Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof MularczykPobieranie 1.97 Mb.
Strona6/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Świat roślinny


Zgodnie z geobotanicznym podziałem Śląska, większość obszaru gminy Udanin należy do prowincji Górskiej, podprowincja Hercyńsko – Sudecka, dział Sudecki, okręg Przedgórze Sudeckie, podokręg Strzegomski. Jedynie północno – wschodni fragment gminy należy do prowincji Niżowo – Wyżynnej, dział Bałtycki, poddział Pas Kotlin Podgórskich, kraina Kotlina Śląska, okręg Nizina Śląska, podokręg Równina Chojnowsko – Legnicko – Wrocławska.

Lasy zajmują niewielką powierzchnię (ok. 4,1% pow. ogólnej gminy) i skoncentrowane są głównie w zachodniej części, na Wzgórzach Strzegomskich. W części środkowej i zachodniej występują jedynie niewielkie zagajniki.

Łąki składają się z takich gatunków jak: rajgras wyniosły, stokłosa miękka, kupkówka pospolita, życica trwała, stokrotka pospolita, pępawa dwuletnia, mniszek pospolity, szczaw zwyczajny, złocień właściwy, komonica zwyczajna, marchew zwyczajna, ostrożeń warzywny i koniczyna łąkowa oraz koniczyna drobnogłówkowa.

Nad ciekami rozwijają się łąki okresowo wilgotne mezo – i eutroficzne. Z traw rosną tu między innymi: trzęślica modra, śmiałek darniowy a oprócz tego dzięgiel leśny, dwa gatunki sitów - ściśniony i rozpierzchły, ostrożnie – warzywny, łąkowy, siny i błotny, wiązówka błotna, firletka poszarpana oraz komonica błotna.

Na polach najczęściej spotykanymi gatunkami są: przytula czepna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, komosa biała, przetacznik perski i chwastnica jednostronna.

    1. Świat zwierząt


Ze względu na znaczne przekształcenie środowiska naturalnego w wyniku intensywnie prowadzonej gospodarki rolnej, obszar gminy Udanin jest dość ubogi pod względem faunistycznym. Działalność rolnicza, która doprowadziła do zaniku trwałej szaty roślinnej i skromnego udziału zadrzewień i zakrzywień przyczyniła się do niewielkiej różnorodności i liczebność gatunków.

Zaobserwować można jedynie nieliczne sztuki zwierzyny łownej tj. sarny, zające, bażanty i kuropatwy, których siedliska zlokalizowane są w sporadycznie występujących enklawach leśnych.    1. Ochrona przyrody i krajobrazu


Do podstawowych form ochrony przyrody w Polsce należy tworzenie rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Coraz większe znaczenie mają także użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. Na obszarze gminy Udanin brak jest jednak jakichkolwiek obszarowych form ochrony środowiska.

Występują tu jedynie indywidualne formy ochrony, do których należy 7 pomników przyrody. Według art. 28 ustawy o ochronie przyrody z 16 października 1991 roku pomnikami przyrody są „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno – pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie”. Pomniki przyrody są ważnym elementem składowym krajobrazu, podnoszą jego piękno, posiadają wysokie walory dydaktyczne i edukacyjne.Tabela 1. Rejestr pomników przyrody na terenie Gminy Udanin

Lp.

Miejscowość

Obiekt poddany ochronie

Lokalizacja

Obwód / wysokość / rozpiętość (cm/m/m)

Objęty ochroną

1

Konary

Platan klonolistny (Platanus acerifolia)

teren parku wiejskiego

630/25/35

dec. 7141/18/83

2

Księżyce

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

przy drodze, 100 m od wsi

410/15/20

dec. 7141/15/82

3

Damianowo

Platan klonolistny (Platanus acerifolia)

teren parku wiejskiego

420/20/20

dec. 7141/15/82

4

Udanin

Klon srebrzysty

(Acer saccharium)

dziedziniec byłego PGR

410/22/18

Zarządzenie Wojewody 5/88

5

Udanin

Platan klonolistny (Platanus acerifolia)

teren starej szkoły podstawowej

420/25/20

dec. 7141/18/83

6

Pielaszkowice

Platan klonolistny (Platanus acerifolia)

teren parku podworskiego

320/24/20

Zarządzenie Wojewody Legnickiego 5/88

7

Pielaszkowice

Platan klonolistny (Platanus acerifolia)

teren parku podworskiego

540/23/27

Zarządzenie Wojewody Legnickiego 5/88

Źródło: „Program Ochrony Środowiska dla powiaty średzkiego, PPD WROTECH Sp. z o.o., Wrocław 2004 r.”

Ponadto prawnej ochronie podlega wiele gatunków roślin i zwierząt. Celem ochrony gatunkowej jest zabezpieczenie dziko występujących gatunków roślin i zwierząt, zwłaszcza rzadkich lub zagrożonych wyginięciem oraz zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona gatunkowa roślin obejmuje gatunki poddane ochronie ścisłej (całkowitej) oraz ochronie częściowej. W odniesieniu do dziko występujących roślin poddanych ochronie ścisłej zabrania się ich niszczenia, zrywania, ścinania, pozyskiwania i wyrywania z naturalnych stanowisk oraz ich zbywania, nabywania, przenoszenia lub wywożenia za granicę.

Ochrona gatunkowa zwierząt obejmuje bardzo liczne gatunki zwierząt, które występują w stanie dzikim, a są zagrożone wyginięciem lub są rzadko spotykane. W stosunku do gatunków chronionych zabrania się m.in. umyślnego ich zabijania, płoszenia, chwytania, przetrzymywania i preparowania, niszczenia ich gniazd, nor, legowisk, filmowania i fotografowania w miejscach rozrodu. Dla niektórych skrajnie rzadkich gatunków, dodatkową ochrona otacza się miejsca ich rozrodu i stałego przebywania, wyznaczając w tym celu strefy ochrony ścisłej i częściowej. Ochronie podlegają również mrowiska w lasach.


  1. Uwarunkowania historyczno-kulturowe

Gmina Udanin należy do rejonu najstarszego osadnictwa na Śląsku. Większość wsi posiada metrykę średniowieczną, a w większych miejscowościach znajdują się liczne zabytkowe kościoły i cmentarze. Bardzo żyzne ziemie sprawiały dogodne warunki dla powstawania wielkich majątków ziemskich z rozległymi założeniami parkowymi (od XVI w. powstawały rezydencje szlacheckie, które rozwijały się do czasu II-giej wojny światowej)    1. Pobieranie 1.97 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna