Press europejski Komitet Ekonomiczno-SpołecznyPobieranie 13.8 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar13.8 Kb.

PRESS


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny


KOMUNIKAT PRASOWY nr 34/2006

3 kwietnia 2006 r.


PL

Komunikat prasowy Grupy III (Grupa Interesów Różnych)


Informowanie o Europie w Estonii: zasadnicza rola społeczeństwa obywatelskiego dla przyszłości UE
Dnia 31 marca 2006 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Grupy III (Grupy Interesów Różnych) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). Tematem posiedzenia było „Informowanie o Europie - otwarty dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego”. W konferencji uczestniczyli: minister spraw społecznych w rządzie Estonii, Jaak Aab, przewodnicząca Sieci Estońskich Organizacji Non-Profit, Lagle Parek, zastępca sekretarza generalnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Einike Uri, przewodniczący Grupy III Staffan Nilsson oraz członkowie EKES-u i przedstawiciele estońskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Uczestnicy dyskutowali o znaczeniu organizacji społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu polityki na szczeblu krajowym i europejskim, o ich reprezentatywności, o aktywnym obywatelstwie i roli krajowych rad społeczno-gospodarczych w tworzeniu sieci.
Główne zagadnienia brzmiały: „Jak przybliżyć Europę jej obywatelom?” oraz „Jak społeczeństwo obywatelskie może dojść do głosu na szczeblu krajowym i unijnym?”. W trakcie dyskusji wskazano kilka sposobów na zbliżenie Europy i społeczeństwa europejskiego:

  • Polityka komunikowania powinna obejmować różnych partnerów na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym: organizacje pozarządowe, partnerów społecznych, rządy, instytucje, środowisko akademickie i biznes. Aby ów proces komunikowania się powiódł, niezbędne jest pełne zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

  • Istnieje potrzeba współpracy, dialogu i wymiany sprawdzonych działań pomiędzy europejskimi a estońskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego;

  • Należy lepiej informować obywateli o sprawach Europy. Niezwykle istotną rolę mają do odegrania media;

  • Przybliżając Europę do jej obywateli, powinno się postawić na aktywnych młodych ludzi.

W ramach dyskusji skoncentrowano się na przyszłych wyzwaniach. Lagle Parek, przewodnicząca Sieci Estońskich Organizacji Non-Profit, zwróciła uwagę, że wciąż jest sporo zagadnień, którymi organizacje społeczeństwa obywatelskiego powinny się zająć, m. in.: wdrożenie zasad uczestnictwa, lepsze warunki pracy takich organizacji, więcej równości w partnerstwie pomiędzy organizacjami pozarządowymi, lokalnym środowiskiem biznesu, rządem i mediami w osiąganiu wspólnych celów.


Zdaniem Jaaka Aaba, ministra spraw społecznych w rządzie Estonii, organizacje pozarządowe wywierają zasadniczy wpływ na decyzje polityczne. Z kolei Staffan Nilsson, przewodniczący Grupy III, podkreślił rozwój estońskiego społeczeństwa obywatelskiego. Zwrócił on także uwagę, że w promowaniu europejskiego dialogu społecznego istotną funkcję pełnią sieci tworzone przez rady krajowe i społeczne.
Dalsze informacje na temat Grupy III dostępne są pod adresem: http://www.esc.eu.int/groups/3/index_en.asp.
Szczegółowych informacji udzielają:

Karel Govaert, Christian Weger – Dział Prasy EKES-u

rue Belliard 99, B-1040 Bruksela

tel. 02 546 9396/9586; tel. kom. 0475 753 202

e-mail: press@esc.eu.int

strona internetowa: http://www.esc.eu.int/press/index_en.asp


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest on instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy Traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. Członków Komitetu w liczbie 317 mianuje Rada.


Pobieranie 13.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna