Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof MularczykPobieranie 1.97 Mb.
Strona2/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

PODSTAWA PRAWNA

Podstawę sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin stanowi Uchwała nr XXXIV/106/2008 Rady Gminy w Udaninie z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin oraz Uchwała nr XLVI/152/2009 Rady Gminy w Udaninie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXXIV/106/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin. Niniejszy projekt studium jest realizacją tej uchwały.


Ponadto podstawę prawną sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią:

 • Art. 7. ust.1. i Art. 18. ust.2. pkt 5. ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym.
  (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami),

 • Art. 11 pkt 2. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami. )
 1. ROLA I CEL OPRACOWANIA STUDIUM

Gmina Udanin posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone uchwałą Rady Gminy nr XI/43/1999 dnia 27 października 1999 roku. Zawarte w nim ustalenia i wytyczne kształtowania ładu przestrzennego i zakresu rozwoju poszczególnych funkcji uległy na przestrzeni 10 lat dezaktualizacji. Z analizy obowiązującego studium wyniknęła naturalna potrzeba zmiany ustalonych wcześniej zasięgów i stref rodzajów zabudowy oraz aktualizacja studium o nowo powstałe opracowania. Stąd też Rada Gminy po przyjęciu wniosków Wójta Gminy podjęła uchwałę przystąpieniu do opracowania studium dla terenu adminstracyjnego gminy Udanin.

Niniejsze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określić powinna politykę przestrzenną w odniesieniu do obszaru całej gminy. Problematyka studium odnosi się więc do najważniejszych problemów rozwoju przestrzennego, których rozwiązywanie należy do zadań własnych samorządu lokalnego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest zatem instrumentem zarządzania rozwojem przestrzennym gminy Udanin dla zapewnienia optymalnych warunków życia mieszkańców, w myśl zasad zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu przestrzennego i wysokiej jakości funkcjonalno- estetycznej otoczenia.

Tak rozumiana ranga studium skłania do precyzyjnego określenia roli, jaką powinno spełniać nie tylko jako ustawowo wymagany dokument, ale użyteczne narzędzie w procesie zarządzania.


Studium, w swojej kreacyjnej roli, jest okazją do określenia w jednym, kompleksowym dokumencie wizji gminy oraz wskazania działań mających doprowadzić do jej realizacji. Takie ujęcie narzuca w trakcie konstruowania wizji potrzebę analizy wszystkich uwarunkowań, w tym także tych, które wniosła dla realizacji polityki przestrzennej integracja Polski z Unią Europejską.
Sporządzanie studium jest również procesem weryfikacji realności założeń polityki władz, obiektywnych potrzeb i wymagań funkcjonalnych oraz oczekiwań mieszkańców, także w zakresie bieżących działań inwestycyjnych, w bliskiej perspektywie.
Studium zawiera ustalenia, które muszą być uwzględnione przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z mocy ustawy studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych.
Jednakże z uwagi na fakt, iż studium uchwala Rada Gminy uzyskuje ono rangę tzw. „aktu kierownictwa wewnętrznego” obligując gminę do realizowania określonej w studium polityki przestrzennej.

W tym rozumieniu zawarte w nim ustalenia są na tyle precyzyjne, aby mogły stanowić merytoryczną podstawę podejmowanych przez władze decyzji w sprawie realizacji inwestycji publicznych, takich jak infrastruktura techniczna, komunikacyjna i społeczno-usługowa, a także spójnego z polityką przestrzenną określania zasad kształtowania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy może i powinno również formułować postulaty i wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa, wynikające z ochrony interesu gminy w skali regionalnej.

Studium musi zawierać także odpowiedni dla swoich rozstrzygnięć materiał o charakterze informacyjnym. Proces przygotowania studium jest okazją do zinwentaryzowania, zidentyfikowania i analizy posiadanych i dostępnych materiałów.

Kolejną ważną rolą studium jest szeroko rozumiane kreowanie wizerunku i promocji gminy, jako przyjaznego, atrakcyjnego dla mieszkańców i inwestorów. Obejmuje to także propagowanie koncepcji rozwoju przestrzennego dla uzyskania jej społecznej akceptacji.
Uchwalenie studium początkuje proces intensyfikacji prac nad sporządzaniem planów miejscowych. Z tego względu niezbędne będzie przyjęcie polityki w zakresie planowania miejscowego i stworzenie warunków organizacyjnych dla kompleksowego, skoordynowanego, sprawnego i wyprzedzającego negatywne zjawiska planowania rozwoju gminy Udanin.
Celem studium jest sformułowanie polityki przestrzennej Gminy Udanin, przez ustalenie zasad rozwoju i kształtowania jej struktury w zakresie:


 • umożliwienia wielofunkcyjnego rozwoju z zachowaniem zasad ładu przestrzennego i zasady rozwoju zrównoważonego,

 • stworzenia odpowiednich warunków rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji,

 • poprawę ładu przestrzennego oraz minimalizację sytuacji kolizyjnych wynikających z przeznaczenia terenów dla różnych funkcji,

 • poprawa warunków życia mieszkańców gminy,

 • zwiększenie konkurencyjności obszaru gminy,

 • ochrony gruntów leśnych,

 • ochrony środowiska przyrodniczego,

 • zapewnienie możliwości rozwoju przedsiębiorczości, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego a także potrzeby zwiększenia efektywności gospodarczej,

 • polityka przestrzenna wyrażona w niniejszej studium prowadzić ma do wykorzystania zróżnicowanych uwarunkowań i zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminie Udanin,

 • studium ma służyć promocji gminy poprzez przedstawienie jej walorów, oraz możliwości lokalizowania inwestycji.


 1. Pobieranie 1.97 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna