Prezes ZarząduPobieranie 87.95 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar87.95 Kb.

Załącznik nr 2

............................................................pieczęć adresowa Oferenta


Prezes Zarządu


Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

O F E R T A


  1. Oferent

……………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę, adres)


……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

nawiązując do zapytania ofertowego nr 2/2016 z dnia ……………. składam swoją ofertę na wykonanie zamówienia pn.


DOSTAWA SADZONEK DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH”
zgodnie z zapytaniem ofertowym, wykazem gatunków drzew i krzewów ozdobnych i projektem umowy za cenę:KOSZTORYS

Lp.

Gatunek i odmiana


Poj./ wysok.

Cena za 1 szt. (zł) brutto*

Ilość (szt.)

Wartość brutto (zł)

KRZEWY LIŚCIASTE

1.

Berberys Thunberga (Berberis thunbergii)

C2
50
2.

Berberys Thunberga (Berberis thunbergii) Atropurpurea

C2
300
3.

Berberys Thunberga (Berberis thunbergii) Admiration

C2
3
4.

Berberys Thunberga (Berberis thunbergii) Atropurpurea Nana

C2
3
5.

Berberys bukszpanolistny (Berberis buxifolia) Nana

C2
5
6.

Pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa) Goldteppich

C2
5
7.

Pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa) Red Ace

C2
5
8.

Trzmielina Fortune’a (Euonymus fortunei) Emerald ‘n’Gold

C2
5
9.

Migdałek trójklapowy (Prunus triloba)

C5
3
10.

Wierzba iwa (Salix caprea) Curly Locks

C5
3
11.

Wierzba całolistna (Salix integra) Pendula

C5
3
12.

Tawuła szara (Spiraea x cinerea) Grefsheim

C3
3
13.

Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora)

C3
3
14.

Krzewuszka cudowna (Weigela florida) Nana Purpurea

C2
5
15.

Krzewuszka cudowna (Weigela florida) Rumba

C2
5
16.

Mahonia pospolita (Mahonia aquifolium) Smaragd

C5
3
17.

Ognik szkarłatny (Pyracantha coccinea Kuntayi

C5
3
18.

Żylistek szorstki (Deutzia scabra) Candidissima

C2
3
19.

Bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens) Rotundifolia

C2
130
DRZEWA LIŚCIASTE

20.

Klon zwyczajny (Acer plantanoides) Globosum

180 cm
1
21.

Głóg pośredni (Crataegus x media) Paul’s Scarlet

180 cm
20
22.

Magnolia japońska (Magnolia kobus)

70 cm
3
23.

Jarząb turyngski (Sorbus x-thuringiaca) Fastigiata

150 cm
3
24.

Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) Umbraculifera

180 cm
3
DRZEWA I KZEWY IGLASTE

25.

Cyprysik Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana) Columnaris

C3
3
26.

Jałowiec płożący (Juniperus horizontalis) Wiltonii

C3
80
27.

Jałowiec płożący (Juniperus horizontalis) Golden Carpet

C3
70
28.

Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) Golden Globe

C3
18
29.

Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) Smaragd

140-150 cm
100
30.

Świerk biały (Picea glauca) Daisy’s White

C5
1
31.

Sosna bośniacka (Pinus heldreichii) Smidtii

C3
3
32.

Sosna górska (Pinus mugo) Beniamin

C5
10
BYLINY I TRAWY

33.

Róża okrywowa (Rosa)


C2
115
34.

Kostrzewa popielata (Festuca glauca)

P11
35
Ilość sztuk

1005

Cena materiału sadzeniowego brutto:
Ogółem brutto: ______________________ zł/słownie brutto zł/ _________________________________________________________

w tym 8% podatku VAT - _____________ zł/słownie podatek VAT/ ______________________________________________________


  1. Oświadczamy, że:

- zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w zapytaniu ofertowym;

- zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń i uznaję/emy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania;

- uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty jej otwarcia,


  • wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego został przeze mnie/nas zaakceptowany i zobowiązuję/emy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  • dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  • znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  • spełniamy określone w zapytaniu ofertowym warunki dotyczące doświadczenia,

  • akceptujemy warunki płatności za wykonanie zlecenia określone w projekcie umowy;


  1. Korespondencję w sprawie niniejszej oferty proszę kierować na:

……..............................................................................................………………………

(podać adres)

tel.: ……………………….......…….

faks: …………………………………

e-mail: ……………………………….........  1. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

  • Projekt umowy parafowany przez oferenta.

miejscowość i data


.................................................................................

/Podpis i pieczęć osoby uprawnionej


do podpisywania oferty/
*) cena jednostkowa dotyczy sadzonki danego gatunku wraz z transportem

Strona z

Załącznik nr 2 – Dostawa drzew i krzewów ozdobnych


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna