Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof MularczykPobieranie 1.97 Mb.
Strona8/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.97 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Obiekty zabytkowe


Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków objęte są wszelkimi rygorami prawnymi, wynikającymi z treści odpowiednich aktów prawnych, w tym przede wszystkim objęte są rygorami ochrony konserwatorskiej, wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., nr 162, poz. 1568). Odnośnie obiektów zabytkowych obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi z działalności inwestycyjnej. Należy dążyć do pełnej rewaloryzacji zabytków. Rygory te obowiązują niezależnie od położenia budowli czy innego wpisanego do rejestru zabytków obiektu w poszczególnych strefach ochrony konserwatorskiej.

Wszelkie działania podejmowane przy zabytkach wymagają pisemnego pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Rewaloryzacja parków wpisanych do rejestru zabytków (odtworzenie dróg i ścieżek, nowe nasadzenia, elementy małej architektury) może odbywać się wyłącznie za pozwoleniem konserwatorskim, na podstawie projektu rewaloryzacji, opracowanego przez architekta krajobrazu.
Dla obiektów budowlanych ujętych w ewidencji zabytków, obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:


 • zachować ich bryłę, kształt i geometrię dachu oraz zastosowane tradycyjne materiały budowlane, utrzymać, a w przypadku zniszczenia odtworzyć historyczny detal architektoniczny,

 • zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne z historycznym wizerunkiem budyn­ku, należy utrzymać - lub odtworzyć - oryginalną stolarkę okien i drzwi,

 • w przypadku konieczności przebicia nowych otworów, należy je zharmonizować z zabytkową elewacją budynku,

 • stosować kolorystykę i materiały nawiązujące do tradycyjnych lokalnych rozwiązań, w tym cera­miczne lub tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych; zakazuje się stosowania okładzin ściennych typu "siding",

 • należy stosować historyczny rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna w kolorze ceglastym lub inne właściwe dla danego obiektu),

 • elementy elewacyjne instalacji technicznych należy montować z uwzględnieniem wartości zabyt­kowych obiektów,

 • prowadzenie wszelkich prac budowlanych przy obiektach zabytkowych należy poprzedzić uzyskaniem wytycznych konserwatorskich,

 • wszelkie prace budowlane, a także zmiany funkcji obiektów i obszarów objętych ewidencją zabyt­ków należy uzgadniać z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków i znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej dodatkowo obowiązują ustalenia sformułowane dla poszczególnych stref.

Dla historycznych urządzeń technicznych oraz dzieł inżynieryjnych lub ich zespołów, trwale związane z miejscem posadowienia (m. in. stacje trafo) obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:


 • zachowanie tych urządzeń oraz ich formy wraz z najbliższym otoczeniem,

 • utrzymanie ich w należytym stanie technicznym,

 • wszelkie prace budowlane, a także zmiany funkcji tych obiektów i obszarów należy uzgadniać z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Ze względu na zapewnienie właściwej ochrony krajobrazu kulturowego nowa zabudowa powinna zostać starannie wpisana w krajobraz oraz być realizowana w nawiązaniu do zasad ukształtowania obiektów o tradycyjnych, lokalnych formach; należy stosować zabudowę niewysoką (jednokondygnacyjną), ze stromymi dachami, krytymi dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę, przy założeniu jednolitej kolorystyki.Przy planowaniu obszarów pod nową zabudowę, szczególnie zwartych, większych kompleksów mieszkalnych, usługowych, przemysłowych należy opracować jednolitą koncepcję przestrzenną (w tym ustalenia położenia budynków względem dróg i obowiązującą linię zabudowy), uwzględniającą gabaryty budynków i sposób ukształtowania dachu (planując jednakowe spadki -lub przedział - dla wszystkich budynków powstających na danym terenie).
Tabela 3. Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytkówL.p.

Obiekt

Adres

Wiek

Rejestr zabytków

DAMIANOWO

1.

Wyposażenie, elementy architektoniczne

Kościół fil. św. Michała Archanioła

1500, 2 poł. XVII, XX

1655 z dn. 7.05.66

Kościół fil. św. Michała Archanioła111/1-24/L 28,12,88 r. nr rejestru: 275/11/B/1-24/88

Cmentarz przykościelny
XIII

900/L z dn. 16.02.90

Cmentarz parafialny poewang.

wśród pól, na pn. od wsi

ok. 1888

901/L z dn. 16.02.90

Zespół dworski:


Dwór (nie istnieje?)
XVIII

226 z dn. 31.05.50

Owczarnia, ob. obora

Nr 23

1823

525/L z dn. 13.05.77

Stodoła
1850
Stodoła
1 poł. XIX
Park podworski
p. XIX

194 z dn. 31.05.50;

580/L z dn. 10.12.80Zadrzewienie dębowe wokół terenu d. łąk dworskich
2 poł. XVIII

706/L z dn. 25.06.86

4.

Zbiorcza Szkoła Gminna
p. XX
5.

Dom mieszk.

Nr 1

k. XIX
6.

Dom mieszk.-gosp.

Nr 3

p. XX
7.

Dom mieszk.-gosp.

Nr 7

p. XX
8.

Dom mieszk.

Nr 10

k. XIX
9.


Dom mieszk. (świetlica)

Nr 12

p. XX
Stodoła

Nr 12

k. XIX
10.

Dom mieszk.

Nr 14

k. XIX
11.


Dom mieszk.-gosp.

Nr 15

2 poł. XIX
Obora

Nr 15

k. XIX
12.


Dom mieszk.

Nr 16

1835
Bud. gosp.

Nr 16

k. XIX
13.

Dom mieszk. (restauracja)

Nr 17

1904
14.


Dom mieszk.

Nr 21

k. XIX
Stodoła

Nr 21

XIX/XX
Obora

Nr 21

XIX/XX
Bud. gosp.

Nr 2115.

Dom mieszk.

Nr 22

3 ćw. XIX
16.

Dom mieszk.-gosp.

Nr 28

k. XIX
17.

Dom mieszk.

Nr 2918.


Dom mieszk.

Nr 30

p. XX
Bud. gosp.

Nr 30

k. XIX
19.

Dom mieszk.

Nr 31

p. XX
20.

Dom mieszk.

Nr 32

p. XX
21.

Dom mieszk.

Nr 36

XIX/XX
22.

Dom mieszk.-gosp.

Nr 38

k. XIX
23.


Dom mieszk.

Nr 40

2 poł. XIX
Obora

Nr 40

p. XIX
24.


Dom mieszk.

Nr 42

k. XIX
Bud. gosp.

Nr 42

p. XIX
25.

Dom mieszk.

Nr 47

3 ćw. XIX
26.

Dom mieszk.

Nr 48

k. XIX
27.

Dom mieszk.

Nr 48 b

k. XIX
28.

Dom mieszk.

Nr 49

2 poł. XIX
29.

Dom mieszk.

Nr 51

poł. XIX
DĘBNICA

1.


Zabudowania gosp.

Nr 1Bud. gosp.

Nr 1

2 poł. XIX
Stodoła

Nr 1

4 ćw. XIX
2.


Dom mieszk.

Nr 2

k. XIX
Bud. gosp.

Nr 2

l. 80-te XIX
3.

Dom mieszk.-gosp.

Nr 5

2 poł. XIX
4.

Dom mieszk.-gosp.

Nr 6

XIX/XX
5.


Dom mieszk.-gosp.

Nr 8

k. XIX
Bud. gosp.

Nr 8

k. XIX
6.

Dom mieszk.-gosp.

Nr 9

ok.1900
7.

Stodoła

Nr 11

XIX/XX
DROGOMIŁOWICE

1.


Kościół fil. św. Józefa Oblubieńca
XV, XVIII, XX

1657 z dn. 7.05.66

Kościół fil. św. Józefa Oblubieńca110/1-5/L 28.12.88r. nowy nr rejestru: 174/110/B/1-5/88

Mur kościoła z bramą
XVIII, XVIII
Bramka cmentarna

Cmentarz przykościelny2.


Zespół pałacowo-folwarczny:
2 poł. XIX
Pałac

Nr 23

ok. 1840, 1880

740/L z dn. 30.07.86

Stajnia, ob. bud. gosp. I
2 poł. XIX
Stodoła, ob. bud. gosp. II
2 poł. XIX
Obora
2 poł. XIX
Stodoła I z d. cielętnikiem
2 poł. XIX
Stodoła II, ob. magazyn
2 poł. XIX
Chlewnia, ob. magazyn
2 poł. XIX
Kuźnia, ob. warsztat
2 poł. XIX
Park krajobrazowy
l. 40-te XIX

646/L z dn. 21.12.83

3.

Stodoła
2 poł. XIX
4.

Dom mieszk.

Nr 3

k. XIX
5.

Dom mieszk.-gosp.

Nr 6

XIX/XX
6.

Dom mieszk.

Nr 17

2 poł. XIX
7.

Dom mieszk.

Nr 22

XVIII/XIX
DŹWIGÓRZ

1.


Zespół dworski:
2 poł. XIX
Dwór

Nr 7

1827
Oficyna mieszk.

Nr 6

2 poł. XIX
Obora
2 poł. XIX
Stodoła I
2 poł. XIX
Stodoła II
1862
Fosa z groblą i staw ozdobny
XVI, poł. XIX
2.

Dom mieszk.-gosp.

Nr 8

k. XIX
3.

Dom mieszk.

Nr 9

ok. 1900
4.

Dukarnia

Nr 15.

Dukarnia

Nr 3GOŚCISŁAW

1.

.


Zespół kościelny:


Kościół św. św. Szymona, Tadeusza i Judy Apostołów
1756-59, 1785, XX
Kościół św. św. Szymona, Tadeusza i Judy Apostołów228/B/03/1-12 9.12.2002 r.

Kaplica w murze kościelnym
XVIII
Mur kościoła z bramą
XVIII, k. XIX
Kaplica cmentarna przedpogrzebowa
k. XIX
Kaplica cmentarna
l. 20-te XX
Cmentarz przykościelny
1759

872/L z dn. 16.02.90

kapliczka figurą św. Jana Nepomucena

u murze przykościelnym2.

Cmentarz komunalny

wśród pól

1935
3.

Dom mieszk.

Nr 1

k. XIX
4.

Dom mieszk.

Nr 2

k. XIX
5.

Dom mieszk.

Nr 3

poł. XIX
6.


Dom mieszk.

Nr 5

XIX/XX
Bud. mieszk.-gosp.

Nr 5

k. XIX
Bud. gosp.

Nr 5

k. XIX
7.

Dom mieszk.

Nr 6

p. XX
8.

Dom mieszk.-gosp.

Nr 7

k. XIX
9.

Dom mieszk.-gosp.

Nr 8

k. XIX
10.


Dom mieszk.

Nr 9

poł. XIX

Pobieranie 1.97 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna