Prezydent m. St. WarszawyPobieranie 2.41 Mb.
Strona1/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71PREZYDENT M. ST. WARSZAWY

MATERIAŁY DOMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

REJONU STAREGO MOKOTOWA


TEKST PLANUWykonawca:

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SA

Umowa Nr: AM/003/B/126/05/2491


WARSZAWA, sierpień 2008 r.Zleceniodawca: Miasto Stołeczne Warszawa

Biuro Naczelnego Architekta Miasta

pl. Defilad 1, Warszawa
Wykonawca: Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.,

Pracownia Centrum

02-591 Warszawa, ul. Batorego 16

Główny Projektant: arch. Marcin Świetlik

/OIU WA - 209/
Współpraca autorska:
urbanistyka: arch. Agnieszka Bielecka

Tomasz Morkowski

arch. Anna Mierzejewska

mgr inż. Piotr Jaworski

środowisko przyrodnicze: mgr Jacek Skorupski

mgr Elżbieta Ostaszewska


komunikacja mgr inż. Jan Brodzki

mgr inż. Maria Nadrowska


infrastruktura techniczna: inż. Stanisław Brodzik

mgr inż. Krzysztof Nowakowski

inż. Jan Maciej Wójcik

techn. Henryka Ostrowska
opracowanie komputerowe: Renata Laszczka

Marta Tarnacka

Arleta Walczak

Uchwała Nr ....................


Rady m.st. Warszawy


z dnia ....................
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

rejonu Starego Mokotowa


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XLVI/1158/2005 Rady m. st. Warszawy z dnia z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa Rada m. st. Warszawy uchwala,

po stwierdzeniu jego zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, zatwierdzonym Uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10.10.2006 r.,

co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia ogólne
§ 1


 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa zwany dalej planem.
 1. Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczają:

 1. od północy: południowa linia rozgraniczająca ul. Batorego na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Wiśniowej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Wiśniowej, południowa linia rozgraniczająca ul. Rakowieckiej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Puławskiej, południowa pierzeja Placu Puławskiego, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Chocimskiej, południowa linia rozgraniczająca ul. Kujawskiej do ul. Spacerowej

 2. od wschodu: granica Dzielnicy Mokotów wzdłuż ul. Spacerowej do ul. Belwederskiej,
  oś ul. Belwederskiej do ul. Promenada

 3. od południa: północna linia rozgraniczająca ul. Promenada, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Konduktorskiej, oś ul. Huculskiej, połączenie ul. Ludowej z ul. Puławską biegnące po granicach władania, oś ul. Wiktorskiej, oś ul.Kazimierzowskiej, północna linia rozgraniczająca ul. Racławickiej do ul. Wołoskiej

 4. od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Wołoskiej i ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Batorego.
 1. Granice obszaru planu, o których mowa w ust. 1 pokazano na rysunku planu sporządzonym w skali 1:2000 , stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 1. Załącznikami do uchwały są także rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 2. Przedmiotem planu są ustalenia zgodne z ustaleniami zawartymi w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

§ 2 1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

 1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapach w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

 3. przepisach szczególnych lub odrębnych - należy przez to rozumieć inne przepisy poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 4. obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu;

 5. terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

 6. działce – należy przez to rozumieć działkę ewidencyjną;

 7. działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę ewidencyjną lub zespół działek ewidencyjnych, które mogą być objęte jedną (w tym etapową) decyzją o pozwoleniu na budowę;

 8. działce inwestycyjnej – należy przez to rozumieć działkę lub zespół działek ewidencyjnych, na których realizuje się inwestycję objętą jednym, ewentualnie etapowym, pozwoleniem na budowę;

 9. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przeważające na danym terenie, obejmujące co najmniej 60 % powierzchni użytkowej zabudowy;

 10. przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone na warunkach określonych planem, nie przekraczające 40% powierzchni użytkowej zabudowy;

 11. wskaźniku maksymalnej intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć iloraz sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych, mierzonych w obrysie zewnętrznym, wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej , do powierzchni działki, którego wartość nie może być przekroczona;

 12. maksymalnej powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć największy dopuszczalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki inwestycyjnej;

 13. powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy niezabudowany i nie stanowiący nawierzchni dojazdów, dojść pieszych, tarasów i stropodachów, pokryty roślinnością lub wodą powierzchniową;

 14. minimalnym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną powierzchnię biologicznie czynną na działce budowlanej, wyrażoną w procentach;

 15. wysokości maksymalnej - należy przez to rozumieć nieprzekraczalny wymiar pionowy mierzony w metrach, pomiędzy poziomem gruntu rodzimego przy najniżej położonym wejściu do budynku, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych, a najwyższym punktem budynku lub dachu budynku - z wyłączeniem kominów, anten i innych instalacji umieszczanych na dachach;

 16. przestrzeniach publicznych – należy przez to rozumieć przestrzenie o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne;

 17. inwestycjach celu publicznego –należy przez to rozumieć inwestycje określone w ten sposób w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym działania o znaczeniu lokalnym, to znaczy gminnym i powiatowym w przypadku m.st. Warszawy i ponadlokalnym, to znaczy wojewódzkim i krajowym;

 18. usługach - należy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale użytkowe wbudowane, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2 ;

 19. usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi o uciążliwości, również pod względem hałasu i zanieczyszczenia powietrza, ograniczonej wyłącznie do działki budowlanej;

 20. obiektach uciążliwych – należy przez to rozumieć obiekty, których oddziaływanie wykracza poza granice działki budowlanej i powoduje przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach szczególnych, w tym obiekty mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych;

 21. usługach celu publicznego – należy przez to rozumieć obiekty usługowe wyodrębnione lub lokale usługowe wbudowane przeznaczone do działalności usługowej służącej celom publicznym (określonym w przepisach szczególnych), zwłaszcza w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, kultury i rekreacji, określenie ,,usługi celu publicznego” może również obejmować obiekty administracji publicznej, utrzymania porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;

 22. zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi, o ile ustalenia szczegółowe dla terenu dopuszczają lokalizację budynków garażowych i gospodarczych;

 23. zabudowie o charakterze śródmiejskim – należy przez to rozumieć zgrupowanie intensywnej zabudowy wielofunkcyjnej, z wyłączeniem obiektów uciążliwych, tworzącej najczęściej ciągłe pierzeje uliczne, w których partery budynków przeznaczane są dla ogólnodostępnych usług i dla której zgodnie z przepisami szczególnymi dopuszcza się możliwość zmniejszania odległości wynikających z warunków technicznych dotyczących sytuowania budynków;

 24. obowiązujących liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie określające obowiązującą odległość ściany budynku od linii rozgraniczających, w tym także zabudowy podziemnej;

 25. nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczających w tym także zabudowy podziemnej;

 26. obowiązujących liniach kształtowania pierzei ciągłej – należy przez to rozumieć obowiązek lokalizowania budynków na zasadzie stykania się ze sobą w jednej płaszczyźnie fasad budynków;

 27. dominancie wysokościowej – należy przez to rozumieć budynek, jego część lub budowlę o wysokości większej o co najmniej 30 % od wysokości otaczających obiektów lecz nie większej niż ustalona planem;

 28. architektonicznych cechach obiektu - należy przez to rozumieć jego podziały elewacyjne, wystrój elewacji, materiały stosowane na elewacji, rodzaj i kształt dachu oraz podziały stolarki okiennej;

 29. obiektach chronionych planem – należy przez to rozumieć budynki i inne elementy zagospodarowania przestzrennego o wybitnych walorach kulturowych, dla których w planie określone są szczegółowe ograniczenia i zasady realizacyjne;

 30. terenach zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć publiczne lub niepubliczne tereny, w zagospodarowaniu których przeważa szata roślinna, w większości
  z infrastrukturą techniczną i obiektami budowlanymi funkcjonalnie z nimi związanymi, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, głównie parki, zieleńce, skwery, ogrody, w tym jordanowskie i zabytkowe, arboreta, alpinaria, zarówno samodzielne jak i towarzyszące budynkom mieszkalnym, obiektom przemysłowym, usługowym i komunikacyjnym;

 31. skwerach miejskich – należy przez to rozumieć obszar zieleni urządzonej pełniący funkcje rekreacyjne, na którym obowiązuje zasada, że szacie roślinnej mogą towarzyszyć w zależności od potrzeb elementy małej architektury takiej jak: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, z zakazem wznoszenia innych obiektów budowlanych;

 32. zieleni ulicznej – należy przez to rozumieć pasy zieleni wydzielone w obrębie terenów komunikacyjnych, dla których ustala się ochronę zieleni, a w szczególności ochronę cennego drzewostanu i dopuszcza się realizację elementów małej architektury oraz niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zakazuje się realizacji innych obiektów budowlanych;

 33. szczególnym opracowaniu miejsc koncentracji ruchu pieszego - należy przez to rozumieć wykonanie przedprojektowych opracowań uwzględniających: rodzaj posadzki, małą architekturę , oświetlenie, aranżację zieleni towarzyszącej oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych, w celu wybrania optymalnych rozwiązań

 34. bannerze – należy przez to rozumieć rodzaj reklamy będącej grafiką na nośniku tekstylnym lub wykonanym z tworzywa sztucznego, rozpiętej na niezależnej konstrukcji, z mocowaniem nośnika po jego obrzeżu;

 35. Miejskim Systemie Informacji (MSI) –należy przez to rozumień znaczenie zgodne z uchwałą Nr XIII/154/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 12.06.2003 r. w sprawie nadania nowego statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski System Informacji oraz oznakowanie nazwami ulic i numerami budynków na obszarach m.st. Warszawy, gdzie elementy MSI nie zostały jeszcze wdrożone;

 36. małym obiekcie handlowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany o funkcji handlowo usługowej, posiadający maksymalnie jedną kondygnację naziemną o powierzchni użytkowej do 15 m2;

 37. nośniku reklamy – należy przez to rozumieć obiekt składający się z konstrukcji nośnej oraz urządzenia reklamowego np. tablicy, którego wiodącą funkcją jest prezentacja reklam;

 38. obiekcie infrastruktury przystankowej – należy przez to rozumieć wiatę przystankową, kiosk biletowo - prasowy, słupek z oznaczeniem przystanku, ławkę, itp.;

 39. reklamie –należy przez to rozumieć grafikę umieszczaną na materialnym podłożu lub formę przestrzenną niosącą wizualny przekaz informacyjno – reklamowy;

 40. reklamie świetlnej – należy przez to rozumieć reklamę posiadającą własne wewnętrzne źródło światła;

 41. reklamie podświetlanej – należy przez to rozumieć reklamę posiadającą własne zewnętrzne źródło światła;

 42. reklamie remontowej – należy przez to rozumieć siatkę okrywającą rusztowanie budowlane. Stosowanie tej reklamy możliwe jest tylko w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych. Dopuszczalna wielkość reklamy może wynosić od 10 do 90 % powierzchni siatki. Wskazane jest, aby pozostała część siatki pokryta była grafiką odwzorowującą elewację;

 43. słupie ogłoszeniowym – należy przez to rozumieć słup w formie walca lub graniastosłupa o średnicy lub szerokości od 120 do 150 cm i wysokości od 270 - 400 cm dla części ekspozycyjnej , służący do umieszczania materiałów promocyjno – informacyjnych o imprezach i wydarzeniach kulturalnych, oświatowych lub edukacyjnych oraz o patronach i sponsorach imprezy;

 44. funkcji chronionej – należy przez to rozumieć obiekty związane ze stałym lub czasowym przebywaniem dzieci i młodzieży, w których nakazuje się zapewnienie właściwych warunków akustycznych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi ochrony przed hałasem.

 45. szyldzie - należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, zawierające oznaczenie przedsiębiorcy - firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w wypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą, oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;

 46. szyldzie bannerowym – należy przez to rozumieć rodzaj szyldu reklamowego, będącego grafiką na nośniku tekstylnym lub wykonanym z tworzywa sztucznego, z mocowaniem nośnika po jego obrzeżu;

 47. szyldzie reklamowym – należy przez to rozumieć rodzaj powiększonego szyldu, umieszczanego w sąsiedztwie witryny lub wejścia do lokalu/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zawierający grafikę informacyjno- reklamową, określającą nazwę i charakter prowadzonej działalności;

 48. szyldzie semaforowym – należy przez to rozumieć szyld reklamowy zamocowany do ściany budynku z płaszczyzną umieszczaną pod kątem do płaszczyzny ściany budynku;

 49. tablicy reklamowej – należy przez to rozumieć wydzieloną na nośniku reklamy lub obiekcie płaszczyznę, na której naklejana jest lub mocowana reklama;

 50. zwiastunie szyldu – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, nieumieszczane na nieruchomości, na której ta działalność jest wykonywana. Zwiastun szyldu zawiera informację kierującą do siedziby firmy i umieszczony może być poza miejscem prowadzenia działalności, ale nie dalej niż 100 m , liczone wzdłuż drogi dojścia.

§ 3 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi jego ustaleniami:
 1. granice obszaru objętego planem;

 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

 3. przeznaczenie terenów;

 4. wskaźniki dotyczące zasad zagospodarowania terenów, tj.: maksymalne wysokości zabudowy w metrach, maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy;

 5. obowiązujące linie zabudowy;

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy;

 7. linie kształtowania pierzei ciągłej;

 8. określone odległości między liniami rozgraniczającymi oraz między liniami rozgraniczającymi i innymi liniami;

 9. strefy zieleni osiedlowej do zachowania;

 10. strefy wymaganego lokowania usług co najmniej w parterach budynków;

 11. rejony lokalizacji dominant wysokościowych i ich nieprzekraczalna wysokość w metrach;

 12. szpalery i skupiska cennej zieleni do zachowania;

 13. strefa ochrony wszystkich parametrów historycznego układu urbanistycznego KZ-A;

 14. strefa ochrony istotnych parametrów historycznego układu urbanistycznego KZ-B;

 15. strefa ochrony wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego KZ-C;

 16. strefa ochrony otoczenia i ekspozycji zabytku KZ-E;

 17. strefa ochrony dóbr kultury współczesnej;

 18. strefa ochrony liniowych parametrów historycznego układu urbanistycznego KZ-L;

 19. strefa bezpośredniej ochrony stoku skarpy;

 20. strefa pośredniej ochrony stoku skarpy

 21. strefa ochrony krajobrazowej skarpy;

 22. obiekty chronione planem.

 23. strefy ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych
 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu mające charakter informacyjny:
 1. istniejąca zabudowa;

 2. ochrona na mocy przepisów szczególnych: obiekty wpisane do Rejestru Zabytków;

 3. ochrona na mocy przepisów szczególnych: obszary wpisane do Rejestru Zabytków;

 4. obiekty objęte ochroną jako dobro kultury współczesnej

 5. obszary znajdujące się w rejestrze terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi

 6. pomniki przyrody wraz ze strefą ochronną;

 7. proponowany układ ciągów pieszych;

 8. istniejący układ jezdni;

 9. torowiska tramwajowe;

 10. stacje metra;

 11. istniejące i projektowane ścieżki rowerowe

 12. przystanki tramwajowe;

 13. przystanki autobusowe;

 14. wody powierzchniowe.

§ 4 1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania dla terenów oznaczonych symbolem literowym A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz kolejnym numerem.
 1. Symbole przeznaczenia terenów określone na rysunku planu oznaczają:
 1. U – usługi;

 2. U-A – usługi administracji;

 3. U-K – usługi kultury;

 4. U-KS – obiekty sakralne;

 5. U-N –usługi nauki;

 6. U-N/U –usługi nauki i /lub usługi;

 7. U-N(U)–usługi nauki z usługami jako funkcją dopuszczalną;

 8. U-O – usługi oświaty;

 9. U-O/U – usługi oświaty i/lub usługi;

 10. U-Z – usługi zdrowia;

 11. U-P – usługi opieki społecznej i socjalnej;

 12. U-A/MW/U – usługi administracji i/lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub usługi;

 13. U-A/MN – usługi administracji i/lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

 14. U/MW – usługi i/lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

 15. MW – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

 16. MW/U – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i/lub usługi;

 17. MW/U/U-A – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i/lub usługi i/lub usługi administracji;

 18. MW(U) – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami jako funkcją dopuszczalną;

 19. MW-Zw/U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - obiekty zamieszkania zbiorowego – ośr. penitencjarne i/lub usługi;

 20. MN - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

 21. MN(U) – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami jako funkcją dopuszczalną;

 22. MW/MN – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i/lub zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

 23. MW/MN(U) – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i/lub zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami jako funkcją dopuszczalną;

 24. MW/ZP – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i/lub zieleń urządzoną

 25. ZP – zieleń urządzoną;

 26. KD – drogi i ulice publiczne wraz z oznaczeniem klasy drogi: G - główna, Z - zbiorcza, L - lokalna, D - dojazdowa oraz z oznaczeniem kategorii drogi: (k) - krajowa, (w) - wojewódzka, (p) - powiatowa, (g) - gminna;

 27. KD-GP – tereny parkingów;

 28. KD-Ts - tereny obiektów i urządzeń transportu samochodowego;

 29. KP – tereny komunikacji pieszej. 1. Terenami przeznaczonymi dla realizacji inwestycji celu publicznego są tereny dróg i ulic publicznych wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczonych symbolem KD;
 1. Dopuszcza się dla realizacji celów publicznych tereny:

 1. zieleni urządzonej ZP;

 2. parkingów KD-GP;

 3. komunikacji pieszej KP.

 4. tereny na których zlokalizowane są obiekty usługowe wyodrębnione lub lokale usługowe wbudowane przeznaczone do działalności usługowej służącej celom publicznym, określonym w przepisach szczególnych, zwłaszcza w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, kultury i rekreacji, a także administracji publicznej, utrzymania porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

§ 5
Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 1. Ustala się wzdłuż niektórych ulic, zgodnie z rysunkiem planu, tereny zabudowy tworzącej pierzeje.

 2. Ustala się strefę zabudowy śródmiejskiej dla całego obszaru objętego planem z wyjątkiem terenów: ZP, KD, KD-GP, KD-Ts, KP.

 3. Zakazuje się na terenie objętym planem lokalizacji nowych obiektów obsługi komunikacji takich jak: stacje paliw, kubaturowe myjnie samochodowe, stacje obsługi samochodów i inne.

 4. Ustala się dla ogrodzeń realizowanych przy ulicach, placach i ciągach pieszych następujące warunki:

 1. nieprzekraczalna wysokość do 2,20 m nad poziom terenu;

 2. lokalizacja wzdłuż linii rozgraniczającej ulicy z dopuszczalnym, lokalnym wycofaniem do 1 m w głąb działki;

 3. ażurowa struktura od wysokości 0, 6 m nad poziom terenu;

 4. zabrania się lokalizowania ogrodzeń na terenach zawartych między liniami rozgraniczającymi ulic, placów i ciągów pieszych, przy czym nie uważa się za ogrodzenia elementów małej architektury takich jak: pachołki, słupki, pojemniki z zielenią i inne. Zakaz nie dotyczy urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu.
 1. Ustala się zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno -plastycznych:

 1. Ustala się następujące wielkości powierzchni reklamowych:

    1. typ A: do 3 m2 włącznie;

    2. typ B: powyżej 3 do 9 m2 włącznie;

    3. typ C: powyżej 9 do 18 m2 włącznie.

 1. Powierzchni reklam dwustronnych, przy równoległym usytuowaniu obu płaszczyzn ekspozycyjnych oraz reklam zmiennych nie sumuje się, traktując je jak reklamy jednostronne.

 2. Reklamy świetlne i podświetlane oraz oświetlenie wystaw nie powinny być uciążliwe dla użytkowników budynku, przechodniów i użytkowników jezdni.

 3. Nośniki reklamowe ze zmienną ekspozycją obrazu lub oświetlenia, którego czas zmiany ekspozycji byłby krótszy niż 10 sekund, w tym obraz telewizyjny, mogą być umieszczane w odległości większej niż 50 metrów od krawędzi ulicy i 100m od skrzyżowania ulic, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia pozostałych warunków wynikających z ustaleń planu.

 4. Ustala się dla wolno stojących reklam, nośników reklam i słupów :

    1. możliwość sytuowania reklam wielkości A świetlnych lub podświetlanych oraz słupów ogłoszeniowych;

    2. Ustala się następujące minimalne odległości od innych elementów zagospodarowania przestrzeni miejskiej:1.

2.

3.

4.
Obiekt sąsiadujący

Odległość minimalna , liczona od najbardziej wysuniętej płaszczyzny ekspozycyjnej [m]

Uwagi
Reklama o wielkości typu A

Słupy ogłoszeniowe

1.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków, ujęty w gminnej ewidencji zabytków lub będący dobrem kultury współczesnej (w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

50

2,5 dla słupów ogł. historycz-nych
20 dla pozostałych
2.

Znaki drogowe i znaki MSI wolnostojące

10

10
3.

Inne reklamy i słupy ogłoszeniowe

20

20

Odległości wzajemne (w zespole) mogą być mniejsze o 50% w wypadku zorganizowanych grup w zespołach o jednakowej wielkości i formie, będących przedmiotem jednego postępowania.

4.

Krawędź jezdni

2,5

2,5

Odległość minimalna, za zezwoleniem zarządzającego pasem drogowym.

5.

Skrzyżowanie ulic miejskich

20 

20

Obszar wyznaczony wielobokiem, którego boki oddalone są równolegle do krawędzi jezdni o wskazaną odległość, bez względu na wielkość pasa drogowego określanego przez linie rozgraniczające. W wypadku skrzyżowań typu rondo, odległość należy liczyć od okręgu zewnętrznego ronda.

6.

Mosty, wiadukty, nasypy i inne punkty widokowe

20

20

Nie dotyczy elementów, które nie ograniczałyby dalekiego widzenia.

7.

Parki, zadrzewione skwery oraz inne tereny zieleni miejskiej

10

10

Odległość liczona od ogrodzenia, a w wypadku jego braku od granic wynikających z ewidencji geodezyjnej.

8.

Drzewo

2,5

2,5

Odległość mierzona od pnia na wysokości 1,3 m.
    1. Ustala się sposób usytuowania nośnika reklamowego:

- płaszczyzny ekspozycyjne reklam winny nawiązywać do elementów istniejącego zagospodarowania: osi jezdni, płaszczyzn fasad zabudowy i innych charakterystycznych elementów w sąsiedztwie,

- umieszczanie reklam obok siebie na jednym nośniku możliwe jest dla nośników typu A, w formie zharmonizowanej - łączna powierzchnia takiego zestawu nie może przekraczać 8 m2;


    1. nie dopuszcza się umieszczania reklam i nośników reklamy:

- w pasie dzielącym jezdnie,

- w sposób powodujący przesłanianie charakterystycznych widoków na obiekty wpisane do rejestru zabytków, ujęte w gminnej ewidencji zabytków lub będące dobrem kultury współczesnej, a także pomniki, rzeźby i miejsca pamięci,

- w sposób powodujący przesłanianie innych wartościowych elementów krajobrazu, urbanistyki lub architektury,

- w sposób powodujący przesłanianie okazałych drzew lub zgrupowań zieleni;

- w parkach, zadrzewionych skwerach, cmentarzach oraz na innych terenach zieleni miejskiej,

- w szpalerach drzew,

- w sposób powodujący pogarszanie warunków wegetacyjnych drzew lub przycinanie gałęzi,

- w sposób ograniczający widoczność z kamer wizyjnych systemu monitoringu.

 1. Ustala się dla przystanków komunikacji miejskiej (bez metra):

 1. dopuszcza się umieszczanie na każdej wiacie maksymalnie dwóch dwustronnych pól reklamowych o powierzchni nie większej niż 3 m2 każde, przy czym łączna powierzchnia reklam nie powinna przekraczać 50% powierzchni całkowitej ścian,

 2. wyklucza się umieszczanie reklam na attyce wiaty lub jej dachu.
  1. Ustala się dla naziemnych części przystanków metra:

 1. w obrębie każdej klatki wejściowej- biegu schodów do metra dopuszcza się umieszczenie jednego dwustronnego pola reklamowego o powierzchni nie większej niż 3 m2.
  1. Ustala się dla reklam i szyldów na małych obiektach handlowych:

 1. dla reklam:

- dopuszcza się umieszczanie maksymalnie dwóch pól reklamowych o powierzchni łącznej nie większej niż 4 m2, i nie przekraczającej 15% powierzchni wszystkich ścian kiosku,

- nie dopuszcza się reklam wystających poza obrys ściany o więcej niż 15 cm,

- nie dopuszcza się umieszczania reklam na attyce kiosku lub jego dachu;


 1. dla szyldów:

- ustala się umieszczanie szyldów wyłącznie na ścianach i attykach, przy czym maksymalna wysokość szyldu nie powinna przekraczać proporcji 1:5 w stosunku do wysokości ściany,

- nie dopuszcza się umieszczania szyldów na dachach.

 1. Ustala się dla nośników reklamy i reklam na innych obiektach budowlanych:

 1. zakaz umieszczania nośników reklamy i reklam:

- na balustradach ażurowych balkonów i tarasów,

- na barierkach oddzielających jezdnie, torowiska i przystanki,

- na budowlach o funkcji barier dźwiękochłonnych,

- na mostach, wiaduktach i kładkach,

- na latarniach ulicznych,

- na ogrodzeniach cmentarzy, parków i innych terenów zieleni,

- na innych ogrodzeniach w sposób który przesłaniałby widok poprzez części ażurowe,

- na urządzeniach naziemnych infrastruktury technicznej, jak szafki energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, na słupach trakcji elektrycznych, stacjach transformatorowych, wyrzutniach i czerpniach wentylacyjnych, itp.; o ile elementy te nie są projektowane specjalnie jako nośniki reklamy,

- w sposób przesłaniający charakterystyczne widoki,

- na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków lub będących „dobrem kultury współczesnej”, z wyjątkiem reklam remontowych,

- w odległości mniejszej niż 120 cm od znaków MSI, umieszczonych na obiekcie;


 1. Ustala się możliwość umieszczania reklam i nośników reklamy tylko na ścianach mających nie więcej niż 5% powierzchni zajętej przez otwory okienne i drzwiowe, w sposób nie przesłaniający tych otworów oraz detali architektonicznych i innych charakterystycznych elementów ściany. Ustalenie nie dotyczy reklam remontowych;

 2. Ustala się możliwość sytuowania na ścianach reklam tablicowych, wyklejanych, typu A, B i C jednak nie więcej niż 2 sztuki o łącznej powierzchni nie przekraczającej 36m2 i nie częściej niż co 50m na jednej pierzei ulicy;

 3. Ustala się możliwość sytuowania na ścianach pojedynczych bannerów o maksymalnej wielkości równej obrysowi ściany oraz pojedynczych reklam malowanych bezpośrednio na ścianach;

 4. Ustala się aby nośniki reklamy i reklamy umieszczone na budynkach poza obrysem ścian nawiązywały płaszczyzną ekspozycyjną, formą nośników, kolorystyką do formy architektonicznej i charakteru budynku oraz budynków i obiektów pozostających w kontekście wizualnym;

 5. Ustala się aby dla nośników reklamy i reklam umieszczanych na budynkach poza obrysem ścian:

- dla budynków o wysokości do 6 metrów, maksymalna wysokość reklam wynosiła 1/5 wysokości budynku, nie więcej niż 100 cm,

- dla budynków o wysokości od 6 do 12 metrów, maksymalna wysokość reklam wynosiła 1/6 wysokości budynku , nie więcej niż 150 cm,

- dla budynków o wysokości od 12 do 25 metrów, maksymalna wysokość reklam wynosiła 1/8 wysokości budynku, nie więcej niż 250 cm,

- dla budynków o wysokości większej niż 25 metrów, maksymalna wysokość reklam wynosiła 1/10 wysokości budynku (nie więcej niż 600 cm),


przy czym reklamy w całości ażurowe, bez tła, mogą być proporcjonalnie wyższe maksymalnie do 20%.


 1. Ustala się dla szyldów i szyldów reklamowych:

 1. dostosowanie kompozycji, wielkości, kolorystyki i grafiki szyldów umieszczanych na elewacjach budynków do kompozycji architektonicznej, charakteru budynku, przekroju ulicy oraz aby pozostawały w funkcjonalnym związku z użytkowaniem budynku;

 2. zakaz umieszczania na obiektach wpisanych do rejestru zabytków szyldów semaforowych za wyjątkiem ażurowych form o historycznych odniesieniach;

 3. dla ulic o szerokości mniejszej niż 30 m przekroju między zabudową tworzącą pierzeje, wielkość szyldów semaforowych nie może przekraczać wielkości 2,5 m2 a zakończenia tych szyldów nie mogą wystawać poza płaszczyznę ściany więcej niż 80 cm;

 4. dla ulic o szerokości większej niż 30 m przekroju między zabudową tworzącą pierzeje, wielkość szyldów semaforowych nie może przekraczać wielkości 3,5 m2 a zakończenia tych szyldów nie mogą wystawać poza płaszczyznę ściany więcej niż 120 cm;

 5. szyldy bannerowe dopuszcza się wyłącznie jako tymczasowe, to jest do 120 dni - szyldy takie nie mogą przesłaniać otworów okiennych i wystawowych;

 6. ustala się aby markizy były zharmonizowane z całością fasady i zawierały jedynie umieszczone na lambrekinach napisy informacyjne o prowadzonej działalności lub znak firmowy, bez reklam wyrobów.
 1. Ustala się dla zwiastunów szyldów:

 1. wolnostojące zwiastuny szyldów nie mogą przekraczać połowy formatu A.

§ 6 1. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 1. Wskazuje się teren Skarpy Warszawskiej jako obszar o szczególnych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, dla którego ustala się strefy ochronne skarpy – zgodnie z rysunkiem planu.:

 1. strefę ochrony krajobrazowej skarpy;

 2. strefę pośredniej ochrony stoku;

 3. strefę bezpośredniej ochrony stoku.
 1. W strefie ochrony krajobrazowej skarpy ustala się:

 1. ochronę historycznych elementów krajobrazu kulturowego i przyrodniczego;

 2. zakaz lokalizowania , rozbudowy i nadbudowy wszelkich obiektów produkcyjnych, urządzeń przemysłowych, budynków przeznaczonych na cele magazynowe, baz transportowych, masztów antenowych, składowisk odpadów.
 1. W strefie pośredniej ochrony stoku ustala się:

 1. zakaz prowadzenia przedsięwzięć technicznych, gospodarczych i inwestycyjnych niekorzystnie wpływających na stosunki wodne lub zagrażające stabilności skarpy, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu odprowadzania na zbocza skarpy wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacyjny,

 2. obowiązek wykonywania dla wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych; dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z prognozą zmian w środowisku i wpływu na stateczność skarpy;

 3. obowiązek stosowania rozwiązań technicznych i technologicznych zapewniających stabilność stoku, w szczególności przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych;

 4. zakaz lokalizowania inwestycji liniowych równoległych do stoku, w sposób zagrażający stabilności skarpy;

 5. nakaz zachowania istniejącej roślinności i wprowadzania nowej ograniczającej erozję stoku.
 1. W strefie bezpośredniej ochrony stoku ustala się:

 1. zakaz prowadzenie przedsięwzięć technicznych, gospodarczych i inwestycyjnych niekorzystnie wpływających na stosunki wodne lub zagrażające stabilności skarpy, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu odprowadzania na zbocza skarpy wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacyjny,

 2. obowiązek wykonywania dla wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych dokumentacji geologiczno – inżynierskiej wraz z prognozą zmian w środowisku i wpływu na stateczność skarpy,

 3. obowiązek stosowania rozwiązań technicznych i technologicznych zapewniających stabilność stoku, w szczególności przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych,

 4. zakaz lokalizowania inwestycji liniowych równoległych do stoku, w sposób zagrażający stabilności skarpy

 5. nakaz zachowania istniejącej roślinności i wprowadzania nowej ograniczającej erozję stoku,

 6. zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających naturalne formy rzeźby terenu i obniżające walory krajobrazowe, za wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwosuwiskowym, z utrzymaniem, budową, odbudową i modernizacją obiektów zabytkowych, urządzeń wodnych oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych służących obsłudze mieszkańców;

 7. zakaz lokalizowania nowych obiektów budowlanych oraz rozbudowy i nadbudowy obiektów istniejących poza inwestycjami celu publicznego wynikającymi z ustaleń planu;

 8. zakaz wprowadzania nowych grodzeń.
 1. Wzdłuż ulicy Belwederskiej ustala się strefę szczególnego nadzoru urbanistycznego, obejmującego odcinek dawnego Traktu Królewskiego łączącego Stare Miasto z Pałacem w Wilanowie – wszelkie zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym wymagają uzgodnienia z właściwym Konserwatorem Zabytków.
 1. W zakresie ochrony i kształtowania zieleni ustala się :

 1. adaptację istniejącej zieleni wysokiej w obszarze objętym planem;

 2. stopniową wymianę drzew o niedużej wartości przyrodniczej na gatunki długowieczne i wartościowe przyrodniczo;

 3. zachowanie i ochronę zieleni wysokiej na terenie obiektów oświaty, obiektów sakralnych oraz zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej;

 4. zachowanie i ochronę całego zespołu zieleni stanowiącej Park Promenada-Morskie Oko;

 5. zachowanie i ochronę cennych zespołów zieleni, w szczególności drzewostanu, w liniach rozgraniczających ulic;

 6. zachowanie funkcji zieleni urządzonej na terenach skweru im. Słonimskiego przy ul. Narbutta, skweru przy ul. Puławskiej między Różaną i ul. Dąbrowskiego, skweru przy ul. Puławskiej między ul. Madalińskiego a ul. Olesińską, skweru pomiędzy ul. Kazimierzowską i ul. Falęcką;

 7. zachowanie stref zieleni osiedlowej wyznaczonych na rysunku planu, dla których obowiązuje zasada utrzymania i uzupełnienia zieleni oraz zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, za wyjątkiem elementów małej architektury takich jak: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku; dla wydzielonych terenów ZP obowiązuje zasada zachowania minimum 90% powierzchni biologicznie czynnej.
 1. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów.
 1. Ustala się ochronę wód podziemnych poprzez:

   1. zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowanie zanieczyszczeń może negatywnie wpłynąć na stan tych wód;

   2. obowiązek podłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wszystkich realizowanych obiektów.
 1. Ustala się ochronę zbiorników wodnych: Stawów Morskie Oko (górny i dolny) i Stawu Promenada poprzez:

  1. zakaz obniżania poziomu wód gruntowych w rejonie Parku Promenada-Morskie Oko;

  2. zakaz odprowadzania ścieków;

  3. wprowadzanie i utrzymywanie odpowiedniej roślinności wokół zbiorników. 1. Ustala się obowiązek zapewnienia na terenie każdej działki inwestycyjnej miejsca na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Dopuszcza się wspólne miejsca do selektywnej zbiórki odpadów dla zespołów zabudowy.
 1. Przyjmuje się następującą kwalifikację terenów w zakresie ochrony przed hałasem:

  1. wszystkie tereny MW, MW/(U), MW/U, MN/(U), MW/MN oraz tereny E17 U-Z, F26 U-Z i G7 U-Z należy traktować jako „tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe” w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska art. 113 i 114;

  2. tereny MN należy traktować jako „tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową” w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska art. 113 i 114;

  3. tereny U-O i U-N należy traktować jako „tereny przeznaczone pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży” w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska art. 113 i 114;

  4. tereny F4 U-Z i G3 U-Z „tereny przeznaczone pod szpitale i domy opieki” w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska art. 113 i 114.
 1. Określa się strefy ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulic: Puławskiej, al. Niepodległości, Racławickiej, Boboli, Wołoskiej, Belwederskiej i Spacerowej o szerokości 60 m licząc od osi ulicy w każdą stronę w których obowiązuje:

  1. zakaz lokalizowania obiektów usług związanych ze stałym lub czasowym przebywaniem dzieci i młodzieży;

  2. nakaz zapewnienia właściwych warunków akustycznych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
 1. Podlegają ochronie na mocy przepisów szczególnych wydanych na podstawie Ustawy o ochronie przyrody wskazane na rysunku planu:

 1. pomniki przyrody:


Nr rejestru

lokalizacja

opis

a) 35

ul. Puławska 59, park zabytkowy „Morskie Oko” obok Pałacu Szustra

dąb szypułkowy

b) 611

-„-

5 dębów szypułkowych

c) 3

Rakowiecka 4 przed Instytutem Geologicznym

głaz narzutowy – granit „Głaz podchorążych”


d) 493

-„-

głaz narzutowy – gnejs szary gruboziarnisty z granitami


e) 753

-„-

głaz narzutowy – granit szary


f) 899

-„- (od strony ul. Wiśniowej przed gmachem Muzeum Geologicznego)

głaz narzutowy – granit różowy gruboziarnisty z żyłą pegmatytową 5cm „Głaz Jana Czarnockiego”


g) 884

-„- (na zieleńcu pomiędzy blokami A i B)

2 dęby szypułkowe


h) 406

ul. Rakowiecka 26/30 w parku SGGW-AR

buk zwyczajny


leszczyna turecka

i) 51

Al. Niepodległości przed wejściem do parku SGGW-AR

dąb szypułkowy


j) 407

Al. Niepodległości róg ul. Bruna

perełkowiec japoński


k) 492

Morskie Oko ul. Puławska

głaz narzutowy – gnejs biotytowy


l) 960

Belgijska 3 w ogrodzie, obok budynku mieszkalnego, na skraju skarpy wiślanej

wiąz polny


m) 1092

park Promenada – Morskie Oko w narożniku utworzonym przez ul. Belwederską i Promenady

głaz narzutowy granatoid czerwono – szary z wygładami lodowcowymi


n) 1139

obok budynku SGGW-AR przy Al. Niepodległości w pobliżu skrzyżowania z ul. Rakowiecką

klon zwyczajny


o) 1163

w parku Morskie Oko w rejonie zbiegu ulic Promenada i Belwederska

lipa drobnolistna


p) 1084

na ogrodzonym zieleńcu przed blokiem mieszkalnym ul. Fałata 6

bluszcz pospolity pnący się do wys. 10m po pniu robinii akacjowej 1. zespół przyrodniczo-krajobrazowy Park SGGW.

§ 7 1. Ustala się ochronę zespołów i obiektów:
 1. wpisanych do rejestru zabytków;

 2. historycznych – wskazanych planem, według ustaleń szczegółowych;

 3. uznanych za dobro kultury współczesnej, według ustaleń szczegółowych;

 4. w odniesieniu do obiektów, wymienionych w punkcie 1 ustala się, że wszelkie zmiany konstrukcji, wystroju, sposobu użytkowania, zagospodarowania terenu bezpośrednio wokół tych obiektów wymagają – przed przystąpieniem do realizacji tych zmian – uzyskania pozytywnej opinii właściwego Konserwatora Zabytków;

 5. w odniesieniu do obiektów, wymienionych w punktach 2 i 3 ustala się, że, wszelkie prace remontowe i modernizacyjne muszą być przeprowadzane w sposób zapewniający zachowanie cech świadczących o ich wartościach kulturowych, w tym: detali architektonicznych, zastosowanych podziałów w elewacjach, układu okien i gzymsów.
 1. Podlegają ochronie na mocy przepisów szczególnych:

 1. układy urbanistyczne:

  1. zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Fałata – „Szare Domy”;

  2. zespół zabudowy willowej między ulicami : Różaną - al. Niepodległości – Odolańską – Kazimierzowską.
 1. zespoły pałacowo-parkowe:

  1. zespół pałacowo-parkowy Szustra – ob. Park „Promenada- Morskie Oko”.
 1. obiekty indywidualne wraz z terenem

  1. budynek mieszkalny Wedlów , ul. Puławska 28.
 1. obiekty:

  1. przy ul. Akacjowej 10/ ul. Fałata 15 – „Szare domy”;

  2. przy ul. Akacjowej 2, 4, 6, 8 - „Szare domy”;

  3. przy ul. Chocimskiej 18 – willa z ogrodem;

  4. przy ul. Chocimskiej 24 – Państwowy Zakład Higieny z zielenią, otaczającym murem i bramami;

  5. przy ul. Fałata 4, 7, 9, 11, 13 - „Szare domy”;

  6. przy ul. Fałata 2 - „Szare domy”;

  7. ul. Łowickiej 51, 53 - „Szare domy”;

  8. przy ul. Huculskiej 6 – budynek z zabudowaniami gospodarczo-warsztatowymi;

  9. przy ul. Narbutta 50 – budynek;

  10. przy Łowickiej 39A – willa z działką i ogrodem;

  11. przy ul. Puławskiej 28 – budynek wraz z terenem;

  12. przy ul. Puławskiej 55 – Domek Mauretański;

  13. przy ul. Puławskiej 55/59 – Pałac Szustra, Domek Burgrabiego, Mauzoleum Szustrów;

  14. przy ul. Puławskiej 59 – Gołębnik z bramą;

  15. przy ul. Rakowieckiej 4 – Instytut Geologiczny – budynki B i C;

  16. przy ul. Rakowieckiej 59/59A - „Szare domy”;

  17. przy ul. Sandomierskiej 23 – kamienica;

  18. przy ul. Wiśniowej 38 – budynek wraz z działką;

  19. przy ul. Dąbrowskiego 51 – budynek mieszkalny;

dla których wszelkie przekształcenia istniejącego zagospodarowania wymagają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.


 1. Ustala się strefy ochrony konserwatorskiej, których granice wyznaczono na rysunku planu:

 1. Strefę ochrony wszystkich elementów układu urbanistycznego A, obejmującą:

Zespół Szkoły Głównej Handlowej;

Dom Małego Dziecka, w której:  1. zakazuje się zmiany historycznej kompozycji przestrzennej oraz zmiany formy architektonicznej obiektów zabytkowych;

  2. ustala się ochronę sposobu użytkowania zespołu;

  3. dopuszcza się zmiany zagospodarowania poza obiektami chronionymi, pod warunkiem dostosowania nowej zabudowy do historycznej struktury przestrzennej oraz form architektonicznych i materiału zastosowanego w obiekcie zabytkowym;

  4. wymagane jest zapewnienie ekspozycji zabytkowych obiektów przy wprowadzaniu nowej zieleni oraz nawiązywanie do stylowego charakteru sąsiadującej zabudowy przy wprowadzaniu elementów małej architektury.
 1. Strefę ochrony istotnych elementów układu urbanistycznego B, obejmującą zespół ul. Chocimskiej, w której:

  1. obowiązuje wymóg dostosowania nowo realizowanej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i bryły zabudowy, a w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabytkowych także w zakresie ich form architektonicznych;

  2. Ustala się realizację nowej zabudowy w powiązaniu z komponowaniem terenów zieleni urządzonej.
 1. Strefę ochrony wybranych parametrów układu urbanistycznego, w tym krajobrazu, gabarytów C , obejmującą:

Stary Mokotów – układ urbanistyczny;

osiedle Dąbrowskiego WSM Mokotów;

zespół Asfaltowa- Opoczyńska –Kielecka;

zespół zabudowy pomiędzy Św. A. Boboli, a Al. Niepodległości;

rejon ul. Grottgera;

rejon ul. Belgijska, ul. Wygoda;

rejon Racławicka wschodnia;

rejon Racławicka zachodnia;  1. obowiązuje zasada realizacji współczesnej zabudowy o jednolitej kompozycji przestrzennej, nie kolidującej z gabarytami zabudowy zabytkowej i jej wartościowym układem;

  2. jeżeli w ustaleniach szczegółowych dla terenów położonych w tej strefie nie ma zakazu nadbudowy istniejącej zabudowy, to oznacza to, iż istnieje możliwość nadbudowy budynków do wysokości zabudowy znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie, chyba że ustalenia szczegółowe dopuszczają inną wysokość nadbudowy.
 1. Strefa ochrony otoczenia i ekspozycji zabytku E, obejmującą:

otoczenie (teren) Instytutu Geologicznego;

otoczenie zespołu pałacowo- parkowego Szustra, w której:  1. zagospodarowanie terenu nie powinno powodować przesłonięcia perspektyw widokowych, co wiąże się z ograniczeniem gabarytów zabudowy lokalizowanej w strefie oraz ograniczeniem wprowadzania zwartych nasadzeń wysoką roślinnością.
 1. Strefę ochrony liniowych parametrów układu urbanistycznego L , obejmującą:

ul. Puławska;

al. Niepodległości;

ul. Madalińskiego, w której:


  1. obowiązuje zasada ochrony przebiegu tras komunikacyjnych ważnych w strukturze miasta oraz zasada podkreślenia czytelności elementów liniowych kompozycji przestrzennej , w tym podziałów geodezyjnych;

  2. dla zabudowy lokalizowanej wzdłuż ulic ustala się: uwzględnienie podziałów geodezyjnych przy kształtowaniu elewacji frontowych budynków oraz dostosowanie wysokości zabudowy, jak też podziałów poziomych do zabudowy sąsiednich działek.
 1. Strefę ochrony dóbr kultury współczesnej, obejmującą

osiedle Bruna, w której:

 1. obowiązuje zasada zachowania istotnych parametrów układu urbanistycznego i kompozycji przestrzennej;

 2. wyklucza się lokalizowanie obiektów dysharmonizujących.

§ 8 1. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych, do których należą:
 1. tereny przeznaczone dla realizacji inwestycji celu publicznego;

 2. tereny dopuszczone dla realizacji inwestycji celu publicznego;

 3. wyznaczone na rysunku planu tereny ciągów pieszych wewnątrz terenów o różnym przeznaczeniu.
 1. Tereny, o których mowa ust. 1 wymagają szczególnego opracowania miejsc koncentracji ruchu pieszego w postaci posadzki, małej architektury oraz starannej aranżacji zieleni towarzyszącej.
 1. Dla przestrzeni publicznych ustala się obowiązek zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym do:

 1. terenów komunikacji: ulic, placów, ciągów pieszych, przejść pieszych, przystanków komunikacji miejskiej, w tym poprzez likwidację progów wysokościowych;

 2. obiektów usługowych i mieszkalnych oraz terenów zieleni urządzonej.
 1. Ustala się zakaz tworzenia trwałych przegród w dostępie do terenów przestrzeni publicznych, z wyłączeniem możliwości grodzenia i zamykania parków w porze nocnej, o ile przepisy lokalne nie stanowią inaczej, przy czym nie uważa się za ogrodzenia elementów małej architektury takich jak: pachołki, słupki, pojemniki z zielenią i inne.

 2. Na terenach ulic oraz ciągów pieszych ustala się:

 1. zabezpieczenie pasów terenu dla urządzeń i przewodów podziemnych miejskiej infrastruktury technicznej;

 2. dopuszczenie sytuowania urządzeń drogowych i urządzeń związanych z utrzymaniem oraz obsługą ruchu, a także urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach szczegółowych dotyczących dróg publicznych;

 3. zakaz realizacji obiektów budowlanych nie wymienionych powyżej, z wyjątkiem kiosków z prasą i artykułami drobnymi oraz kwiatami, realizowanych jako obiekty nie związane trwale z podłożem, o powierzchni zabudowy nie większej niż 30 m2, sytuowanych wyłącznie w rejonach przystanków autobusowych oraz ważniejszych skrzyżowań ulic w sposób nie ograniczający widoczności na skrzyżowaniu.
 1. Ustala się strefy wymaganego lokowania usług w parterach budynków zgodnie z rysunkiem planu.

 2. We wschodniej części planu, na terenach związanych ze stokiem skarpy ustala się przebieg ponadlokalnego ciągu pieszego „Na skarpie” – zgodnie z rysunkiem planu, którego kontynuacja znajdzie odzwierciedlenie na obszarach sąsiadujących z planem.

§ 9
Ustala się zasady kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu: 1. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej według ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów;

 2. Wskaźniki intensywności zabudowy oraz powierzchni zabudowy - według ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów, przy czym ustalenie to nie dotyczy ewentualnych nadbudów budynków istniejących w granicach dopuszczonych planem;

 3. Wysokość zabudowy według ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów;

 4. Linie zabudowy według rysunku planu;

 5. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy wymianie zabudowy istniejącej wskaźniki intensywności zabudowy ustalone planem dla całego terenu nie obowiązują lecz obowiązuje ustalona planem nieprzekraczalna wysokość budynków i wymóg dostosowania pozostałych gabarytów budynków do budynków bezpośrednio sąsiadujących;

 6. Ustala się następujące zasady realizacji małych obiektów handlowych:

 1. całkowita wysokość nie może być większa niż 3,5 m, chyba, że kiosk jest częścią innego obiektu a jego wysokość wynika z rozwiązań architektonicznych tego obiektu;

 2. spód podłogi nie może być wyniesiony powyżej 15 cm. Ponad poziom chodnika;

 3. minimalna wysokość wnętrza nie może być mniejsza niż 2,2 m;

 4. musi mieć charakter bryły zwartej, bez przybudówek, aneksów i.t.p.;

 5. dolne krawędzie wystających poza obrys daszków lub pergoli powinny być usytuowane na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m ponad poziom chodnika.

§ 10
Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów


i ograniczenia w ich użytkowaniu:

 1. zakaz rozbiórki obiektów chronionych planem;

 2. nakaz stosowania do wykończenia elewacji frontowych zabudowy wznoszonej, rozbudowywanej, przebudowywanej i zachowywanej kolorystyki stonowanych szarości lub brązów.

§ 11 1. Dla zapewnienia prawidłowości funkcjonowania układu komunikacyjnego: drogowego, komunikacji zbiorowej, pieszego i rowerowego ustala się zasady powiązań, obsługi oraz warunki zagospodarowania terenów komunikacyjnych oznaczonych symbolami KD i KP.

 2. Dla ulic układu podstawowego o klasie ulic głownych (G) ustala się ograniczenie dostępności wyłącznie do następujących skrzyżowań:

- ciąg ulic Boboli-Wołoska: ul. Rostafińskich (prawe skręty), ul. Rakowiecka, ul. Narbutta (prawe skręty), ul. Madalińskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Wiktorska (prawe skręty), ul. Racławicka,

- Al.Niepodległosci: ul. Batorego, ul. Rakowiecka, ul. Narbutta, ul. Ligocka (prawe skręty), ul. Madalińskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Wiktorska (prawe skręty), ul. Racławicka,

- ul.Puławska: ul. Rakowiecka, ul. Olszewska (prawe skręty), ul.Reytana (prawe skręty), ul. Narbutta (prawe skręty), ul. Willowa (prawe skręty), ul. Madalińskiego, ul. Dworkowa (prawe skręty),ul. Olesińska (prawe skręty), ul. Grażyny (prawe skręty), ul. Różana (prawe skręty), ul. Dąbrowskiego, ul. Belgijska (prawe skręty), ul. Odolańska (prawe skręty), ul. Wiktorska (prawe skręty),

- ciąg ulic Spacerowa-Belwederska: ul. Słoneczna (prawe skręty), ul. Zajączkowska (prawe skręty), ul. Gagarina, ul. Grottgera (prawe skręty), ul. Promenada (prawe skręty)

- ul. Batorego: Al.Niepodległości, ul. Wiśniowa

- ul.Racławicka : ul. Wołoska, proj. ul. 26KDD (prawe skręty), Al.Niepodległości, ul. Kazimierzowska. 1. Ustala się obsługę transportem zbiorowym poprzez I linię metra (stacje „Pole Mokotowskie” i „Racławicka”), tramwaj w ulicy Puławskiej, Al.Niepodległości (odc.ul.Batorego-Rakowiecka), Wołoskiej, Boboli, Rakowieckiej, Spacerowej i Belwederskiej oraz autobus w ulicach Puławskiej, Al.Niepodległości, Wołoskiej, Boboli, Rakowieckiej, Spacerowej, Belwederskiej, Racławickiej, Madalińskiego, Łowickiej (na odc. ul.Rakowiecka-Madalińskiego), Kazimierzowskiej, Wiśniowej (odc.ul.Rakowiecka-Narbutta). Utrzymuje się pętlę autobusową i tramwajową przy ulicy Rakowieckiej.

 2. Ustala się realizcję ścieżek rowerowych w następujących ulicach układu podstawowego:

- ciąg ulic Boboli-Wołoska- na odcinku ul.Batorego-Racławicka- po stronie zachodniej,

- Al.Niepodległosci na odcinku ul. Batorego- Rakowiecka- po stronie zachodniej,

- ciąg ulic Spacerowa-Belwederska na odcinku północna granica planu-ul.Gagarina- po stronie wschodniej, oraz na odcinku ul.Gagarina- Promenada po stronie zachodniej,

- ul.Racławicka na odcinku ul.Wołoska-Kazimierzowska- po stronie północnej.

- ul.Rakowiecka na odcinku Al.Niepodległości-Boboli - po stronie północnej,


 1. Dopuszcza się realizację podziemnych przejść dla pieszych pod ulicą Puławską w miejscach uzasadnionych poziomem ruchu pieszego i kołowego.
 1. Dla zaspokojenia potrzeb parkingowych dla obiektów nowych i rozbudowywanych ustala się następujące wskaźniki parkingowe:

1) w obszarze zawartym pomiędzy wschodnią linią rozgraniczającą ul. Puławskiej a zachodnią granicą planu oraz północną granicą Parku Promenada -Morskie Oko a północną granicą planu:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 1 stanowisko/1 mieszkanie lub 60m2 p.uż.;

b) dla handlu i usług - 15-20stanowisk/1000 m2p.uż.;

c) dla biur i urzędów - 10-15 stanowisk/1000 m2p.uż.

2) w obszarze zawartym pomiędzy wschodnią linią rozgraniczającą ul. Puławskiej i wschodnią granicą planu oraz północną granicą Parku Promenada - Morskie Oko a południową granicą planu:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 1 stanowisko/1 mieszkanie lub 60m2 p.uż;

b) dla handlu i usług - 25-30 stanowisk/1000 m2p.uż.;

c) dla biur i urzędów - 18-25 stanowisk/1000 m2p.uż.
 1. Ustala się realizację miejsc parkingowych dla obiektów nowych i rozbudowywanych w ramach działek inwestycji.
 1. Dopuszcza się w celu podniesienia standardu parkowania dla mieszkańców starej zabudowy realizację parkingów podziemnych we wnętrzach osiedli mieszkaniowych lub wykorzystanie inwestycji typu obiekt sportowy dla szkoły dla wybudowania pod nim parkingu.

§ 12
Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

1. W zakresie obsługi kanalizacyjnej ustala się:


 1. Dla całego obszaru planu ustala się wymóg odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych poprzez miejską sieć ogólnospławną, z wyłączeniem terenów zieleni;

 2. Dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych z dachów do gruntu;

 3. Nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania. W sytuacji, gdy zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania jest technicznie nieuzasadnione, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze wskazanego rejonu do przewodów miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej;

 4. Ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów ulic, ulic wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, placów miejskich i parkingów do sieci kanalizacji ogólnospławnej;

 5. Ustala się zachowanie i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej; dopuszcza się przebudowę kolektorów głównych, sieci zbiorczej i przyłączy kolidujących z projektowaną zabudową, obiektami i zagospodarowaniem terenu;

 6. Wyklucza się realizację i wykorzystywanie indywidualnych kanalizacji sanitarnych oraz gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się : 1. Pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę obiektów na terenie objętym planem z istniejącej magistralnej i rozbiorczej miejskiej sieci wodociągowej;

 2. Dopuszcza się zachowanie, modernizację i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej;

 3. Dopuszcza się wykonywanie ujęć wód podziemnych z utworów oligoceńskich, wyłącznie dla ogólnodostępnych punktów czerpalnych.

3. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 1. Dla całego obszaru planu ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej;

 2. Realizację, rozbudowę i przebudowę sieci gazowej ustala się wyłącznie jako podziemnej;

 3. Ustala się adaptację istniejącej stacji redukcyjno pomiarowej II-go stopnia przy ulicy Rakowieckiej u zbiegu z Al. Niepodległości.

4. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się: 1. Dla całego obszaru ustala się zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej;

 2. Dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło na obszarze planu w oparciu o czynniki grzewcze czyste ekologicznie jak gaz przewodowy, baterie słoneczne i inne.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 1. Dla całego obszaru planu ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetyki zawodowej oraz dopuszcza się uzyskiwanie energii z baterii słonecznych;

 2. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej wyłącznie jako kablowej podziemnej;

 3. Dopuszcza się realizację nowych stacji transformatorowych jako wnętrzowych, w formie stacji wolnostojących, bądź podziemnych lub wbudowanych w projektowaną zabudowę.

6. W zakresie dostępu do telefonicznych połączeń kablowych dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci telefonicznej jako kablowej podziemnej.


7. W zakresie dostępu do połączeń sieci telefonii komórkowej dopuszcza się instalacje urządzeń sieci radiokomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych, przy zachowaniu następujących warunków:

- nie dopuszcza się urządzeń w formie wolnostojących budynków i budowli,

- dopuszcza się sytuowanie urządzeń o wysokości nie przekraczającej 3 m na budynkach w taki sposób, aby urzadzenia te były niewidoczne z poziomu ulicy, przy której budynek jest usytuowany.
§ 13
1.Ustala się następujące stawki procentowe opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:


 1. dla terenów usług z wyłączeniem usług publicznych – 30%;

 2. dla pozostałych terenów – 15%.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna