Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof MularczykPobieranie 1.97 Mb.
Strona1/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

P
RACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA „GAMA” s.c.


Zbigniew Gałuszka. Krzysztof Mularczyk
55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE; UL. h. POBOŻNEGO 12 tel/fax (071) 351 52 30

www.ppugama.z.pl e-mail: ppugama@op.pl


Załącznik nr 1

do uchwały Rady Gminy w Udaninie

nr LII/163/2010

z dnia 03.03.2010 r.

w sprawie uchwalenia

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Udanin
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY UDANIN

TEKST STUDIUM

Zespół autorski:
Główny projektant: mgr inż. Krzysztof Mularczyk wpis do ZOIU nr 130

Projektant mgr inż. Małgorzata Studenna

Współpraca mgr inż. Zbigniew Gałuszka wpis do ZOIU nr 129

Współpraca mgr inż. Ziemowit Folcik

Udanin 2010


SPIS TREŚCI


I. PODSTAWA PRAWNA 3

II. ROLA I CEL OPRACOWANIA STUDIUM 4

III. STRUKTURA DOKUMENTU STUDIUM 6

IV. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY UDANIN 6

1. Położenie i ogólna charakterystyka gminy Udanin 6

2. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego 8

2.1. Morfologia 8

2.2. Budowa geologiczna 8

2.3. Surowce mineralne 9

2.4. Wody powierzchniowe 10

2.5. Wody podziemne 10

2.6. Klimat 11

2.7. Gleby 13

2.9. Świat roślinny 14

2.10. Świat zwierząt 15

2.11. Ochrona przyrody i krajobrazu 15

3. Uwarunkowania historyczno-kulturowe 16

3.1. Dziedzictwo kulturowe i zabytki 16

3.2. Ochrona konserwatorska 17

3.3. Obiekty zabytkowe 25

3.4. Stanowiska archeologiczne 40

*według danych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 484. Uwarunkowania demograficzne 48

4.1. Ludność i struktura wiekowa 48

4.2. Mieszkalnictwo / Warunki mieszkaniowe 50

4.3. Zatrudnienie 51

4.4. Bezrobocie 53

5. Uwarunkowania gospodarcze 56

5.1. Rolnictwo 57

5.2. Przemysł i usługi 58

6. Uwarunkowania wynikające z systemów infrastruktury społecznej 59

6.1. Oświata i wychowanie 59

6.2. Służba zdrowia 59

6.3. Opieka społeczna 59

6.4. Kultura 60

6.5. Sport 60

6.6. Turystyka i rekreacja 60

7. Uwarunkowania wynikające z systemów infrastruktury technicznej 61

7.1. Układ komunikacyjny 61

7.2. Infrastruktura techniczna 62

7.2.1. Zaopatrzenie w wodę 62

7.2.2. Odprowadzanie i oczyszczanie zanieczyszczeń 63

7.2.3. Energia cieplna 63

7.2.4. Sieć gazowa 64

7.2.5. Gospodarka odpadami stałymi 64

7.2.6. Sieć energetyczna 64

7.2.7. Sieć telekomunikacyjna 64V. KIERUNKI ROZWOJU GMINY UDANIN 65

7.2.8. Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin 65

7.2.8.1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz przeznaczeniu terenów 65

7.2.8.2. Tereny mieszkaniowe 66

7.2.8.3. Osadnictwo 66

7.2.8.4. Tereny gospodarczo - usługowe 67

7.2.8.5. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej 67

7.2.8.6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 68

7.2.8.7. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego 72

7.2.9. Polityka ochrony środowiska przyrodniczego 72

7.2.10. Fermy wiatrowe 73

Kierunki i zasady kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej 75

Warunki aerosanitarne 75

Gospodarka wodna 75

Gospodarka odpadami 76

7.2.10.1. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 77

7.2.10.2. Polityka społeczna gminy 78

7.2.10.3. Polityka gospodarcza gminy 78

7.2.10.4. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów krajowych 79

7.2.10.5. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 79

7.2.10.6. Obszary pomników zagłady i stref ochronnych oraz obowiązujące dla nich ograniczenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. nr 41,poz.412 oraz z 2002 roku nr 113,poz.984 i nr 153,poz.1271) 79

7.2.10.7. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji 79

7.2.10.8. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 80

7.2.10.9. Inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie. 80

7.2.10.10. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych. 807.2.11. Strefy funkcjonalne struktury przestrzennej 80

7.3. Wytyczne ogólne 81

7.4. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy 81

7.4.1. Funkcje terenów 81

Wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów 82

Strefy zakazu zabudowy 88VI. REALIZACJA POLITYKI PRZESTRZENNEJ 88

7.4.2. Obszary sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 88

7.4.2.1. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej; 89

7.4.2.2. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 90

7.4.3. Gospodarowanie mieniem komunalnym 90

7.4.4. Programy i projekty gminne 92

7.4.5. Promocja 93

VII. UZASADNIENIE PRZYJETYCH ROZWIĄZAŃ WRAZ Z SYNTEZĄ USTALEŃ STUDIUM UWARUNOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY UDANIN 94

7.4.6. Cel i sposób opracowania studium 94

7.4.7. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań 96

VIII. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 97
Pobieranie 1.97 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna