Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w LubliniePobieranie 53.55 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar53.55 Kb.
Adamów, 6 stycznia 2010 roku

Or.0911-1/1/2010
Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Lublinie

Informuję poniżej o sposobie realizacji nieprawidłowości stwierdzonych w czasie przeprowadzonej w dniach od 25 maja do 17 lipca 2009r. przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Adamów.1. W zakresie ustaleń ogólno- organizacyjnych:
1.1. Nieprzeprowadzanie w latach 2006-2008 kontroli realizacji procedur kontroli we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy oraz kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
W podległych i nadzorowanych jednostkach, począwszy od 2010 roku będą prowadzone kontrole stosownie do art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (w każdym roku co najmniej 5 % wydatków każdej podległej jednostki – art. 187 ust. 3 tej ustawy). Realizowany będzie również obowiązek przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie, stosownie do wskazanych w zaleceniach przepisów.
2. W zakresie księgowości i sprawozdawczości:
2.1. Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji opisującej przyjęte w Urzędzie Gminy zasady (politykę) rachunkowości, polegające na:

- nieujęciu w wykazie kont księgi głównej Urzędu Gminy konta 224 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych, mimo występowania operacji podlegających ewidencjonowaniu na tym koncie,

- nieokreśleniu zasad klasyfikacji zdarzeń na kontach 030 „Długoterminowe aktywa finansowe” i 137 „Rachunki środków funduszy pomocowych”,

- niewskazaniu zasad powiązania kont ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej,

- niewskazaniu daty rozpoczęcia dokonywania odpisów umorzeniowych.

Obowiązująca do dnia kontroli dokumentacja opisująca zasady rachunkowości została uzupełniona zgodnie z zaleceniami w drodze Zarządzenia Wójta Gminy opracowanego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. W Zarządzeniu ujęto w wykazie księgi głównej konta 224 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych”, zasady klasyfikacji zdarzeń na wszystkich kontach księgi głównej, wskazano zasady powiązania kont ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej jak też podane zostały reguły, według których jednostka będzie wyznaczała początek okresu amortyzacji.


2.2. Prowadzenie w 2008 roku ksiąg rachunkowych budżetu gminy oraz ewidencji analitycznej do kont Urzędu Gminy : 011 „Środki trwałe”, 013 „Pozostałe środki trwałe”, 020 „Wartości niematerialne i prawne”, 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i 231 „ Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” techniką inną niż określona w dokumentacji opisującej przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości.
Księgi rachunkowe budżetu gminy oraz konta ksiąg pomocniczych Urzędu Gminy są prowadzone w sposób zgodny z zakładowym planem kont – zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
2.3. Dokonywanie zapisów w dzienniku Urzędu Gminy w sposób niepozwalający na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu.
Zapisy w dzienniku Urzędu Gminy (prowadzonym komputerowo) posiadają dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisów.
2.4. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach nieujętych w zakładowym planie kont Urzędu Gminy.
Do zakładowego planu kont zostały wprowadzone wszystkie stosowane w ewidencji księgowej konta i określone przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń.
2.5. Niezawarcie w zestawieniu obrotów i sald kont księgi głównej budżetu gminy – sporządzonym za październik 2008r. – obrotów narastająco od początku roku obrotowego oraz sumy obrotów narastająco od początku roku obrotowego.
W zastawieniu obrotów i sald księgi głównej zawarte są informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.6. Nieujęcie w księgach rachunkowych 2008r. wszystkich kosztów dotyczących tego roku.
W księgach rachunkowych jednostki ujmowane są wszystkie obciążające ją koszty danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
2.7. Niesporządzenie jednostkowych sprawozdań Urzędu Gminy Rb-27S i Rb-28S za październik, listopad, grudzień i za rok 2008 oraz Rb-N i Rb-Z za IV kwartał 2008r. a także niewyegzekwowanie od kierowników jednostek budżetowych gminy Adamów obowiązku przedłożenia jednostkowych sprawozdań Rb-27S za październik i listopad 2008r. oraz Rb-Z za IV kwartał 2008r., co skutkowało sporządzeniem zbiorczych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za 2008r. oraz Rb-N i Rb-Z za IV kwartał 2008r. również na podstawie ksiąg rachunkowych.
W zakresie sprawozdawczości są realizowane przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, kierownicy gminnych jednostek budżetowych zostali zobowiązani do przedkładania Wójtowi Gminy wymaganych sprawozdań. Zbiorcze sprawozdania budżetowe sporządzane będą na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu (zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem).
2.8. Nieprawidłowości w zakresie bilansów sporządzonych na 31 grudnia 2008r. polegające na:

- wykazaniu bilansie z wykonania budżetu gminy zobowiązań krótkoterminowych (przypadających do spłaty w 2009r. w kwocie 121.364,93 zł) jako zobowiązań długoterminowych,

- wykazaniu w bilansie jednostki budżetowej Urząd Gminy długoterminowych aktywów finansowych w wysokości 480.000 zł w pozycji „inne środki trwałe”,

- nieterminowym sporządzeniu bilansu jednostki.
Bilans z wykonania budżetu gminy oraz bilans Urzędu Gminy będzie sporządzany zgodnie ze wzorem bilansu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r., w terminie trzech miesięcy od dnia, na który zamykane są księgi rachunkowe.
3. W zakresie gospodarki pieniężnej i rozrachunków.
3.1.Nieujmowanie w raportach kasowych i na koncie 101 „Kasa” wpłat z tytułu opłaty skarbowej, przyjmowanych do kasy urzędu.
Księgi rachunkowe są prowadzone na bieżąco, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych , również operacje dotyczące wpłat opłaty skarbowej do kasy Urzędu Gminy są ujmowane zgodnie z zasadami funkcjonowania kont (rozp. Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. oraz zakładowy plan kont).
3.2. Niewskazywanie na dowodach księgowych numeru identyfikacyjnego i dekretacji. Dokonywanie zapisów łącznych na podstawie nieprawidłowo sporządzonych dowodów zbiorczych.
Na dowodach księgowych wskazywany jest numer identyfikacyjny oraz sposób ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja), łączne zapisy dokonywane są zgodnie z przepisami.
3.3. Niezamieszczanie daty na dokumentach wpływających do Urzędu Gminy, w tym na fakturach, rachunkach, deklaracjach podatkowych, ofertach realizacji zadań publicznych i sprawozdaniach z ich realizacji.
Pracownicy odpowiedzialni za przyjmowanie i rozdział korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy zostali zobowiązani do stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.
3.4. Prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” bez podziału na poszczególne jednostki oświatowe (ewidencja prowadzona jest łącznie dla 3 szkół).

Stosownie do zasad określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. oraz zakładowego planu kont, została zaprowadzona i jest prowadzona na bieżąco ewidencja analityczna do konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” .


3.5. Ujmowanie zaciągniętych przez gminę kredytów na koncie 260/O „Zobowiązania finansowe”.
Zgodnie z zaleceniami, na podstawie obowiązujących przepisów, kredyty bankowe zaciągnięte na finansowanie budżetu będą ewidencjonowane na koncie 134 „kredyty bankowe”.
3.6. Udokumentowanie inwentaryzacji należności i zobowiązań jednostki niezgodnie z przepisami wewnętrznymi oraz nieudokumentowanie przeprowadzenia inwentaryzacji należności i zobowiązań budżetu.
Prowadzona inwentaryzacja należności i zobowiązań jednostki będzie dokumentowana zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie przepisami wewnętrznymi.


4. W zakresie wykonania budżetu:
4.1. W zakresie dochodów budżetowych:
4.1.1.Niesprawdzanie deklaracji podatkowych, o czym świadczy:

- opodatkowanie podatników na podstawie deklaracji złożonych na nieprawidłowym formularzu (przypadki),

- opodatkowanie podatników (ujętych pod poz. 5, 8 i 9 załącznika Nr IV/1 do protokołu kontroli), na podstawie deklaracji na podatek od nieruchomości, w których podatnicy wyliczyli podatek od nieruchomości dla części użytków rolnych wg stawki dla „gruntów pozostałych”,

- opodatkowanie podatników(ujętych pod poz. 21, 24 załącznika Nr IV/1 do protokołu kontroli) niezgodnie z ewidencją geodezyjną.
Przedkładane deklaracje podatkowe są sprawdzane pod kątem ich poprawności formalnej oraz ustalenia stanu faktycznego. Pracownicy zobowiązani są do stosowania przepisów działu V ordynacji podatkowej – czynności sprawdzające.

Zgodnie z protokołem kontroli wyjaśnione zostały różnice pomiędzy ewidencją geodezyjną a ewidencją podatkową w zakresie powierzchni gruntów wykazanej do opodatkowania.Wskazani w protokole kontroli podatnicy otrzymali wezwania o przedłożenie deklaracji podatkowych i korekt deklaracji (w tym również za ubiegłe lata, z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych).


4.1.2. Niezachowanie powszechności opodatkowania podatkiem rolnym i od nieruchomości przez co wpływy budżetowe w 2008r. uszczuplono o kwotę co najmniej 21 532 zł.
W trakcie realizacji jest zalecenie pokontrolne dotyczące składania deklaracji przez podatników, będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi , którzy nie przedłożyli deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości. Również osoby fizyczne, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części oraz lasów, stanowiących własność gminy są sukcesywnie wzywane do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz informacji o lasach.
4.1.3. Przypadki nieegzekwowania od osób odbierających decyzje wymiarowe, a niebędących ich adresatami, zobowiązania do oddania pisma adresatowi.
W przypadku odbioru decyzji wymiarowej przez osobę niebędącą jej adresatem, na liście do potwierdzeń odbioru decyzji zostanie umieszczona adnotacja, że osoby te podjęły się oddania decyzji adresatom, co będzie świadczyć o skutecznym jej doręczeniu a tym samym dokumentować działanie zgodne z przepisami Ordynacji podatkowej.
4.1.4. Niewystawianie w latach 2004 -2008 upomnień i tytułów wykonawczych osobom fizycznym zalegającym z uiszczaniem zobowiązań podatkowych ( w 79,18% przyjętej do kontroli próby); dopuszczenie do przedawnienia zobowiązań podatkowych w kwocie ogółem 443 zł.
Pracownicy Referatu Finansowego zajmujący się podatkami są w trakcie czynności zmierzających do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do osób posiadających zaległości podatkowe.
4.1.5. Wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych bez zebrania wystarczającego materiału dowodowego uzasadniającego udzielenie ulgi oraz przypadki wydania decyzji na wniosek osoby niebędącej stroną postępowania.
W sprawach ulg w spłacie podatku, decyzje podejmowane przez Wójta Gminy są poprzedzane zabraniem materiału dowodowego. Wnioski i podania o zastosowanie ulg są rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy pochodzą od osób będących stroną postępowania.
4.1.6. Przyjmowanie do obliczenia kwoty czynszu za wrzesień, październik i listopad 2008r., ustalonego z dzierżawcą w obcej walucie, innego kursu niż ustalony w umowie (zawyżono łącznie o 94,51 zł).
Wyeliminowane zostały przypadki nieprawidłowego stanu rozrachunków z dzierżawcą nieruchomości.    1. W zakresie wydatków bieżących:


4.2.1. Wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w nieprawidłowej wysokości (zawyżonej o 68,52 zł).
Kwota określona zaleceniem została przez byłego pracownika wpłacona na konto Urzędu Gminy jako zwrot nadpłaconego wynagrodzenia.
4.2.2. Niepotrącanie i nieprzekazywanie do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń naliczanych członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach otrzymują wynagrodzenie po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
4.2.3. Przekroczenie w okresie od 7 do 28 maja 2008r. wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 4300 „Zakup usług pozostałych” łącznie o kwotę 6.736, 16 zł.
Przy realizacji wydatków publicznych stosowane są przepisy art. 35 ust. 1 i art. 138 pkt 3, w związku z art. 189 ustawy o finansach publicznych, stosownie do których mogą być one ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych uchwałą budżetową.
4.2.4. Nieprawidłowości przy udzieleniu w 2008r. dotacji z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury i sportu, polegające na:

- niezamieszczeniu ogłoszeń o otwartym konkursie ofert w dzienniku o zasięgu lokalnym,

- dopuszczeniu do otwartego konkursu i rozpatrzeniu oferty, która została złożona na nieaktualnym formularzu oferty,

- niesporządzeniu wbrew postanowieniom zawartych umów, harmonogramów realizacji zadania.
Przy organizacji otwartego konkursu ofert w 2010 r. będą stosowane zasady, wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
4.2.5. Niedokonanie kontroli i oceny realizacji zadania zleconego w 2008r. Gminnemu Centrum Kultury, w tym prawidłowości wykorzystania środków publicznych, w wyniku niekwestionowania wydatków dokonanych w innych kwotach niż określone w ofercie i zaakceptowane w umowie, bez zachowania wymaganej - pod rygorem nieważności – formy pisemnej zmiany umowy.
W przypadku przekazania jednostce organizacyjnej środków publicznych na realizację zadania, zwrócona zostanie uwaga na prawidłowość i rzetelność wykorzystania tych środków, oraz zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji.
4.3. W zakresie wydatków majątkowych:
4.3.1. Nieterminowe przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2008.
Stosownie do przepisów art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach będzie przekazywane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4.3.2. Uwzględnienie podatku od towarów i usług przy szacowaniu wartości zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Adamowie w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012”, wskutek czego zawyżono ją o kwotę 341.615,68 zł (nie miało to jednak wpływu na wybór i stosowanie odpowiednich procedur postępowania).
Przy realizacji zamówień będzie dokładnie ustalana ich wartość, stosownie do przepisów ustawy - prawo zamówień publicznych.
4.3.3. Bezpodstawne żądanie od wykonawców w specyfikacjach istotnych warunków zamówień na:

a/ budowę kompleksu boisk sportowych w Adamowie w ramach programu Moje boisko- Orlik 2012,

b/ termomodernizację budynku Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego w Adamowie,

c/ modernizacja drogi gminnej Adamów – Glinne,

dokumentów, które nie były niezbędne do przeprowadzenia postępowania, tj.:

- dowodu wniesienia wadium – dotyczy wszystkich postępowań,

- umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie – dotyczy postępowań wskazanych w pkt. b i c,

- zaakceptowanego wzoru umowy – dotyczy postępowania wskazanego w pkt. c.
Przy organizacji zamówienia publicznego od wykonawców będą wymagane dokumenty niezbędne do zgodnego z prawem przeprowadzenia tego postępowania.
4.3.4 Niezamieszczenie w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych na:

a/ budowę kompleksu boisk sportowych w Adamowie w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012,

b/ termomodernizację budynku Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego w Adamowie,

c/ modernizację drogi gminnej Adamów – Glinne,

wszystkich wymaganych informacji, w tym:

-kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, miejsca i terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą- dotyczy ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej w postępowaniu wskazanym w pkt. a,

- opisu warunków udziału w postępowaniu i opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – dotyczy ogłoszeń zamieszczonych na stronie internetowej i i w siedzibie zamawiającego w postępowaniach wskazanych w pkt. b i c,

- informacji o dniu zamieszczenia ogłoszenia w BZP (dotyczy ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej w postępowaniu wskazanym w pkt. a oraz ogłoszeń zamieszczonych na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego w postępowaniach wskazanych w pkt. b i c).
W przypadku ogłoszeń o zamówieniach w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczane są informacje zgodnie z ustawą – prawo zamówień publicznych.
4.3.5. Nieprawidłowości w zakresie informowania o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy w postępowaniach pn.:

a/ budowę kompleksu boisk sportowych w Adamowie w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012,

b/ termomodernizację budynku Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego w Adamowie,

c/ modernizację drogi gminnej Adamów – Glinne,

polegające na:

-niepoinformowaniu wszystkich wykonawców o nawach (firmach), siedzibach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktacje przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – dotyczy postępowań wskazanych w pkt. a i b,

- niezamieszczeniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej (dotyczy wszystkich ww. postępowań), oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym (dotyczy zamówienia wskazanego w pkt. c),

- niezamieszczeniu informacji o zawarciu umowy w biuletynie Zamówień Publicznych – dotyczy postępowania wskazanego w pkt. a.
Występujące powyżej zalecenia są realizowane przez pracownika prowadzącego w tut. Urzędzie sprawy zamówień publicznych i inwestycji w sposób określony ustawą – prawo zamówień publicznych a mianowicie:

- po wyborze oferty zawiadamia się wykonawców składających oferty do przetargu o wyborze najkorzystniejszej oferty z informacją dla wszystkich uczestników o nazwie, siedzibie i adresie wykonawcy, uzasadnieniem wyboru oferty, siedzibie i adresie wykonawców oraz przedkłada inne informacje zastrzeżone ustawowo. Również ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczane będą stosownie do przepisów art. 95 ust. 1 i 2 ustawy.


4.3.6. Brak kontrasygnaty skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej na umowach o zamówienie publiczne pn. ”Budowa kompleksu boisk sportowych w Adamowie w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz „Modernizacja drogi gminnej Adamów – Glinne”.
Skarbnik Gminy realizuje obowiązek kontrasygnowania umów i innych dokumentów potwierdzających czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych – zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
4.3.7. Zawarcie – w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Adamowie w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012” – nieprecyzyjnych zapisów dotyczących terminu realizacji zamówienia; w rozdziale 5 specyfikacji wskazano – jako nieprzekraczalny – termin 15 listopada 2008 r., natomiast we wzorze umowy, będącej załącznikiem do specyfikacji, termin realizacji zamówienia uzależniono od daty przekazania wykonawcy placu budowy cyt.: „ nie później niż…. miesiące licząc od dnia przekazania terenu robót wykonawcy”, przy czym w umowie z wybranym wykonawcą wskazano jako termin realizacji zamówienia okres 3 miesięcy (niewynikający ze specyfikacji i załączników do niej) od dnia przekazania placu budowy wykonawcy (15 września 2008r.), tj. 15 grudnia 2008r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie redagowana w sposób określony ustawą – prawo zamówień publicznych, które to przepisy nakazują przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zamówienia.
4.3.8. Przekroczenie przez Wójta Gminy zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet gminy w zakresie wydatków inwestycyjnych, w tym:

- zawarcie w dniu 19 sierpnia 2008r. umowy na budowę kompleksu boisk sportowych w Adamowie w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” o wartości 1.333.496,08 zł, którą przekroczono plan ustalony w uchwale budżetowej o kwotę 103.138,08 zł ( w uchwale budżetowej na dzień zawarcia umowy zaplanowano na ww. inwestycję kwotę 1.322.678 zł, a do tego dnia zawarto jeszcze dwie umowy dotyczące realizacji tej inwestycji w kwocie 92.320 zł),

- zawarcie w dniu 9 listopada 2007 r. umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy modernizacji drogi gminnej Adamów – Glinne o wartości 1.500 zł bez ustalonego w tym zakresie planu wydatków,

- zawarcie w dniu 15 listopada 2007r. umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi gminnej Adamów – Glinne o wartości 202.690,80 zł bez ustalonego w tym zakresie planu wydatków.
Zobowiązania pieniężne – zgodnie z zaleceniami- będą zaciągane do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki, biorąc pod uwagę ustawę o finansach publicznych. Przy podpisywaniu umowy zobowiązującej, będzie zwracana szczególna uwaga , aby zobowiązanie mieściło się w ramach upoważnienia ustalonego przez Radę Gminy.
4.3.9. Zawarcie – we wzorze umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego w Adamowie”, a w efekcie także w umowie zawartej z wybranym wykonawcą – sprzecznych postanowień dotyczących wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, polegających na określeniu w § 1 ust. 4 umowy, jako obowiązującej – ryczałtowej formy wynagrodzenia, która z definicji zakładała niezmienną kwotę wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy, z jednoczesnym określeniem, w pkt. § 1 ust. 5 umowy, zasad rozliczenia za przedmiot umowy na podstawie kosztorysu powykonawczego według cen wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy.
Określone zaleceniem zadania dotyczące sposobów ustalania wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, są przestrzegane przy realizacji zamówień publicznych. Stosowane będzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Kodeks cywilny, Ustawa – prawo zamówień publicznych) wynagrodzenie kosztorysowe – określane na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów – lub wynagrodzenie ryczałtowe, z uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi formami, opisanymi w zaleceniach pokontrolnych.
4.3.10. Udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe przy inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego w Adamowie” bez zachowania formy pisemnej.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym wszystkie umowy o roboty budowlane zawierane są z zachowaniem formy pisemnej.
4.3.11. Opisanie warunku udziału w postępowaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej Adamów – Glinne” w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przez żądanie od wykonawców wykazania się wykonaniem robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (wykonanie nawierzchni bitumicznych) o wartości nie mniejszej niż 800.000 złotych, w sytuacji gdy wartość zamówienia ( po doliczeniu podatku od towarów i usług) wynosiła 191.784 złotych (tj. była ponad 3,5-krotnie niższa od wartości robót których wykonaniem miał wykazać się wykonawca).
Przy kolejnych zamówieniach publicznych ustalając warunki udziału w postępowaniu, stosowane będą obiektywne przesłanki w sposób zapewniający wszystkim potencjalnym wykonawcom dopuszczenie do udziału w postępowaniu, mając na uwadze, że zamawiający jest ściśle związany przedmiotem i wartością zamówienia.
4.3.12. Ustalenie – w postępowaniu na budowę „Modernizacja drogi gminnej Adamów – Glinne” – wadium w kwocie przekraczającej 3% wartości zamówienia.
Przy zamówieniach publicznych wysokość wadium wnoszonego przez wykonawców będzie określona zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy – prawo zamówień publicznych.
5. W zakresie mienia komunalnego:
5.1. Nieuregulowanie prawnej formy władania nieruchomościami komunalnymi przez jednostki organizacyjne gminy Adamów.
Przekazywanie jednostkom gminnym nie posiadającym osobowości prawnej nieruchomości w celu wykonywania przez te jednostki statutowej działalności będzie następować w miarę regulowania stanu prawnego nieruchomości znajdujących się aktualnie w posiadaniu gminy. Kierownicy jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostali poinformowani o konieczności wystąpienia z odpowiednim wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu na administrowanych nieruchomościach.

W przypadku wyposażania w majątek jednostek posiadających osobność prawną, zostaną zastosowane przepisy art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.


5.2.Ujęcie na koncie 011 „Środki trwałe” składników majątkowych o wartości jednostkowej poniżej 3.500 zł oraz stopniowe umarzanie tych składników.

Niebieżące ujmowanie operacji dotyczących przychodu środków trwałych.
Na koncie 011 „Środki trwałe” będą ujmowane wyłącznie urządzenia i przedmioty, których wartość początkowa w dniu nabycia przekracza kwotę wynikającą z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.. Operacje dotyczące przychodu środków trwałych będą wykonywane na bieżąco.
5.3. Przypadki nieprawidłowości przy naliczaniu odpisów umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, polegające na:

- zastosowaniu nieprawidłowej stawki umorzeniowej dla 2 wiat na boisku,

- naliczeniu umorzenia dla środków trwałych za cały rok, mimo że zostały przyjęte do używania w trakcie roku,

- jednorazowym umorzeniu programów komputerowych o wartości powyżej 3.500 zł.
Zalecenia dotyczące prawidłowego dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3.500 zł są realizowane stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości. Pracownicy Referatu Finansowego Urzędu dokonali prawidłowych obliczeń dotyczących umorzenia wyszczególnionych w protokole kontroli środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
5.4. Nieprawidłowe przeprowadzenie w 2008r. inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz nieprzeprowadzenie inwentaryzacji gruntów.
Inwentaryzacja majątku gminy dokonywana będzie w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy.

Wójt Gminy Adamów(-)Sławomir Skwarek

Pobieranie 53.55 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna