszywa naturalne,

 • Lusina – Udanin Pole Południe Pole Północne – złoże węgla brunatnego, obejmujące część zabudowy zagrodowej we wsi Piekary. Zasoby surowca wg dokumentacji geologicznej wynoszą: 7 402,00 tys. ton dla Pola Południowego oraz 3 085,00 tys. ton dla Pola Północnego. Jako współkopaliny występują: gliny ogniotrwałe, gliny ceramiczne kamionkowe oraz kruszywa naturalne,

 • Różana – złoże glin ogniotrwałych. Zasoby surowca wg dokumentacji geologicznej wynoszą 7 327,00 tys. ton. Jako współkopaliny występują: węgiel brunatny, kaolin oraz kruszywa naturalne.

Dla złóż glin ogniotrwałych Lusina - Udanin Pole Południowe i Lusina - Udanin Pole Północne utworzony został teren górniczy „Jaroszów I”. Teren ten zajmuje 2 456,97 ha, co stanowi 22 % powierzchni gminy. Obejmuje swoim zasięgiem całą wieś gminną Udanin oraz wsie Piekary, Dźwigórz i część wsi Lusina. Zasięg ustanowionego terenu górniczego wydaje się być zbyt duży, co wprowadza nieuzasadnione wymogi dla istniejących obszarów już zurbanizowanych. Rozpoczęcie eksploatacji odkrywkowej złóż glin ogniotrwałych dodatkowo grozi wielkoobszarową destrukcją środowiska, co w konsekwencji może spowodować: • utratę użytków rolnych na obszarze o wybitnie korzystnych warunkach dla rolnictwa,

 • obniżenie poziomu wód gruntowych,

 • przerwanie lokalnego korytarza ekologicznego.

W granicach gminy występują również obszary perspektywiczne występowania złóż surowców mineralnych (wg „Aktualizacji inwentaryzacji surowców mineralnych gminy Udanin” opracowanej przez Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu), do których zaliczyć można: • Iły ogniotrwałe - na obszarze między Udaniem, Pichorowicami i Ujazdem Górnym. Złoża o niższej jakości, o zasobach perspektywicznych wynoszących około 15 ml ton,

 • Iły kamionkowe - na obszarze Różana – Udanin – Pichorowice, o zasobach perspektywicznych wynoszących około 33 ml ton,

 • kruszywo naturalne - w okolicach: Ujazdu Dolnego i Górnego, Pielaszkowic, na północ od Udanina, na północny-zachód od Różanej oraz w okolicach Damianowi i Piekar,

 • łupki szarogłazowe tyllity - w północno-zachodniej części gminy koło wsi Księżyce.  1. Wody powierzchniowe


Gmina Udanin leży w całości w dorzeczu Odry, której lewostronnym dopływem jest największy i najbardziej znaczący ciek gminy - rzeka Cicha Woda, w której zlewni leży prawie 80% powierzchni gminy. Jest to ciek II rzędu, przepływający w środkowo - zachodniej części gminy. Bierze swój początek na terenie gminy Strzegom w pobliżu miejscowości Goczałków na Przedgórzu Sudeckim. Na terenie gminy Udanin znajduje się jej początkowy odcinek, górna część zlewni. Tutaj zasilają Cichą Wodę jej główne dopływy: Jania (lewy dopływ) oraz Jarosławiec (Bober) z Pielaszkowickim Potokiem (dopływ prawy). Wszystkie cieki mają słabo drenujący charakter, stąd w okresach bezopadowych w zlewni obserwuje się głębokie niżówki, świadczące o słabych możliwościach retencyjnych. Niewiele jest urządzeń i obiektów służących do regulacji odpływu wód, ich zatrzymywaniu oraz poprawie ogólnie słabych warunków retencji.

O wielkości przepływów Cichej Wody decydują przede wszystkim warunki naturalne. Przepływy dobowe charakteryzują się krótkookresową zmiennością. Odnawianie zasobów wodnych następuje w cyklach wydłużonych, z utrzymywaniem się skutków okresu poprzedniego. Duży wpływ na kształtowanie się niżówek letnich ma okres zimowy. Niski odpływ półrocza zimowego powoduje, że nawet wyższe od średnich opady letnie nie są w stanie formować większych wezbrań.

Rozległe obszary są również odwadniane przez systemy rowów melioracyjnych.
Na omawianym obszarze zlokalizowanych jest również kilka sztucznych zbiorników wodnych, powstałych w wyniku wypełniania wodą nieczynnych wyrobisk glin i iłów. Funkcjonują jako tereny rekreacyjne oraz łowieckie. Największe z nich znajdują się w rejonie Ujazdu Górnego, Piekar i Pichorowic. Ogólna powierzchnia lustra wody wynosi 24 ha.

  1. Wody podziemne


Na obszarze gminy Udanin górny horyzont wód podziemnych jest ukształtowany niejednorodnie, ze względu na zróżnicowanie osadów w strefach przypowierzchniowych. Osady zbudowane są z pozostałości utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych, w związku z czym posiadają różnorodną przepuszczalność – od praktycznie nieprzepuszczalnych iłów i mułków po piaski i żwiry trzeciorzędowe lub wodnolodowcowe. Tworzą graniczące ze sobą płaty pokryte warstwą glinek pylastych – lessopodobnych.

Regularny poziom wodonośny występuje w utworach przepuszczalnych. W przewadze ma charakter wód gruntowych o zwierciadle swobodnym lub okresowo napinanym podczas wysokich stanów. Zwierciadło wód sięga miejscami pod powierzchnię terenu i tworzy mokradła i obszary podmokłe. Obecnie ma to miejsce głównie w dolinach cieków, gdyż w przeważającej części rejonów dawnych mokradeł zwierciadło wód gruntowych zostało sztucznie obniżone przez melioracje odwodniające.

Grubość poziomu wodonośnego zależna jest od głębokości zalegania utworów o niskiej przepuszczalności. Przeważnie bywa ona niewielka. Na wysoczyznach, nawet przy niewielkich wzniesieniach terenu, poziom wodonośny w Osadach przepuszczalnych ulega znacznemu obniżeniu, natomiast w strefach szczytowych wyższych wzgórz twardzielowych, poziom wodonośny zanika.

Wody górnego horyzontu wód podziemnych są słodkie i cechują się podwyższoną zawartością żelaza lub żelaza i manganu. Płytkie, na obszarach odwadnianych mokradeł, charakteryzują się często dużą zawartością związków organicznych, a w rejonach zainwestowanych zaobserwowano substancje z zanieczyszczeń antropogenicznych.


Głównymi zbiornikami użytkowymi wód są wody wgłębne, zlokalizowane w utworach trzeciorzędowych, w piaskach lub piaskach i żwirach pomiędzy nieprzepuszczalnymi iłami lub mułkami. Zasobność tych zbiorników jest zróżnicowana, co przejawia się w uzyskiwanych wydatkach z otworów, które wahają się w granicach od ok. 1 m3/h do ponad 60 m3/h.
W zasięgu gminy występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP), który podlega szczególnej ochronie jakościowej i ilościowej. Jest to:

 • GZWP 319 „Zbiornik Prochowice - Środa Śląska” - obejmuje swoim zasięgiem fragment górnego poziomu wodonośnego trzeciorzędu. Jest izolowany od góry iłami i pokrywami utworów czwartorzędowych o różnej miąższości. Charakteryzuje się dużą zmiennością parametrów hydrogeologicznych, spowodowaną niejednorodnym wykształceniem litologicznym i zróżnicowaną miąższością warstw wodonośnych. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne sięgają 25 000 m3/d.

  1. Pobieranie 1.97 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna