Prawo Medyczne 1 Informacje ogólnePobieranie 24.64 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar24.64 Kb.


Prawo Medyczne 1
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: WF-PD-SPBIPM

Nazwa: Prawo Medyczne 1

Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Punkty ECTS: 16.00

Język wykładowy: polski

Poziom przedmiotu: Podstawowy


Symbol/Symbole efektów kształcenia:
Wiedza:

K_W01 – student zna podstawowe pojęcia filozoficzne i prawne związane z szeroko rozumianą problematyką medyczną

K_W02 – student ma wiedzę na temat wybranych zagadnień z prawa medycznego jako dyscypliny naukowej

K_W04 – student ma pogłębioną wiedzę na temat procesu zmian instytucji prawnych i stosunków prawnych odnoszących się do sfery biomedycyny

K_W05 – student ma wiedzę na temat najważniejszych regulacji prawnych, krajowych i europejskich, dotyczących pracowników służby zdrowia

K_W06 - Zna i rozumie system działania organów władzy publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej oraz umie określać ich kompetencje i wzajemne relacje


Umiejętności:

K_U01 – student posiada umiejętność racjonalnego podejścia do zagadnień ochrony zdrowia

K_U02 – student posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania dylematów etyczno-prawnych i aplikacji zdobytej wiedzy w przestrzeni życia zawodowego

K_U04 – student posiada umiejętność respektowania prawa moralnego i prawa stanowionego w dziedzinie biomedycyny

K_U05 – student posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania przepisów, norm i aktów normatywnych w zakresie prawa medycznego

K_U06 – student potrafi samodzielnie proponować rozwiązania konkretnego konfliktu prawnego w zakresie prawa medycznego


Kompetencje społeczne:

K_K03 – student potrafi popularyzować problematykę bioetyczną i prawną poprzez organizowanie odpowiednich szkoleń, kursów i konferencji

K_K04 – student rozumie potrzebę śledzenia zmian w aktach normatywnych w zakresie prawa medycznego
ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładach: 39 godz.

e-learning: 340 godz.

lektura tekstów: 100 godz.

suma godzin: 479[947/30(25)=32]

liczba ECTS: 16


Informacje o zajęciach w cyklu Semestr zimowy 2012/13
Rok / Semestr / Trymestr studiów: 2012-10-01 - 2013-01-30

Metody nauczania: Wykład, 39 godzin


Koordynatorzy: Andrzej Kobyliński
Prowadzący grup: Leszek Bosek, Błażej Kmieciak, Urszula Drozdowska, Leszek Karski, Tadeusz Mazurczak, Adam Parda, Joanna Paśkiewicz, Jacek Potulski, Anna Pszenny, Andrzej Sakowicz
Zaliczenie: Egzaminacyjny (na zakończenie semestru letniego)

Wymagania wstępne: podstawowa znajomość prawa medycznego


Zajęcia: Wykład
Informacje wspólne dla wszystkich grup

Typ zajęć: wykład

Liczba godzin: 39
Literatura:
L. Kubicki, Prawo medyczne, Warszawa 2003.

M. Nestorowicz, Prawo medyczne, Toruń 2005.

J. Zajdel, Kompendium Prawa Medycznego, Łódź 2008.
Kryteria oceniania:
Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie zna podstawowych terminów i pojęć z prawa medycznego

- na ocenę 3 (dst.): student zna podstawową terminologię w zakresie prawa medycznego, ale nie potrafi szczegółowo omówić i rozwinąć poszczególnych zagadnień

- na ocenę 4 (db.): student właściwie rozpoznaje podstawowe zagadnienia prawa medycznego i charakteryzuje je w poprawny sposób

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale orientuje się w problematyce prawa medycznego oraz posługuje się wiedzą zawartą we wskazanym piśmiennictwie
Umiejętności:

- na ocenę 2 (nast.): student nie potrafi charakteryzować podstawowych terminów i pojęć z prawa medycznego

na ocenę 3 (dst.): student umie scharakteryzować podstawowe terminy i pojęcia z prawa medycznego, ale nie potrafi ich odnieść do praktyki życia

- na ocenę 4 (db.): student właściwie analizuje i interpretuje przepisy prawa medycznego

- na ocenę 5 (bdb.): student właściwie analizuje i interpretuje przepisy prawa medycznego oraz potrafi je zastosować w praktyce życia codziennego
Kompetencje:

Student zna aktualny stan prawny. Wykazuje racjonalne podejście w stosunku do informacji dostępnej w literaturze naukowej i mass mediach. Potrafi oceniać zjawiska życia medycznego pod kątem obowiązujących przepisów prawnych.


Zakres tematów:


 1. Źródła prawa medycznego

 2. Metodologia prawa medycznego oraz relacje prawa medycznego i bioetyki

 3. Ryzyko genetyczne a decyzje prokreacyjne – znaczenie poradnictwa genetycznego

 4. Prawa pacjenta

 5. Etyczno - prawne aspekty pobierania narządów. Bariery rozwoju transplantacji w Polsce

 6. Terapia komórkami macierzystymi, eksperymenty na embrionach

 7. Historia rozwoju etyki badań klinicznych na przykładzie skandali naukowych

 8. Uwarunkowania medyczne i społeczne ludzkiej płodności

 9. Prokreacja wspomagana medycznie: in vitro vs naprotechnologia

 10. Współczesna medycyna w dobie „aging society”

 11. Medyczne, etyczne i społeczne aspekty uzależnień

 12. Współpraca lekarza także z trudnym pacjentem

 13. Komunikacja z chorym w aspekcie podejmowania decyzji medycznych

 14. Podejmowanie decyzji medycznych pod koniec życia chorego

 15. Prawa lekarza i pracowników ochrony zdrowia

 16. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw pacjenta

 17. Odpowiedzialność cywilna personelu medycznego i zakładów opieki zdrowotnej

 18. Forma zatrudnienia personelu medycznego


Informacje o grupach
Informacje o grupie 1

Zajęcia: Semestr zimowy 2012/13

Wykład, grupa 1

Koordynator: Andrzej KobylińskiMetody dydaktyczne i weryfikacja efektów kształcenia:
Efekty wiedzy:

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna

weryfikacja – egzamin końcowy w postaci testu zaliczeniowego jednokrotnego wyboru
Efekty umiejętności:

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja

weryfikacja – egzamin końcowy w postaci testu zaliczeniowego jednokrotnego wyboru
Efekt kompetencji:

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja

weryfikacja – egzamin końcowy w postaci testu zaliczeniowego jednokrotnego wyboru
Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny – służy przedstawieniu problematyki zajęć i zapoznaniu uczestników z podstawowymi zagadnieniami prawa medycznego

Wykład problemowy – służy zaprezentowaniu poszczególnych problemów w ramach współczesnej refleksji bioetycznej w kontekście świata biomedycyny

Prezentacja multimedialna – jako metoda pomocnicza dla metody wykładu informacyjnego i problemowego

: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna